Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Forbud mod at ryge indendørs i fællesarealerne i to bosteder knyttet til en institution for unge mellem 16 og 25 år

Resumé

Ved et tilsynsbesøg på 2 forskellige adresser (bosteder) knyttet til en institution for unge mellem 16 og 25 år konstaterede Arbejdstilsynet, at der blev røget indendørs i alle rum, herunder på fællesarealerne. Institutionen er en arbejdsplads med ansatte, og institutionen er derfor omfattet af rygelovens regler.

Arbejdstilsynet gav institutionen to påbud om straks at sikre, at der ikke ryges indendørs i de to bosteder knyttet til institutionen.

Efter rygeloven er det ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser, institutioner, skoler m.v.

På døgninstitutioner og lignende, der fortrinsvis har optaget unge i 15 – 16 års alderen og derover, og som fungerer som bolig for de unge, kan institutionen beslutte, at det er tilladt, at de unge ryger i rygerum og på deres egne værelser.

På særlige arbejdspladser med beboere i døgninstitutioner, botilbud og lignende kan den enkelte beboer beslutte, om der må ryges i den pågældendes private hjem.

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse, idet der ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg blev røget i fællesarealerne.

Arbejdsmiljøklagenævnet bemærkede, at den enkelte beboer kan beslutte, at der må ryges i det værelse eller den bolig, der tjener som pågældendes private hjem. Desuden kan institutionen beslutte, at de unge må ryge i et rygerum.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 25. januar 2011 behandlet [Institutionens navn udeladt] klage over Arbejdstilsynets afgørelse af den 28. januar 2010, hvorved Arbejdstilsynet gav [Institutionens navn udeladt] påbud om straks at sikre, at der ikke ryges indendørs i [Institutionens navn udeladt].

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet er enig med Arbejdstilsynet i, at [Institutionens navn udeladt] straks skal sikre, at der ikke ryges indendørs på fællesarealer i [Institutionens navn udeladt], beliggende [Institutionens adresse udeladt].

Nævnets afgørelse skal efterkommes straks.

Det betyder, at Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af den 28. januar 2010.

B E G R U N D E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget den 25. januar 2010 på virksomheden, beliggende [Institutionens adresse udeladt], konstaterede, at der blev røget indendørs, bl.a. på fællesarealer.

Arbejdsmiljøklagenævnet har herved lagt vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at der i [Institutionens navn udeladt] stod fyldte askebægre, at der lugtede af røg, og at virksomheden oplyste, at der blev røget i alle rum, herunder på fællesarealer.

Arbejdsmiljøklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at der er flere ansatte i [Institutionens navn udeladt], og at [Institutionens navn udeladt] derfor er omfattet af reglerne i lov om røgfri miljøer.

Ifølge gældende regler om rygning er det ikke tilladt at ryge i en institutions lokaliteter, medmindre det er besluttet, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen, eller det er besluttet, at de unge ryger i rygerum og på deres egne værelser.

Endvidere kan den enkelte beboer på plejehjem, døgninstitutioner, botilbud og lignende institutioner beslutte, om der må ryges i det værelse eller den bolig, der tjener som den pågældendes private hjem.

Arbejdstilsynet konstaterede ved tilsynsbesøget, at der blev røget i alle rum i [Institutionens navn udeladt], herunder på fællesarealer, og det er derfor Arbejdsmiljøklagenævnets vurdering, at der blev røget i strid med rygeloven.

Arbejdsmiljøklagenævnet finder derfor, at der er grundlag for Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden straks skulle sikre, at der ikke ryges indendørs.

Arbejdsmiljøklagenævnet bemærker, at den enkelte beboer kan beslutte, at der må ryges i det værelse eller den bolig, der tjener som den pågældendes private hjem. Endvidere kan virksomheden beslutte, at de unge må ryge i et rygerum.

Hvad angår [Institutionens navn udeladt] bemærkninger henviser Arbejdsmiljøklagenævnet til Arbejdstilsynets udtalelse, som Arbejdsmiljøklagenævnet er enig i.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til:

Om rygning:

• § 4, § 6, § 7, stk. 2, § 11, § 23 og § 24, i lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Om Arbejdstilsynets kompetence til at give påbud:

• § 79 a, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med de ændringer, der følger af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

O P L Y S N I N G E R I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de dokumenter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

Afgørelsen er truffet af et enigt Arbejdsmiljøklagenævn.

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

fuldmægtig

Kopi til

Arbejdstilsynet

[Navne udeladt].

Regler

Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 4. I lokaliteter m.v., der er omfattet af loven, er det ikke tilladt at ryge indendørs, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser.

Kapitel 3

Arbejdspladser, institutioner, skoler m.v.

Indendørs arbejdspladser

§ 6. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser, jf. § 4.

Stk. 2. Det kan besluttes, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen.

Stk. 3. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Institutioner og skoler for børn og unge

§ 7. På børneinstitutioner, skoler, opholdssteder og lign., der fortrinsvis har optaget børn og unge under 16 år, er det ikke tilladt for børn og unge samt elever at ryge på institutionens område.

Stk. 2. For døgninstitutioner, opholdssteder, kostskoler, efterskoler og lign., der fortrinsvis har optaget unge i 15-16 års alderen og derover, og som også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger i rygerum og på deres egne værelser.

Særlige arbejdspladser

§ 11. På plejehjem, døgninstitutioner, botilbud og lignende institutioner kan den enkelte beboer beslutte, om der må ryges i det værelse eller den bolig, der tjener som den pågældendes private hjem.

Stk. 2. Det kan pålægges beboere ikke at ryge i værelset eller boligen i det tidsrum, hvor personalet opholder sig der.

….

§ 13. I væresteder, varmestuer og lignende tilbud til socialt udsatte, hvor der kun er ét opholdsrum for brugerne, kan det besluttes, at rygning er tilladt.

....

Kapitel 6

Tilsynsbestemmelser

§ 23. Arbejdsgiveren, indehaveren, restauratøren, bestyreren og forpagteren skal sørge for, at rygning kun sker i overensstemmelse med reglerne i denne lov.

§ 24. Tilsynet med overholdelsen af denne lov og de regler, der udstedes i medfør af denne lov, varetages af Arbejdstilsynet, jf. § 79 a i lov om arbejdsmiljø, Søfartsstyrelsen, jf. § 20 a i lov om sikkerhed til søs, og transport- og energiministeren, jf. § 150 f i lov om luftfart og § 66 a i offshoresikkerhedsloven.

Lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med de ændringer, der følger af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 79 a. Arbejdstilsynet fører som led i tilsynsvirksomheden efter denne lov tilsyn med overholdelsen af lovgivningen om røgfri miljøer. Arbejdstilsynet kan, eventuelt på nærmere angivne vilkår, påbyde, at forhold, der strider mod lovgivningen om røgfri miljøer, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.

….