Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt

§ 1

I bekendtgørelse nr. 104 af 11. februar 2011 om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt foretages følgende ændringer:

1. I § 16 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Materiale udtaget efter §§ 6 eller 11 eller i forbindelse med undersøgelse efter §§ 7-8 eller § 12 kan anvendes til overvågning for andre sygdomme end aviær influenza.«

2. I § 19 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Fødevarestyrelsen afholder udgifterne i forbindelse med laboratorieundersøgelser af materialet til brug for overvågning af andre sygdomme end aviær influenza, jf. § 16, stk. 5.«

3. Bilag 3 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. maj 2011.

Fødevarestyrelsen, den 28. april 2011

P.V.V.
Stig Mellergaard

/ Susanne Kjøng Jørgensen


Bilag 1

»Bilag 3

Informationsskrivelse til brug ved omsætning af opdrættet fjervildt, som er prøvet for aviær influenza

I medfør af § 13, stk. 1, i bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt skal fjervildt, der omsættes fra besætninger med omsætning af opdrættet fjervildt, være ledsaget af en informationsskrivelse udfyldt og underskrevet af sælgeren om, at besætningen indenfor de seneste 2 måneder er undersøgt for aviær influenza med negativt resultat.

Undersøgelser for aviær influenza, der er foretaget i en anden besætning end den besætning, hvorfra fjerkræet videreomsættes, kan ikke erstatte den ovenfor nævnte undersøgelse for aviær influenza, jf. § 12, stk. 2.

Krav om informationsskrivelser til brug ved omsætning gælder dog ikke besætninger med opdrættet fjervildt, der på omsætningstidspunktet er på indtil 100 stk. af sådanne dyr. Endvidere er daggamle kyllinger fra fasaner, agerhøns, rødhøns og stenhøns samt daggamle ællinger undtaget herfor.

Sælger:
Køber:
Navn:
 
Navn:
Adresse og evt. tlf.nr., mobil og e-mail:
Adresse og evt. tlf.nr., mobil og e-mail:
 
 
 
CHR nr.:
 
Evt. CHR nr.:
Dyrets betegnelse:
Art/Race:
 
 
Antal:
 
 
Laboratorieundersøgelse for aviær influenza:
Angiv Veterinærinstituttets sagsnummer på laboratoriesvaret for undersøgelse for aviær influenza:
Angiv dato for hvornår laboratoriesvaret er besvaret:
Angiv antal undersøgte prøver:
Angiv om alle prøver blev undersøgt med negativt resultat (sæt kryds):
Jeg erklærer under strafansvar efter straffelovens § 163, at foranstående oplysninger er rigtige. Efter straffelovens § 163 straffes den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
  BEMÆRK:
Opdrættede ællinger må ikke indsættes i andre besætninger, men skal udsættes direkte i naturen, jf. bekendtgørelse om opdræt af fjervildt. Informationsskrivelsen eller en kopi heraf skal af sælger og køber opbevares i mindst 2 år og på forlangende forevises repræsentanter for fødevareregionen.  
 
_______________
Dato
  
__________________
Sælgers underskrift

«