Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om lov nr. 956 af 20. december 1999 om ændring af forskellige skattelove

(Variabel forrentning ved ikke rettidig betaling og ansættelsesændringer, rente ved indbetaling af foreløbig skat efter indkomstårets udløb samt ændring af procenttillæg og procentgodtgørelse for personer og selskaber m.v.)

 

Indholdsfortegnelse

1.

Indledning

2.

Indførelse af variabel rente

2.1

Kildeskatteloven

2.2

Selskabsskatteloven

2.3

Lov om en arbejdsmarkedsfond

2.4

Lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v.

2.5

Boafgiftsloven

2.6

Lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

2.7

Pensionsbeskatningsloven

2.8

Fondsbeskatningsloven

2.9

Virkningstidspunkt

3.

Frivillig indbetaling af foreløbig skat efter indkomstårets udløb

3.1

Fristen for ubegrænset indbetaling

3.2

Beløbsgrænse

3.3

Procenttillæg ved frivillige indbetalinger

3.4

Virkningstidspunkt

4.

Nedsættelse af procenttillæg på restskat for selskaber og procentgodtgørelse for overskydende skat for personer og selskaber

4.1

Virkningstidspunkt

1. Indledning

Dette cirkulære omtaler de ændringer, der er gennemført ved lov nr. 956 af 20. december 1999 om ændring af forskellige skattelove (variabel forrentning ved ikke rettidig betaling og ansættelsesændringer, rente ved indbetaling af foreløbig skat efter indkomstårets udløb samt ændring af procenttillæg og procentgodtgørelse for personer og selskaber m.v.).

Ændringsloven indeholder 3 hovedpunkter:

For det første er der indført variabel forrentning ved ikke rettidig betaling og ved ansættelsesændringer på person- og selskabsskatteområdet. Rentesatserne kommer derved til at variere med markedsrenten.

Ved vedtagelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter (lov nr. 169 af 15. marts 2000) gennemføres der på tilsvarende måde bestemmelser om variabel forrentning på opkrævningsområdet (indeholdelses- og afgiftspligtige) med virkning fra samme tidspunkt som bestemmelserne på person- og selskabsskatteområdet, jf. pkt. 2.9.

Det skal bemærkes, at der med ændringerne ikke er sket ændringer i den skattemæssige behandling af renterne.

For det andet forhøjes grænsen for frivillige indbetalinger uden rentetillæg pr. 1. juli i året efter indkomståret fra 25.000 kr. til 40.000 kr. Ønskes indbetalt mere end 40.000 kr. skal indbetaling af den del, der overstiger 40.000 kr. ske senest den 15. marts. Indtil denne dato kan der foretages ubegrænsede indbetalinger, hvilket betyder en måneds udskydelse i forhold til den tidligere gældende frist (15. februar). Der er til gengæld indført et tillæg på 2 pct., når de samlede indbetalinger efter indkomstårets udløb overstiger 40.000 kr. Der betales således ikke tillæg af de første 40.000 kr., der indbetales frivilligt. Restskat, der ikke overstiger 40.000 kr., kan indbetales uden tillæg (senest den 1. juli) efter indkomstårets udløb.

For det tredje nedsættes procentgodtgørelsen vedrørende overskydende skat for personer fra 3 pct. til 2 pct. og for selskaber m.v. fra 6 pct. til 4 pct. Endvidere nedsættes restskattetillægget for selskaber fra 11,75 pct. til 10 pct. Herudover er tillægget for frivillige indbetalinger af acontoskat for selskaber ændret fra 1,5 pct. til 1 pct.

2. Indførelse af variabel forrentning

Langt hovedparten af alle rentebestemmelser i skatte- og afgiftslovgivningen anvender en fast rente. Det betyder, at forholdet mellem den rente, som staten opkræver/udbetaler, og andre renter ændres, når renteniveauet i samfundet ændrer sig. En regulering af rentesatserne i takt med renteudviklingen i samfundet forudsætter, at der fastlægges en form for "basisrente", der afspejler renteudviklingen. Denne basisrente kan så danne udgangspunkt for alle rentebestemmelser i skatte- og afgiftslovgivningen.

Der har traditionelt været fastsat en højere rente for indeholdelses- og afgiftspligtige, der opkræver skatter og afgifter på statens vegne, i forhold til skattepligtige, der ikke betaler egne skatter m.v. rettidigt. Det vil også være tilfældet efter ændringerne, idet renten ved ikke rettidig betaling af egne skatter m.v. er sat til basisrenten med tillæg af 0,4 procentpoint pr. måned. Det svarer med det nugældende renteniveau til en månedlig rente på 0,6 pct. svarende til den faste månedlige rente, der gælder i disse tilfælde i dag.

Overgangen til variabel rente indebærer først og fremmest ændringer i kildeskatteloven og selskabsskatteloven. En række andre love indeholder rentebestemmelser med en fast månedlig rente på 0,6 pct. I de fleste af disse bestemmelser er renten også gjort variabel.

I enkelte tilfælde er en fast rente dog fastholdt. Det drejer sig om bestemmelser, som er ophævet, men som stadig kan finde anvendelse i visse tilfælde. Som eksempler kan nævnes reglerne i den tidligere afskrivningslov om forrentning, hvis forskudsafskrivninger var foretaget uberettiget, og reglen i aktieafgiftslovens § 6, stk. 3, om forrentning ved ikke rettidig betaling af aktieafgift. Sidstnævnte lov er ophævet med virkning fra 1. oktober 1999.

Disse regler finder anvendelse i stadig færre tilfælde og må - når den variable rente får virkning, jf. pkt. 2.9 - formodes kun at berøre et forsvindende lille antal skatte- og afgiftspligtige.

2.1 Kildeskatteloven

Rentesatserne varierer efter bestemmelsen i kildeskattelovens § 63, stk. 3. I kildeskattelovens § 63, stk. 3 er defineret en basisrente, som beregnes på grundlag af den gennemsnitlige markedsrente de seneste 20 børsdage forud for den 15. december i det foregående år. Dermed bliver rentesatserne i de bestemmelser, der anvender basisrenten, reguleret i takt med det øvrige renteniveau i samfundet. Som mål for markedsrenten anvendes den gennemsnitlige effektive obligationsrente. Herved tages der udgangspunkt i et gennemsnit af obligationer med kort og lang løbetid. Obligationsrenten beregnes efter de samme principper, som er gældende for fastsættelsen af mindsterenten i kursgevinstloven.

Endvidere er der ved beregningsmetoden taget hensyn til, at de omhandlede renter er henholdsvis skattefri og ikke fradragsberettigede.

Basisrenten bliver beregnet af Skatteministeriet og offentliggøres senest femtesidste børsdag forud for det år, hvor den skal have virkning.

Der er indført variabel rente - i form af en basisrente i henhold til kildeskattelovens § 63, stk. 3, med tillæg af 0,4 procentpoint - i en række tilfælde, hvor der efter tidligere gældende regler blev beregnet en rente med 0,6 pct. pr. påbegyndt måned.

Det drejer sig bl.a. om den rente, der i henhold til kildeskattelovens § 62, stk. 3, 2. pkt., tilkommer den skattepligtige, hvis tilbagebetaling af overskydende skat sker efter den 1. oktober i året efter indkomståret.

En tilsvarende rente påløber efter den 1. oktober i året efter indkomståret i de tilfælde, hvor en ændret årsopgørelse medfører, at der fremkommer overskydende skat eller yderligere overskydende skat, som skal tilbagebetales til den skattepligtige, jf. kildeskattelovens § 62 A, stk. 4, 1. pkt. Renten er også gjort variabel i andre tilfælde, hvor skatteansættelsen ændres, jf. kildeskattelovens § 62 A, stk. 1-3.

Endvidere er renten gjort variabel i de tilfælde, hvor et beløb, som en skattepligtig efter kildeskatteloven skal indbetale til det offentlige, ikke betales rettidigt, jf. kildeskattelovens § 63, stk. 1.

Endelig er den rente, som en midlertidig fritagelse for betaling af A-skat eller B-skat i henhold til kildeskattelovens § 89 kan gøres betinget af, gjort variabel.

Basisrenten med tillæg af 0,4 procentpoint pr. måned svarer med det nuværende renteniveau til en månedlig forrentning på 0,6 pct. svarende til den faste månedlige rente, der har været gældende efter hidtidige regler.

2.2 Selskabsskatteloven

Efter lovændringen anvendes en variabel rente i selskabsskatteloven i en række tilfælde, hvor der efter tidligere gældende regler blev beregnet renter med 0,6 pct. pr. påbegyndt måned.

Variabel rente anvendes nu i følgende tilfælde:

ved for sen betaling af ordinær acontoskat, jf. § 29 A, stk. 5, 3. pkt.,

ved for sen tilbagebetaling af overskydende skat, jf. 29 B, stk. 5, 10. pkt.,

når skatteansættelsen forhøjes, jf. § 30, stk. 2, 3. pkt.,

ved for sen betaling af restskat m.v., jf. § 30, stk. 4, 2. pkt., og

når skatteansættelsen nedsættes, jf. § 30, stk. 5, 3. pkt.

Den variable rente er fastsat som den basisrente, der er fastsat i kildeskattelovens § 63, stk. 3, med tillæg af 0,4 procentpoint.

2.3 Lov om en arbejdsmarkedsfond

Hvis bidragsbeløb, som en bidragspligtig skal betale, ikke betales rettidigt, har der hidtil skullet betales 0,6 pct. i månedlig rente, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 13, stk. 5, 2. pkt. Denne rente er nu gjort variabel, og reguleres efter kildeskattelovens § 63, stk. 3, med tillæg på 0,4 procentpoint.

2.4 Lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v.

Hvis en skattepligtig opnår henstand med betaling af skat pålignet efter aktieavancebeskatningslovens § 13 a, stk. 5, 8. pkt., eller ikke indgiver selvangivelse eller meddelelse rettidigt efter § 13 a, stk. 7, 2. pkt., sker forretning efter tidligere gældende regler med 0,6 pct. pr. påbegyndt måned. Denne forretning er ved lovændringen ændret til variabel rente reguleret efter kildeskattelovens § 63, stk. 3, med et tillæg på 0,4 procentpoint.

2.5 Boafgiftsloven

Er en endelig boopgørelse eller anmeldelse, der kan danne grundlag for beregningen af den samlede afgift, ikke indsendt rettidigt, og er afgiften i et bo, der behandles ved bobestyrer, ikke betalt senest 3 år efter dødsdagen, jf. boafgiftslovens § 38, stk. 1 og 2, skal der af afgifterne betales en rente, der efter ændringen er ændret til en variabel rente reguleret efter kildeskattelovens § 63, stk. 3, med et tillæg på 0,4 procentpoint.

2.6 Lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Efter den tidligere bestemmelse i kulbrinteopkrævningslovens § 4, stk. 4, blev skattepligtige efter kulbrinteskatteloven pålagt en rente på 0,6 pct. pr. påbegyndt måned ved ikke rettidig betaling af kulbrinteskattebeløb. Med ændringen ændres renten til variabel rente reguleret efter kildeskattelovens § 63, stk. 3, med et tillæg på 0,4 procentpoint.

2.7 Pensionsbeskatningsloven

Efter pensionsbeskatningslovens § 39, stk. 4, ydes der en rentegodtgørelse til afgiftspligtige, der skal have tilbagebetalt afgift. Rentegodtgørelsen var efter tidligere gældende regler 0,6 pct. pr. påbegyndt måned fra tidspunktet for betalingen af afgiften. Med ændringen ændres renten til variabel rente reguleret efter kildeskattelovens § 63, stk. 3, med tillæg af 0,4 procentpoint.

2.8 Fondsbeskatningsloven

Efter tidligere gældende regler i fondsbeskatningslovens § 3 A, stk. 6, forrentes indskudsafgift, der ikke betales rettidigt, med 1,3 pct. pr. påbegyndt måned. Renten er nu gjort variabel efter reglerne i kildeskatteloven § 63, stk. 3. Den variable basisrente tillægges 0,8 procentpoint pr. måned, (hvilket svarer til tillægget som foreslået i forslaget til opkrævningsloven, L 19).

2.9 Virkningstidspunkt

Bestemmelserne om variabel rente har virkning for renter, der påløber den 1. januar 2002 og senere. Skatteministeren er tillagt bemyndigelse til at fastsætte et tidligere virkningstidspunkt, dog ikke tidligere end den 1. januar 2001.

3. Frivillig indbetaling af foreløbig skat efter indkomstårets udløb

Personer kan indbetale foreløbige skattebeløb efter indkomstårets udløb - dog ikke senere end 1. juli i året efter indkomståret. Efter tidligere gældende regler var der ingen begrænsning for indbetalinger foretaget til og med den 15. februar i året efter indkomståret, men efter den 15. februar kunne indbetalingerne ikke overstige 25.000 kr. Reglerne er ændret for så vidt angår fristen den 15. februar og beløbsgrænsen. Herudover er fastsat et rentetillæg, jf. nedenfor.

3.1 Fristen for ubegrænset indbetaling

For det første er fristen for ubegrænset indbetaling af foreløbige skattebeløb ændret fra den 15. februar til den 15. marts i året efter indkomståret.

Falder den sidste rettidige indbetalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. kildeskattelovens § 41, stk. 3.

3.2 Beløbsgrænse

For det andet er beløbsgrænsen for rentefri indbetalinger efter 15. marts i året efter indkomståret hævet fra 25.000 kr. til 40.000 kr. De fleste personer foretager først frivillige indbetalinger efter, at de har modtaget deres årsopgørelse og fået beregnet størrelsen af en eventuel restskat. På det tidspunkt er fristen for at foretage ubegrænsede indbetalinger overskredet. Forhøjelsen af beløbsgrænsen indebærer, at disse personer i større omfang end hidtil kan undgå restskattetillægget på 7 pct. Det bemærkes dog, at den skattepligtige ikke har krav på at modtage årsopgørelsen inden fristen for frivillige indbetalinger.

3.3 Procentillæg ved frivillige indbetalinger

For det tredje skal indbetalinger af restskat, der foretages efter indkomstårets udløb, pålægges et tillæg på 2 pct., i det omfang indbetalingerne samlet overstiger 40.000 kr. Der kan således kun blive tale om 2 pct.- tillæg, når det har været nødvendigt at foretage indbetalinger senest den 15. marts for at undgå restskattetillægget på 7 pct. Med andre ord kan restskat, der ikke overstiger 40.000 kr., indbetales uden 2 pct.-tillæg (senest den 1. juli) efter indkomstårets udløb.

Procenttillægget anses for at være indeholdt i det indbetalte beløb og fradrages, inden indbetalingen godskrives den skattepligtige som foreløbig skat. Det vil sige, at en indbetaling på 102 kr., der pålægges tillæg på 2 pct., kun vil blive medregnet med 100 kr. ved opgørelsen af de foreløbige skattebeløb, som den skattepligtige har indbetalt.

Den skattepligtige skal altså indbetale selve restskattebeløbet med tillæg af 2 pct. af den del af restskatten, der overstiger 40.000 kr., hvis restskattetillægget på 7 pct. skal undgås, jf. nedenstående eksempel:

Eksempel A

En skatteyder forventer en restskat på 100.000 kr. Skatteyderen ønsker at undgå restskattetillægget på 7 pct. og vil derfor foretage frivillig indbetaling af foreløbig skat, så restskatten fjernes. Da skatteyderen kun kan indbetale 40.000 kr. efter 15. marts, skal der inden denne dato indbetales:

Forventet restskat

100.000 kr.

 

Tillæg 2 pct. af (100.000 - 40.000)

1.200 kr.

 
 

101.200 kr.

 

Mulig indbetaling 1. juli

40.000 kr.

 

Indbetaling 15. marts

61.200 kr.

 
     

Den 1. maj modtager skatteyderen sin årsopgørelse:

   

Restskat før frivillig indbetaling

 

100.000 kr.

Frivillig indbetaling uden 2 pct.-tillæg

 

40.000 kr.

Frivillig indbetaling pålagt 2 pct.-tillæg

21.200 kr.

 

heraf udgør 2 pct.-tillægget

416 kr.

20.784 kr.

Restskat efter frivillig indbetaling

 

39.216 kr.

     

Indbetaling, hvis restskattetillæg på 7 pct. skal undgås:

   

Restskat

 

39.216 kr.

Tillæg

 

784 kr.

Indbetaling

 

40.000 kr.

Skatteyderen kan undgå restskattetillægget ved at indbetale 40.000 kr. senest den 1. juli. De 40.000 kr. dækker restskatten på 39.216 kr. og et rentetillæg på 2 pct. af 39.216 kr. 2 pct. tillægget skal beregnes, fordi skatteyderen allerede har foretaget indbetalinger af foreløbig skat efter indkomstårets udløb, der overstiger 40.000 kr.

Hvis den skattepligtige vælger ikke at foretage frivillig indbetaling, vil restskatten blive pålagt et restskattetillæg på 7 pct., dvs. 2.745 kr. I det tilfælde vil restskatten incl. tillæg således udgøre 41.961 kr.

Med lovændringen er den rentefri kredit med skattebetalingen afskaffet, når skattebetalingen i løbet af indkomståret afviger mere end 40.000 kr. fra den skat, der bliver beregnet, når indkomståret er afsluttet. Begrundelsen herfor er, at i de tilfælde, hvor afvigelsen overstiger 40.000 kr., bør den skattepligtige under normale omstændigheder være blevet opmærksom på, at de faktiske indkomstforhold i løbet af året har været anderledes end de indkomstforhold, der blev lagt til grund ved forskudsregistreringen. Den skattepligtige har i så fald haft muligheden for at få ændret sin forskudsregistrering eller foretage en frivillig indbetaling af foreløbig skat. Så længe den frivillige indbetaling foretages inden udløbet af indkomståret, vil der - uanset indbetalingens størrelse - ikke blive pålagt et tillæg på 2 pct. Det gælder, selv om indkomsten gennemsnitligt erhverves midt i indkomståret.

Selv om en frivillig indbetaling pålægges et tillæg på 2 pct., vil det fortsat være fordelagtigt for den skattepligtige at foretage frivillige indbetalinger efter indkomstårets udløb for at undgå, at der opstår en restskat, der pålægges restskattetillæg på 7 pct.

I nogle tilfælde vil den frivillige indbetaling af foreløbig skat overstige, hvad der er nødvendigt for at undgå restskat. Derved opstår en overskydende skat. Efter tidligere gældende regler beregnedes ingen procentgodtgørelse af overskydende skat, der modsvaredes af en frivillig indbetaling. Der beregnes nu procentgodtgørelse af overskydende skat, der modsvares af frivillige indbetalinger, som er pålagt 2 pct. tillæg. Da procentgodtgørelsessatsen samtidig er nedsat til 2 pct., jf. pkt. 4, vil rentetillægget blive tilbagebetalt som procentgodtgørelse, i de tilfælde, hvor den frivillige indbetaling medfører, at der opstår en overskydende skat. Derved undgås, at skattepligtige, der ikke har beregnet restskatten præcist, påføres et tab ved at foretage frivillige indbetalinger af foreløbig skat.

Med andre ord tilbagebetales 2 pct.-tillægget til den skattepligtige, for den del af den frivillige indbetaling, der ikke er anvendt til at udligne en restskat.

Teknikken i tilbagebetalingen kan illustreres med udgangspunkt i eksempel A, som er vist ovenfor, hvor skatteyderen eliminerede hele sin restskat ved at foretage frivillige indbetalinger af foreløbig skat.

Hvis skatteyderen efterfølgende får nedsat skatten med 70.000 kr., fremkommer der en overskydende skat på 70.000 kr. Hele den overskydende skat modsvares af frivillige indbetalinger af foreløbig skat, hvilket efter tidligere gældende regler indebar, at skatteyderen ikke var berettiget til procentgodtgørelse. Med lovændringen er skatteyderen berettiget til godtgørelse af den del af den overskydende skat, der modsvares af indbetalinger, der er pålagt rentetillæg - dvs. 60.000 kr. Herefter udbetales til skatteyderen:

Overskydende skat

70.000 kr.

Procentgodtgørelse 2 pct. af 60.000 kr.

1.200 kr.

Til udbetaling

71.200 kr.

Skatteyderen modtager en procentgodtgørelse på 1.200 kr., hvilket svarer til det beløb, som skatteyderen har betalt i rentetillæg af indbetalingerne af foreløbig skat.

Procentgodtgørelse af overskydende skat, som modsvares af frivillige indbetalinger, der er pålagt 2 pct.-tillæg, behandles efter samme regler som anden procentgodtgørelse. Det betyder bl.a., at procentgodtgørelsen vil blive genopkrævet, hvis den overskydende skat efterfølgende nedsættes eller bortfalder, fordi skatteansættelsen forhøjes.

3.4 Virkningstidspunkt

Ændringerne vedrørende personers frivillige indbetaling af foreløbig skat efter indkomstårets udløb, har virkning for frivillige indbetalinger vedrørende indkomståret 2000 og senere indkomstår. Det vil sige, at der første gang kan blive tale om at beregne tillæg for frivillige indbetalinger, der foretages fra og med den 1. januar 2001.

4. Nedsættelse af procenttillæg på restskat for selskaber m.v og procentgodtgørelse for overskydende skat for personer og selskaber

For både personer og selskaber pålægges restskat et procenttillæg som følge af, at der er opnået kredit ved først at betale denne del af skatten efter indkomstårets udløb. Restskattetillægget for selskaber er i selskabsskattelovens § 29 B, stk. 4, nu nedsat fra 11,75 pct. til 10 pct. Tilsvarende er der sket en nedsættelse af tillægget til indkomstskatten for selskaber udenfor acontoskatteordningen, jf. selskabsskattelovens § 30 A, stk. 1.

Restskattetillægget for personer er ikke ændret, men er fortsat 7 pct.

Der tilkommer personer og selskaber en procentgodtgørelse, hvis de har indbetalt for store skattebeløb. Procentgodtgørelsen vedrørende personers overskydende skat, jf. kildeskattelovens § 62, stk. 2, er nedsat fra 3 pct. til 2 pct. Tilsvarende er procentgodtgørelsen for selskabers overskydende skat nedsat fra 6 pct. til 4 pct., jf. selskabsskattelovens § 29 B, stk. 5, 3. pkt. Procentgodtgørelsen for selskabers og personers overskydende skat er derved fastsat på samme niveau, når godtgørelsen omregnes til en før-skat-rente.

Endvidere er tillægget for frivillig indbetaling af acontoskat for selskaber ændret fra 1,5 pct. til 1 pct., jf. selskabsskattelovens § 29 B, stk. 6. Frivillige acontoskattebetalinger senest 20. marts tillægges 1 pct., mens frivillige acontoskattebetalinger senest 20. november fratrækkes 1 pct. Formålet med at ændre 1,5 pct.-tillægget er, at der derved opnås omtrent samme før- skat-forrentning af overskydende skat, uanset om der er tale om frivillige indbetalinger inden den 20. marts eller inden 20. november.

4.1 Virkningstidspunkt

Nedsættelsen af procenttillæg for selskabers restskat, nedsættelsen af procentgodtgørelsen for personers og selskabers overskydende skat og nedsættelsen af tillægget for selskabers frivillige betalinger af acontoskat, har virkning for restskat, overskydende skat og frivillige acontobetalinger vedrørende indkomståret 2000 og senere indkomstår.

Skatteministeriet, den 15. marts 2000

Peter Loft

/H.K. Andersen