Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning

(Ændringer som følge af CLP-forordningen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»§ 2. Miljøministeriets regler om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og produkter samt Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger mv. (CLP-forordningen) med senere ændringer, berøres ikke af reglerne i denne bekendtgørelse.«

2. Bilag 8 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. maj 2011.

Arbejdstilsynet, den 17. maj 2011

Jens Jensen

/ Sonja Ploug Jensen


Bilag 1

»Bilag 8

Forskrifter for afmærkning af beholdere og rørsystemer

1. Beholdere, der anvendes på arbejdsstedet, og som indeholder farlige stoffer eller blandinger, som skal klassificeres i henhold til Miljøministeriets regler om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og produkter eller Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger mv. (CLP-forordningen), og beholdere, der anvendes til oplagring af sådanne farlige stoffer eller blandinger, samt synlige rørsystemer, der indeholder eller leder sådanne farlige stoffer og blandinger, skal være forsynet med en mærkning/etikettering (piktogram eller symbol på en bundfarve), som fastsat i disse regler, medmindre andet følger af arbejdsmiljølovgivningens regler om mærkning.

1.1. Første afsnit finder ikke anvendelse på beholdere, der anvendes kortvarigt under arbejdet, eller beholdere, hvis indhold udskiftes hyppigt, forudsat at der træffes passende alternative foranstaltninger, f. eks. i form af underretning, oplæring eller instruktion, der garanterer det samme beskyttelsesniveau.

1.2. Den i første afsnit nævnte afmærkning kan:

1) erstattes af advarselsskilte som vist i bilag 3, med samme piktogram eller symbol,

2) suppleres med yderligere oplysninger som f.eks. det farlige stofs eller blandings navn og/eller formel samt nærmere oplysninger om risikoen, eller

3) for transport af beholderne på arbejdsstedet suppleres med eller erstattes af de skilte, som anvendes i EU i forbindelse med transport af farlige stoffer og blandinger.

2. Afmærkningen skal placeres som følger:

1) på den eller de synlige steder,

2) i form af skilte, selvklæbende mærker, eller

3) ved påmalinger.

3. De væsentlige krav, som er omhandlet i bilag 3, punkt 1.4, samt bestemmelserne i bilag 2, punkt 2, vedrørende anvendelse af skilte, gælder i givet fald også for den mærkning/etikettering, der er omhandlet i punkt 1 i dette bilag.

4. Afmærkningen af rør skal anbringes på et synligt sted i nærheden af de steder, der frembyder størst fare, såsom ventiler og samlinger, og med passende mellemrum, jf. dog punkt 1.2 og punkt 3.

5. Områder, rum eller aflukker, der anvendes til oplagring af store mængder farlige stoffer eller blandinger, skal være angivet med et passende advarselsskilt, der vælges blandt skiltene i bilag 3, punkt 3.2, eller være afmærket i overensstemmelse med bilag 8, punkt 1, medmindre etiketterne på de forskellige emballager eller beholdere er tilstrækkelige i dette øjemed under hensyn til bilag 3, punkt 1.5, vedrørende størrelsen.

5.1. Oplagringer af en række farlige stoffer eller blandinger kan angives ved et advarselsskilt »almindelig fare«.

5.1.2. Ovennævnte skilte eller mærkning/etikettering skal alt efter omstændighederne placeres ved oplagringsområdet eller på døren ind til oplagringsrummet.«