Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Protokol om ændring af Konventionen om administrativ bistand i skattesager

OECD og Europarådets protokol om ændring af OECD og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager blev åbnet for undertegnelse den 27. maj 2010.

Danmark underskrev protokollen den 27. maj 2010.

Protokollen har følgende ordlyd (idet den franske tekst er udeladt):

     
     
   
(Oversættelse)
     
Protocol amending
 
Protokol
the Convention on Mutual
 
til ændring af
Administrative Assistance
 
Konventionen om gensidig administrativ
in Tax Matters
 
bistand i skattesager
     
Preamble
 
Præambel
     
The member States of the Council of Europe and the member countries of the Organisation for Economic Co‑operation and Development (OECD), signatories of this Protocol,
 
Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene af OECD, som har undertegnet denne Protokol,
     
Considering that the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, done at Strasbourg on 25 January 1988 (hereinafter »the Convention«), was concluded before agreement was reached on the internationally agreed standard to exchange information in tax matters;
 
som tager i betragtning, at Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager, oprettet i Strasbourg den 25. januar 1988 (herefter betegnet »Konventionen«), blev indgået, før der var opnået enighed om den internationalt aftalte standard for at udveksle oplysninger i skattesager;
     
Considering that a new cooperative environment has emerged since the Convention was concluded;
 
som tager i betragtning, at et nyt samarbejdsklima er opstået, siden Konventionen blev indgået;
     
Considering that it is desirable that a multilateral instrument is made available to allow the widest number of States to obtain the benefit of the new co-operative environment and at the same time to implement the highest international standards of co-operation in the tax field;
 
som tager i betragtning, at det er ønskværdigt, at et multilateralt instrument gøres tilgængeligt for at gøre det muligt for det størst mulige antal stater at opnå fordelene ved det nye samarbejdsklima og samtidig indføre de højeste internationale standarder for samarbejde på skatteområdet;
     
Have agreed as follows:
 
er blevet enige om følgende:
     
Article I
 
Artikel 1
     
1. The seventh recital of the Preamble to the Convention shall be deleted and replaced by the following:
 
1. Syvende afsnit i Præamblen til Konventionen ophæves og erstattes af følgende:
     
»Convinced therefore that States should carry out measures or supply information, having regard to the necessity of protecting the confidentiality of information, and taking account of international instruments for the protection of privacy and flows of personal data;«
 
»Som følgelig er overbevist om, at stater bør gennemføre foranstaltninger eller levere oplysninger, med respekt af nødvendigheden af at beskytte fortroligheden af oplysningerne, og med hensyntagen til internationale instrumenter til beskyttelse af privatlivet og datastrømme af personlige oplysninger;«
     
2. The following shall be added after the seventh recital of the Preamble to the Convention:
 
2. Følgende tilføjes efter syvende afsnit i Præamblen til Konventionen:
     
»Considering that a new co-operative environment has emerged and that it is desirable that a multilateral instrument is made available to allow the widest number of States to obtain the benefits of the new co-operative environment and at the same time implement the highest international standards of co-operation in the tax field;«
 
»Som tager i betragtning, at et nyt samarbejdsklima er opstået, og at det er ønskværdigt, at et multilateralt instrument gøres tilgængeligt for at gøre det muligt for det størst mulige antal stater at opnå fordelene ved det nye samarbejdsklima og samtidig indføre de højeste internationale standarder for samarbejde på skatteområdet;«
     
Article II
 
Artikel II
     
Article 4 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
 
Konventionens artikel 4 ophæves og erstattes af følgende:
     
»Article 4 – General provision
 
»Artikel 4 Almindelig bestemmelse
     
1. The Parties shall exchange any information, in particular as provided in this section, that is foreseeably relevant for the administration or enforcement of their domestic laws concerning the taxes covered by this Convention.
 
1. De kontraherende stater skal udveksle enhver oplysning, især som omhandlet i dette afsnit, der kan forudses at være relevant for administration eller håndhævelse af deres interne lovgivning vedrørende de skatter, som er omfattet af konventionen.
     
2. Deleted.
 
2. (Ophævet)
     
3. Any Party may, by a declaration addressed to one of the Depositaries, indicate that, according to its internal legislation, its authorities may inform its resident or national before transmitting information concerning him, in conformity with Articles 5 and 7.«
 
3. Enhver kontraherende stat kan ved erklæring afgivet over for en af depositarerne tilkendegive, at ifølge den pågældende stats interne lovgivning kan dens myndigheder underrette en person, som er hjemmehørende i eller statsborger i den pågældende stat, før den videregiver oplysninger om ham i overensstemmelse med artikel 5 og 7.«
     
Article III
 
Artikel III
     
1. The term »and« in paragraph 1.b of Article 18 of the Convention shall be replaced by the term », or«.
 
1. Udtrykket »og« i Konventionens artikel 18, stykke 1, litra b, erstattes af udtrykket »eller«.
     
2. The reference to »Article 19« in paragraph 1.f of Article 18 of the Convention shall be replaced by a reference to »Article 21.2.g«.
 
2. Henvisningen til »artikel 19« i Konventionens artikel 18, stk. 1, litra f, erstattes af en henvisning til ”artikel 21, stk. 2, litra g«.
     
Article IV
 
Artikel IV
     
Article 19 of the Convention shall be deleted.
 
Konventionens artikel 19 ophæves.
     
Article V
 
Artikel V
     
Article 21 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
 
Konventionens artikel 21 ophæves og erstattes af følgende:
     
»Article 21 – Protection of persons and limits to the obligation to provide assistance
 
»Artikel 21 Beskyttelse af personer og begrænsninger i forpligtelsen til at yde bistand
     
1. Nothing in this Convention shall affect the rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested State.
 
1. Intet i denne overenskomst berører de rettigheder og den beskyttelse, som er sikret personer i medfør af lovgivningen eller forvaltningspraksis i den stat, som anmodes om bistand.
     
2. Except in the case of Article 14, the provisions of this Convention shall not be construed so as to impose on the requested State the obligation:
 
2. Undtagen i tilfælde, hvor artikel 14 finder anvendelse, skal bestemmelserne i denne konvention ikke kunne fortolkes således, at der pålægges den stat, som anmodes om bistand, pligt til:
a)
to carry out measures at variance with its own laws or administrative practice or the laws or administrative practice of the applicant State;
 
a)
at udføre handlinger, som strider mod denne stats egen lovgivning eller forvaltningspraksis eller mod lovgivning eller forvaltningspraksis i den stat, som anmoder om bistand;
b)
to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);
 
b)
at udføre handlinger, som ville være i strid med almene interesser (ordre public);
c)
to supply information which is not obtainable under its own laws or its administrative practice or under the laws of the applicant State or its administrative practice;
 
c)
at meddele oplysninger, som ikke kan opnås ifølge dens egen lovgivning eller forvaltningspraksis eller ifølge lovgivningen eller forvaltningspraksis i den stat, som anmoder om bistand;
d)
to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret, or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public);
 
d)
at meddele oplysninger, som ville røbe nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode, eller oplysninger, hvis offentliggørelse ville stride mod almene interesser (ordre public);
e)
to provide administrative assistance if and insofar as it considers the taxation in the applicant State to be contrary to generally accepted taxation principles or to the provisions of a convention for the avoidance of double taxation, or of any other convention which the requested State has concluded with the applicant State;
 
e)
at yde administrativ bistand, hvis og i det omfang den anser beskatningen i den stat, som anmoder om bistand, for at stride mod almindeligt accepterede beskatningsprincipper eller mod bestemmelserne i en overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning eller i en hvilken som helst anden overenskomst, som den stat, som anmodes om bistand, har indgået med den stat, der anmoder om bistand;
f)
to provide administrative assistance for the purpose of administering or enforcing a provision of the tax law of the applicant State, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested State as compared with a national of the applicant State in the same circumstances;
 
f)
at yde administrativ bistand med det formål at administrere eller håndhæve en bestemmelse i skattelovgivningen i den stat, som anmoder om bistand, eller ethvert krav i forbindelse hermed, der diskriminerer imod en statsborger i den stat, som anmodes om bistand, sammenlignet med en statsborger i den stat, som anmoder om bistand, under samme omstændigheder;
g)
to provide administrative assistance if the applicant State has not pursued all reasonable measures available under its laws or administrative practice, except where recourse to such measures would give rise to disproportionate difficulty;
 
g)
at yde administrativ bistand, hvis den stat, som anmoder om bistand, ikke har udtømt alle rimelige muligheder, der står til rådighed i henhold til dens lovgivning eller administrative praksis, undtagen hvor brugen af sådanne muligheder ville medføre uforholdsmæssig vanskelighed;
h)
to provide assistance in recovery in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the applicant State.
 
h)
at yde bistand til inddrivelse i de tilfælde, hvor den administrative byrde for denne stat er i klart modsætningsforhold til den fordel, der ville kunne opnås af den stat, som anmoder om bistand.
     
3. If information is requested by the applicant State in accordance with this Convention, the requested State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though the requested State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations contained in this Convention, but in no case shall such limitations, including in particular those of paragraphs 1 and 2, be construed to permit a requested State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
 
3. Hvis den stat, som anmoder om bistand, har anmodet om oplysninger i overensstemmelse med denne konvention, skal den stat, som anmodes om bistand, anvende sine foranstaltninger til indhentning af oplysninger for at fremskaffe de oplysninger, der er anmodet om, uanset at den stat, som anmodes om bistand, ikke måtte behøve sådanne oplysninger til formål for sin egen beskatning. Forpligtelsen i den forudgående sætning er undergivet de begrænsninger, der er indeholdt i denne konvention, men i intet tilfælde gør sådanne begrænsninger, herunder særligt de, der er indeholdt i stykke 1 og 2, det muligt for en stat, som anmodes om bistand, at undlade at levere oplysninger alene med den begrundelse, at den ikke selv har nogen interesse i sådanne oplysninger.
     
4. In no case shall the provisions of this Convention, including in particular those of paragraphs 1 and 2, be construed to permit a requested State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.«
 
4. I intet tilfælde gør bestemmelserne i denne konvention, herunder særligt de, der er indeholdt i stykke 1 og 2, det muligt for en stat, som anmodes om bistand, at afslå at levere oplysninger, alene fordi oplysningerne besiddes af en bank, anden finansiel institution, repræsentant eller person, som optræder som bemyndiget eller som formynder, eller fordi oplysningerne drejer sig om ejerforholdet i en person.«
     
Article VI
 
Artikel VI
     
Paragraphs 1 and 2 of Article 22 shall be deleted and replaced with the following:
 
Konventionens artikel 22, stykke 1 og 2, ophæves og erstattes af følgende:
     
»1. Any information obtained by a Party under this Convention shall be treated as secret and protected in the same manner as information obtained under the domestic law of that Party and, to the extent needed to ensure the necessary level of protection of personal data, in accordance with the safeguards which may be specified by the supplying Party as required under its domestic law.
 
»1. Alle oplysninger, som modtages af en kontraherende stat i medfør af denne konvention, skal behandles som hemmelige og skal beskyttes på samme måde som oplysninger, som modtages i henhold til denne stats interne lovgivning, og, i det omfang det er nødvendigt for at sikre det nødvendige niveau af beskyttelse af personlige data, i overensstemmelse med de beskyttelsesforanstaltninger, som den stat, som afgiver oplysningerne, måtte angive som påkrævede i henhold til dens interne lovgivning.
     
2. Such information shall in any case be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative or supervisory bodies) concerned with the assessment, collection or recovery of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, taxes of that Party, or the oversight of the above. Only the persons or authorities mentioned above may use the information and then only for such purposes. They may, notwithstanding the provisions of paragraph 1, disclose it in public court proceedings or in judicial decisions relating to such taxes.«
 
2. Sådanne oplysninger må under alle omstændigheder kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder eller tilsynsførende organer), der er beskæftiget med påligning, opkrævning, inddrivelse, tvangsinddrivelse eller retsforfølgning eller klagebehandling i forbindelse med denne stats skatter, eller tilsynet hermed. Kun de personer eller myndigheder, som er anført ovenfor, må benytte oplysningerne og i så fald kun til nævnte formål. De kan uanset bestemmelserne i stykke 1 meddele dem under offentlige retshandlinger eller i retsafgørelser vedrørende sådanne skatter.«
     
Article VII
 
Artikel VII
     
Paragraph 2 of Article 27 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
 
Konventionens artikel 27, stykke 2, ophæves og erstattes af følgende:
     
»2. Notwithstanding paragraph 1, those Parties which are member States of the European Union can apply, in their mutual relations, the possibilities of assistance provided for by the Convention in so far as they allow a wider co-operation than the possibilities offered by the applicable European Union rules.«
 
»2. Uanset stykke 1 kan de kontraherende stater, som er medlemmer af Den Europæiske Union, i deres indbyrdes relationer anvende de muligheder for bistand, som konventionen giver adgang til, i det omfang disse tillader et mere vidtgående samarbejde end de muligheder, der står til rådighed i henhold til Den Europæiske Unions anvendelige regler.«
     
Article VIII
 
Artikel VIII
     
1. The following paragraphs shall be added at the end of Article 28 of the Convention:
 
1. Følgende stykker indsættes efter slutningen af Konventionens artikel 28:
     
»4. Any member State of the Council of Europe or any member country of OECD which becomes a Party to the Convention after the entry into force of the Protocol amending this Convention, opened for signature on 27th May 2010 (the »2010 Protocol«), shall be a Party to the Convention as amended by that Protocol, unless they express a different intention in a written communication to one of the Depositaries.
 
”4. Enhver medlemsstat af Europarådet eller ethvert medlemsland af OECD, som bliver en kontraherende stat i medfør af denne konvention efter ikrafttræden af protokollen om ændring af denne konvention, åbnet for undertegnelse den 27. maj 2010 (”2010-protokollen”), bliver en kontraherende stat i medfør af konventionen som ændret ved denne protokol, medmindre de udtrykker en afvigende hensigt i en skriftlig meddelelse til en af depositarerne.
     
5. After the entry into force of the 2010 Protocol, any State which is not a member of the Council of Europe or of the OECD may request to be invited to sign and ratify this Convention as amended by the 2010 Protocol. Any request to this effect shall be addressed to one of the Depositaries, who shall transmit it to the Parties. The Depositary shall also inform the Committee of Ministers of the Council of Europe and the OECD Council. The decision to invite States which so request to become Party to this Convention shall be taken by consensus by the Parties to the Convention through the co-ordinating body. In respect of any State ratifying the Convention as amended by the 2010 Protocol in accordance with this paragraph, this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of ratification with one of the Depositaries.
 
5. Efter at 2010-protokollen er trådt i kraft, kan enhver stat, som hverken er medlem af Europarådet eller af OECD anmode om at blive indbudt til at underskrive og ratificere denne konvention som ændret ved 2010-protokollen. Enhver anmodning herom stiles til en af depositarerne, som videregiver den til de kontraherende stater. Depositaren skal også underrette Europarådets Ministerråd og OECD’s Råd. Beslutningen om at indbyde stater, som anmoder derom, til at blive en kontraherende stat i henhold til denne konvention, skal træffes ved enstemmighed af de kontraherende stater i henhold til denne konvention gennem den koordinerende komite. For så vidt angår enhver stat, der ratificerer konventionen som ændret ved 2010-protokollen i overensstemmelse med dette stykke, træder konventionen i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter datoen for deponering af ratifikationsinstrumentet hos en af depositarerne.
     
6. The provisions of this Convention, as amended by the 2010 Protocol, shall have effect for administrative assistance related to taxable periods beginning on or after 1 January of the year following the one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect of a Party, or where there is no taxable period, for administrative assistance related to charges to tax arising on or after 1 January of the year following the one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect of a Party. Any two or more Parties may mutually agree that the Convention, as amended by the 2010 Protocol, shall have effect for administrative assistance related to earlier taxable periods or charges to tax.
 
6. Bestemmelserne i denne konvention som ændret ved 2010-protokollen finder anvendelse på administrativ bistand i forbindelse med skatteperioder, der begynder på eller efter den 1. januar i året efter det år, hvori konventionen som ændret ved 2010-protokollen er trådt i kraft for så vidt angår en kontraherende stat, eller, hvor der ikke er nogen skatteperiode, på administrativ bistand i forbindelse med skattekrav, som opstår på eller efter den 1. januar i året efter det år, hvori konventionen som ændret ved 2010-protokollen er trådt i kraft for så vidt angår en kontraherende stat. To eller flere stater kan indbyrdes aftale, at konventionen som ændret ved 2010-protokollen skal finde anvendelse i forbindelse med tidligere skatteperioder eller skattekrav.
     
7. Notwithstanding paragraph 6, for tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the applicant Party, the provisions of this Convention, as amended by the 2010 Protocol, shall have effect from the date of entry into force in respect of a Party in relation to earlier taxable periods or charges to tax.«
 
7. Uanset stk. 6 finder bestemmelserne i denne konvention som ændret ved 2010-protokollen i sager, som omfatter forsætlig adfærd, der kan gøres til genstand for tiltale efter den anmodende stats straffelovgivning, anvendelse fra ikrafttrædelsesdagen for så vidt angår en kontraherende part i forbindelse med tidligere skatteperioder eller skattekrav.”
     
2. The following subparagraph shall be added after subparagraph e of paragraph 1 of Article 30 of the Convention:
 
2. Følgende litra indsættes efter Konventionens artikel 30, stykke 1, litra e:
»f)
to apply paragraph 7 of Article 28 exclusively for administrative assistance related to taxable periods beginning on or after 1 January of the third year preceding the one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect of a Party, or where there is no taxable period, for administrative assistance related to charges to tax arising on or after 1 January of the third year preceding the one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect of a Party.«
 
»f)
kun at anvende artikel 28, stykke 7, på administrativ bistand i forbindelse med skatteperioder, der begynder på eller efter den 1. januar i det tredje år forud for det år, hvori konventionen som ændret ved 2010-protokollen trådte i kraft for så vidt angår en kontraherende stat eller, hvor der ikke er nogen skatteperiode, på administrativ bistand i forbindelse med skattekrav, som er opstået på eller efter den 1. januar i det tredje år forud for det år, hvori konventionen som ændret ved 2010-protokollen er trådt i kraft for så vidt angår en kontraherende stat.«
     
3. The words »and any Party to this Convention« shall be added after the words »member countries of the OECD« in paragraph 1 of Article 32 of the Convention.
 
3. Ordene »og enhver kontraherende stat i henhold til denne konvention« tilføjes efter ordene »medlemslandene i OECD« i Konventionens artikel 32.
     
Article IX
 
Artikel IX
     
1. This Protocol shall be open for signature by the Signatories to the Convention. It is subject to ratification, acceptance or approval. A signatory may not ratify, accept or approve this Protocol unless it has previously or simultaneously ratified, accepted or approved the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with one of the Depositaries.
 
1. Denne Protokol skal stå åben for undertegnelse af de stater, der har undertegnet Konventionen. Den skal ratificeres, accepteres eller godkendes. En stat, der har undertegnet, må ikke ratificere, acceptere eller godkende denne Protokol, medmindre staten tidligere eller samtidig hermed ratificerer, accepterer eller godkender Konventionen. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenter skal deponeres hos en af depositarerne.
     
2. This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of paragraph 1.
 
2. Denne Protokol træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter den dato, på hvilken fem stater, der er kontraherende stater i medfør af Konventionen, har udtrykt deres samtykke til at blive bundet af Protokollen i overensstemmelse med bestemmelserne i stykke 1.
     
3. In respect of any Party to the Convention which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.
 
3. For så vidt angår enhver stat, der er kontraherende stat i forhold til Konventionen, og som senere giver sit samtykke til at være bundet af Protokollen, træder denne i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter datoen for deponeringen af ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumentet.
     
Article X
 
Artikel X
     
1. The Depositary with whom an act, notification or communication has been accomplished, shall notify the member States of the Council of Europe, the member countries of OECD and any Party to the Convention as amended by this Protocol of:
 
1. Den depositar, over for hvilken en handling er foretaget eller en meddelelse er afgivet, skal underrette medlemsstaterne i Europarådet, medlemslandene i OECD og enhver anden kontraherende stat i medfør af Konventionen om:
a)
any signature;
 
a)
enhver undertegnelse;
b)
the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
 
b)
deponeringen af ethvert ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument;
c)
any date of entry into force of this Protocol in accordance with the provisions of Article IX;
 
c)
enhver ikrafttrædelsesdato for denne Protokol ifølge bestemmelserne i artikel IX;
d)
any other act, notification or communication relating to this Protocol.
 
d)
enhver anden handling eller meddelelse vedrørende denne Protokol.
     
2. The Depositary receiving a communication or making a notification in pursuance of the provisions of paragraph 1 shall inform the other Depositary thereof.
 
2. Den depositar, der modtager eller afgiver en meddelelse i medfør af bestemmelserne i stykke 1, skal underrette den anden depositar herom.
     
3. The Depositaries shall transmit to the member States of the Council of Europe and the member countries of the OECD a certified copy of this Protocol.
 
3. Depositarerne skal videregive et bekræftet eksemplar af denne Protokol til medlemsstaterne i Europarådet og medlemslandene i OECD.
     
4. When this Protocol enters into force in accordance with Article IX, one of the Depositaries shall establish the text of the Convention as amended by this Protocol and shall send a certified copy to all the Parties to the Convention as amended by this Protocol.
 
4. Når denne Protokol træder i kraft i overensstemmelse med artikel IX, skal en af depositarerne udarbejde en konsolideret tekst af Konventionen som ændret ved denne Protokol og videregive et bekræftet eksemplar deraf til alle kontraherende stater i medfør af Konventionen som ændret ved denne Protokol.
     
     
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the Protocol.
 
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, undertegnet denne overenskomst.
     
Done at Paris, this 27th day of May 2010, in English and French, both texts being equally authentic, in two copies, one of which shall be deposited in the archives of the Council of Europe and the other in the archives of the OECD.
 
Udfærdiget i Paris, den 27. maj 2010, på engelsk og fransk, hvilke to tekster har samme gyldighed, i to eksemplarer, af hvilke det ene skal deponeres i Europarådets arkiver og det andet i OECDs arkiver.
     
     
Følgende lande har deponeret deres ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument:
     
Finland, den 21. december 2010.
   
Danmark, den 28. januar 2011.
   
Slovenien, den 31. januar 2011.
   
Norge, den 18. februar 2011.
   
Georgien, den 28. februar 2011.
   
     
I overensstemmelse med artikel IX, stk. 2, træder protokollen i kraft den 1. juni 2011.
     

Skatteministeriet, den 18. maj 2011

Peter Christensen