Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser inden for sundhed, pædagogik og forvaltning

(Humanom og AU)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1338 af 14. december 2005 om videregående voksenuddannelser inden for sundhed, pædagogik og forvaltning (humanom og AU), foretages følgende ændring:

1. § 7 affattes således:

»§ 7. Undervisere ved en institutions udbud af en videregående voksenuddannelse skal samlet set have et kvalifikationsniveau, der er højere end afgangsniveauet for uddannelsen. Ved kvalifikationsniveau forstås ud over pædagogisk kompetence dokumenteret teoretisk, fagligt samt erhvervs- og/eller professionsmæssig kompetence.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juni 2011.

Undervisningsministeriet, den 3. juni 2011

Troels Lund Poulsen

/ Rikke Lise Simested