Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0021
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater1)

I medfør af § 3, stk. 1, § 16, stk. 2 og § 20, stk. 1, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, og § 3, stk. 1, § 16, stk. 2 og § 20, stk. 1, i anordning nr. 882 af 25. august 2008 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, fastsættes efter samråd med Grønlands Selvstyre og efter bemyndigelse:

§ 1. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/21/EF af 23. april 2009 om opfyldelse af kravene til flagstater finder anvendelse ved Søfartsstyrelsens udøvelse af flagstatsforpligtigelser.

Stk. 2. Direktivet er optaget som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2. Søfartsstyrelsen kan, inden det tillader drift af et skib, der har fået ret til at føre dansk flag, indhente de oplysninger, som er nødvendige for at sikre, at skibet opfylder gældende internationale regler og forskrifter.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan give en anden flagstat, der anmoder herom, oplysninger om udestående fejl og mangler samt alle andre relevante oplysninger af betydning for sikkerheden for skibe, der har ført dansk flag.

§ 3. Bliver et dansk skib tilbageholdt ved en havnestatskontrol i forbindelse med anløb af en udenlandsk havn, skal skibets fører eller ejer uden unødigt ophold underrette Søfartsstyrelsen herom.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. maj 2011.

Søfartsstyrelsen, den 11. april 2011

Anne Skov Strüver

/ Ditte Helene Bang


Bilag 1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/21/EF

af 23. april 2009

om opfyldelse af kravene til flagstater

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [1],

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget [2],

efter proceduren i traktatens artikel 251 [3],

ud fra følgende betragtninger:

(1) Sikkerheden for Fællesskabets skibsfart og for borgere, der benytter den, og beskyttelse af miljøet bør være sikret til enhver tid.

(2) For international søfart er der ved vedtagelsen af en række konventioner, som Den Internationale Søfartsorganisation (i det følgende benævnt "IMO") er depositar for, blevet indført en omfattende ordning til forbedring af sikkerheden til søs og beskyttelse af miljøet mod forurening fra skibe.

(3) Ifølge bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention fra 1982 (UNCLOS) og de konventioner, som IMO er depositar for (i det følgende benævnt "IMO-konventionerne"), er de stater, der er part i disse instrumenter, ansvarlige for at indføre sådan lovgivning og træffe alle andre nødvendige foranstaltninger, for at disse instrumenter får deres fulde virkning, således at det sikres, at et skib, for så vidt angår sikkerhed for menneskeliv på søen og beskyttelse af havmiljøet, er egnet til den brug, det er bestemt til, og bemandet med kompetente søfolk.

(4) Der bør tages behørigt hensyn til konventionen om søfarendes arbejdsstandarder, der blev vedtaget af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) i 2006, der også behandler flagstatrelaterede forpligtelser.

(5) Den 9. oktober 2008 vedtog medlemsstaterne en erklæring, hvori de enstemmigt anerkendte betydningen af, at de internationale konventioner vedrørende flagstaters forpligtelser finder anvendelse for at forbedre sikkerheden til søs og bidrage til at forebygge forurening fra skibe.

(6) Gennemførelse af de procedurer, som IMO har anbefalet i MSC/Circ.1140/MEPC/Circ.424 af 20. december 2004 om overflytning af skibe mellem stater, bør dels styrke reglerne om flagskifte i IMO-konventionerne og i fællesskabslovgivningen om søfartssikkerhed, dels skabe større gennemsigtighed i flagstaternes indbyrdes forhold til gavn for sikkerheden til søs.

(7) Tilgængeligheden af oplysninger om skibe, der fører en medlemsstats flag, og skibe, der er slettet af registeret i en medlemsstat, bør gøre en højkvalitetsflådes præstationer mere gennemsigtige og medvirke til en bedre overvågning af flagstatens forpligtelser og til sikring af lige vilkår for administrationerne.

(8) For at hjælpe medlemsstaterne med yderligere at forbedre deres effektivitet som flagstater bør der regelmæssigt gennemføres en audit af deres administration.

(9) En kvalitetscertificering af administrative procedurer ifølge Den Internationale Standardiseringsorganisations (ISO) standarder eller tilsvarende standarder skulle yderligere garantere lige vilkår for administrationerne.

(10) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen [4].

(11) Målene for dette direktiv, nemlig at indføre og iværksætte hensigtsmæssige foranstaltninger inden for søtransportpolitikken, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Genstand

1. Dette direktiv har til formål:

a) at sikre, at medlemsstaterne effektivt og konsekvent opfylder de forpligtelser, som påhviler dem som flagstater, og

b) at forbedre sikkerheden og forebygge forurening fra skibe, der sejler under en medlemsstats flag.

2. Dette direktiv berører ikke Fællesskabets søtransportlovgivning, som er opregnet i artikel 2, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) [5] og Rådets direktiv 1999/63/EF af 21. juni 1999 om gennemførelse af den aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende, som er indgået mellem European Community Shipowners' Association (ECSA) og Federation of Transport Workers' Unions in the European Union (FST) [6].

Artikel 2

Anvendelsesområde

Dette direktiv finder anvendelse på administrationen i den stat, hvis flag skibet fører.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "skib": et skib eller et fartøj, der fører en medlemsstats flag, og som falder inden for de relevante IMO-konventioners anvendelsesområde, og for hvilket der kræves et certifikat

b) "administration": de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvis flag skibet fører

c) "anerkendt organisation": en organisation, som er anerkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr 391/2009 af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (omarbejdning) [7]

d) "certifikater": myndighedscertifikater, der er udstedt i henhold til de relevante IMO-konventioner

e) "IMO-audit": audit, der gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i resolution A.974 (24), der blev vedtaget af IMO-forsamlingen den 1. december 2005.

Artikel 4

Betingelser for tilladelse til drift af et skib på det tidspunkt, hvor det får ret til at føre en medlemsstats flag

1. Inden den pågældende medlemsstat giver tilladelse til drift af et skib, som har fået ret til at føre dens flag, træffer den de foranstaltninger, den finder relevante, for at sikre, at det pågældende skib opfylder de gældende internationale regler og forskrifter. Den undersøger især skibets sikkerhedshistorie på alle rimelige måder. Den rådfører sig om nødvendigt med den tidligere flagstat for at få fastslået, hvorvidt udestående fejl og mangler eller sikkerhedsspørgsmål, som sidstnævnte har konstateret, fortsat ikke er afhjulpet.

2. Når en anden flagstat anmoder om oplysninger om et skib, der tidligere har ført en medlemsstats flag, giver denne medlemsstat omgående den anmodende flagstat nærmere oplysninger om udestående fejl og mangler samt alle andre relevante oplysninger af betydning for sikkerheden.

Artikel 5

Tilbageholdelse af et skib, der fører en medlemsstats flag

Når administrationen bliver underrettet om, at et skib, der fører den pågældende medlemsstats flag, tilbageholdes af en havnestat, påser den, at der i overensstemmelse med de procedurer, den har fastsat herfor, træffes korrigerende foranstaltninger, således at skibet bringes i overensstemmelse med de relevante IMO-konventioner.

Artikel 6

Ledsageforanstaltninger

Medlemsstaterne sikrer, at mindst følgende oplysninger om skibe, der fører deres flag, opbevares og forbliver let tilgængelige med henblik på dette direktiv:

a) skibets kendetegn (navn, IMO-nummer, mv.)

b) datoer for syn, herunder eventuelle yderligere og supplerende syn, og audit

c) navnet på de anerkendte organisationer, der har deltaget i certificering og klassificering af skibet

d) navnet på den kompetente myndighed, der har foretaget inspektion af skibet i henhold til bestemmelserne om havnestatskontrol, og datoerne for disse inspektioner

e) resultatet af inspektioner som led i havnestatskontrol (fejl og mangler: ja eller nej, tilbageholdelser: ja eller nej)

f) oplysninger om søulykker

g) navnet på skibe, der er ophørt med at føre den pågældende medlemsstats flag i de foregående 12 måneder.

Artikel 7

Proces for flagstatsaudit

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til en IMO-audit af deres administration mindst én gang hvert syvende år med forbehold af en positiv reaktion fra IMO's side på en rettidigt fremsat anmodning fra den pågældende medlemsstat og offentliggør resultatet af denne audit i overensstemmelse med relevant national lovgivning om fortrolighed.

Denne artikel udløber senest den 17. juni 2017 eller tidligere, således som fastsat af Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 10, stk. 2, hvis en obligatorisk IMO-audit for medlemsstaterne er trådt i kraft.

Artikel 8

Kvalitetsstyringssystem og intern evaluering

1. Senest den 17. juni 2012 udvikler, gennemfører og opretholder hver medlemsstat et kvalitetsstyringssystem for de operationelle dele af sin administrations flagstatsrelaterede aktiviteter. Et sådant kvalitetsstyringssystem skal være certificeret i overensstemmelse med gældende internationale kvalitetsstandarder.

2. Medlemsstater, der i den seneste årsberetning fra Parisaftalememorandummet om havnestatskontrol (i det følgende benævnt "Paris MOU") er opført på den sorte liste eller i to på hinanden følgende år er opført på den grå liste, indgiver en rapport til Kommissionen om deres effektivitet som flagstater senest fire måneder efter offentliggørelsen af Paris MOU-rapporten.

I rapporten angives og analyseres hovedårsagerne til den manglende overensstemmelse, der førte til tilbageholdelserne, og de fejl og mangler, der gav anledning til den sorte eller grå status.

Artikel 9

Rapporter

Hvert femte år, og for den første gang senest den 17. juni 2012, aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og til Rådet om anvendelsen af dette direktiv.

Denne rapport skal indeholde en vurdering af medlemsstaternes effektivitet som flagstater.

Artikel 10

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. 2099/2002.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

Artikel 11

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 17. juni 2011. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 12

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 13

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 23. april 2009.

På Europa-Parlamentets vegne
På Rådets vegne
H.-G. Pöttering
P. Nečas
Formand
Formand
   

[1] EUT C 318 af 23.12.2006, s. 195.

[2] EUT C 229 af 22.9.2006, s. 38.

[3] Europa-Parlamentets udtalelse af 29.3.2007 (EUT C 27 E af 31.1.2008, s. 140), Rådets fælles holdning af 9.12.2008 (EUT C 330 E af 30.12.2008, s. 13) og Europa-Parlamentets holdning af 11.3.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

[4] EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

[5] EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

[6] EFT L 167 af 2.7.1999, s. 33.

[7] Se side 11 i denne EUT.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/21/EF om opfyldelse af kravene til flagstater, EU-Tidende nr. L 131 af 28. maj 2009, side 132-135.