Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for jordprøvetagning m.v., på arealer, der skal anvendes til dyrkning af læggekartofler

I medfør af § 1, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 9, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, § 11 i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Til dækning af Plantedirektoratets omkostninger ved jordprøvetagning og analyse m.v. på arealer, der skal anvendes til dyrkning af læggekartofler, med henblik på kontrol for kartoffelcystenematoder i henhold til bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler, betales gebyrer som fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Til dækning af Plantedirektoratets omkostninger ved jordprøvetagning og analyse m.v. med henblik på begrænsning af restriktioner pålagt efter bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder, betales gebyr som fastsat i bilag 1.

§ 2. Gebyrer forfalder ved påkrav, og betaling skal ske senest 30 dage efter fakturaens dato.

Stk. 2. Betales forfaldne gebyrer ikke rettidigt, skal der betales en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Stk. 3. For erindringsskrivelser betales et rykkergebyr på 100 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. maj 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1161 af 7. oktober 2010 ophæves.

Plantedirektoratet, den 16. maj 2011

Ole P. Kristensen

/ Dorthe Nielsen


Bilag 1

     
1.
Gebyr pr. prøve:
Kr.
380
 
Gebyret dækker Plantedirektoratets forberedelse, prøvetagning, prøveadministration, laboratorieanalyse, og afrapportering af kontrolresultatet m.v.
   
       
 
En ’prøve’ omfatter en prøvepose med en størrelse på op til 500 ml jord.