Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Investeringsforeninger, dobbelt bundgrænse til ægtefæller og arveafkald)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 5. august 1999, som ændret ved § 4 i lov nr. 956 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 d, stk. 1, 3. pkt., ændres »Finanstilsynets bekendtgørelse om investeringsforeningers adgang til at anbringe midler i finansielle instrumenter samt indgå terminsforretninger« til: »Finanstilsynets bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte instrumenter«.

2. I § 2 d, stk. 1, 5. pkt., ændres »finder 1. pkt. anvendelse.« til: »finder 1. pkt. anvendelse, jf. dog stk. 2. «

3. Efter § 2 d, stk. 1, indsættes som nyt stykke:

»Stk. 2. Hvis en forening, der er omfattet af stk. 1, 2. pkt., erhverver en aktie som omhandlet i § 2 a, medfører denne erhvervelse først, at stk. 1, 1. pkt., finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor foreningen vidste eller burde vide, at aktien var omfattet af § 2 a.«

Stk. 2-6 bliver herefter til stk. 3-7.

4. I § 2 d, stk. 2 og 3, der bliver stk. 3 og 4, ændres (2 gange) »bekendtgørelse nr. 455 af 19. juni 1990 om investeringsforeningers adgang til at anbringe midler i finansielle instrumenter samt indgå terminsforretninger« til: »Finanstilsynets bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte instrumenter «.

5. I § 2 d, stk. 4 og 5, der bliver stk. 5 og 6, ændres (tre gange) »stk. 1-3« til: »stk.1-4«.

6. I § 3, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for opgørelsen efter 2. pkt.«

7. § 4, stk. 2, 5. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Beløbsgrænsen efter 3. pkt. udgør i dette tilfælde 166.600 kr. Ved en samlevende ægtefælles dødsfald anses samlivet i denne henseende for ophævet med udgangen af det indkomstår, i hvilket dødsfaldet har fundet sted. Beløbene i 3. og 5. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.«

8. I § 7, stk. 1, 3. pkt., ændres »4. og 5. pkt.« til: »4.-7. pkt.«

§ 2

I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 662 af 12. august 1999, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 958 af 20. december 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Uanset 1. pkt. kan der dog foretages acontoudlodning til en efterlevende ægtefælle.«

§ 3

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 754 af 28. september 1999, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 57 af 25. januar 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 A indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Gevinst fra aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a, der udloddes af en udloddende investeringsforening, jf. § 16 C, medtages i den skattepligtige indkomst med et antal pct. af den del af udlodningen, der modsvarer avancen på aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a uden særlig forhøjelse efter aktieavancebeskatningslovens § 6. Procentantallet udgør 100 med tillæg af én for hvert år, hvori foreningen har ejet aktien, dog mindst 110.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

2. I § 16 C, stk. 1, indsættes som 2.-6. pkt.:

»En udloddende investeringsforening kan undlade at foretage udlodningen, hvis minimumsudlodningen er mindre end 1 pct. af investeringsbevisets pålydende. En udloddende investeringsforening kan endvidere nedrunde minimumsudlodningen til nærmeste beløb, som er fuldt ud deleligt med 0,25 pct. af investeringsbevisets pålydende. Beløb, der som følge af nedrundingen ikke skal udloddes, fordeles forholdsmæssigt mellem de indkomstarter, hvoraf der udloddes. Beløb efter 2. og 3. pkt., der ikke skal udloddes, overføres i stedet til minimumsudlodningen i det følgende år. Beløbene overføres til de indkomstarter, som de vedrører.«

3. § 16 C, stk. 3, nr. 7, affattes således:

»7) Gevinst ved afståelse af aktier efter aktieavancebeskatningslovens § 2 a uden særlig forhøjelse efter aktieavancebeskatningslovens § 6.«

4. I § 16 C indsættes som stk. 8-10:

»Stk. 8. Ved udstedelse af nye investeringsbeviser (emission) forøges de indtægter og udgifter, jf. stk. 3-6, indtil emissionstidspunktet, som skal tages i betragtning ved opgørelsen af en udloddende investeringsforenings udlodningspligt efter emissionen. Forøgelsen af de enkelte indtægter og udgifter sker efter forholdet mellem den pålydende værdi af alle andele efter emissionen og den pålydende værdi af alle andele inden emissionen.

    Stk. 9. Ved indløsning af investeringsbeviser nedsættes de indtægter og udgifter, jf. stk. 3-6, indtil indløsningstidspunktet, som skal tages i betragtning ved opgørelsen af en udloddende investeringsforenings udlodningspligt efter indløsningen. Nedsættelsen af de enkelte indtægter og udgifter sker efter forholdet mellem den pålydende værdi af alle andele efter indløsningen og den pålydende værdi af alle andele inden indløsningen.

    Stk. 10. Beløb efter stk. 1, 5. pkt., samt tab, der kan fremføres til indtægt henholdsvis fradrag ved opgørelse af foreningens udlodningspligt, efter at emission eller indløsning har fundet sted, sidestilles ved anvendelse af stk. 8 og 9 med foreningens indtægter og udgifter, selv om de hidrører fra tidligere år.«

§ 4

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 16. januar 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »§ 2, stk. 1«: », eller § 3«.

2. I § 4, stk. 1, indsættes efter 5. pkt.:

»Avance fra aktier omfattet af § 3, der udloddes, medtages ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter § 2, stk. 1, nr. 4, med et antal pct. af den del af udlodningen, der modsvarer avancen på aktier omfattet af § 3. Procenttallet udgør 100 med tillæg af én for hvert år, hvori investeringsforeningen har ejet aktien, dog mindst 110.«

3. I § 4 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Hvis en forening, der er omfattet af stk. 1, erhverver en aktie som omhandlet i § 3, medfører denne erhvervelse først, at stk. 2 finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor foreningen vidste eller burde vide, at aktien var omfattet af § 3.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 5

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 719 af 14. september 1999, som ændret senest ved § 13 i lov nr. 958 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 5, ændres »ligningslovens § 16 B« til: »ligningslovens §§ 16 B eller 16 A, stk. 8, «.

2. § 4 a, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) den del af udlodninger fra udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, der opgøres som forskellen mellem på den ene side den skattepligtige del af udlodningerne og på den anden side den del af udlodningerne, som hidrører fra foreningens nettoindtægter omfattet af ligningslovens § 16 C, stk. 3, nr. 1-8, nedsat efter ligningslovens § 16 C, stk. 4, 1. pkt., stk. 5, nr. 1, og stk. 6, jf. stk. 4, 1. pkt.,«.

3. I § 4 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Det beløb, der efter stk. 1, nr. 3, henføres til aktieindkomst, må ikke overstige den del af udlodningerne, som hidrører fra foreningens positive nettoindtægter i form af indtægter, der er omfattet af ligningslovens § 16 C, stk. 3, nr. 9. Denne grænse for aktieindkomst nedsættes dog med det beløb, der er opgjort efter ligningslovens § 16 C, stk. 5, nr. 2. Den forhøjes eller nedsættes med foreningens nettogevinster eller -tab ved afståelse af aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 4 i det indkomstår, de pågældende udlodninger vedrører. Nettogevinsterne eller -tabene ved afståelse af aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 4 opgøres under anvendelse af reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk.1, 3 og 4, samt § 6. Grænsen for aktieindkomst forhøjes endvidere med udbytte fra aktier som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 2 a, som foreningen, da udbyttet blev erhvervet, ikke vidste eller burde vide var omfattet af denne bestemmelse. «

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

§ 6

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 3. august 1999, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 958 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 65, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Der skal indeholdes udbytteskat af tillægget efter ligningslovens § 16 A, stk. 8.«

2. I § 65, stk. 6, ændres »§ 16 A, stk. 4 og 8« til: »§ 16 A, stk. 4 og 9«.

§ 7

I lov nr. 166 af 24. marts 1999 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, toldloven, lov om fonde og visse foreninger samt lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. (Objektiveringer, justering af reglerne for beskatning ved død samt afgrænsning af told- og afgiftsområdet m.m.), som ændret senest ved § 3 i lov nr. 964 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 6, ophæves.

2. § 2, nr. 7, ophæves.

§ 8

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. § 1, nr. 2 og 3, og § 4 har virkning for aktier i foreningens besiddelse i indkomståret 2000 og senere indkomstår.

    Stk. 3. § 1, nr. 7 og 8, har virkning for afståelser af aktier, der foretages fra den 1. marts 2000.

    Stk. 4. Såfremt anskaffelsessummen for en aktie i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 7, stk. 1, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 643 af 5. august 1999, er opgjort til kursværdien på et tidspunkt, der ligger før den 1. marts 2000, anvendes denne anskaffelssessum ved opgørelsen af fortjeneste eller tab ved afståelse af aktien.

    Stk. 5. § 2 har virkning på boer vedrørende personer, der afgår ved døden den 1. januar 2000 eller senere, samt på skifte af uskiftede boer i den efterlevende ægtefælles levende live, når anmodning om skifte indgives den 1. januar 2000 eller senere.

    Stk. 6. § 3, nr. 2, har virkning for udlodninger, der sker i indkomståret 2000 og senere indkomstår. § 3, nr. 1 og 3, § 5 og § 6 har virkning for udlodninger, der sker i indkomståret 2001 og senere indkomstår.

Givet på Amalienborg, den 14. februar 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad