Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om deklaration af elektricitet til forbrugerne (Elmærkningsbekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1322 af 30. november 2010 om deklaration af elektricitet til forbrugerne (Elmærkningsbekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Elhandelsvirksomheden kan vælge kun at udsende en deklaration for brændselssammensætningen i form af en skematisk oversigt med tekst som nævnt i bilag 1, afsnit a, 1. pkt., hvis denne deklaration tillige indeholder en henvisning til, at hele deklarationen er offentliggjort på virksomhedens hjemmeside.«

2. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. maj 2011.

Energistyrelsen, den 28. april 2011

Ib Larsen

/ Hanne Windemuller


Bilag 1

»Bilag 1

Oplysninger i deklarationen

 

Deklarationen skal indeholde oplysninger som nævnt i afsnit a og b.

Elhandelsvirksomheden offentliggør deklarationen på sin hjemmeside og udsender deklarationen til forbrugerne efter bestemmelserne i § 5.

 

a. Brændselssammensætning i sidste kalenderår

 

Brændselssammensætningen oplyses i en skematisk oversigt med tekst.

 

Brændselssammensætningen vises endvidere i en grafisk figur.

 

Følgende brændsler skal angives:

1) Kul, brunkul.

2) Naturgas.

3) Vind, vand og sol.

4) Affald, biomasse, biogas.

5) Olie.

6) Atomkraft.

 

b. Miljøpåvirkning i sidste kalenderår

 

Følgende miljøpåvirkninger skal som minimum angives:

 

Emissioner til luften:

1) CO2 (Kuldioxid – drivhusgas).

2) CH 4 (Metan).

3) N2O (Lattergas).

4) SO2 (Svovldioxid).

5) NOx (Kvælstofilte).

 

Restprodukter:

1) Kulflyveaske.

2) Kulslagge.

3) Radioaktivt affald.

 

Energinet.dk kan ved udarbejdelsen af standardskema medtage andre miljøpåvirkninger.«