Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32009R1069
 
32011R0142
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold1)

I medfør af § 44, stk. 1 og 3, § 45, stk. 2, § 67 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for husdyrgødning eller guano, animalske biprodukter af vanddyr, samt nedbrydningsaffald fra biogas- og komposteringsanlæg.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Biproduktforordningen: Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter).

2) Gennemførelsesforordningen: Kommissionens Forordning (EU) om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv.

3) Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold: Materialer af animalsk oprindelse, der sammen eller hver for sig anvendes til opretholdelse eller forbedring af jordbundens plantenæringsværdi, af dens fysiske og kemiske egenskaber og af dens biologiske aktivitet.

4) Husdyrgødning: Alle ekskrementer eller urin med eller uden strøelse fra opdrættede dyr, bortset fra opdrættede fisk.

5) Vanddyr:

a) Fisk, der tilhører overklassen Agnatha og klasserne Chondrichthyes og Osteichthyes.

b) Bløddyr, der tilhører rækken Mollusca.

c) Krebsdyr, der tilhører underrækken Crustacea.

6) Bestanddel: Et stof, der tilsættes organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold, for at give blandingen en smag, som er ubehagelig for dyr, eller som på anden måde gør blandingen uegnet som fodermiddel.

7) GHI: Gødnings- og Husdyrindberetningen.

8) Kød- og benmel: Animalsk protein fremstillet ved forarbejdning af kategori 1- eller kategori 2-materiale ved en af de forarbejdningsmetoder, der er beskrevet i gennemførelsesforordningen, bilag IV, kapitel III.

9) Forarbejdet animalsk protein: Animalsk protein, der udelukkende kommer fra kategori 3-materiale, som er behandlet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 1 i gennemførelsesforordningen (herunder blodmel og fiskemel), således at de er egnede til direkte anvendelse som fodermiddel eller til anden anvendelse i foderstoffer, herunder foder til selskabsdyr, eller til anvendelse i organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler; omfatter dog ikke blodprodukter, mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, colostrum, colostrumprodukter, centrifuge- eller separatorslam, gelatine, hydrolyseret protein og dicalciumphosphat, æg og ægprodukter, herunder æggeskaller, tricalciumphosphat eller kollagen.

Anvendelse og forarbejdning

§ 3. Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold må kun anvendes, hvis de er produceret af:

1) kategori 2-materiale, som er forarbejdet ved forarbejdningsmetode 1, som angivet i gennemførelsesforordningen, bilag IV, kapitel III, punkt A,

2) kategori 3-materiale, som er forarbejdet ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5, som angivet i gennemførelsesforordningen, bilag IV, kapitel III, eller

3) kategori 3-materiale, som er forarbejdet ved varmebehandling ved mindst 90 °C i mindst 60 minutter med en partikelstørrelse på maksimalt 50 mm.

Stk. 2. Mælk, mælkebaserede produkter, colostrum og colostrumbaserede produkter kan dog anvendes uforarbejdet på jordarealer, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan meddele forbud mod anvendelsen af uforarbejdede materialer på jordarealer, hvis der opstår risiko for en alvorlig overførbar sygdom.

§ 4. Som bestanddele, jf. gennemførelsesforordningen, bilag XI, kapitel II, afsnit 1, stk. 3, litra a, er det tilladt at anvende følgende:

1) Kalk.

2) Husdyrgødning.

3) Nedbrydningsaffald fra biogas- eller komposteringsanlæg.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning meddele tilladelse til anvendelse af andre end de i stk. 1 nævnte bestanddele og skal offentliggøre listen over godkendte bestanddele, jf. gennemførelsesforordningen, bilag XI, kapitel II, afsnit 1, punkt 3.

Administrative bestemmelser

§ 5. Den, der har ansvaret for jordarealer, hvorpå der anvendes organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold, skal:

1) indberette anvendelsen til GHI og

2) føre fortegnelser over anvendelsen, som angivet i gennemførelsesforordningens bilag VIII, kapitel IV, afsnit 4.

Stk. 2. Fortegnelserne, som nævnt i stk. 1, nr. 2, skal på forlangende forevises den kompetente myndighed.

Straf

§ 6. Med bøde straffes den der:

1) overtræder § 3, stk.1 eller § 5,

2) anvender bestanddele, der ikke er omfattet af § 4, stk. 1, eller

3) undlader at efterkomme forbud efter § 3, stk. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med fortsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. april 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 270 af 30. marts 2006 om dyresundhedsmæssige betingelser for anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold.

Fødevarestyrelsen, den 12. april 2011

Per S. Henriksen

/ Annette Dresling

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) og fra Kommissionens Forordning (EU) Nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF)nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.