Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdets udførelse

(Ændringer som følge af CLP-forordningen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1523 af 15. december 2010, foretages følgende ændring:

1. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. maj 2011.

Arbejdstilsynet, den 17. maj 2011

Jens Jensen

/ Sonja Ploug Jensen


Bilag 1

»Bilag 2

Gravide og ammende, jf. § 8, stk. 3 og 4

1. Agenser, arbejdsprocesser og arbejdsforhold

1.1. Agenser

1.1.1. Fysiske agenser, når disse anses for at være agenser, som medfører læsioner på fostret og/eller kan medføre, at moderkagen river sig løs, navnlig:

a) stød, vibrationer eller bevægelser

b) manuel håndtering af tunge byrder, der kan indebære risici, navnlig for ryg og lænd

c) støj

d) ioniserende stråling

e) ikke-ioniserende stråling

f) ekstrem kulde og varme

g) bevægelser og stillinger (herunder stående-gående arbejde), omplaceringer - enten inden for eller uden for virksomheden - psykisk og fysisk træthed og andre fysiske og psykiske belastninger i forbindelse med arbejdstagernes arbejdsopgaver.

1.1.2. Biologiske agenser

Biologiske agenser fra risikogruppe 2, 3 og 4, jf. § 2, stk. 2 og bilag 7 og 8 i bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø, når disse agenser eller de terapeutiske foranstaltninger, der er nødvendige i forbindelse hermed, er farlige for den gravides og fostrets sundhed.

1.1.3. Kemiske agenser

Følgende kemiske agenser, hvis det er erkendt, at de er farlige for den gravide og fostrets sundhed:

a) stoffer og materialer der efter de af Miljøministeriet fastsatte regler om klassificering og mærkning skal klassificeres og mærkes med

R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt,

R45 Kan fremkalde kræft,

R46 Kan forårsage arvelige genetiske skader,

R48 Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning,

R49 Kan fremkalde kræft ved indånding,

R61 Kan skade barnet under graviditeten,

R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten,

R64 Kan skade børn i ammeperioden og

R68 Mulighed for varig skade på helbred

eller efter Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger mv. (CLP-forordningen) skal klassificeres og mærkes med

H340 Kan forårsage genetiske defekter,

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter,

H350 Kan fremkalde kræft,

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding,

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft,

H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn,

H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn,

H362 Kan skade børn, der ammes

H370 Forårsager organskader og

H371 Kan forårsage organskader

b) stoffer og materialer, der er omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer

c) organiske opløsningsmidler optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler i At-vejledning om grænseværdier for stoffer og materialer

d) hormonforstyrrende stoffer

e) bekæmpelsesmidler

f) anæstesigasser

g) kviksølv og kviksølvforbindelser

h) mitosehæmmende lægemidler

i) carbonmonoxid

j) kemiske agenser, som beviseligt medfører en farlig optagelse gennem huden, herunder stoffer og materialer, der efter CLP-forordningen skal klassificeres og mærkes med

H310 Livsfarlig ved hudkontakt,

H311 Giftig ved hudkontakt,

H312 Farlig ved hudkontakt,

H370 Forårsager organskader ved hudkontakt,

H371 Kan forårsage organskader ved hudkontakt,

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved hudkontakt, og

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved hudkontakt.

1.2. Processer

Arbejdsprocesser, der er omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer m.v., når disse anses for at være farlige for den gravide eller fostrets sundhed.

1.3. Arbejdsforhold

Arbejde under jorden i miner.

2. Agenser og arbejdsforhold, der kan udgøre en særlig risiko for gravide

2.1. Agenser

2.1.1. Fysiske agenser

Arbejde under højt overtryk, f.eks. i trykkamre og ved dykning

2.1.2. Biologiske agenser

Følgende biologiske agenser:

toxoplasma

rubeolevirus

medmindre der foreligger bevis for, at den gravide arbejdstager er beskyttet i tilstrækkelig grad mod disse agenser, fordi hun er immun over for dem.

2.1.3. Kemiske agenser

Bly og blyforbindelser, hvis der er risiko for, at disse agenser optages i den menneskelige organisme.

2.2. Arbejdsforhold

Arbejde under jorden i miner

3. Agenser og arbejdsforhold, der kan udgøre en særlig risiko for ammende

3.1. Agenser

3.1.1. Kemiske agenser

Bly og blyforbindelser

3.2. Arbejdsforhold

Arbejde under jorden i miner.«