Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0070
 
32009L0028
 
32009L0030
 
32011L0063
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Krav til kvalitet af benzin
Bilag 2 Krav til kvalitet af dieselolie
Bilag 3 Kontrol af kvaliteten af benzin og dieselolie
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v.1)

I medfør af § 30, stk. 1, § 32 c, § 38 d, stk. 1, § 43, stk. 1, § 45, stk. 1, § 46, stk. 2, § 47, § 59, stk. 4, og § 60 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, og § 7, stk. 1, nr. 4, § 51, stk. 1, nr. 6, § 80, stk. 2, og § 110, stk. 3 og 4 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder krav til kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til anvendelse i motorkøretøjer, traktorer og mobile ikke-vejgående maskiner, herunder fartøjer til sejlads på indre vandveje, når de ikke er til søs, samt fritidsfartøjer, når de ikke er til søs.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Benzin: Ethvert flygtigt mineralolieprodukt, som henhører under positionsnumrene KN 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 og 2710 11 59 i EU's kombinerede nomenklatur, og som er bestemt til brug som brændstof i forbrændingsmotorer med styret tænding til fremdrift af motorkøretøjer.

2) Dieselolie: Brændstof, som henhører under positionsnummer KN 2710 19 41 i EU's kombinerede nomenklatur, og som er bestemt til brug som brændstof i forbrændingsmotorer med kompressionstænding til fremdrift af motorkøretøjer.

3) Gasolie: Brændstof, som henhører under positionsnummer KN 2710 19 41 og KN 2710 19 45 i EU's kombinerede nomenklatur, og som er bestemt til brug som brændstof i forbrændingsmotorer med kompressionstænding til fremdrift af traktorer og mobile ikke-vejgående maskiner, herunder fartøjer til sejlads på indre vandveje, samt fritidsfartøjer.

4) Motorkøretøj: Motorkøretøj som defineret i færdselsloven.

5) Traktor: Motordrevet køretøj som defineret i færdselsloven.

6) Mobil ikke-vejgående maskine: Maskiner, som er omfattet af bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner, herunder fartøjer til sejlads på indre vandveje.

7) Fartøj til sejlads på indre vandveje: Fartøj på indre vandveje som defineret i direktiv 97/68/EF.

8) Fritidsfartøj: Fritidsfartøj som defineret i direktiv 94/25/EF.

9) Engrosvirksomhed: Virksomhed, der sælger eller importerer benzin eller dieselolie en gros, herunder leverer til egne salgsanlæg, med henblik på anvendelse i motorkøretøjer her i landet, og som er ansvarlig for ekspedition af brændstof gennem et punktafgiftsopkrævningssted.

10) % m/m: Procent efter vægt (vægtprocent).

11) % v/v: Procent efter volumen (volumenprocent).

Stk. 2. Bekendtgørelsens regler om salg gælder også udbud til salg, opbevaring i salgsøjemed, tilbud og enhver overgivelse til andre mod eller uden vederlag.

Benzin

§ 3. Benzin må kun sælges eller importeres med henblik på anvendelse i motorkøretøjer her i landet, hvis det opfylder kravene i § 6, stk. 1, og bilag 1.

Stk. 2. Indtil 1. januar 2015 skal engrosvirksomheder dog uanset stk. 1 sikre, at der med en passende geografisk dækning, som afspejler efterspørgslen, markedsføres benzin med et maksimalt oxygenindhold på 2,7 % og et maksimalt ethanolindhold på 5 %.

Dieselolie

§ 4. Dieselolie må kun sælges eller importeres med henblik på anvendelse i motorkøretøjer her i landet, hvis det opfylder kravene i § 6, stk. 1, og bilag 2, dog kan der markedsføres og importeres diesel med et højere indhold af FAME end det i bilag 2 angivne.

Stk. 2. Engrosvirksomheder skal sikre, at brugerne informeres fyldestgørende om indholdet af biobrændstoffer, navnlig FAME, i diesel.

Gasolie

§ 5. Gasolie må kun sælges eller importeres med henblik på anvendelse i traktorer og mobile ikke-vejgående maskiner, herunder fartøjer til sejlads på indre vandveje og fritidsfartøjer, her i landet, hvis det opfylder kravet i § 6, stk. 1, og svovlindholdet er max. 10 mg/kg.

Stk. 2. Gasolie må ikke anvendes i motorkøretøjer her i landet.

Metalbaserede additiver

§ 6. Brændstof må maksimalt indeholde 2 mg mangan pr. liter. Indtil 1. januar 2014 må brændstof dog indeholde maksimalt 6 mg mangan pr. liter.

Stk. 2. Virksomheder, der sælger brændstof, som indeholder mangan, skal ved mærkning sikre, at brugerne oplyses herom. Mærket skal indeholde teksten ”Indeholder metalbaserede additiver”. Mærket skal placeres klart synligt på samme sted som oplysningerne vedrørende brændstoftype. Mærket skal have en størrelse og en skrifttype, der er klart synlig, og som er letlæselig.

Egenkontrol

§ 7. Engrosvirksomheder skal gennemføre en egenkontrol af, at kravene til benzin og dieselolie som angivet i bilag 1 og bilag 2 overholdes. Miljøstyrelsen træffer hvert år i overensstemmelse med bilag 3, punkt 2, afgørelse om omfanget og gennemførelsen af egenkontrollen. Miljøstyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Engrosvirksomheder skal, jf. lov om kemikalier § 38 d, stk. 4, udlevere de oplysninger, der er angivet i bilag 3 til Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Såfremt en engrosvirksomhed ikke kan gennemføre en prøveudtagning på et salgsanlæg på grund af nægtelse af adgang til salgsanlægget, skal Miljøstyrelsen underrettes herom.

Tilsyn

§ 8. Miljøstyrelsen fører tilsyn og kontrol med overholdelsen af reglerne i bekendtgørelsen.

Straffebestemmelser

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 3, § 4, § 5 eller § 6.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 884 af 3. november 2003 om kvaliteten af benzin og dieselolie til brug i motorkøretøjer m.v. ophæves.

Miljøministeriet, den 15. april 2011

Karen Ellemann

/ Claus Torp


Bilag 1

Krav til kvalitet af benzin

Parameter 1)
Enhed
Kriterium
Grænseværdier 2)
Research-oktantal (RON)
-
Min.
95 3)
 
Motor-oktantal (MON)
-
Min.
85 3)
 
RVP – sommer 4)
kPa
Max.
70,0
 
Destillation
       
- fordampet ved 1000 C
% v/v
Min.
46,0
 
- fordampet ved 1500 C
% v/v
Min.
75,0
 
Kulbrinter
       
- olefiner
% v/v
Max.
18,0
 
- aromater
% v/v
Max.
35,0
 
- benzen
% v/v
Max.
1,0
 
Iltindhold
% m/m
Max.
3,7
 
Oxygenater
       
- methanol
% v/v
Max.
3,0
 
- ethanol, stabilisatorer kan være tilsat
% v/v
Max.
10,0
 
- isopropylalkohol
% v/v
Max.
12,0
 
- tertbutylalkohol
% v/v
Max.
15,0
 
- isobutylalkohol
% v/v
Max.
15,0
 
- ethere med 5 kulstofatomer pr. molekyle og derover
% v/v
Max.
22,0
 
- andre oxyygenater5)
% v/v
Max.
10,0
 
Svovlindhold
mg/kg
Max.
10,0
 
Blyindhold
g/l
Max.
0,005
 

1) Prøvningsmetoderne er de i EN 228:2004 anførte metoder. Der kan anvendes en anden analysemetode, hvis nøjagtigheds- og præcisionsniveauet er mindst lige så højt, som for den analysemetode, den erstatter.

2) De anførte værdier er »sande værdier«. Opstillingen af grænseværdierne bygger på ISO 4259:2006 »Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test«, og ved fastsættelsen af en minimumsværdi er der medregnet en minimumsdifference på 2R over nul (R = reproducerbarhed). Resultaterne af de individuelle målinger skal fortolkes på grundlag af kriterierne i EN ISO 4259:2006.

3) Dette udelukker ikke, at der kan markedsføres benzin med lavere oktantal. Motor-oktantallet (MON) og research-oktantallet (RON) skal dog i alle tilfælde være mindst henholdsvis 81 og 91.

4) 1. juni – 31. august.

5) Andre monovalente alkoholer og ethere, hvis slutkogepunkt ikke er højere end det slutkogepunkt, der er fastsat i EN 228:2004.


Bilag 2

Krav til kvalitet af dieselolie

Parameter 1)
Enhed
Kriterium
Grænseværdi 2)
Cetanal
 
Min.
51,0
Massefylde ved 15 0 C
kg/m3
Max.
845,0
Destillation:
- 95 % v/v genvundet ved
0 C
Max.
360,0
Polycykliske aromatiske kulbrinter
% m/m
Max.
8,0
Svovlindhold
mg/kg
Max.
10,0
FAME-indhold – EN 14078
% v/v
Max.
7,0 3)

1) Prøvemetoden er de i EN 590:2004 anførte metoder. Der kan anvendes en anden analysemetode, såfremt nøjagtigheds- og præcisionsniveauet er mindst lige så højt, som for den analysemetode den erstatter.

2) De anførte værdier er »sande værdier«. Opstillingen af grænseværdierne bygger på ISO 4259:2006 »Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test«, og ved fastsættelsen af en minimumsværdi er der medregnet en minimumsdifference på 2R over nul (R=reproducerbarhed). Resultaterne af de individuelle målinger skal fortolkes på grundlag af kriterierne i ISO 4259:2006.

3) FAME skal være i overensstemmelse med EN 14214.


Bilag 3

Kontrol af kvaliteten af benzin og dieselolie

1. Information til brug for fastsættelse af kontrolprogrammet

Engrosvirksomheder, som i Danmark sælger brændstof til motorkøretøjer, jf. §§ 3 og 4, skal hvert år inden den 1. oktober til Miljøstyrelsen indsende følgende information:

1.1. En liste over alle eksisterende salgsanlæg i Danmark, som engrosvirksomheden sælger eller leverer til. Listen skal være så specifik, at de enkelte salgsanlægs placering kan bestemmes og entydigt identificeres.

1.2. En opgørelse over engrosvirksomhedens forrige kalenderårs salg af benzin og diesel til vejtransport. For benzin skal opgørelsen specificeres efter oktantal (92, 95 eller 98).

1.3. En liste over det eller de firmaer engrosvirksomheden har valgt til at udtage og analysere egenkontrolprøverne i det kommende år. Firmaerne skal opfylde kravene i punkt 2.3.

2. Fastsættelse af kontrolprogrammet

Miljøstyrelsen træffer hvert år afgørelse om omfanget af egenkontrollen for det følgende år, jf. § 7, stk. 1. Afgørelsen træffes på grundlag af de nedenfor angivne retningslinjer.

2.1. Omfang

Ud fra de fremsendte lister over salgsanlæg, jf. punkt 1, udvælger Miljøstyrelsen de salgsanlæg, hvorfra der skal udtages prøver.

Der udtages hvert år fra de udvalgte salgsanlæg i alt 40 prøver af benzin og 20 prøver af dieselolie. Halvdelen af prøverne skal udtages i sommerperioden, jf. bilag 1. Antallet af prøver fordeles så vidt muligt ligeligt øst og vest for Storebælt.

Antallet af prøver fordeles så vidt muligt forholdsmæssigt mellem engrosvirksomhederne på baggrund af de informationer, der er fremsendt til Miljøstyrelsen om salget af benzin fra de enkelte engrosvirksomheder, jf. punkt 1. Der skal dog udtages minimum 2 prøver fra hver engrosvirksomhed pr. år, selv om dennes markedsandel ikke kræver, at der udtages prøver.

2.2. Analyseparametre

De udtagne prøver skal analyseres for de parametre, der er angivet i bilag 1 henholdsvis 2.

For benzin skal der dog kun foretages 2 målinger pr. oktantal pr. år af bly, oktantal (RON og MON) og oxygenater (bortset fra MTBE).

2.3. Krav til prøveudtagning og analyse

Alle salgsanlæg, hvor der skal foretages kontrolmålinger, skal gives et entydigt prøvenummer. Alle prøver fra salgsanlægget skal synligt mærkes med det givne prøvenummer.

Prøver skal udtages af firmaer, som er akkrediteret til at udtage prøver. Prøver for hver kvalitet, som skal analyseres fra de enkelte salgsanlæg, udtages i overensstemmelse med den relevante europæiske standard.

Prøverne skal analyseres på et laboratorium, der er akkrediteret til at udføre de krævede analyser. Prøverne skal analyseres efter de analysemetoder, som er anført i bilag 1 henholdsvis 2.

Laboratoriet skal udarbejde analyserapport med følgende information:

1) Identifikation af laboratoriet.

2) Identifikation af prøve.

3) Angivelse af brændstofkvalitet.

4) Alle resultater fra analyserne.

Engrosvirksomheden skal, hurtigst muligt efter at analyserapporterne er modtaget fra laboratoriet, fremsende disse til Miljøstyrelsen.

2.4. Slutrapport

Hver engrosvirksomhed, der er omfattet af egenkontrolordningen, skal for hvert år samle analyserapporterne i en slutrapport, som sendes til Miljøstyrelsen senest den 1. maj det efterfølgende år. Oversendelsen til Miljøstyrelsen kan ske på elektronisk format.

Slutrapporten skal indeholde al relevant information og data samlet for hele landet og inddelt i en separat sektion for hver brændstofkvalitet.

Engrosvirksomheden kan overlade arbejdet med slutrapporten til det laboratorium, der har foretaget analyserne. Hvert laboratorium kan samordne analyserapporter for flere engrosvirksomheder i en samlet slutrapport.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie, EF-Tidende 1998, nr. L 350, side 58, som ændret ved direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003, EF-Tidende 2003, nr. L 76, side 10, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/30/EF om ændring af direktiv 98/70/EF for så vidt angår specifikationerne for benzin, diesel og gasolie og om indførelse af en mekanisme for overvågning og reduktion af emissionerne af drivhusgasser og om ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF for så vidt angår specifikationerne for brændstof, der benyttes i fartøjer til sejlads på indre vandveje, og om ophævelse af direktiv 92/13/EØF, EF-Tidende 2009, nr. L 140, side 88.