Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
På vegne af et selskab blev Ligningsrådet anmodet om at tage stilling til skattefri tilførsel af aktiver. Det indskydende selskab ejede direkte og indirekte en række datterselskaber, hvor kun nogle ønskedes omfattet af tilførslen. Ligningsrådet fandt, at tre direkte ejede datterselskaber skulle medoverdrages til det modtagende selskab, da de varetog opgaver, der knyttede sig til den udskilte aktivitet. Andre datterselskaber, der var holdingselskaber for en række selskaber, kunne og skulle ikke indgå i tilførslen, da holdingselskaberne ikke kunne siges at høre til den overførte gren. Blandt holdingselskabernes datterselskaber (datterdatterselskaber til det indskydende selskab) var selskaber, der alene varetog opgaver for den udskilte gren. Disse datterdatterselskaber kunne og skulle ikke indgå i tilførslen, da de ikke var direkte ejede af det indskydende selskab
Den fulde tekst

Tilførsel af aktiver

 

 

Tilførsel af aktiver

gren af en virksomhed

organisationsmæssig enhed

aktiebesiddelse i datterselskaber

Reference

FUL § 15 c

LV 1999 S.D.3.2.2 og S.D.3.5.2

Ligningsrådet blev af et selskab anmodet om tilladelse til at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver til nogle datterselskaber, jf. fusionsskattelovens § 15 c.

Selskabet havde flere divisioner, hvoraf nogle ønskedes udskilt ved tilførsel af aktiver.

Selskabet ejede direkte og indirekte en række selskaber, hvoraf kun nogle ønskedes omfattet af tilførslen. Andre selskaber ønskedes derimod bevaret i det indskydende selskab.

Af de selskaber der ønskedes bevaret i det indskydende selskab var der tale om selskaber, der var direkte ejet af det indskydende selskab.

Der var endvidere tale om et hollandsk selskab, der var holdingselskab for en række hollandske og andre udenlandske selskaber (datterdatterselskaber af det indskydende selskab). En del af datterdatterselskaberne havde alene virksomhed for den tilførte aktivitet. Andre datterdatterselskaber havde alene virksomhed for den i det indskydende selskab tilbageblevne aktivitet. Endvidere ejede det hollandske holdingselskab nogle datter- og datterdatterselskaber som var tomme og under afvikling.

Der var derudover tale om et tysk holdingselskab, der ejede en række selskaber (datterdatterselskaber af det indskydende selskab). Det tyske holdingselskab havde bl.a. et datterselskab, der alene varetog opgaver for den gren, der ønskedes udskilt. Derudover ejede holdingselskabet datterselskaber, der havde aktivitet, der knyttede sig til de i det indskydende selskab tilbageblevne aktiviteter.

Told- og Skattestyrelsen fandt, at aktierne i 3 af datterselskaberne organisationsmæssigt måtte medoverdrages sammen med resten af divisionen til det modtagende selskab, idet de alle hovedsageligt varetog opgaver, der knyttede sig til den udskilte aktivitet. Da det efter fusionsskattelovens § 15 c, er et krav, at alle aktiver og passiver vedrørende grenen udskilles, må dette også gælde aktierne i datterselskaber, der hovedsageligt varetog opgaver for grenen.

De øvrige datterselskaber i divisionen, der af selskabet ikke ønskedes overført til de modtagende selskaber var alle holdingselskaber for en lang række selskaber. Disse holdingselskaber ejede aktier i selskaber, der både varetog opgaver for den tilbageblevne aktivitet og for de områder der ønskedes udskilt ved tilførslen. De kunne derfor ikke entydigt siges at høre til de overførte grene. Det var derfor styrelsens opfattelse, at der for så vidt angik disse holdingselskaber ikke kunne stilles krav om medoverførsel til de modtagende selskaber.

For så vidt angik holdingselskabernes datterselskaber var 3 af disse tomme selskaber og under afvikling og havde allerede derfor intet tilhørsforhold til grenen, og skulle i konsekvens heraf ikke medoverdrages.

De øvrige datterselskaber af holdingselskaberne kunne efter styrelsens opfattelse heller ikke kræves medoverført til de modtagende selskaber. Selvom selskaberne varetog opgaver for den udskilte division, var det ikke det indskydende selskab, der ejede aktierne. Aktierne var ejet via mellemliggende holdingselskaber. Det var imidlertid ikke disse holdingselskaber, der tilførte aktiver og passiver. Der kunne efter styrelsens opfattelse ikke stilles krav om, at indirekte ejede aktier - altså datterdatterselskabsaktier - skulle omfattes af en tilførsel af aktiver.

Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens opfattelse.