Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 13. april 2011

Betænkning

over

Forslag til lov om energimærkning af energirelaterede produkter

[af klima- og energiministeren (Lykke Friis)]

1. Ændringsforslag

Klima- og energiministeren har stillet 8 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 9. februar 2011 og var til 1. behandling den 25. februar 2011. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Det Energipolitiske Udvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og klima- og energiministeren sendte den 18. november 2011 dette udkast til udvalget, jf. EPU alm. del – bilag 61. Den 10. februar 2011 sendte klima- og energiministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

3. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 2

Af klima- og energiministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Nr. 6 og 7 affattes således:

»6) Energietiket: Et mærke, der indeholder oplysninger om et energirelateret produkts energieffektivitetsklasse og piktogrammer med angivelse af supplerende oplysninger om produktet.

7) Energirelateret produkt:

a) Ethvert produkt, der indvirker på energiforbruget under anvendelse, og som bringes i omsætning eller ibrugtages, og

b) dele, der er beregnet til at indgå i energirelaterede produkter, som bringes i omsætning, eller som ibrugtages af slutbrugere som særskilte dele, og hvis miljømæssige egenskaber kan vurderes selvstændigt.«

[Lovteknisk korrektion af alfabetisering af to numre]

Til § 6

2) I stk. 2 indsættes efter »slutbrugeren« ordene: », således at denne kan gøre sig bekendt med databladet«.

[Præcisering af forhandlerens forpligtelse]

Til § 12

3) Som stk. 6 indsættes:

»Stk. 6. Politiet yder om nødvendigt tilsynsmyndigheden bistand til gennemførelsen af bestemmelserne om adgang i stk. 5. Justitsministeren kan efter forhandlinger med klima- og energiministeren fastsætte regler herom.«

[Hjemmel til, at politiet kan yde bistand ved kontrol]

Til § 21

4) Stk. 1, 2. pkt., udgår.

[Lovteknisk korrektion]

Til § 22

5) Nr. 7 udgår.

Nr. 8 bliver herefter nr. 7.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 7]

Til § 23

6) I nr. 3 ændres »§ 12, stk. 3« til: »§ 12, stk. 4«.

[Korrektion af henvisning]

Til § 24

7) I nr. 2 ændres »§ 12, stk. 4« til: »§ 12, stk. 5, eller § 18, stk. 2«.

[Korrektion af henvisning]

Til § 26

8) I stk. 4 ændres »ophæves« til: »erstattes«.

[Lovteknisk korrektion]

Bemærkninger

Til nr. 1

Den foreslåede ændring placerer de omhandlede numre i alfabetisk rækkefølge. Ændringen medfører ingen materiel ændring.

Til nr. 2

Ændringsforslaget er en sproglig præcisering, der tydeliggør, at forhandleren af et energirelateret produkt skal sikre, at slutbrugeren får mulighed for at gøre sig bekendt med databladet i forbindelse med købet.

Til nr. 3

Den foreslåede tilføjelse sikrer, at politiet om nødvendigt kan yde tilsynsmyndigheden bistand til gennemførelsen af bestemmelserne om adgang i stk. 5. Tilføjelsen sikrer en videreførelse af den hidtil gældende lovgivning på området, jf. lovbekendtgørelse nr. 1326 af 1. december 2010 om fremme af besparelser i energiforbruget.

Til nr. 4

Det foreslås, at bestemmelsens 2. pkt. udgår som overflødigt, da en ministers afgørelser ikke uden særlig hjemmel kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Til nr. 5

Den foreslåede henvisning til § 12, stk. 4, udgår, da denne bestemmelse allerede er omfattet af straffebestemmelsen i § 24, nr. 2. Straf for overtrædelse af § 18, stk. 2, medtages i § 24, nr. 2, jævnfør bemærkningerne til ændringsforslag nr. 7.

Til nr. 6

Med ændringsforslaget korrigeres en forkert henvisning til en bestemmelse. I § 23, nr. 3, ændres henvisningen således fra § 12, stk. 3, til § 12, stk. 4.

Til nr. 7

Med ændringsforslaget korrigeres en forkert henvisning til en bestemmelse. I § 24, nr. 2, ændres henvisningen således fra § 12, stk. 4, til § 12, stk. 5. Samtidig medtages straf for overtrædelse af § 18, stk. 2, i § 24, nr. 2, da denne bestemmelse gør en overtrædelse af bestemmelsen strafbar for både leverandører og forhandlere. En sådan retsstilling hidrører fra den gældende lov, og det er ikke intentionen at ændre på denne retsstilling. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 5.

Til nr. 8

Med ændringsforslaget ændres ordet ophæves til ordet erstattes, da dette ordvalg bedre dækker bestemmelsens indhold.

Eyvind Vesselbo (V) Jens Kirk (V) fmd. Lars Christian Lilleholt (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) Ellen Trane Nørby (V) Per Dalgaard (DF) Tina Petersen (DF) Jørgen S. Lundsgaard (KF) Mette Gjerskov (S) Ole Vagn Christensen (S) Kim Mortensen (S) Ole Hækkerup (S) Anne Grete Holmsgaard (SF) Trine Mach (SF) Margrethe Vestager (RV) nfmd. Per Clausen (EL)

Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 24
Socialistisk Folkeparti (SF) 23
Det Konservative Folkeparti (KF) 17
Radikale Venstre (RV) 9
Enhedslisten (EL) 4
Liberal Alliance (LA) 3
Kristendemokraterne (KD) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 140

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra klima- og energiministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Ændringsforslag fra klima- og energiministeren
4
1. udkast til betænkning
5
2. udkast til betænkning