Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1303 af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 794 af 26. juni 2007, foretages efter forhandling med Beskæftigelsesrådet følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 53, stk. 9 og § 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:«

2. § 7, stk. 1, affattes således:

»Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet, hvis medlemmet godtgør, at virksomheden har været drevet i væsentligt omfang, jf. lovens § 53, stk. 2, nr. 1, stk. 6, nr. 1, stk. 7 og stk. 8. Forlængelse af perioden, inden for hvilken beskæftigelseskravet skal være opfyldt, foretages efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode.«

3. § 7, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Selvstændig erhvervsvirksomhed, hvortil der ydes offentligt tilskud til etablering af drift, og som efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren indberettes til medlemmets arbejdsløshedskasse af jobcenteret, medregnes ikke til opfyldelse af beskæftigelseskravet.«

4. I § 7, stk. 7, ændres »bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode« til: »bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode«.

5. I § 9, stk. 2, ændres »§ 55, stk. 5« til: »§ 55, stk. 3«.

6. § 9, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ret til en ny periode med dagpenge efter stk. 1 er betinget af

1) at et fuldtidsforsikret medlem i henhold til lov om et indkomstregister som lønmodtager har fået indberettet mindst 962 timer inden for de sidste 18 måneder, eller inden for samme periode har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 26 uger, eller

2) at et deltidsforsikret medlem i henhold til lov om et indkomstregister som lønmodtager har fået indberettet mindst 629 løntimer inden for de sidste 18 måneder.«

7. § 9, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Opgørelsen af løntimer efter stk. 4, nr. 1 og 2, foretages efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode. Arbejde, der én gang er regnet med til en ny periode med dagpenge efter stk. 4, kan ikke regnes med i en senere opgørelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2011.1)

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 27. april 2011

Marie Hansen

/ Vibeke Dalbro

Officielle noter

1) Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.