Den fulde tekst
L 196
Forslag til lov om ændring af ligningsloven,
personskatteloven og lov om skattefri
kompensation for forhøjede energi- og
miljøafgifter. (Skattefritagelse for mindre
personalegoder, rigsfællesskabsfradrag,
skattefritagelse for nedrivningsstøtte m.v.).
Af skatteministeren (Peter Christensen (V)).
Fremsat skr 27/4 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 27/4 11 Tillæg A
1.beh 3/5 11 FF
Betænkning 18/5 11 Tillæg B
2.beh 24/5 11 FF
3.beh 27/5 11 FF
Lovf som vedt 27/5 11 Tillæg C
Lov nr 554 af 1. juni 2011
Ordførere: (1.beh) Mads Rørvig (V), Nick Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Mike Legarth (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Villum Christensen (LA).
Andre medlemmer: (1.beh) Edmund Joensen (SP).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Peter Christensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indfører en skattefri bagatelgrænse, hvorefter virksomheder kan give deres ansatte mindre personalegoder eller gaver på en værdi på tilsammen højst 1.000 kr., uden at det udløser skattepligt for de ansatte.
Derudover skattefritages ansatte af værdien af fri kost i de tilfælde, hvor pædagogisk spisetræning er en naturlig del af ansattes arbejde, og af fribilletter til et sportsligt eller kulturelt arrangement, når de ansatte modtager fribilletterne af deres arbejdsgiver.
Loven indebærer endvidere, at der gives a) et ligningsmæssigt fradrag på 36.000 kr. til færøske og grønlandske studerende i Danmark, b) skattefrihed for støtte ydet til nedrivning af faldefærdige bygninger og c) skattefritagelse for statslig godtgørelse til nyrepatienter med nefrogen systemisk fibrose (NSF).
Herudover justerer loven rejsereglerne, så en arbejdsgiver i visse tilfælde kan udbetale skattefri rejsegodtgørelse til kost og småfornødenheder med standardsatsen i mere end 12 måneder.
Loven har baggrund i en aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet fra den 17. marts 2011 om at rette op på nogle områder i skattelovgivningen, hvor reglerne kan opfattes som nidkære eller urimelige. Med aftalen udmøntes en del af det merprovenu fra ændringen af reglerne om kantinemoms, som regeringen og Socialdemokratiet blev enige om i 2008, jf. lov nr. 525 af 17. juni 2008.
Afstemning:
Vedtaget
107 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget