Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde

(Ændringer som følge af CLP-forordningen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde foretages følgende ændring:

1. Bilag 4 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. maj 2011.

Arbejdstilsynet, den 17. maj 2011

Jens Jensen

/ Sonja Ploug Jensen


Bilag 1

»Bilag 4

Liste over stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med eller på anden måde udsættes for, jf. § 12

1) Stoffer og materialer, der i henhold til Miljøministeriets regler om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter mærkes med mindst én af følgende faresymboler og farebetegnelser:

Tx Meget giftig

T Giftig

C Ætsende

E Eksplosiv

herunder stoffer og materialer, der efter Miljøministeriets regler er forsynet med mindst én af risikosætningerne:

R39 Fare for varig alvorlig skade på helbred

R45 Kan fremkalde kræft

R46 Kan forårsage arvelige genetiske skader

R49 Kan fremkalde kræft ved indånding

R60 Kan skade forplantningsevnen

R61 Kan skade barnet under graviditeten.

eller som efter Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger mv. med senere ændringer (CLP-forordningen) mærkes med mindst ét af følgende symboler eller GHS-piktogrammer:

GHS06, dødningehoved og korslagte knogler

GHS08, sundhedsfarer

GHS05, ætsning

GHS01, eksploderende bombe

eller som efter CLP-forordningen er forsynet med mindst én af faresætningerne:

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader

H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

H340 Kan forårsage genetiske defekter

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

H350 Kan fremkalde kræft

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn

H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn

H370 Forårsager organskader <evt. angivelse af berørte organer>

H371 Kan forårsage organskader <evt. angivelse af berørte organer>

H372 Forårsager organskader <evt. angivelse af berørte organer> ved længerevarende eller gentagen eksponering

H373 Kan forårsage organskader <evt. angivelse af berørte organer> ved længerevarende eller gentagen eksponering

2) Stoffer og materialer, der i henhold til Miljøministeriets regler om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter mærkes med faresymbol og farebetegnelse Xn, sundhedsskadelig og samtidig forsynes med mindst én af følgende risikosætninger:

R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt

R42 Kan give overfølsomhed ved indånding

R48 Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning

R62 Mulighed for skade for forplantningsevnen

R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten

R68 Mulighed for varig skade på helbred.

3) Stoffer og materialer, der i henhold til Miljøministeriets regler om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter mærkes med faresymbolet og farebetegnelsen Xi, lokalirriterende og samtidig forsynes med risikosætningen:

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

eller som efter CLP-forordningen er forsynet med faresætningen:

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion

4) Stoffer og materialer, der i henhold til Miljøministeriets regler om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter forsynes med følgende risikosætning:

R12 Yderst brandfarlig

eller som efter CLP-forordningen er forsynet med mindst én af følgende faresætninger:

H220 Yderst brandfarlig gas

H222 Yderst brandfarlig aerosol

H224 Yderst brandfarlig væske og damp

H242 Brandfare ved opvarmning

5) Stoffer, materialer og processer, som er omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræft ved arbejde med stoffer og materialer.

6) Organiske opløsningsmidler optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler i At-vejledning om grænseværdier for stoffer og materialer.

7) Materialer, der indeholder 1% eller mere af opløsningsmidler nævnt under pkt. 6

8) Biologiske agenser i gruppe 3 og 4 i bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø, eller med andet arbejde, hvor de på grund af arbejdets art eller de forhold, hvorunder det foregår, kan blive udsat for påvirkning fra sådanne agenser.«