Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af overenskomst af 17. februar 2010 med Indien om social sikring med tilhørende administrativ aftale

Den 17. februar 2010 er der i New Delhi indgået en overenskomst mellem Kongeriget Danmark og Republikken Indien om social sikring med tilhørende administrativ aftale.

Overenskomsten og aftalen har følgende ordlyd:

     
     
     
OVERENSKOMST
OM SOCIAL SIKRING
MELLEM
KONGERIGET DANMARK
OG
REPUBLIKKEN INDIEN
 
AGREEMENT
ON SOCIAL SECURITY
BETWEEN
THE KINGDOM OF DENMARK
AND
THE REPUBLIC OF INDIA
     
Kongeriget Danmarks regering
og
Republikken Indiens regering,
 
The Government of the Kingdom of Denmark
and
The Government of the Republic of India
     
der ønsker at styrke de gensidige relationer mellem de to lande på socialsikringsområdet, har besluttet at indgå en overenskomst med dette formål og er blevet enige om følgende:
 
Wishing to strengthen the mutual relations between the two countries in the field of social security, decided to conclude an Agreement for this purpose and agreed as follows:
     
     
AFSNIT I
 
PART I
     
ALMINDELIGE BESTEMMELSER
 
GENERAL PROVISIONS
     
Artikel 1
 
Article 1
Definitioner
 
Definitions
     
1. I denne overenskomst
 
1. For the implementation of this Agreement:
a)
betyder »Danmark«:
 
a)
The term »Denmark« means:
 
Kongeriget Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne;
   
the Kingdom of Denmark with the exception of Greenland and the Faroe Islands;
 
betyder »Indien«:
   
the term »India« means:
 
Republikken Indien.
   
the Republic of India.
b)
betyder »statsborger«:
 
b)
The term »national« means:
 
i relation til Danmark: en person med dansk indfødsret;
   
as regards Denmark: a person with Danish citizenship;
 
i relation til Indien:
en person med indisk statsborgerskab.
   
as regards India:
a person with Indian citizenship.
c)
betyder »lovgivning« de love og bestemmelser, der er nævnt i artikel 2.
 
c)
The term »legislation« means: the laws specified in Article 2 or any rules, regulations, schemes, orders or notifications framed thereunder.
d)
betyder »myndighed«:
 
d)
The term »authority« means:
 
i relation til Danmark:
Beskæftigelsesministeren;
   
as regards Denmark:
the Minister for Employment;
 
i relation til Indien:
the Minister for Overseas Indian Affairs (Ministeren for Oversøiske indiske anliggender).
   
as regards India:
the Minister of Overseas Indian Affairs.
e)
betyder »institution«:
 
e)
The term »agency« means:
 
i relation Danmark:
en institution, der er ansvarlig for anvendelsen af lovgivningen i Danmark;
   
as regards Denmark:
the institution responsible for the application of Danish legislation;
 
i relation til Indien:
the Employees Provident Fund Organization (Organisationen for Arbejdstagernes opsparingsfond).
   
as regards India:
the Employees Provident Fund Organization.
f)
betyder »forsikringsperiode«:
 
f)
The term »insurance period« means:
 
en bidrags- eller bopælsperiode eller en periode, der er anerkendt som en sådan efter den lovgivning, i medfør af hvilken en sådan periode er tilbagelagt eller en tilsvarende periode i det omfang, den er anerkendt under denne lovgivning.
   
any period of contributions or residence recognized as such in the legislation under which that period was completed, as well as any period recognized as equivalent to a period of contribution under that legislation.
g)
betyder »ydelse«:
 
g)
The term »benefit« means:
 
enhver ydelse i henhold til den lovgivning, der er anført i denne overenskomsts artikel 2.
   
any benefit provided for in the legislation specified in Article 2 of this Agreement.
h)
betyder »familiemedlemmer«:
 
h)
The term »family members« means:
 
enhver person, der i henhold til de kontraherende staters lovgivning defineres eller anerkendes som familiemedlem.
   
any person defined or recognized as a family member under the legislation of the Contracting States.
i)
betyder »bopæl«: sædvanlig, lovligt etableret bopæl.
 
i)
The term »residence« means:
ordinary residence lawfully established.
         
2. Andre udtryk, der ikke er defineret i stk. 1 i denne artikel, skal have den betydning, der er tillagt dem i den pågældende lovgivning.
 
2. Any term not defined in paragraph 1 of this Article shall have the meaning assigned to it in the applicable legislation.
     
Artikel 2
 
Article 2
Anvendelsesområde
 
Legislative Scope
     
1. Denne overenskomst finder anvendelse på
 
1. This Agreement shall apply:
a)
i relation til Danmark:
 
a)
as regards Denmark to:
 
i)
lov om social pension og administrative bestemmelser, der vedrører denne lov;
   
i)
the Social Pensions Act and the regulations made thereunder;
 
ii)
lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og administrative bestemmelser, der vedrører denne lov;
   
ii)
the Act on the highest, the intermediate, the increased ordinary and the ordinary anticipatory pension; and the regulations made thereunder, and
 
iii)
lov om arbejdsmarkedets tillægspension (ATP) og administrative bestemmelser, der vedrører denne lov.
   
iii)
the Labour Market Supplementary Pension (ATP) Act and the regulations made thereunder.
b)
i relation til Indien lovgivningen vedrørende:
 
b)
as regards India, to all legislation concerning:
 
i)
alders- og efterlevelsespensionspension for lønmodtagere;
   
i)
old-age and survivors’ pension for employed persons;
 
ii)
the Permanent Total Disability pension for employed persons.
   
ii)
the Permanent Total Disability pension for employed persons.
     
2. Denne overenskomst skal ligeledes gælde for den lovgivning, som ændrer eller supplerer den lovgivning, der er nævnt i denne artikels stk. 1.
 
2. This Agreement shall also apply to all legislation which will amend or extend the legislation specified in paragraph 1 of this Article.
     
Overenskomsten skal ligeledes gælde for den lovgivning, som inddrager nye grupper af modtagere i de eksisterende ordninger medmindre den kontraherende stat, der har ændret sin lovgivning, i den forbindelse, senest seks måneder efter offentliggørelsen af den pågældende lovgivning underretter den anden kontraherende stat om sine indvendinger mod inddragelse af disse nye grupper af modtagere.
 
It shall apply to any legislation which will extend the existing schemes to new categories of beneficiaries, unless, in this respect, the Contracting State which has amended its legislation notifies within six months of the official publication of the said legislation the other Contracting State of its objections to the inclusion of such new categories of beneficiaries.
     
Denne overenskomst skal ikke omfatte den lovgivning, der etablerer en ny socialsikringsgren, medmindre de kompetente myndigheder i de kontraherende stater er enige om dette.
 
This Agreement shall not apply to legislation that establishes a new social security branch, unless the competent authorities of the Contracting States agree on this application.
     
Artikel 3
 
Article 3
Personkreds
 
Personal Scope
     
Medmindre andet er bestemt, skal denne overenskomst finde anvendelse på alle statsborgere, der er eller har været omfattet af lovgivningen i en af de kontraherende stater, og andre personer, der afleder rettigheder fra en sådan person.
 
Unless otherwise specified, this Agreement shall apply to all nationals who are or have been subject to the legislation of either of the Contracting States, and other persons who derive rights from such person.
     
Artikel 4
 
Article 4
Ligebehandling
 
Equality of Treatment
     
Medmindre andet følger af denne overenskomst, skal de personer, der er nævnt i artikel 3 med sædvanlig bopæl på en af de kontraherende staters område, ligebehandles med denne kontraherende stats statsborgere med hensyn til anvendelsen af lovgivningen i denne kontraherende stat.
 
Unless otherwise provided in this Agreement, the persons specified in Article 3, who ordinarily reside in the territory of a Contracting State, shall receive equal treatment with nationals of that Contracting State in the application of the legislation of that Contracting State.
     
Artikel 5
 
Article 5
Eksport af ydelser
 
Export of Benefits
     
1. Medmindre andet er bestemt i denne overenskomst, skal en kontraherende stat ikke nedsætte eller ændre ydelser optjent i henhold til denne stats lovgivning alene med den begrundelse, at modtageren opholder sig eller er bosat på den anden kontraherende stats område.
 
1. Unless otherwise specified in this Agreement, a Contracting State shall not reduce or modify benefits acquired under its legislation solely on the ground that the beneficiary stays or resides in the territory of the other Contracting State.
     
2. De ydelser, der skal udbetales i medfør af en kontraherende stats lovgivning, skal udbetales til statsborgere fra den anden kontraherende stat under bopæl i et tredje land på samme betingelser, som om disse var statsborgere i den førstnævnte kontraherende stat og havde bopæl i et sådant tredje land forudsat, at sådanne udbetalinger er omfattet de kontraherende staters nationale lovgivning.
 
2. The benefits due by virtue of the legislation of one Contracting State shall be paid to the nationals of the other Contracting State residing in the territory of a third State, under the same conditions as if they were nationals of the first Contracting State residing in the territory of such third State, provided that such payments are subject to the national legislation of the Contracting States.
     
Artikel 6
 
Article 6
Bestemmelser om nedsættelse eller bortfald af ydelser
 
Reduction or Suspension Clauses
     
Bestemmelser om nedsættelse eller bortfald af ydelser i henhold til en kontraherende stats lovgivning skal i tilfælde af, at en ydelse falder sammen med en anden social ydelse eller med andre erhvervsmæssige indkomster, finde anvendelse på modtagere, selvom disse ydelser blev optjent på grundlag af bestemmelser i den anden kontraherende stat, eller hvis de dertil hørende erhvervsmæssige aktiviteter udøves i den anden kontraherende stat. Denne bestemmelse skal dog ikke finde anvendelse, hvis det drejer sig om ydelser af samme art.
 
The reduction or suspension clauses provided for in the legislation of one Contracting State, in case one benefit coincides with other social security benefits or with other professional incomes, shall be applied to the beneficiaries, even if these benefits were acquired by virtue of a scheme of the other Contracting State, or if the related professional activities are exercised in the territory of the other Contracting State. However, this provision shall not apply when benefits of the same nature coincide.
     
     
AFSNIT II
 
PART II
     
BESTEMMELSER OM DEN LOVGIVNING, DER FINDER ANVENDELSE
 
PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LEGISLATION
     
Artikel 7
 
Article 7
Generelle bestemmelser
 
General Provisions
     
Med forbehold for bestemmelserne i artiklerne 8 til 10 er den lovgivning, der finder anvendelse fastsat i henhold til følgende bestemmelser:
 
Subject to Articles 8 to 10, the applicable legislation is determined according to the following provisions:
a)
Medmindre andet er bestemt i denne overenskomst, skal en person, der er omfattet af denne overenskomst, være underlagt lovgivningen i den kontraherende stat, hvor vedkommende har bopæl.
 
a)
Unless otherwise provided in this Agreement, a person covered by this Agreement shall be subject to the legislation of the Contracting State in whose territory the person resides.
b)
Arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, der har bopæl i en af de kontraherende stater og arbejder eller udøver sit erhverv i den anden kontraherende stat, er omfattet af lovgivningen i den stat, hvor de er beskæftiget eller udøver selvstændig virksomhed.
 
b)
Workers and self-employed persons who reside in the territory of one Contracting State and work or carry on his or her occupation in the territory of the other State are subject to the legislation where they are employed or self-employed.
c)
Rejsende personale, som mod aflønning eller for egen regning, er beskæftiget i en international transport virksomhed, hvilken omfatter både gods og passagerer, og som har sit hjemsted på en af de kontraherendes staters område, skal være omfattet af denne stats lovgivning.
 
c)
Persons who are members of the travelling or flying personnel of an enterprise which, for hire or reward or on its own account, operates international transport services for passengers or goods and has its registered office in the territory of a Contracting State shall be subject to the legislation of that Contracting State;
d)
En person, der arbejder ombord på et skib, der fører et af de kontraherende staters flag, er omfattet af lovgivningen i den stat, hvis flag skibet fører.
 
d)
A person who works as an employee on board a ship that flies the flag of a Contracting State, shall be subject to the legislation of the State whose flag the ship flies.
     
Artikel 8
 
Article 8
Særlige bestemmelser
 
Special Provisions
     
1. Når en person, der normalt er ansat hos en arbejdsgiver i Indien, af denne bliver midlertidigt udsendt til Danmark, skal denne person udelukkende være omfattet af indisk lovgivning, som om personen var beskæftiget i Indien, forudsat at beskæftigelsesperioden på dansk område ikke forventes at overstige fem år. Ved anvendelsen af dette stykke skal en arbejdsgiver og et datterselskab anses for én og samme (som fastlagt i indisk lovgivning) under forudsætning af, at beskæftigelsen ville have været omfattet af indisk lovgivning i mangel af denne overenskomst.
 
1. Where a person who is normally employed in the territory of India by an employer in that territory is sent by that employer to the territory of Denmark for a temporary period, the person shall be subject to only the Indian legislation as if the person were employed in the territory of India, provided that the period of employment in the territory of Denmark is not expected to exceed five years. For the purposes of applying this paragraph, an employer and an affiliated company of that employer (as defined under the Indian laws) shall be considered one and the same, provided that the employment would have been covered under the Indian legislation in the absence of this Agreement.
     
2. Når en person, der har bopæl på dansk område er beskæftiget af en arbejdsgiver, hvis hjemsted eller hovedsæde ligger på dansk område, midlertidig af arbejdsgiveren udsendes til Indien, skal pågældende udelukkende være omfattet af dansk lovgivning, som om pågældende var ansat og havde bopæl i Danmark, forudsat at beskæftigelsesperioden i Indien ikke forventes at overstige tre år.
 
2. Where a person who is resident in the territory of Denmark and employed by an employer whose registered office or place of business is situated in that territory is sent by that employer to the territory of India for a temporary period, the person shall only be subject to the legislation of Denmark as if the person were employed and resident in the territory of Denmark, provided that the period of employment in the territory of India is not expected to exceed three years.
     
3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på ledsagende familiemedlemmer i det omfang, de ikke i kraft af egen beskæftigelse er berettiget til ydelser i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område de har bopæl.
 
3. The provisions of paragraph 1 and 2 shall apply by analogy to accompanying family members insofar as they are not by virtue of their employment entitled to benefits under the legislation of the Contracting Party in whose territory they reside.
     
4. Hvis udstationering i henhold til stk. 1 er af en varighed på mere end 60 måneder, kan de kompetente myndigheder i de kontraherende stater eller de institutioner, der er udpeget af de kompetente myndigheder, indgå aftale om, at arbejdstageren skal forblive omfattet af den indiske lovgivning.
 
4. If the detachment referred to in paragraph 1 of this Article continues beyond 60 months, the competent authorities of the Contracting States or the competent agencies designated by those competent authorities may agree that the employee remains subject only to the Indian legislation.
     
5. Stk. 1 og 2 skal også gælde i tilfælde, hvor en person, der af sin arbejdsgiver er blevet udsendt fra en af de kontraherende stater til en tredje stats område, og som derefter af denne arbejdsgiver udsendes fra denne tredje stats område til den anden kontraherende stats område.
 
5. Paragraph 1 and 2 of this Article shall also apply where a person who has been sent by his employer from the territory of one Contracting State to the territory of a third country is subsequently sent by that employer from the territory of the third country to the territory of the other Contracting State.
     
6. I denne artikel betyder »person« også statsborgere fra et tredje land.
 
6. For the purposes of this Article, the term »person« includes nationals of a third country.
     
Artikel 9
 
Article 9
Tjenestemænd, medlemmer af diplomatiske missioner og konsulater
 
Civil Servants, Members of Diplomatic Missions and Consular Posts
     
1. Tjenestemænd og tilsvarende personale skal være omfattet af lovgivningen i den stat, i hvis administration de er beskæftiget. Disse personer såvel som deres familiemedlemmer skal i den forbindelse anses for at have bopæl i den kontraherende stat, selv om de opholder sig på den anden kontraherendes stats område
 
1. Civil servants and equivalent personnel are subject to the legislation of the Contracting State whose administration employs them. These persons, as well as their family members are, for this purpose, considered to be residing in that Contracting State, even if they are in the territory of the other Contracting State.
     
2. Denne overenskomst påvirker ikke bestemmelserne i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser af 18. april 1961, eller Wienerkonventionen om konsulære forbindelser af 24. april 1963.
 
2. This Agreement shall not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961, or the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963.
     
Artikel 10
 
Article 10
Ændringsbestemmelser
 
Modification Provisions
     
1. For visse personer eller visse personkategorier, der er omfattet af den kontraherende stats lovgivning, kan de kompetente myndigheder eller de kompetente institutioner, der er bemyndiget hertil efter fælles aftale, gøre undtagelse fra bestemmelserne i artikel 7 til 9 forudsat, at de berørte personer forbliver omfattet af en af de kontraherende staters lovgivning.
 
1. In the interest of certain persons or certain categories of persons covered under the applicable legislation of the Contracting State, the competent authorities or the competent agencies duly authorized by them can, by mutual agreement, specify modifications to the provisions of Articles 7 to 9 provided that the affected persons shall be subject to the legislation of one of the Contracting States.
     
2. Indiske statsborgere udover de, som er omfattet af artikel 8, og som er beskæftiget på dansk område skal være omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), medmindre beskæftigelsesperioden er af kortere varighed, hvilket betyder højst 6 måneder eller, i tilfælde af beskæftigelse som led i et uddannelsesforløb, 18 måneder.
 
2. Indian nationals other than those covered by Article 8, employed in the territory of Denmark shall be covered by the Labour Market Supplementary Pension (ATP) scheme unless the employment period is on a short term basis, which means a maximum of 6 months or, in case of employment as part of a training or education scheme, 18 months.
     
     
AFSNIT III
 
PART III
     
BESTEMMELSER OM YDELSER
 
PROVISIONS CONCERNING BENEFITS
     
Artikel 11
 
Article 11
Ydelser efter dansk lovgivning
 
Benefits under Danish Legislation
     
Følgende bestemmelser gælder i forhold til Danmark:
 
The following provisions shall apply to Denmark:
     
1. Indiske statsborgere er berettigede til dansk social pension på samme betingelser som danske statsborgere, der er bosat i Danmark, såfremt de i den optjeningsperiode, der er fastlagt i lov om social pension har haft en sammenlagt beskæftigelsesperiode på mindst 12 måneder under dansk lovgivning.
 
1. Indian nationals shall be entitled to a Danish social pension under the same conditions as Danish nationals residing in the territory of Denmark if in the qualifying period laid down in the Social Pensions Act the person has had a total period of work under Danish legislation of at least 12 months.
     
2. Såfremt beskæftigelseskravet i stk.1 ikke er opfyldt, er pågældende dog berettiget til dansk social pension, hvis pågældende i optjeningsperioden, der er fastlagt i lov om social pension, har boet i Danmark i mindst 10 år, heraf mindst 5 år umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.
 
2. Where the condition regarding work under paragraph 1 of this Article has not been met, Indian nationals shall be entitled to a Danish social pension if the person has been resident in Denmark for a period of not less than 10 years in the qualifying period laid down in the Social Pensions Act, of which not less than five years immediately precede the date on which the pension is first payable.
     
3. Social pension og højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension udbetales til indiske statsborgere, der er bosat i Indien, såfremt den pågældende opfylder beskæftigelseskravet i stk. 1.
 
3. Social pension and the highest, the intermediate, the increased ordinary and the ordinary anticipatory pension shall be payable to Indian nationals residing in the territory of India if the person concerned fulfils the condition on work in paragraph 1 of this Article.
     
4. Selvom beskæftigelseskravet i stk.1 ikke er opfyldt, skal en pension, der efter lov om social pension er ydet til en indisk statsborger under bopæl i Danmark, fortsat kunne udbetales i Indien.
 
4. Where the condition regarding work in paragraph 1 of this Article has not been met, a pension awarded in pursuance of the Social Pensions Act to an Indian national residing in the territory of Denmark shall nonetheless continue to be payable in the territory of India.
     
5. For at opfylde kravet om 12 måneders beskæftigelse i stk.1, skal følgende perioder lægges til grund:
 
5. For the purposes of meeting the 12-month work requirement of paragraph 1 of this Article, the following periods shall be accepted:
a)
beskæftigelsesperioder, hvor der er betalt bidrag for et medlem af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP);
 
a)
periods of work for which membership contributions were paid in respect of a member of the Danish Labour Market Supplementary Pension Scheme (ATP);
b)
perioder før 1. april 1964, når personen kan godtgøre, at han eller hun arbejdede under dansk lovgivning;
 
b)
periods before April 1, 1964, for which a person establishes that he or she worked under Danish legislation;
c)
perioder, hvor personen kan godtgøre, at han eller hun var selvstændig erhvervsdrivende under dansk lovgivning.
 
c)
periods for which a person establishes that he or she was self–employed under Danish legislation.
     
6. Perioder, der er opregnet i stk. 5, kan sammenlægges for at opfylde kravet om 12 måneders beskæftigelse i stk.1.
 
6. Periods described in paragraph 5 of this Article may be combined for purposes of meeting the 12-month work requirement in paragraph 1 of this Article.
     
7. Grundbeløb og førtidspension, der udbetales efter lov om social pension, samt grundbeløb, førtidsbeløb, invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb og ekstra tillægsydelse, der udbetales efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, udbetales til en person, der er omfattet af artikel 3, under bopæl i Indien.
 
7. The basic amount and the anticipatory pension payable in pursuance of the Social Pensions Act as well as the basic amount, anticipatory allowance, disability allowance, unemployability allowance and extra supplementary allowance payable in pursuance of the Act on the highest, the intermediate, the increased ordinary and the ordinary anticipatory pension shall be payable to a person designated in Article 3 residing in the territory of India.
     
8. De bestemmelser, der er fastlagt i lov om social pension om opgørelse af bopælsperioder, hvorefter perioder, der er tilbagelagt i udlandet, ligestilles med bopælsperioder i Danmark, finder kun anvendelse på indiske statsborgere, såfremt de har tilbagelagt en bopælsperiode eller en beskæftigelsesperiode i Danmark under dansk lovgivning, der sammenlagt udgør mindst 12 måneder inden for den optjeningsperiode, der er fastlagt i lov om social pension.
 
8. The provisions laid down in the Social Pensions Act, making periods of stay abroad equivalent with residence in the territory of Denmark in the calculation of the period of residence, shall apply to Indian nationals only if they have completed a period of residence or work in Denmark under Danish laws totaling at least 12 months in the qualifying period as laid down in the Social Pensions Act.
     
9. Bopælsperioder, der er tilbagelagt efter dansk lovgivning efter 31. marts 1957, medregnes ved beregningen af social pension efter dansk lovgivning til indiske statsborgere, som er bosat i Indien.
 
9. Periods of residence completed under Danish legislation after March 31, 1957 shall be taken into account for the calculation of social pensions under Danish legislation payable to nationals of India resident in the territory of India.
     
Artikel 12
 
Article 12
Ydelser efter indisk lovgivning
 
Benefits under Indian Legislation
     
1. Uanset bestemmelserne om erhvervelse, bevarelse eller generhvervelse af retten til alderspension, efterlevelsespension eller invalidepension, sker der sammenlægning af forsikringsperioder, der er optjent i overensstemmelse med dansk lovgivning, når det er nødvendigt og i det omfang, at de ikke falder sammen med forsikringsperioderne optjent i overensstemmelse med indisk lovgivning.
 
1. Notwithstanding the provisions for the acquisition, retention or recovery of the right to old-age, survivors’ and disability benefits, the insurance periods completed pursuant to the Danish legislation concerning such benefits are totalized, when necessary and to the extent that they do not overlap, with the insurance periods completed pursuant to the Indian legislation.
     
2. Hvis en person er berettiget til alderspension, efterlevelsespension eller invalidepension efter indisk lovgivning, uden at der sker sammenlægning af forsikringsperioder, skal den indiske institution beregne ydelser på grundlag af de forsikringsperioder, der er optjent i Indien og kun i henhold til indisk lovgivning.
 
2. If a person is entitled to an old-age, survivors’ or disability benefit under the Indian legislation without necessarily proceeding to totalization, the Indian agency shall calculate the benefit entitlement directly on the basis of the insurance periods completed in India and only under the Indian legislation.
     
3. Hvis en person, der udelukkende som følge af sammenlægning af forsikringsperioder i overensstemmelse med bestemmelsen i stk. 1 efter indisk lovgivning er berettiget til alderspension, efterlevelsespension eller invalidepension, gælder følgende regler:
 
3. If a person is entitled to an old-age, survivors’ or disability benefit by virtue of the Indian legislation, with his right being created solely by taking the totalization of the insurance periods into account pursuant to Paragraph 1 of this Article, the following rules apply:
a)
den indiske institution skal beregne det teoretiske ydelsesbeløb, som om alle forsikringsperioder optjent i henhold til de kontraherende staters lovgivning udelukkende var optjent i henhold til indisk lovgivning,
 
a)
the Indian agency shall calculate the theoretical amount of the benefit due as if all the insurance periods completed according to the Contracting States' legislations were exclusively completed under the Indian legislation;
b)
den indiske institution skal derefter beregne beløbet på grundlag af det beløb, der er specificeret under a), i forhold til varigheden af forsikringsperioderne, der er tilbagelagt i henhold til indisk lovgivning og i forhold til varigheden af samtlige forsikringsperioder i henhold til a).
 
b)
the Indian agency shall then calculate the amount due, on the basis of the amount specified under a), in proportion to the duration of the insurance periods under its legislation, in relation to the duration of all insurance periods accounted for under a).
     
     
AFSNIT IV
 
PART IV
     
Forskellige bestemmelser
 
MISCELLANEOUS PROVISIONS
     
Artikel 13
 
Article 13
De kompetente myndigheders ansvar
 
Responsibilities of the Competent Authorities
     
De kompetente myndigheder skal:
 
The competent authorities:
a)
ved hjælp af en administrativ aftale træffe de nødvendige foranstaltninger for at gennemføre denne overenskomst, herunder foranstaltninger med hensyn til forsikringsperioder, der skal tages i betragtning, og skal udpege forbindelsesorganer og de kompetente institutioner,
 
a)
shall, by means of an administrative arrangement take the measures required to implement this Agreement, including measures for taking into account the insurance periods, and shall designate the liaison agencies and the competent agencies;
b)
definere procedurerne for fælles administrativ bistand, herunder delingen af udgifter forbundet med tilvejebringelse af medicinsk, administrativt og andet nødvendigt materiale i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale,
 
b)
shall define the procedures for mutual administrative assistance, including the sharing of expenses associated with obtaining medical, administrative and other evidence required for the implementation of this Agreement;
c)
direkte meddele hinanden oplysninger om de foranstaltninger, der er taget med henblik på anvendelsen af denne overenskomst,
 
c)
shall directly communicate to each other any information concerning the measures taken for the application of this Agreement;
d)
hurtigst muligt give hinanden meddelelse om alle ændringer i deres lovgivning, der berører anvendelsen af denne overenskomst.
 
d)
shall directly communicate to each other, as soon as possible, all changes in their legislation to the extent that these changes might affect the application of this Agreement.
     
Artikel 14
 
Article 14
Administrativt samarbejde
 
Administrative Collaboration
     
1. Ved gennemførelsen af denne overenskomst skal de kompetente myndigheder så vel som de kompetente institutioner i de kontraherende stater yde hinanden bistand i forbindelse med fastsættelsen af retten til og udbetaling af en ydelse i henhold til denne overenskomst, som om det drejede sig om anvendelsen af egen lovgivning. Som udgangspunkt skal denne bistand være vederlagsfri, idet de kompetente myndigheder dog kan aftale at yde refusion for nogle af omkostningerne.
 
1. For the implementation of this Agreement, the competent authorities as well as the competent agencies of both Contracting States shall assist each other with regard to the determination of entitlement to or payment of any benefit under this Agreement as they would for the application of their own legislation. In principle, this assistance shall be provided free of charge; however, the competent authorities may agree on the reimbursement of some expenses.
     
2. Den ret, der er hjemlet i en af de kontraherende staters lovgivning til fritagelse for eller reduktion af afgifter, stempelafgifter eller registreringsgebyrer i forbindelse med akter eller andre dokumenter, der skal fremlægges i henhold til den kontraherende stats lovgivning skal udstrækkes til også at omfatte tilsvarende akter og dokumenter, der er nødvendige for anvendelsen af lovgivningen i den anden kontraherende stat.
 
2. The benefit of the exemptions or reductions of taxes, of stamp duties or of registration or recording fees provided for by the legislation of one Contracting State in respect of certificates or other documents which must be produced for the application of the legislation of that State shall be extended to certificates and similar documents to be produced for the application of the legislation of the other State.
     
3. Dokumenter og erklæringer, der skal anvendes i forbindelse med gennemførelsen af denne overenskomst, skal være fritaget for legalisering af diplomatiske eller konsulære myndigheder. Kopier af dokumenter, som er bekræftede som ægte af en institution i en kontraherende stat, skal af en organisation i den anden kontraherende stat accepteres som ægte kopier uden yderligere bekræftelse.
 
3. Documents and certificates which must be produced for the implementation of this Agreement shall be exempt from authentication by diplomatic or consular authorities. Copies of documents which are certified as true and exact copies by an organization of one Contracting State shall be accepted as true and exact copies by the organization of the other Contracting State, without further certification.
     
4. Ved gennemførelsen af denne overenskomst kan de kompetente myndigheder og institutioner i de kontraherende stater korrespondere direkte med hinanden og med en person, uanset hvor denne er bosat. Denne korrespondance kan foretages på et af de kontraherende staters officielle sprog.
 
4. For the implementation of this Agreement, the competent authorities and agencies of the Contracting States may communicate directly with each other as well as with any person, regardless of the residence of such persons. Such communication may be made in one of the languages used for the official purposes of the Contracting States.
     
5. En ansøgning eller et dokument må ikke afvises af den kompetente myndighed eller institution i en kontraherende stat alene med den begrundelse, at det er affattet på den anden kontraherende stats sprog.
 
5. An application or document may not be rejected by the competent authority or organizations of a Contracting State solely because it is in an official language of the other Contracting State.
     
Artikel 15
 
Article 15
Ansøgninger, erklæringer og anker
 
Claims, Notices and Appeals
     
1. Ansøgninger, erklæringer eller anker, som efter lovgivningen i en af de kontraherende stater skulle have været indgivet til en myndighed eller en institution i den kontraherende stat inden for en bestemt tidsfrist, skal accepteres som rettidig indgivet, hvis de inden for denne frist er indgivet til en myndighed eller institution i den anden kontraherende stat. I den forbindelse skal ansøgningerne, erklæringerne eller anke uden yderligere forsinkelse sendes til den første kontraherende stat, enten direkte eller igennem de kompetente myndigheder i den kontraherende stat.
 
1. Claims, notices or appeals which, according to the legislation of one of the Contracting States, should have been submitted within a specified period to the authority or agency of that Contracting State, are acceptable if they are presented within the same specified period to an authority or agency of the other Contracting State. In this case, the claims, notices or appeals must be sent without delay to the authority or agency of the former Contracting State, either directly or through the competent authorities of the Contracting States.
     
2. Datoen hvorpå disse ansøgninger, erklæringer eller ankerne er blevet indgivet til en myndighed eller institution i den anden kontraherende stat, skal betragtes som værende indgivelsessesdatoen til den myndighed eller institution, der er bemyndiget til at modtage sådanne ansøgninger, erklæringer eller anker.
 
2. The date on which these claims, notices or appeals have been submitted to an authority or agency of the second Contracting State shall be considered to be the date of submission to the authority or agency authorized to accept such claims, notices or appeals.
     
3. En ansøgning om ydelser i henhold til lovgivningen i en af de kontraherende stater skal anses for også at være en ansøgning om en ydelse af samme art i henhold til lovgivningen i den anden kontraherende stat, forudsat at ansøgeren ønsker det og giver oplysninger om, at forsikringsperioder er tilbagelagt i henhold til lovgivningen i den anden stat.
 
3. An application for benefits under the legislation of one Contracting State shall be deemed to be also an application for a benefit of the same nature under the legislation of the other Contracting State provided that the applicant so wishes and provides information indicating that insurance periods have been completed under the legislation of the other Contracting State.
     
Artikel 16
 
Article 16
Fortrolige oplysninger
 
Confidentiality of Information
     
Medmindre andet er fastsat i en kontraherende stats lovgivning, anvendes personoplysninger, der er overført til den kompetente myndighed eller institution i den kontraherende stat af den kompetente myndighed eller institution i den anden kontraherende stat i overensstemmelse med denne overenskomst, udelukkende med henblik på at gennemføre denne overenskomst og den lovgivning, hvorpå overenskomsten finder anvendelse. Sådanne oplysninger, der er modtaget af en kompetent myndighed eller institution i en kontraherende stat omfattes af denne kontraherende stats lovgivning om beskyttelse af fortrolige persondata.
 
Unless otherwise required by the national laws and regulations of a Contracting State, information about an individual which is transmitted in accordance with this Agreement to the competent authority or agency of that Contracting State by the competent authority or agency of the other Contracting State shall be used exclusively for purposes of implementing this Agreement and the legislation to which this Agreement applies. Such information received by a competent authority or agency of a Contracting State shall be governed by the national laws and regulations of that Contracting State for the protection of privacy and confidentiality of personal data.
     
Artikel 17
 
Article 17
Udbetaling af ydelser
 
Payment of Benefits
     
1. Udbetaling af ydelser efter denne overenskomst kan foretages i de kontraherende staters valuta, eller, i tilfælde, hvor udbetaling sker efter artikel 5, stk. 2, i denne overenskomst, i en sådan tredje stats valuta.
 
1. Payments of benefits under this Agreement may be made in the currency of either of the Contracting States or in cases where the payments are made under Article 5, paragraph 2, of this Agreement, in the currency of such third State.
     
2. I tilfælde af, at en kontraherende stat indfører valutakontrol eller andre lignende restriktioner, der begrænser udbetalinger, overførsler eller finansielle instrumenter til personer uden for den kontraherende stat, skal den pågældende stat uden yderligere forsinkelser tage de nødvendige skridt til at sikre udbetalingen af ethvert beløb, der udbetales i overensstemmelse med denne overenskomst til personer omfattet af artikel 3, som er bosiddende i den anden kontraherende stat eller i en tredje stat.
 
2. In the event that a Contracting State imposes currency controls or other similar measures that restrict payments, remittance or transfers of funds or financial instruments to persons who are outside that Contracting State, the said State shall, without delay, take appropriate measures to ensure the payment of any amount that must be paid in accordance with this Agreement to persons described in Article 3 who reside in the other Contracting State or a third State.
     
Artikel 18
 
Article 18
Bilæggelse af tvister
 
Resolution of Disputes
     
Tvister opstået i forbindelse med fortolkning eller anvendelse af denne overenskomst, skal, så vidt muligt, bilægges ved fælles samråd mellem de kompetente myndigheder.
 
Disputes which arise in interpreting or applying this Agreement shall be resolved, to the extent possible, by the competent authorities through mutual consultations.
     
     
AFSNIT V
 
PART V
     
OVERGABGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
 
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
     
Artikel 19
 
Article 19
Begivenheder indtruffet forud for overenskomstens ikrafttrædelse
 
Events prior to the entry into force of the Agreement
     
1. Denne overenskomst omfatter også begivenheder, som indtraf før dens ikrafttrædelse.
 
1. This Agreement shall also apply to events which occurred prior to its entry into force.
     
2. Denne overenskomst giver ikke ret til udbetaling af ydelser for noget tidsrum, der ligger før dens ikrafttrædelse.
 
2. This Agreement shall not create any entitlement to benefits for any period prior to its entry into force.
     
3. Alle forsikringsperioder tilbagelagt under lovgivningen i en af de kontraherende stater før denne overenskomsts ikrafttrædelsesdato, skal tages i betragtning ved fastlæggelsen af retten til enhver ydelse omfattet af denne overenskomsts bestemmelser.
 
3. All insurance periods completed under the legislation of one of the Contracting States prior to the date on which this Agreement enters into force shall be taken into consideration in determining entitlement to any benefit in accordance with the provisions of this Agreement.
     
4. Denne overenskomst finder ikke anvendelse på rettigheder, som er ophørt ved tildelingen af en engangsudbetaling eller ved refusion af bidrag.
 
4. This Agreement shall not apply to rights that were liquidated by the granting of a lump sum payment or the reimbursement of contributions.
     
5. I tilfælde, hvor personer var udsendt til Danmark fra Indien før denne overenskomsts ikrafttrædelse, skal beskæftigelsesperioderne, der henvises til i artikel 8, betragtes som påbegyndt på denne dato.
 
5. In applying Article 8 in case of persons who were sent to Denmark from India prior to the date of entry into force of this Agreement, the periods of employment referred to in that Article shall be considered to begin on that date.
     
Artikel 20
 
Article 20
Revurdering, hævd og fortabelse
 
Revision, Prescription, Forfeiture
     
1. Enhver ydelse, som ikke er blevet udbetalt, eller som er blevet suspenderet på grund af den pågældende persons nationalitet eller på grund af dennes bopæl på en anden kontraherende stats område end på det, hvor den for udbetalingen ansvarlige institution er beliggende, skal fra denne overenskomsts ikrafttrædelse udbetales eller kompenseres den pågældende person ved ansøgning herom.
 
1. Any benefit that was not paid or that was suspended by reason of the nationality of the interested person or by reason of his residence in the territory of a Contracting State other than that in which the agency responsible for payment is located, shall, on application by the interested person, be paid or restored from the entry into force of this Agreement.
     
2. En person, som forud for denne overenskomsts ikrafttrædelse fik udbetalt en ydelse, kan ved ansøgning få retten til ydelsen revurderet i overensstemmelse med denne overenskomsts bestemmelser. En sådan revurdering skal i intet tilfælde resultere i en reduktion af personens tidligere rettigheder.
 
2. The entitlement of interested persons who, prior to the entry into force of this Agreement, obtained the payment of a benefit may be revised upon application by those persons, in accordance with the provisions of this Agreement. In no case shall such a revision result in a reduction of the prior entitlement of the interested persons.
     
3. Hvis ansøgning efter stk. 1-2 indgives indenfor to år fra denne overenskomsts ikrafttrædelse, skal enhver rettighed opnået efter denne overenskomst have virkning fra ikrafttrædelsen, og begge kontraherende staters lovgivning om fortabelse eller hævd af rettigheder skal ikke omfatte disse personer.
 
3. If the application referred to in paragraph 1 or 2 of this Article is made within two years of the date of the entry into force of this Agreement, any entitlement arising from the implementation of this Agreement shall be effective from that date, and the legislation of either Contracting State concerning the forfeiture or the prescription of rights shall not be applicable to such interested persons.
     
4. Hvis ansøgning, efter stk. 1-2, indgives efter to år fra denne overenskomsts ikrafttrædelse, skal rettigheder, der ikke er genstand for fortabelse eller endnu ikke er hævdvundne, kunne opnås fra ansøgningstidspunktet, medmindre gunstigere bestemmelser finder anvendelse i den kontraherende stat.
 
4. If the application referred to in paragraph 1 or 2 of this Article is made after two years following the entry into force of this Agreement, the entitlements which are not subject to forfeiture or which are not yet prescribed shall be acquired from the date of the application, unless more favourable legislative provisions of the Contracting State concerned are applicable.
     
Artikel 21
 
Article 21
Varighed
 
Duration
     
Denne overenskomst er indgået uden begrænsninger vedrørende dens varighed. Den kan ophæves af en kontraherende stat med tolv måneders skriftlig varsel til den anden kontraherende stat.
 
This Agreement is concluded without any limitation on its duration. It may be terminated by either Contracting State giving twelve months' notice in writing to the other State.
     
Artikel 22
 
Article 22
Bevarelse af erhvervede rettigheder og rettigheder under erhvervelse
 
Guarantee of rights acquired or in the course of acquisition
     
I tilfælde af denne overenskomsts ophør bevares enhver rettighed og udbetaling af ydelser, der er opnået efter overenskomsten. De kontraherende stater skal indgå aftaler angående rettigheder, der er under erhvervelse.
 
In the event of termination of this Agreement, any rights and payment of benefits acquired by virtue of the Agreement shall be maintained. The Contracting States shall make arrangements regarding the rights in the course of acquisition.
     
Artikel 23
 
Article 23
Ikrafttrædelse
 
Entry into Force
     
Denne overenskomst træder i kraft på den første dag i den tredje måned, der følger efter den dato, hvor den sidste af de kontraherende stater har meddelt den anden kontraherende stat, at alle forfatningsmæssige betingelser er gennemført.
 
This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the date of receipt of the note through which the last of the Contracting States will have given notice to the other Contracting State that all domestic requirements have been accomplished.
     
Til bekræftelse af foranstående har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget, underskrevet denne overenskomst.
 
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.
     
     
Udfærdiget den 17. februar 2010 i Delhi i to eksemplarer på henholdsvis dansk, hindi og engelsk, idet alle tekster har samme gyldighed. I tilfælde af uoverensstemmelser i fortolkningen er den engelske version gældende.
 
Done at Delhi on February 17, 2010 in two originals each, in the Danish, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In the event of divergence in interpretation the English version shall prevail.
     
     
FOR KONGERIGET DANMARKS
REGERING
 
FOR THE GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF DENMARK
     
I. Støjberg
 
I. Støjberg
     
     
FOR REPUBLIKKEN INDIENS
REGERING
 
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA
     
A. Didar Singh
 
A. Didar Singh
     
     
ADMINIST RATIV AFTALE
OM
GENNEMFØRELSE
AF
OVERENSKOMSTEN
OM
SOCIAL SIKRING
MELLEM
KONGERIGET DANMARK
OG
REPUBLIKKEN INDIEN
 
ADMINISTRATIVE ARRANGEMENT
FOR
THE IMPLEMENTATION
OF
THE AGREEMENT
ON
SOCIAL SECURITY
BETWEEN
THE KINGDOM OF DENMARK
AND
THE REPUBLIC OF INDIA
     
De kompetente myndigheder har i henhold til artikel 13 i overenskomsten om social sikring mellem Kongeriget Danmark og Republikken Indien, underskrevet i Delhi, den 17. februar 2010, (herefter kaldet »overenskomsten«), aftalt følgende:
 
The competent authorities, Pursuant to Article 13 of the Agreement on Social Security between the Kingdom of Denmark and the Republic of India, signed at Delhi on February 17, 2010, (hereinafter referred to as the »Agreement«), Have agreed as follows:
     
     
AFSNIT I
 
PART I
     
ALMINDELIGE BESTEMMELSER
 
GENERAL PROVISIONS
     
Artikel 1
 
Article 1
Definitioner
 
Definitions
     
De udtryk, der anvendes i denne administrative aftale (herefter kaldet »aftalen«), anvendes i samme betydning som i overenskomsten.
 
The terms in this Administrative Arrangement (hereinafter referred to as the "Arrangement") shall be used in the same meaning as in the Agreement.
     
Artikel 2
 
Article 2
Kommunikation mellem institutionerne
 
Communication between the Agencies
     
Forbindelsesorganerne fremmer kommunikationen mellem de kontraherende staters institutioner og har de opgaver, som er fastsat i denne aftale. De bistår hinanden ved gennemførelse af overenskomsten.
 
The liaison agencies shall facilitate the communication between the agencies of the Contracting States and are entrusted with the duties defined in this Arrangement. They shall assist one another in the application of the Agreement.
     
Artikel 3
 
Article 3
Blanketter og detaljerede procedurer
 
Forms and Detailed Procedures
     
Med forbehold for bestemmelserne i denne aftale indgår de kontraherende staters forbindelsesorganer i fællesskab aftale om de blanketter og detaljerede procedurer, der er nødvendige for gennemførelser af overenskomsten.
 
Subject to this Arrangement, the liaison agencies of both Contracting States will agree jointly on the forms and detailed procedures necessary to implement the Agreement.
     
     
AFSNIT II
 
PART II
     
BESTEMMELSER OM DÆKNING
 
PROVISIONS ON COVERAGE
     
Artikel 4
 
Article 4
Attest om dækning og undtagelser
 
Certificate on Coverage and Exemptions
     
1. I tilfælde nævnt i afsnit II i overenskomsten udstedes en attest med fastsat varighed på anmodning fra arbejdsgiver eller arbejdstager på en aftalt blanket, for at en person med hensyn til den omhandlede beskæftigelse er omfattet af lovgivningen i en kontraherende stat:
 
1. In cases referred to in Part II of the Agreement, the certificate of fixed duration indicating that the person, in respect of the work referred, is subject to the legislation of the Contracting State, shall be issued on the request of an employee or an employer on an agreed form:
     
- i Danmark,
 
- in Denmark,
af Pensionsstyrelsen
 
by the Danish Pension Agency
     
- i Indien,
 
- in India,
af organisationen for Arbejdstagernes Opsparingsfond (Employees’ Provident Fund Organization)
 
by the Employees’ Provident Fund Organization
     
Den udstedte attest sendes til den berørte person, og i tilfælde nævnt i artiklerne 7, 8 og 10 i overenskomsten, sendes en kopi til institutionen i den anden kontraherende stat med kopi til arbejdsgiveren.
 
The certificate issued is sent to a person, who is concerned with the application, and in cases referred to in Articles 7, 8 and 10 of the Agreement, a copy of the certificate is sent to the above-mentioned agency of the other Contracting State with a copy to the employer.
     
2.a)
De følgende institutioner udpeges til at indgå aftaler efter artikel 10 om undtagelser fra artiklerne 7 og 8 i overenskomsten:
 
2.a)
The following agencies are designated for agreement on exceptions under Article 10 from the provisions of Articles 7 and 8 of the Agreement:
 
- i Danmark,
   
- in Denmark,
 
Pensionsstyrelsen
   
the Danish Pension Agency
         
 
- i Indien,
   
- in India,
 
organisationen for Arbejdstagernes Opsparingsfond (Employees’ Provident Fund Organization)
   
the Employees’ Provident Fund Organization
     
b)
Arbejdstageren og arbejdsgiveren indgiver i fællesskab en skriftlig anmodning om undtagelse til den udpegede institution i den kontraherende stat, hvis lovgivning skal finde anvendelse ifølge anmodningen.
 
b)
An employee and his employer shall submit the joint request on exception in written form to the designated agency of the Contracting State whose legislation has to be applied pursuant to the request.
c)
Anmodning om undtagelse fra anvendelse af lovgivningen i den kontraherende stat, hvor den udsendte arbejdstager, som allerede har været beskæftiget i denne kontraherende stat, og hvis udsendelsesperiode er udløbet, arbejder, som omhandlet i artikel 8 i overenskomsten, skal indgives inden udløbet af igangværende udsendelsesperiode.
 
c)
The request on exception to the application of the legislation of the Contracting State of employment of detached workers referred to in Article 8 of the Agreement, who have already been employed in this Contracting State and whose period of posting expires, shall be submitted before the end of the running term of posting.
d)
Aftalen, som indgås mellem de udpegede institutioner i de kontraherende stater om undtagelse, attesters ved udstedelse af en blanket, som oversendes i overensstemmelse med stk. 1 i denne artikel.
 
d)
The agreement of designated agencies of the Contracting States on exception shall be attested by a certificate issued and transferred in accordance with paragraph 1 of this Article.
     
     
AFSNIT III
 
PART III
     
BESTEMMELSER OM YDELSER
 
PROVISIONS ON BENEFITS
     
Artikel 5
 
Article 5
Omregning af dækningsperioder
 
Conversion of Periods of Coverage
     
I det omfang, det er nødvendigt, foretages omregning af dækningsperioder i forbindelse med sammenlægning som nævnt i afsnit III i overenskomsten i overensstemmelse med de kontraherende staters nationale lovgivning.
 
Where necessary, the conversion for the purposes of totalization of periods of coverage within the meaning of Part III of the Agreement shall be carried out in accordance with the national legislation of the Contracting States.
     
Artikel 6
 
Article 6
Behandling af ansøgninger
 
Processing a Claim
     
1. Når institutionen i én kontraherende stat modtager en ansøgning fra en person, som har tilbagelagt dækningsperioder efter lovgivningen i den anden kontraherende stat eller i begge, sender denne institution ansøgningen gennem forbindelsesorganet til institutionen i den anden kontraherende stat med angivelse af datoen for modtagelse af ansøgningen.
 
1. Where the agency of one Contracting State receives a claim from a person, who has completed periods of coverage under the legislation of the other or both Contracting States, this agency shall send the claim through the liaison agency to the agency of the other Contracting State, indicating the date on which the claim has been received.
     
2. Sammen med ansøgningen overfører institutionen også til institutionen i den anden kontraherende stat:
 
2. Along with the claim, it will also transmit to the agency of the other Contracting State:
-
enhver dokumentation, den har til rådighed, og som kan være nødvendig for institutionen i den anden kontraherende stat, for at afgøre ansøgerens ret til ydelser,
 
-
any available documentation that may be necessary for the agency of the other Contracting State to establish the claimant’s eligibility for the benefit,
-
blanketten som oplyser om dækningsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i førstnævnte kontraherende stat,
 
-
the form which will indicate, in particular, the periods of coverage completed under the legislation of the first Contracting State,
-
og kopi af institutionens egen afgørelse om ydelser, hvis denne foreligger.
 
-
and a copy of its own decision, if any, on benefit.
     
3. Institutionen i den anden kontraherende stat træffer efterfølgende afgørelse om ansøgerens ret til ydelser og meddeler gennem forbindelsesorganet i den anden kontraherende stat afgørelsen til institutionen i den første kontraherende stat.
 
3. The agency of the other Contracting State shall subsequently determine the claimant’s eligibility and notify through the liaison agency its decision to the agency of the first Contracting State.
     
4. Sammen med afgørelsen oversender den også, om nødvendigt eller på anmodning, til institutionen i den første kontraherende stat:
 
4. Along with its decision, it will also transmit, if necessary or upon the request, to the agency of the first Contracting State:
-
enhver dokumentation, den har til rådighed, og som kan være nødvendig for institutionen i den anden kontraherende stat for at afgøre ansøgerens ret til ydelser,
 
-
any available documentation that may be necessary for the agency of the first Contracting State to establish the claimant’s eligibility for the benefit,
-
blanketten som oplyser om dækningsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i førstnævnte kontraherende stat.
 
-
the form which shall indicate, in particular, the periods of coverage completed under the legislation which it applies.
     
5. Institutionen i en kontraherende stat, som modtager en ansøgning om ydelser, bekræfter oplysningerne vedrørende ansøgningen og dennes familiemedlemmer. De oplysninger, der skal bekræftes, aftales mellem forbindelsesorganerne i de to kontraherende stater.
 
5. The agency of the Contracting State with which a claim for benefits has been filed shall verify the information pertaining to the claimant and his family members. The type of information to be verified shall be agreed upon by the liaison agencies of the two Contracting States.
     
Artikel 7
 
Article 7
Lægeundersøgelser
 
Medical Examinations
     
1. Institutionen i en kontraherende stat forsyner efter anmodning institutionen i den anden kontraherende stat med den lægelige information og dokumentation, som den har til rådighed vedrørende en ansøgers invaliditet. Anmodningen om information og dokumentation fremsættes gennem forbindelsesorganerne i de kontraherende stater.
 
1. The agency of a Contracting State shall provide, upon request, to the agency of the other Contracting State such medical information and documentation as are available concerning the disability of a claimant or a beneficiary. The request for the information and documentation shall be made through the liaison agencies of the Contracting States.
     
2. Hvis institutionen i en kontraherende stat beder om, at en ansøger eller ydelsesmodtager, som bor på den anden kontraherende stats territorium, gennemgår en lægeundersøgelse, arrangerer institutionen i sidstnævnte kontraherende stat, på anmodning fra førstnævnte kontraherende stat, lægeundersøgelsen i overensstemmelse med dens egne regler. Institutionen i sidstnævnte kontraherende stat sender regning for refusion af udgifterne til lægeundersøgelsen til institutionen i den førstnævnte kontraherende stat.
 
2. If the agency of a Contracting State requires that a claimant or a beneficiary who resides in the territory of the other Contracting State undergo a medical examination, the agency of the latter Contracting State, at the request of the liaison agency of the first Contracting State, shall make arrangements for carrying out this examination according to its rules. The agency of the latter Contracting State shall submit the bill for reimbursement of the cost of the medical examination to the agency of the first Contracting State.
     
     
AFSNIT IV
 
PART IV
     
FORSKELLIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
 
MISCELLANEOUS AND FINAL PROVISIONS
     
Artikel 8
 
Article 8
Udbetaling af ydelser
 
Payment of Benefits
     
1. Ydelser udbetales direkte til den berettigede.
 
1. Benefits shall be paid directly to the beneficiaries.
     
2. Institutionerne i de kontraherende stater udbetaler ydelser efter overenskomsten uden fradrag af administrationsomkostninger.
 
2. The agencies of the Contracting States shall pay their benefits under the Agreement without any deduction for their administrative expenses.
     
3. Når en institution i en af de kontraherende stater udbetaler ydelser i en valuta, der frit kan omveksles, i henhold til artikel 17 i overenskomsten, anvendes den valutakurs, der gælder på dagen for udbetalingen.
 
3. When the agency of one Contracting State pays benefits in freely convertible currency under Article 17 of the Agreement, the conversion rate shall be the rate of exchange in effect on the day when the payment is made.
     
Artikel 9
 
Article 9
Udveksling af statistik
 
Exchange of Statistics
     
Forbindelsesorganerne i de kontraherende stater udveksler årlig statistik pr. 31. december om antallet af attestationer udstedt efter artikel 4 i aftalen og om betalinger til ydelsesmodtagere efter aftalen. Statistikkerne skal inkludere antallet af ydelsesmodtagere og det samlede ydelsesbeløb fordelt på ydelsestype udbetalt efter overenskomsten. Disse statistikker udveksles i et format, som aftales mellem forbindelsesorganerne.
 
The liaison agencies of the Contracting States shall exchange annual statistics as of 31 December on the number of certificates issued under Article 4 of this Arrangement and on the payments granted to beneficiaries pursuant to the Agreement. These statistics shall include the number of beneficiaries and the total amount of benefits, identified by the benefit type paid under the Agreement. These statistics shall be furnished in a form to be agreed upon by the liaison agencies.
     
Artikel 10
 
Article 10
Samarbejde mellem forbindelsesorganerne
 
Co-operation of Liaison Agencies
     
Repræsentanter for forbindelsesorganerne mødes, når det er nødvendigt, skiftevis i de to kontraherende stater for at drøfte emner i tilslutning til anvendelse af overenskomsten.
 
Representatives of the liaison agencies shall meet when necessary alternately in the Contracting States in order to discuss subjects related to the application of the Agreement.
     
Artikel 11
 
Article 11
Ikrafttræden
 
Entry into Force
     
Denne aftale træder i kraft samme dato som overenskomsten og er gældende i samme periode.
 
This Arrangement shall enter into force on the same date as the Agreement and shall be applicable for the same period.
     
     
Udfærdiget i Delhi den 17. februar 2010 i to eksemplarer, på dansk, hindi og engelsk, idet alle tekster har samme gyldighed. I tilfælde af uoverensstemmelser om fortolkning er den engelske tekst gældende.
 
Done at New Delhi on February 17, 2010, in two originals each, in the Danish, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
     
     
For den kompetente myndighed
i Kongeriget Danmark
 
For the Competent Authority
of the Kingdom of Denmark
     
I. Støjberg
 
I. Støjberg
     
     
For den kompetente myndighed
i Republikken Indien
 
For the Competent Authority
of the Republic of India
     
A. Didar Singh
 
A. Didar Singh
     
     
     
Aftalen, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, trådte i medfør af artikel 23 i kraft den 1. maj 2011.

Udenrigsministeriet, den 18. maj 2011

Lene Espersen