Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven

(Forenkling af bødesagsprocessen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1237 af 26. oktober 2010, som ændret ved § 1 i lov nr. 404 af 21. april 2010, § 2 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr. 1549 af 21. december 2010, § 2 i lov nr. 1552 af 21. december 2010 og lov nr. 292 af 11. april 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 219 a, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »fængslet,«: »eller hvis sagen er behandlet efter § 896 a,«.

2. § 832, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

3. I § 896, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »sagen«: »behandles efter § 896 a eller«.

4. Efter § 896 indsættes:

»§ 896 a. Retten kan uden afholdelse af retsmøde behandle sager, hvor der er udstedt bødeforelæg, hvis

1) det i bødeforelægget er angivet, at den pågældende, hvis bødeforelægget ikke vedtages, uden yderligere varsel kan blive dømt for det forhold, som bødeforelægget angår, uden mulighed for anke, jf. § 902, medmindre den pågældende inden for den frist, der er fastsat i bødeforelægget, har anmodet om, at sagen behandles ved et retsmøde, og

2) den pågældende ikke rettidigt har fremsat anmodning som nævnt i nr. 1.«

5. § 897, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Når der ikke under sagen er spørgsmål om højere straf end bøde, kan retten, medmindre omstændighederne taler imod det, behandle sagen, som om tiltalte har tilstået det forhold, som den pågældende er tiltalt for, hvis tiltalte

1) udebliver fra hovedforhandlingen uden oplyst lovligt forfald,

2) nægter at afgive forklaring eller

3) har undladt at anmode om et retsmøde, jf. § 896 a.

Stk. 2. En dom efter stk. 1 kan udfærdiges ved en påtegning på anklageskriftet.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

6. I § 987 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Er en tiltalt blevet domfældt uden retsmøde efter § 897, stk. 1, nr. 3, kan domfældte begære sagen genoptaget til forhandling, når domfældte godtgør at have været forhindret i at anmode om et retsmøde på grund af omstændigheder, som ikke kan tilregnes den pågældende, eller at bødeforelægget ikke rettidigt er kommet til domfældtes kundskab. Reglerne i stk. 1, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

7. I § 988 ændres »§ 987, stk. 2« til: »§ 987, stk. 3«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. september 2011.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 9. maj 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Barfoed

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.