Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

(Administrative bødeforelæg og påbud om aflevering af nummerplader i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ l

I lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer, som ændret ved lov nr. 255 af 30. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Hvis et køretøj ikke er godkendt senest 10 uger efter den frist, der er angivet i indkaldelsen til syn, kan Trafikstyrelsen udstede påbud om, at køretøjets nummerplader omgående skal afleveres til SKAT.«

2. I § 13, stk. 1, indsættes efter »jf. § 3, stk. 1«: », og den, der ikke efterkommer et påbud efter § 3, stk. 3«.

3. Efter § 13 indsættes før overskriften »Betaling«:

»§ 13 a. I sager om overtrædelse af § 13, stk. 1, kan Trafikstyrelsen i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig og rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget.

Stk. 2. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.

Stk. 3. Vedtages bøden, bortfalder videre forfølgning.«

§ 2

Transportministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Christian Schmidt

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.