Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger, som ændret ved lov nr. 303 af 19. april 2006, bekendtgørelse nr. 373 af 23. maj 2008, bekendtgørelse nr. 540 af 11. juni 2009 og bekendtgørelse nr. 1114 af 30. november 2009, foretages følgende ændring:

1. § 18, stk. 1, affattes således:

»Overtrædelse af §§ 3-13 og § 15, stk. 2, overtrædelse af de i medfør af § 14 og § 15, stk. 1, og § 16 udstedte regler og bestemmelser eller overtrædelse samt manglende efterkommelse af påbud eller forbud udstedt i medfør af § 3, stk. 4, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, § 8, stk. 1, § 13, stk. 4, og § 17 straffes med bøde. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges betydelig vægt på hensynet til sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed. Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, skal det endvidere indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået mens eller i umiddelbar forlængelse af, at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted. 3. pkt. finder dog kun anvendelse, hvis den pågældende har forsæt med hensyn til, at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2011.

Justitsministeriet, den 19. april 2011

Lars Barfoed

/ Carsten Kristian Vollmer