Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om afleveringsfrister

(Lovtidende i elektronisk form)

Kundgørelse og anmodning om optagelse

Kundgørelse på lovtidende.dk og offentliggørelse på ministerialtidende.dk kan bestilles på alle hverdage til publicering det følgende døgn.

Ved love samt kongelige anordninger og bekendtgørelser, der sætter love helt eller delvist i kraft, skal anmodning om optagelse ske inden kl. 14.00 på alle hverdage for publicering det følgende døgn.

Ved alle øvrige forskrifter skal anmodning om optagelse ske inden kl. 12.00 på alle hverdage for publicering det følgende døgn.

Ministerierne kan ved markering i Lex Dania klient anmode om senere publicering end det efterfølgende døgn.

I helt særlige tilfælde kan Civilstyrelsen bestemme, at der kan optages forskrifter til kundgørelse tidligere end det efterfølgende døgn. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1395 af 12. december 2007 om Lovtidende i elektronisk form.

Optagelsesanmodning kan kun ske i Lex Dania klient (det fælles produktionssystem til forskrifter, der publiceres på lovtidende.dk, ministerialtidende.dk og retsinformation.dk) eller i en særligt begrænset version af Lex Dania klient. Der kan således ikke anmodes om optagelse på telefax, med e-mail eller med posten.

Anmodning om optagelse kan kun ske af det ansvarlige fagministerium. Rosendahls Schultz Grafisk A/S kan således ikke bemyndiges til at anmode om optagelse i Lovtidende eller Ministerialtidende, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1395 af 12. december 2007 om Lovtidende i elektronisk form.

Før anmodning om optagelse skal ministeriet sikre, at forskriften er fejlfri. I tilfælde af, at ministeriet eller Civilstyrelsen efter udløbet af optagelsesfristen konstaterer fejl i forskriften, vil denne ikke blive optaget i Lovtidende eller Ministerialtidende til publicering det følgende døgn. Den rettede forskrift kan derefter anmodes optaget på ny i overensstemmelse med ovennævnte frister.

Endvidere skal ministeriet forinden anmodning om optagelse sikre, at forskriften i Lex Dania klient er påført korrekte redaktionelle oplysninger.

Ansvaret for indholdet af kundgjorte henholdsvis offentliggjorte forskrifter samt de påførte redaktionelle oplysninger påhviler alene ministeriet.

Datering af forskrifter, der skal i kundgøres henholdsvis offentliggøres på lovtidende.dk eller ministerialtidende.dk, foretages ved stadfæstelsen/udstedelsen, jf. § 9 i cirkulære nr. 4 af 10. januar 1966 om ikrafttræden og kundgørelse af love og anordninger og pkt. 56 i vejledning nr. 153 af 22. september 1987 om udarbejdelse af administrative forskrifter.

Love, kongelige anordninger samt bekendtgørelser, der sætter love helt eller delvist i kraft

Som nævnt tidligere optages love samt kongelige anordninger og bekendtgørelser, der sætter love helt eller delvist i kraft, hverdage frem til kl. 14.00.

Af hensyn til planlægning af arbejdet i Civilstyrelsen anmodes ministeriet om at gøre Civilstyrelsen opmærksom på disse så tidligt som muligt og ved lovforslag senest, når lovforslaget er vedtaget ved 3. behandling. Dette kan ske telefonisk eller ved mail til retsinfo@retsinfo.dk og ved brug af ”Advisér Civilstyrelsen-funktionen” i Lex Dania klient.

Det er særligt vigtigt at orientere Civilstyrelsen i god tid om love, der ikke skal afvente 3 dages fristen i forbindelse med stadfæstelse.

Justitsministeriets "blå" vejledning

Brug vejledning nr. 153 af 22. september 1987 om udarbejdelse af administrative forskrifter.

Spørgsmål

Ring til Civilstyrelsen på tlf. 33 32 52 22 eller send en mail til helpdesk@civilstyrelsen.dk, hvis der er tvivlsspørgsmål.

Ikrafttræden

Vejledningen finder anvendelse på anmodning om optagelse fra den 1. maj 2011.

Samtidig bortfalder vejledning af 12. december 2007 om afleveringsfrister (Lovtidende i elektronisk form).

Civilstyrelsen, den 27. april 2011