Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0019
 
32002L0021
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Priskontrolmetoder

Kapitel 3   Udmøntning af metoderne

Kapitel 4   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om priskontrolmetoder1)

I medfør af § 46, stk. 8, i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved IT- og Telestyrelsens pålæggelse af en forpligtelse om priskontrol efter § 41, stk. 2, nr. 5, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. lovens § 46.

§ 2. IT- og Telestyrelsens fastsættelse af krav til prissætningen, jf. § 46, stk. 1, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal tage udgangspunkt i en eller flere af følgende priskontrolmetoder:

1) Langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger (LRAIC-metoden).

2) Historiske omkostninger.

3) Slutbrugerprisen med fradrag.

4) Krav om rimelige priser.

Kapitel 2

Priskontrolmetoder

LRAIC-metoden

§ 3. Ved anvendelse af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden kan den samlede pris for et netadgangsprodukt maksimalt udgøre summen af de langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger, der er forbundet med det pågældende netadgangsprodukt.

Stk. 2. Der kan kun indregnes effektivt afholdte omkostninger ved anvendelse af effektive, moderne teknologier.

§ 4. IT- og Telestyrelsen udarbejder en omkostningsanalyse for hvert af de netadgangsprodukter, for hvilke styrelsen konkret i en markedsafgørelse har pålagt eller forventer at pålægge en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-metoden, jf. § 2, nr. 1, jf. § 41, stk. 2, nr. 5, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

§ 5. Til brug for IT- og Telestyrelsens udarbejdelse af omkostningsanalyser kan styrelsen pålægge udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der kan blive pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-metoden, jf. § 41, stk. 2, nr. 5, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, at gennemføre en særskilt omkostningsanalyse, der tager udgangspunkt i udbyderens eksisterende omkostninger med visse fremadrettede justeringer, hvor forældede løsninger erstattes med optimal teknologi (top-down-analyse).

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan efter høring af alle interesserede udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og øvrige interessenter fastsætte kriterier og minimumskrav til den i stk. 1 nævnte omkostningsanalyse.

Historiske omkostninger

§ 6. Ved historiske omkostningers metode, jf. § 2, nr. 2, baseres prisen på et netadgangsprodukt på de hos en udbyder med stærk markedsposition regnskabsmæssigt opgjorte omkostninger, der er forbundet med at producere det pågældende netadgangsprodukt.

Stk. 2. Den samlede pris for et netadgangsprodukt efter stk. 1 må maksimalt udgøre en forholdsmæssig andel af omkostningerne på den del af nettet, der anvendes til at gennemføre den relevante trafik, samt de ekstra omkostninger, der er ved at gennemføre trafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital.

Slutbrugerprisen med fradrag

§ 7. Ved anvendelse af priskontrolmetoden slutbrugerprisen med fradrag, jf. § 2, nr. 3, må den samlede pris for et netadgangsprodukt maksimalt udgøre den tilsvarende slutbrugerpris med et fradrag, der vedrører den del af det tilsvarende slutbrugerprodukt, der ikke er relevant i forhold til netadgangsproduktet.

Krav om rimelige priser

§ 8. Ved krav om rimelige priser, jf. § 2, nr. 4, forstås, at en udbyder, som er pålagt en forpligtelse om priskontrol, jf. § 41, stk. 2, nr. 5, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, skal leve op til krav om,

1) at udbyderen i en overgangsperiode skal opretholde eksisterende priser, eller

2) at udbyderens priser skal svare til en eller flere tilsvarende priser på sammenlignelige markeder i Danmark eller udlandet.

§ 9. Krav om rimelige priser kan pålægges, når IT- og Telestyrelsen i henhold til § 11, stk. 3, har fastsat en overgangsperiode i forbindelse med anvendelsen af en anden priskontrolmetode.

Stk. 2. Krav om rimelige priser i henhold til § 8, nr. 2, kan endvidere pålægges, når

1) IT- og Telestyrelsen vurderer, at de priskontrolmetoder, der er nævnt i § 2, nr. 1-3, ikke er praktisk realiserbare i forhold til en konkret udbyder med en stærk markedsposition eller et konkret netadgangsprodukt, eller

2) IT- og Telestyrelsen efter § 41 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i en markedsafgørelse pålægger forpligtelser over for udbydere med en stærk markedsposition i detailleddet.

Kapitel 3

Udmøntning af metoderne

§ 10. IT- og Telestyrelsen fastlægger, i forbindelse med at der pålægges en forpligtelse om priskontrol efter § 41, stk. 2, nr. 5, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, hvordan de priskontrolmetoder, der er nævnt i § 2, nr. 1-4, skal finde anvendelse på det enkelte marked set i lyset af de konstaterede konkurrenceproblemer.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen vælger, hvilke af de i § 2, nr. 1-4, nævnte priskontrolmetoder, der skal anvendes på de forskellige produkter eller tjenester, som er omfattet af markedsafgørelsen, hvilke omkostningsprincipper der skal anvendes, samt de omkostninger der kan medregnes ved fastsættelse af priser efter de valgte priskontrolmetoder.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan for at løse de konstaterede konkurrenceproblemer fastlægge, at priser skal fastsættes som maksimalpriser for de enkelte produkter og tjenester eller som overordnede prislofter for grupper af produkter eller tjenester, som samlet set skal overholdes.

§ 11. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte en gyldighedsperiode for den enkelte pris, omkostningsanalyse, priskontrolmodel eller lignende.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter processen for opbygning, opdateringer eller ændringer af omkostningsanalyser, priskontrolmodeller eller lignende efter denne bekendtgørelse, herunder frister for udarbejdelse af de i § 5, stk. 1, nævnte omkostningsanalyser og frister for aflevering af oplysninger efter § 73 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan beslutte, at der skal anvendes en overgangsordning for prisernes ikrafttræden.

§ 12. Med henblik på at sikre størst mulig transparens inddrager IT- og Telestyrelsen alle interesserede udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester samt øvrige interessenter i processen vedrørende opbygning, opdatering eller ændring af omkostningsanalyser, priskontrolmodeller eller lignende.

§ 13. IT- og Telestyrelsen skal i den nærmere fastlæggelse af procedurer og indhold i forbindelse med de priskontrolmetoder, der er nævnt i § 2, nr. 1-4, tage nøje hensyn til eventuelle henstillinger og retningslinjer fastsat af Europa-Kommissionen.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 671 af 10. juli 2003 om afvisning og afbrydelse af samtrafik ophæves.

IT- og Telestyrelsen, den 27. april 2011

Jørgen Abild Andersen

/ Helle Bøjen Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder regler, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet), EF-Tidende 2002, nr. L 108, s. 7, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), EF-tidende 2007, nr. L 108, s. 33, som begge er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009, EF-Tidende 2009, nr. L 337, s. 37.