Den fulde tekst

Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven

(Indførelse af medgiftsordning for nødlidende pengeinstitutter)

§ 1

I lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 133 af 22. februar 2011, som ændret ved § 30 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Opfylder et pengeinstitut med tilladelse efter § 7 i lov om finansiel virksomhed ikke længere kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed, og er der fastsat en frist i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og har instituttet iværksat de foranstaltninger, der skal til for at ville lade sig afvikle efter reglerne i kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet, kan Fonden beslutte at medvirke til en afvikling af instituttet ved at tilføre midler eller stille garanti til dækning af pengeinstituttets samtlige ikke-efterstillede kreditorer, jf. § 16 k i lov om finansiel stabilitet (medgift). Fonden træffer beslutning herom, når det må skønnes, at en sådan afvikling påfører Fonden færre omkostninger end afvikling efter §§ 16 e -16 i i lov om finansiel stabilitet, og løsningen ud fra en forretningsmæssig betragtning er holdbar.

Stk. 2. Fonden kan ikke træffe beslutning om at medvirke til en afvikling af instituttet ved at tilføre midler eller stille garanti til dækning af pengeinstituttets aktie-, garanti- eller andelskapital og anden efterstillet kapital, jf. §§ 132 og 136 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. Fonden afholder via pengeinstitutafdelingen omkostningerne forbundet med selve medgiften og omkostninger, som Finansiel Stabilitet A/S påtager sig som eksekutor på ordningen.

Stk. 4. Beslutning om medvirken efter stk. 1 træffes af Fondens formand og næstformand og de to repræsentanter i bestyrelsen, der repræsenterer de institutter, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1, efter indstilling fra værdiansættelsesrådet, jf. § 5, stk. 8.

Stk. 5. Fondens deltagelse efter stk. 1 kan ske i fællesskab med andre.«

2. I § 5 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Afviklingsafdelingens værdiansættelsesråd udarbejder en vurdering af, om medvirken efter § 2 påfører Fonden færre omkostninger end afvikling efter §§ 16 e -16 i i lov om finansiel stabilitet, og om løsningen ud fra en forretningsmæssig betragtning er holdbar. Værdiansættelsesrådets medlemmer må ikke deltage i en vurdering af et pengeinstitut, hvori de er ansat. Et pengeinstitut, der har medlemmer i værdiansættelsesrådet kan ikke afgive bud på et nødlidende pengeinstitut, hvis det pågældende medlem har deltaget i vurderingen for værdiansættelsesrådet.«

3. § 18, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Afviklingsafdelingens værdiansættelsesråd udgøres af 4 medlemmer, der repræsenterer institutterne nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1. Medlemmerne udpeges af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Finansrådet for 3 år ad gangen. Der udpeges suppleanter efter tilsvarende procedure. Værdiansættelsesrådet vælger en formand blandt sine medlemmer. § 21 c finder i øvrigt anvendelse for medlemmer af værdiansættelsesrådet og dets suppleanter.«

§ 2

I lov om finansiel stabilitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009, som ændret ved § 14 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, § 7 i lov nr. 1273 af 16. december 2009, § 1 i lov nr. 721 af 25. juni 2010 og § 14 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 16 j i kapitel 4 indsættes:

»§ 16 k. Finansiel Stabilitet A/S eksekverer beslutninger truffet af Fonden for indskydere og investorer i overensstemmelse med § 2 i lov om en garantifond for indskydere og investorer om at tilføre midler eller stille garanti til dækning af pengeinstituttets ikke-efterstillede kreditorer (medgift).

Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S’ eksekvering efter stk. 1 kan være betinget af, at der gennemføres en åben og transparent proces med mulighed for interesserede overtagende pengeinstitutter til at fremkomme med bud.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler for Finansiel Stabilitet A/S’ medvirken til afvikling af et pengeinstitut efter stk. 1 og om samarbejdet i den forbindelse mellem Finansiel Stabilitet A/S, Finanstilsynet og Garantifonden for indskydere og investorer, herunder også indhentelse af overtagelsestilbud.«

§ 3

I Ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 29. november 2010, som senest ændret ved § 7 i lov nr. 254 af 30. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 B, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Det samme gælder beløb, der udbetales i medfør af § 16 k i lov om finansiel stabilitet.«

2. § 7 B, stk. 2, 2. pkt., der bliver 3. pkt., affattes således:

»Den del af overtagne forpligtelser, der er dækket af beløb efter 1. eller 2. pkt., kan ikke anses for en del af anskaffelsessummen for de overtagne aktiver fra det nødlidende pengeinstitut.«

§ 4

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte lovens ikrafttrædelsestidspunkt.

§ 5

Stk. 1. §§ 1 og 3 gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland og Færøerne med de afvigelser, som de grønlandske og færøske forhold tilsiger.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger
Indholdsfortegnelse
1.
Indledning
2.
Baggrund
3.
Lovforslagets indhold
 
3.1.
Ordningen med medgiftsløsning
 
3.2.
Finansiering af medgiftsordningen
 
3.3.
Ligningsloven
4.
Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner
5.
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
6.
Administrative konsekvenser for borgerne
7.
Miljømæssige konsekvenser
8.
Forholdet til EU-retten
9.
Høring
10.
Sammenfattende skema

1. Indledning

Den 1. oktober 2010 trådte lov nr. 721 af 25. juni 2010 om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og investorer og lov om påligningen af indkomstskat til staten (håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings udløb)(herefter kaldet Bankpakke III) i kraft. Med loven blev der etableret en ordning til håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den 30. september 2010, hvor Finansiel Stabilitet A/S har fået adgang til fortsat at overtage nødlidende pengeinstitutter med henblik på afvikling, men uden en generel statsgaranti. Bankpakke III gælder kun for institutter, der modtager indlån, og som dermed har dansk tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed.

Beslutning om anvendelse af Bankpakke III vil kun blive iværksat i de tilfælde, hvor et pengeinstituts egne bestræbelser på at finde en markedsmæssig løsning er resultatløse. Pengeinstituttet vil dermed først kunne blive håndteret via Bankpakke III, hvis det viser sig, at pengeinstituttet ikke kan komme til en løsning, der medfører, at pengeinstituttet kan opfylde kapitalkravene. Med ordningen er der således lagt op til, at markedsmæssige løsninger og private overdragelser afsøges, inden Bankpakke III i regi af Finansiel Stabilitet A/S anvendes. Bankpakke III er således alene et alternativ til konkurs, og markedsmæssige løsninger og private overdragelser går forud for brugen af afviklingsordningen.

De erfaringer, der er gjort, har imidlertid vist, at det kan være vanskeligt at finde private løsninger i praksis i den finansielle sektor. Dette gælder også i forhold til en dækning af et nødlidende pengeinstituts underbalance i regi af Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser (Det Private Beredskab), som den finansielle sektor har etableret.

Som en konsekvens heraf har spørgsmålet om at forbedre mulighederne for at skabe private løsninger forud for anvendelsen af afviklingsordningen i Bankpakke III været overvejet.

På den baggrund foreslås det, at der indføres en ordning, hvorved Garantifonden for indskydere og investorer (Indskydergarantifonden) kan træffe beslutning om at deltage aktivt i en afvikling af et nødlidende institut ved at tilføre midler eller stille garanti til dækning af instituttets ikke-efterstillede kreditorer overfor et pengeinstitut, der er interesseret i at overtage det nødlidende pengeinstitut (medgiftsordning). Finansiel Stabilitet A/S vil skulle effektuere en sådan beslutning.

Formålet med medgiftsordningen i relation til håndtering af nødlidende pengeinstitutter er at muliggøre en smidig og markedsbaseret afvikling af et nødlidende pengeinstituts aktiviteter ved at det overtages af et andet pengeinstitut samtidig med, at det påfører Indskydergarantifonden færre omkostninger end afvikling efter Bankpakke III.

Ved anvendelsen af medgiftsordningen afvikles et nødlidende pengeinstitut således gennem en fuldstændig overdragelse af dets aktiver og passiver til et andet pengeinstitut, som er i stand til at drive de samlede aktiviteter videre i en holdbar forretningsmodel. Det til gavn for alle ikke-efterstillede kreditorer, herunder indskydere, der ikke vil lide tab. Det overtagende pengeinstitut skal efter overtagelsen være rentabelt også på længere sigt og skal kunne magte både økonomisk og ledelsesmæssigt m.v. at overtage det nødlidende pengeinstitut, således at der er skabt en mulig vedvarende løsning på det nødlidende pengeinstituts situation.

Indskydergarantifonden kan ikke tilføre midler med henblik på sikring af selskabskapitalen og efterstillede kreditorer i det nødlidende pengeinstitut.

Ved at indføre en medgiftsordning etableres der en fast procedure, som bevirker, at der vil blive foretaget en konkret vurdering af den økonomiske og forretningsmæssige hensigtsmæssighed af at yde medgift i forbindelse med overdragelsen af et nødlidende pengeinstituts aktiver og passiver set i forhold til alternativet, der er afvikling ved Bankpakke III i regi af Finansiel Stabilitet A/S.

Samtlige omkostninger til medgiftsløsningen, herunder Finansiel Stabilitet A/S’ eksekvering, vil blive afholdt af Indskydergarantifonden.

Forslaget skal ses i lyset af, at finansieringen af en medgiftsordning påhviler den finansielle sektor, og at forslaget alene etablerer en ramme, der sikrer en koordinering i sektoren i forhold til arbejdet med at finde en markedsmæssig løsning.

Samtidig sikres det at afviklingsredskaberne er samlet i så få organisationer som muligt, med henblik på at kunne sikre den mest optimale udnyttelse af ressourcerne.

2. Baggrund

Tilbage i 1990’erne kunne Indskydergarantifonden efter de dagældende regler (lov nr. 415 af 26. juni 1998 om en garantifond for indskydere og investorer) tilføre midler og stille garantier til dækning af et instituts ikke-efterstillede kreditorer i forbindelse med afvikling. De tilførte midler og garantier måtte dog ikke overstige Fondens skønnede tab ved en eventuel konkurs.

Efter gennemførelsen af indskydergarantiloven i lov nr. 347 af 17. maj 2000 havde Indskydergarantifonden fortsat mulighed for at medvirke til en afvikling af et institut ved at tilføre midler eller stille garanti til dækning af instituttets ikke-efterstillede kreditorer, dog uden mulighed for at Indskydergarantifonden måtte overtage et institut. Samtidig blev det muligt for Indskydergarantifonden at stille en række krav til instituttet, f.eks. at tilførsel af midler kunne betinges af, at der skulle ske en udskiftning i instituttets direktion. Ordningen blev herefter kaldt medgiftsordningen.

Sigtet med lovændringen i 2000 var at tage højde for de statsstøtteretlige implikationer af ordningen samtidig med, at ordningen fortsat skulle være operationel. Det viste sig dog vanskeligt at gøre ordningen fuld operationel for Indskydergarantifonden som følge af de krav, der blev stillet for, at Indskydergarantifonden ikke var omfattet af EU-reglerne om statsstøtte. Ordningen blev derfor ophævet i 2007 med lov nr. 576 af 6. juni 2007, samtidig med at der i loven skabtes grundlag for, at der kunne oprettes frivillige ordninger.

På den baggrund stiftede Finansrådet i 2007 Det Private Beredskab med det formål at medvirke til, at nødlidende banker, sparekasser og andelskasser - som alternativ til konkurs - kunne afvikles ved, at en anden bank, spare- eller andelskasse overtager det nødlidende institut og viderefører dette.

Med baggrund i de opnåede erfaringer under den finansielle krise har det imidlertid vist sig vanskeligt at finde private løsninger i praksis for nødlidende pengeinstitutter, herunder i regi af Det Private Beredskab. Som en konsekvens heraf ønskes der skabt forbedrede muligheder for at fremme markedsmæssige løsninger og private overdragelser af nødlidende pengeinstitutter, der kan gå forud for en anvendelse af afvikling i regi af Finansiel Stabilitet A/S. Samtidig har EU-kommissionen haft udstedt forskellige krisemeddelelser, der muliggør godkendelse af statsstøtte efter forskellige kriterier. Endelig har EU-Kommissionen i lyset af den finansielle krise igangsat et arbejde med et kommende direktivudkast om revision af indskydergarantiordninger, hvor der lægges op til, at Indskydergarantiordninger skal have flere redskaber til at kunne medvirke til håndteringen af nødlidende pengeinstitutter.

På den baggrund foreslås der med dette lovforslag etableret en ordning, der muliggør, at et nødlidende pengeinstituts samtlige aktiver og passiver kan overdrages til et andet institut ved at tilføre midler eller stille garanti til dækning af det nødlidende instituts ikke-efterstillede kreditorer, idet alle omkostninger forbundet hermed dækkes af Indskydergarantifonden, der også træffer beslutning om anvendelse af ordningen.

3. Lovforslagets indhold

3.1. Medgiftsordningen

Med lovforslaget foreslås det at indføre en medgiftsordning, hvorved Indskydergarantifonden kan beslutte, at der tilføres midler eller stilles garanti (medgift) overfor et overtagende pengeinstitut til dækning af et nødlidende instituts ikke-efterstillede kreditorer. En sådan medgiftsordning i relation til håndtering af nødlidende pengeinstitutter vil kunne medvirke til en smidig og markedsbaseret afvikling af et nødlidende pengeinstituts aktiviteter ved, at det overtages af et andet pengeinstitut. Samtidig foreslås der i lov om finansiel stabilitet skabt hjemmel til, at Finansiel Stabilitet A/S kan eksekvere Indskydergarantifondens beslutning om at kunne tilføre midler eller stille garantier samt forestå de nødvendige praktiske procedurer i forhold til institutter, der potentielt er interesserede i at overtage et nødlidende institut mod at modtage en medgift.

Brugen af den foreslåede medgiftsordning kan komme i betragtning i det tilfælde, at et pengeinstitut ikke længere opfylder kravene til solvens eller minimumskapital i lov om finansiel virksomhed, og det nødlidende pengeinstitut har truffet beslutning om at ville lade sig afvikle af Finansiel Stabilitet A/S efter afviklingsordningen i lov om finansiel stabilitet, jf. § 16 f, stk. 1, hvis det ikke kan tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist.

Det er for det første en forudsætning for anvendelsen af muligheden, at der ved udløbet af den af Finanstilsynet fastsatte frist er indgået en betinget overdragelsesaftale, hvorefter et institut forpligter sig til at overtage aktiver og passiver, bortset fra efterstillet kapital og selskabskapital, fra det nødlidende institut, mod en given medgift. Aftalen kan være betinget af, at der – såfremt der i det konkrete tilfælde er krav herom - gennemføres en efterfølgende åben og transparent budrunde. Desuden skal aftalen betinges af økonomi- og erhvervsministerens godkendelse, jf. § 204 i lov om finansiel virksomhed samt en eventuel godkendelse fra konkurrencemyndighederne.

Det er tillige en forudsætning for anvendelsen af muligheden, at Indskydergarantifonden træffer beslutning om, at anvendelse af medgiftsløsningen samlet set vurderes at ville være den økonomisk mest fordelagtige løsning for Indskydergarantifonden (i regi af pengeinstitutafdelingen og i regi af afviklingsafdelingen), og at ordningen også ud fra forretningsmæssige overvejelser kan anses som holdbar. Beslutningsgrundlaget for Indskydergarantifonden tilvejebringes af værdiansættelsesrådet, der på basis af oplysninger tilvejebragt af Finansiel Stabilitet A/S foretager en vurdering af de to punkter.

Finansiel Stabilitet A/S er forpligtet til at tilvejebringe det nødvendige dokumentations- og oplysningsgrundlag til brug for værdiansættelsesrådets vurdering af, hvorvidt en deltagelse i en medgiftsløsning i forbindelse med håndtering af et nødlidende pengeinstitut på baggrund af de foreliggende oplysninger vurderes at ville være økonomisk mere fordelagtig for Indskydergarantifonden frem for at skulle håndtere det nødlidende institut via den eksisterende afviklingsordning i regi af Bankpakke III. Det skal ses i sammenhæng med, at det følger af den eksisterende afviklingsordning, at Finansiel Stabilitet A/S’ vurderingsteams foretager en gennemgang af det nødlidende pengeinstituts aktiviteter, og review af vurderingerne foretages af review eksperter udpeget af værdiansættelsesrådet til brug for fastsættelse af en mellemregning, jf. § 16 g, stk. 7, i lov om finansiel stabilitet. Når værdiansættelsesrådet skal tage stilling til en mellemregning, vil det derfor være naturligt, at værdiansættelsesrådet samtidig vurderer, om det vil være økonomisk og forretningsmæssigt men hensigtsmæssigt at give en medgift til afvikling af det nødlidende pengeinstituts aktiviteter. Det skal fremgå af den vurdering, at værdiansættelsesrådet har sammenlignet de omkostninger, som Indskydergarantifonden (både i regi af pengeinstitutafdelingen og afviklingsafdelingen) vil have ved afvikling via afviklingsordningen med de omkostninger, der er forbundet med en deltagelse i en medgiftsløsning.

Værdiansættelsesrådet vil endvidere skulle vurdere, om det overtagende institut også på længere sigt vil kunne håndtere det nødlidende institut. I den forbindelse kan der lægges vægt på Finanstilsynets vurdering af løsningen som værende holdbar, og om Finanstilsynet dermed vil godkende overdragelsen af det nødlidende pengeinstitut til det overtagende pengeinstitut. Indskydergarantifondens vurdering heraf forventes at foregå over ganske kort tid og forventes derfor at være baseret på en her og nu vurdering ud fra de oplysninger, som det overtagende institut selv har tilvejebragt. Der forventes således alene en vurdering ud fra de oplysninger, der er mulige at fremskaffe givet den korte tidshorisont.

Beslutningen om anvendelse af medgiftsordningen træffes af Indskydergarantifondens formand, næstformand og de to repræsentanter for Indskydergarantifondens pengeinstitutafdeling i enighed.

I modsat fald vil der ikke kunne ske anvendelse af medgiftsordningen.

Indskydergarantifonden er afskåret fra at træffe beslutning om, at tilføre midler til sikring af selskabskapitalen (aktie-, garanti- og andelskapital) og efterstillet kapital.

Indskydergarantifondens bestyrelse og værdiansættelsesrådet er sammensat af repræsentanter for sektoren, og disse har derfor en interesse i at sikre en korrekt og markedskonform vurdering af den økonomiske hensigtsmæssighed i valget af løsning, herunder en væsentlig interesse i at sikre, at der ikke ydes en for stor medgift til det overtagende pengeinstitut. Netop ud fra hensynet til at sikre, at det overtagende institut ikke opnår en uberettiget økonomisk fordel i form af en for stor medgift, hvilket vil kunne give en konkurrenceøkonomisk fordel i forhold til konkurrenterne, er det fastlagt, at beslutningen om valg af medgiftsordningen skal træffes med deltagelse af de to pengeinstitutrepræsentanter, og beslutningsgrundlaget udarbejdes af værdiansættelsesrådet, der har indgående kendskab til og indblik i forholdene i sektoren og dermed gode forudsætninger for at vurdere, om der er tale om en markedskonform medgift. Det kan ikke udelukkes, at der kan være situationer, hvor størrelsen af de deltagende pengeinstitutter eller omfanget af den ønskede medgift er så stor, at det efter EUs statsstøtteregler i det konkrete tilfælde vil skulle fastsættes som et krav, at aftalen om medgift til et overtagende pengeinstitut betinges af, at der forinden, der indgås endelig aftale, gennemføres en åben og transparent proces, hvor andre eventuelt interesserede overtagende institutter har mulighed for at fremkomme med bud. Her har det institut, der har indgået en betinget aftale om overdragelse, også have mulighed for at byde på ny. Der kan endvidere i visse tilfælde være mulighed for en forkøbsret.

Interesserede overtagende institutter kan alene komme i betragtning til at deltage i processen, hvis de umiddelbart opfylder de økonomiske og forretningsmæssige krav, der stilles for tildelingen af medgift. I det tilfælde vil eventuelt indkomne bud også skulle vurderes af værdiansættelsesrådet, og den endelige beslutning om valg af bud træffes af Indskydergarantifonden. Aftalen om medgift vil desuden skulle betinges af en beslutning efter § 204, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed samt konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Da der med nærværende lovforslag er tale om en ordning til dækning af et instituts underbalance, er det givet, at instituttet har tabt egenkapitalen. § 247 i lov om finansiel virksomhed giver herefter det nødlidende pengeinstituts bestyrelse mulighed for at disponere som part i en salgsproces, hvor alternativet vil være afvikling via afviklingsordningen i Bankpakke III. Aftalen om medgift skal således ikke betinges af det nødlidende pengeinstituts generalforsamlings beslutning.

Tildelingen af medgift kan ikke finde sted, før end den endelige aftale er underskrevet.

3.2. Finansiering af medgiftsordningen

Den foreslåede medgiftsordning gælder kun for institutter, der modtager indlån, og som dermed har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed i Danmark, jf. § 7 i lov om finansiel virksomhed.

Ordningen vil i lighed med afvikling via Bankpakke III i regi af Finansiel Stabilitet A/S blive finansieret via Garantifonden for indskydere og investorer. Brug af en medgift til håndtering af et nødlidende pengeinstitut vil således blive finansieret af afviklingsafdelingen i Fonden. Den finansielle sektor hæfter for betaling til afviklingsafdelingen, hvorfor ordningen som sådan ikke indebærer nogen økonomisk risiko for staten.

3.3. Ligningsloven

Ligningslovens § 7 B, stk. 1, fastlægger den skattemæssige behandling af frivillige private ordninger i henhold til § 21 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer. Ligningslovens § 7 B, stk. 2-3, indeholder de skattemæssige konsekvenser af ordninger, der etableres via Finansiel Stabilitet A/S i medfør af § 15 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer.

De frivillige ordninger sigter på en videreførelse af et nødlidende pengeinstitut gennem overdragelse af aktiver og passiver til et andet pengeinstitut, mens ordninger via Finansiel Stabilitet A/S sker med henblik på en kontrolleret afvikling af et nødlidende pengeinstitut. Et beløb, der ydes til dækning af underbalance i forbindelse med en frivillig ordning, er skattepligtigt. Derimod skal beløb, der udbetales til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S i forbindelse med afvikling af et nødlidende pengeinstitut, ikke medregnes til datterselskabets skattepligtige indkomst.

Med forslaget til ændring af lov om finansiel stabilitet skabes der grundlag for, at ordninger via Finansiel Stabilitet A/S ligeledes kan ske med henblik på en videreførelse af et nødlidende pengeinstitut gennem overdragelse til et andet pengeinstitut. Der er i princippet tale om en genindførelse af den såkaldte medgiftsordning, der blev ophævet ved lov nr. 576 af 6. juni 2007. Det foreslås på den baggrund ligeledes at genindføre skattefritagelsen for beløb, der udbetales til dækning af en underbalance ved et overtagende pengeinstituts overtagelse af aktiver og passiver fra et nødlidende pengeinstitut. Det vil være en forudsætning for ydelse af medgift, at det er økonomisk mere fordelagtigt for Indskydergarantifonden end anvendelse af en ordning via Finansiel Stabilitet A/S. Der er derfor reelt ikke tale om en udvidelse af skattefritagelsen.

Da muligheden for udbetaling fra en frivillig ordning, jf. § 21 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer til hel eller delvis dækning af en regnskabsmæssig underbalance bibeholdes, foreslås der ikke ændring af ligningslovens § 7 B, stk. 1.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner

Lovforslaget vil i udgangspunktet ikke have statsfinansielle konsekvenser, da Indskydergarantifonden finansierer anvendelsen af ordningen. I det tilfælde, at anvendelsen af ordningen skulle resultere i udbetalinger, der overstiger Indskydergarantifondens formue, har Indskydergarantifonden adgang til at optage lån på det almindelige pengemarked. Herudover har Indskydergarantifonden efter den nuværende ordning mulighed for at ansøge om statsgaranti, der kan stilles af økonomi- og erhvervsministeren med tilslutning fra Finansudvalget.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Lovforslaget skønnes at have indirekte positive økonomiske konsekvenser for institutter, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed i Danmark. Ved at indføre en medgiftsordning sikres det, at Indskydergarantifonden kan vælge at benytte den ordning, der økonomisk og forretningsmæssigt er den mest hensigtsmæssige løsning for et nødlidende pengeinstitut. Medgiftsordningen finder alene anvendelse, hvis det viser sig at være den billigste løsning for Indskydergarantifonden.

Det skal bemærkes, at EU-Kommissionen arbejder på et forslag til harmonisering af indskydergarantifondes finansiering. Arbejdet forventes på nuværende tidspunkt at medføre, at der skal ske en større forhåndsindbetaling til Indskydergarantifonden. Fremadrettet forventes Indskydergarantifonden således at få en større formue, hvilket vil bidrage til, at det eventuelle behov for optagelse af statsgaranterede lån vil falde yderligere.

6. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne.

7. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

8. Forholdet til EU-retten

Idet bidragene til Indskydergarantifonden opkræves ved lov, skal medgiftsordningen anmeldes til EU-Kommissionen i henhold til de EU-retlige statsstøtteregler. Lovforslaget vurderes således at indeholde statsstøtte omfattet af EUF-Traktatens artikel 107, stk. 1. Der vil derfor skulle ske notifikation til Kommissionen af medgiftsordningen, jf. EUF-Traktatens artikel 108, stk. 3.

Der har tidligere været arbejdet for at få EU-Kommissionens godkendelse af en lignende medgiftsordning. Det var dengang den finansielle sektors vurdering, at det ikke var muligt at forene en operationel ordning med EU-Kommissionens kriterier for at kunne acceptere ordningen.

I forhold til nærværende lovforslag vurderes det umiddelbart muligt at opnå en godkendelse af medgiftsordningen, samtidig med at ordningen bevarer sin oprationalitet. Dette skyldes særligt, at Indskydergarantifonden alene vil kunne træffe beslutning om medgift, såfremt dette samlet set vil være den økonomisk og forretningsmæssige mest hensigtsmæssige løsning for Indskydergarantifonden. Indskydergarantifondens bestyrelse og værdiansættelsesrådet er sammensat af repræsentanter for sektoren, og de besluttende organer har derfor en interesse i at sikre en korrekt og markedskonform vurdering af den økonomiske hensigtsmæssighed i valget af løsning, herunder en væsentlig interesse i at sikre, at der ikke ydes en for stor medgift til det overtagende pengeinstitut. Netop hensynet til at sikre, at det overtagende institut ikke opnår en uberettiget økonomisk fordel i form af en for stor medgift, hvilket ville kunne give en konkurrenceøkonomisk fordel i forhold til konkurrenterne, er det fastlagt, at beslutningen om valg af medgiftsordningen skal træffes med deltagelse af de to pengeinstitutrepræsentanter, og beslutningsgrundlaget udarbejdes af værdiansættelsesrådet, der har et indgående kendskab til og indblik i forholdene i sektoren og dermed har gode forudsætninger for at vurdere, om der er tale om en markedskonform medgift. Det skyldes samtidig at EU-Kommissionen i arbejdet med et kommende direktivudkast for Indskydergarantiordninger lægger op til, at Indskydergarantiordningerne skal have flere redskaber i forbindelse med krisehåndtering.

Skulle det af hensyn til foreneligheden med EUs statsstøtteregler være påkrævet at sikre en markedsmæssig efterprøvning af medgiftsløsningen, fx. på grund af de deltagende institutters størrelse eller omfanget af medgiften, vil aftalen om medgiften kunne betinges af, at der efter den betingede overdragelse gennemføres en åben og transparent proces for andre eventuelt interesserede overtagende institutter.

Det vurderes, at den foreslåede skattemæssige behandling vil kunne accepteres af Kommissionen som en del af ordningen.

9. Hørte myndigheder og organisationer

Lovforslaget er sendt i høring samtidig med lovforslagets fremsættelse for Folketinget hos følgende myndigheder og organisationer:

Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Arbejdsskadestyrelsen, Børsmæglerforeningen, Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Nationalbank, Danmarks Rederiforening, Danmarks Skibskredit A/S, Dansk Aktionærforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Autoriseret Markedsplads A/S, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Erhverv, Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM), Dansk Industri, Dansk Investor Relations Forening – DIRF, Dansk Metal, Dansk Pantebrevsforening, Danske Advokater, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Danske Maritime, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Danske Aktuarforening, Den Danske Finansanalytikerforening, Den danske Fondsmæglerforening, Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer, FDIH – Foreningen for Distance- og Internethandel, Finansforbundet, Finanshuset i Fredensborg A/S, Finansiel Stabilitet A/S, Finansrådet – Danske Pengeinstitutters Forening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finans og Leasing, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen af Firmapensionskasser, Foreningen af Forretningsførere for Udenlandske Forsikringsselskaber, Foreningen af Interne Revisorer, Foreningen af J. A. K. Pengeinstitutter, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer, FOREX, Forsikring & Pension, Forsikringsmæglerforeningen, Frivilligrådet, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Garantifonden for indskydere og investorer, Garban-Intercapital Scandinavia, Håndværksrådet, Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO), InvesteringsForeningsRådet, ISACA Denmark Chapter , IT-branchen, KommuneKredit, Kommunernes Landsforening, Kuratorforeningen, KøbmandStandens OplysningsBureau, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen af forsvarsadvokater, Landsorganisationen i Danmark (LO), Lokale Pengeinstitutter, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Nets, Parcelhusejernes Landsforening, PostDanmarks Juridiske afdeling, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Rederiforeningen af 1895, Regionale Bankers Forening, Regnskabsrådet, Revifora, Revisorkommissionen, Revisortilsynet, Rigsrevisionen, Sammenslutningen Danske Andelskasser, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Skibs- og Bådebyggeriets Arbejdsgiverforening, Telekommunikationsindustrien i Danmark, VP Securities A/S, Western Union, Færøernes Hjemmestyre via Rigsombudsmanden på Færøerne, Grønlands Selvstyre via Rigsombudsmanden i Grønland, Beskæftigelsesministeriet, Pensionsstyrelsen, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kirkeministeriet, Klima- og Energiministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling, Skatteministeriet, Socialministeriet, Statsministeriet, Transportministeriet, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Økonomistyrelsen, Danmarks Statistik, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Den Europæiske Centralbank

     
10. Sammenfattende skema
     
 
Positive konsekvenser/mindre udgifter
Negative konsekvenser/merudgifter
Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Ingen
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Lovforslaget vurderes at have indirekte positive økonomiske konsekvenser for pengeinstitutter. Ved at indføre rammebetingelserne for en medgiftsordning sikres det, at Indskydergarantifonden kan vælge at benytte den ordning, der økonomisk og forretningsmæssigt er den mest hensigtsmæssige løsning for et nødlidende pengeinstitut.
 
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget vurderes at indeholde statsstøtte omfattet af EF-traktatens artikel 107, stk. 1. Ordningen skal således anmeldes til Europa-Kommissionen med henblik på godkendelse, jf. EF-traktatens artikel 108, stk. 3.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Det følger af den foreslåede bestemmelse i stk. 1, at hvis et pengeinstitut med tilladelse efter § 7 i lov om finansiel virksomhed, ikke længere opfylder betingelserne for at have tilladelse som pengeinstitut, dvs. at instituttet ikke opfylder lovgivningens krav til solvens eller minimumskapital, og hvis der er fastsat en frist i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed samt hvis instituttet har truffet beslutning om at ville lade sig afvikle efter reglerne i §§ 16 e–16 i i lov om finansiel stabilitet, jf. § 16 f, stk. 1, skal Indskydergarantifonden træffe beslutning om, hvorvidt der skal tilføres midler eller stilles garanti til dækning af pengeinstituttets ikke-efterstillede kreditorer (medgift).

Med forslaget bliver Finansiel Stabilitet A/S eksekutor for den beslutning, som Indskydergarantifonden måtte træffe om at medvirke til afviklingen af et nødlidende institut ved at tilføre midler eller stille garanti til dækning af instituttets ikke-efterstillede kreditorer. Med bestemmelsen vil Finansiel Stabilitet A/S således have mulighed for at kunne deltage i håndteringen af et nødlidende pengeinstitut både gennem en medgiftsløsning og gennem afvikling i overensstemmelse med reglerne herom i §§ 16 e-16 i i lov om finansiel stabilitet.

Anvendelsen af medgiftsordningen vil alene blive aktuel i den situation, hvor det nødlidende pengeinstitut har besluttet at lade sig overtage af et andet pengeinstitut. Da der er tale om indførelsen af en ordning, der skal dække et instituts underbalance, er det givet, at instituttet har tabt egenkapitalen. Efter § 247 i lov om finansiel virksomhed har det nødlidende pengeinstituts bestyrelse herefter mulighed for at disponere som part i en salgsproces, hvor alternativet vil være afvikling via afviklingsordningen i Bankpakke III (eller konkurs).

Det er således det nødlidende pengeinstituts beslutning og ansvar, om det vil vælge at indgå i en medgiftsløsning i forhold til valg af afvikling efter §§ 16 e-16 i eller eventuelt konkurs. Såfremt det nødlidende pengeinstitut træffer beslutning om, at det ønsker at indgå en overdragelsesaftale med et andet pengeinstitut, der er indstillet på at overtage det nødlidende pengeinstituts aktiver og passiver mod en medgift hertil, skal der indgås en betinget aftale herom. Aftalen skal være uigenkaldelig for det overtagende institut.

Indskydergarantifonden træffer afgørelse om, hvorvidt Indskydergarantifonden vil medvirke til en afvikling af det nødlidende pengeinstitut ved at tilføre midler eller stille garanti til dækning af instituttets ikke-efterstillede kreditorer (medgift) på grundlag af en vurdering og indstilling fra værdiansættelsesrådet i afviklingsafdelingen hos Indskydergarantifonden. Beslutningen skal træffes af Indskydergarantifondens bestyrelse, jf. nærmere i stk. 4, samt i bemærkningerne til nr. 2. Bestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt det i det konkrete tilfælde må anses som mest hensigtsmæssigt ud fra en markedsøkonomisk betragtning at tilføre midler eller stille garanti til dækning af instituttets ikke-efterstillede kreditorer eller gennemføre afvikling i overensstemmelse med reglerne i §§ 16 e – 16 i, i lov om finansiel stabilitet. Endvidere skal bestyrelsen vurdere, at der er tale om en holdbar forretningsmodel.

Det er afviklingsafdelingens værdiansættelsesråd, der udarbejder beslutningsgrundlaget for Indskydergarantifondens bestyrelse. Værdiansættelsesrådet i afviklingsafdelingen vurderer om anvendelse af medgiftsløsningen i den konkrete situation samlet set vil være den økonomisk mest hensigtsmæssige for Indskydergarantifonden (i regi af pengeinstitutafdelingen og i regi af afviklingsafdelingen), og at ordningen også ud fra forretningsmæssige overvejelser kan anses som holdbar.

Værdiansættelsesrådet vil endvidere skulle vurdere, om det overtagende institut også på længere sigt vil kunne håndtere det nødlidende institut. I den forbindelse kan der lægges vægt på Finanstilsynets vurdering af løsningen som værende holdbar, og om Finanstilsynet dermed vil godkende overdragelsen af det nødlidende pengeinstitut til det overtagende pengeinstitut. Indskydergarantifondens vurdering heraf forventes at foregå over ganske kort tid og forventes derfor at være baseret på en her og nu vurdering ud fra de oplysninger, som det overtagende institut selv har tilvejebragt. Der forventes således alene en vurdering ud fra de oplysninger, der er mulige at fremskaffe givet den korte tidshorisont.

Den medgift, som der eventuelt måtte blive truffet beslutning om, skal reelt set afspejle den underbalance, som det overtagende institut ville skulle have håndteret uden Indskydergarantifondens beslutning om medgift.

Efter bestemmelsen i det foreslåede stk. 2 er Indskydergarantifonden afskåret fra at træffe beslutning om, at tilføre midler eller stille garanti til dækning af det nødlidende pengeinstituttets aktie-, garanti- eller andelskapital og anden efterstillet kapital, jf. §§ 132 og 136 i lov om finansiel virksomhed.

Indskydergarantifonden skal efter det foreslåede stk. 3 afholde samtlige omkostninger forbundet med medgiftsordningen efter stk. 1. Afholdelsen af omkostninger vil ske via pengeinstitutafdelingen. Herunder skal der både afholdes omkostninger til selve medgiften til et overtagende institut, men også de omkostninger, som Finansiel Stabilitet A/S påtager sig som eksekutor på ordningen, bl.a. i relation til planlægning og udførelse af evt. udbud og indgåelse af den betingede overdragelsesaftale.

Efter stk. 4 træffes beslutninger om medvirken efter stk. 1, og dermed brug af en medgiftsløsning, af Indskydergarantifondens formand og næstformand og pengeinstitutternes to bestyrelsesmedlemmer.

Indskydergarantifonden er en selvstændig fond med én bestyrelse, der allerede har en hjemmel til via sine vedtægter at beslutte, at det kun er de dele af bestyrelsen, som en beslutning vedrører, der træffer beslutning.

Da der i forhold til nærværende forslag alene er tale om beslutninger, der vedrører pengeinstitutterne, og da ordningen desuden også kun finansieres af pengeinstitutterne, er det fundet hensigtsmæssigt, at det også er pengeinstitutternes repræsentanter, der sammen med formandskabet træffer beslutning om anvendelse af medgiftsordningen. Beslutningen skal træffes i enighed.

Det bemærkes, at de forskellige parter, der er involveret i beslutningen, bærer ansvaret for sine egne beslutninger, men kan - alt efter beslutningens art - i nogen grad støtte sig på andre parters vurdering. Det følger således af lovforslaget, at værdiansættelsesrådets vurdering danner udgangspunkt for bestyrelsens beslutning om, at der kan anvendes en medgiftsløsning.

Efter stk. 5 kan Indskydergarantifonden deltagelse efter stk. 1 ske i fællesskab med andre. Det kunne fx være tilfældet, hvor det drejer sig om et konsortium af overtagende banker.

Til nr. 2

Efter bestemmelsen skal værdiansættelsesrådet foretage en konkret vurdering af det hensigtsmæssige i en deltagelse i en eventuel medgiftsløsning med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag til Indskydergarantifondens bestyrelse. Her skal værdiansættelsesrådet både tage højde for markedsøkonomiske overvejelser, men også tage de forretningsmæssige betragtninger med i dets vurdering. Det skal således kunne sandsynliggøres, at en deltagelse i en medgiftsløsning på baggrund af de foreliggende oplysninger forventeligt vil være en økonomisk set billigere løsning for Indskydergarantifonden frem for at skulle håndtere det nødlidende institut via afviklingsordningen i lov om finansiel stabilitet. Det skal i beslutningsgrundlaget dokumenteres, at der er sket en sammenligning af de omkostninger, som Indskydergarantifonden (både i regi af pengeinstitutafdelingen og afviklingsafdelingen) forventeligt vil have ved afvikling via afviklingsordningen, med de omkostninger, der forventeligt vil være forbundet med en deltagelse i en medgiftsløsning.

Ved Indskydergarantifondens omkostninger forbundet med afvikling tænkes der således både på de udgifter, som Indskydergarantifonden ville have ved at skulle honorere indskyderne (finansieret via pengeinstitutafdelingen), men også på de udgifter, som Indskydergarantifonden ville have ved at skulle stille en tabsgaranti for afviklingen (finansieret via afviklingsafdelingen).

Finansiel Stabilitet A/S er forpligtet til at bistå med at tilvejebringe det nødvendige dokumentations- og oplysningsgrundlag til brug for værdiansættelsesrådets vurdering af, om en deltagelse i en medgiftsløsning på baggrund af de foreliggende oplysninger vurderes at ville være økonomisk mere fordelagtig for Indskydergarantifonden frem for at skulle håndtere det nødlidende institut via den eksisterende afviklingsordning i regi af lov om finansiel stabilitet. Det vil ske i forbindelse med, at Finansiel Stabilitet A/S’ vurderingsteams foretager en gennemgang af det nødlidende pengeinstituts aktiviteter med henblik på eventuel gennemførelse af afviklingsordningen i lov om finansiel stabilitet, og der foretages review af vurderingerne af review eksperter udpeget af værdiansættelsesrådet til brug for fastsættelse af en mellemregning, jf. § 16 g, stk. 7, i lov om finansiel stabilitet.

Udover, at der skal være tale om den økonomisk mest fordelagtige løsning for Fonden, så skal Indskydergarantifonden kunne dokumentere baggrunden for sin vurdering af, at en medgiftsordning er en holdbar forretningsmodel, herunder at køberen er rentabel og magter at overtage det nødlidende pengeinstitut. Det overtagende pengeinstitut skal efter overtagelsen være rentabelt også på længere sigt og skal kunne magte både økonomisk og ledelsesmæssigt m.v. at overtage det nødlidende pengeinstitut, således at der er skabt en mulig vedvarende løsning på det nødlidende pengeinstituts situation. Værdiansættelsesrådets vurdering heraf til brug for Indskydergarantifondens afgørelse, vil kunne hvile på Finanstilsynets vurdering af det overtagende institut og godkendelse af overdragelsen samt øvrige oplysninger som værdiansættelsesrådet måtte finde nødvendige for at kunne foretage en uafhængig vurdering af den forretningsmæssige holdbarhed i løsningen.

I forbindelse med, at værdiansættelsesrådet vurderer, om kriterierne for at tildele medgift er opfyldt, kan medlemmerne komme i besiddelse af fortrolig viden. Et pengeinstitut, der har medlemmer i værdiansættelsesrådet, kan derfor ikke afgive bud på et nødlidende pengeinstitut, hvis det pågældende medlem har deltaget i vurderingen for værdiansættelsesrådet.

Værdiansættelsesrådets medlemmer må heller ikke deltage i en vurdering af et nødlidende pengeinstitut, hvori medlemmet er ansat i forbindelse med en eventuel efterfølgende budrunde.

Til nr. 3

Af hensyn til at sikre værdiansættelsesrådets handlekraft i en situation, hvor et af medlemmerne er forhindret i at deltage i vurderingen og udarbejdelsen af indstillingen, jf. den foreslåede bestemmelse i § 5, stk. 8, foreslås det, at der kan udnævnes suppleanter til værdiansættelsesrådet efter samme procedure, som der udnævnes medlemmer efter. Det vil sige, at det er økonomi- og erhvervsministeren, der udpeger suppleanter efter indstilling fra Finansrådet, og suppleanter udpeges for op til 3 år.

Suppleanterne skal indtræde i værdiansættelsesrådet i det tilfælde, at et eller flere af medlemmerne vurderer, at der kan opstå habilitets spørgsmål efter § 5, stk. 8.

Samtidig gøres der opmærksom på, at den fortrolighedsbestemmelse, der gælder for personer tilknyttet frivillige ordninger efter kap. 7 a også gælder for værdiansættelsesrådet.

Bemærkningerne til bestemmelsen videreføres i øvrigt.

§ 2

Efter stk. 1 skal Finansiel Stabilitet A/S’ medvirke i en medgiftsordning. Finansiel Stabilitet A/S’ medvirken er dog betinget af, at Indskydergarantifonden træffer beslutning herom, jf. § 2 i lov om en garantifond for indskydere og investorer.

Finansiel Stabilitet A/S’ medvirken er betinget af, at Indskydergarantifonden har truffet en beslutning herom. Det er værdiansættelsesrådet i Indskydergarantifondens afviklingsafdeling, der foretager vurderingen på baggrund af hvilken, formanden og næstformanden i bestyrelsen for Indskydergarantifonden samt de to bestyrelsesmedlemmer i Indskydergarantifonden, der repræsenterer pengeinstitutterne, træffer beslutning.

Finansiel Stabilitet A/S skal medvirke til at tilvejebringe det nødvendige dokumentations- og oplysningsgrundlag til brug for værdiansættelsesrådet.

Finansiel Stabilitet A/S er således alene eksekutor på den beslutning, som Indskydergarantifonden træffer. Finansiel Stabilitet A/S skal herefter varetage samtlige praktiske foranstaltninger forbundet med gennemførelsen af medgiftsløsningen, herunder blandt andet varetage, planlægge og gennemføre en eventuelt påkrævet åben og transparent salgsproces samt indgåelsen af den betingede aftale om med et overtagende institut.

Det følger af det foreslåede stk. 2, at der af hensyn til at sikre det overtagende instituts ønske om medgift, og størrelsen heraf, er markedskonform vil kunne indgås en betinget aftale mellem Finansiel Stabilitet A/S og det overtagende institut. Det vil særligt skulle ske, såfremt det er et krav for at sikre overensstemmelse med EUs statsstøtteregler.

Aftalen om medgift kan således betinges af, at der gennemføres en åben og transparent proces for andre eventuelt interesserede overtagende institutter på baggrund af et gennemsyn af det nødlidende instituts ”bøger” med henblik på at fremsætte et bud inden udløbet af en frist fastsat af Finansiel Stabilitet A/S. Udbuddet sker på det eksisterende kundegrundlag, og fristen skal derfor fastsættes under rimelig hensyntagen hertil. Fristen kan således være endog meget kort – fx. et par dage.

Med indgåelsen af den betingede aftale må der antages at foreligge en løsning, der muliggør, at Finanstilsynet kan meddele en forlængelse af den frist, der er meddelt pengeinstituttet i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Størrelsen af medgiften for det nødlidende pengeinstituts aktiver og ikke-efterstillede krav således bliver testet i markedet ved en åben og transparent salgsproces. Aktiver og passiver vil blive solgt til den tilbudsgiver, som forlanger den mindste medgift.

Interesserede overtagende institutter vil alene kunne komme i betragtning til at deltage i processen, hvis det er Finansiel Stabilitet A/S’ vurdering, at de opfylder kravene til rentabilitet og økonomisk formåen, der stilles som betingelse for Indskydergarantifondens beslutning om tildeling af medgift.

Finansiel Stabilitet A/S skal betinge aftalen om medgift af en beslutning efter § 204, stk. 1, samt konkurrencemyndighedernes godkendelse. Derudover skal aftalen være uigenkaldelig for det overtagende institut – dog med mulighed for at afgive et nyt bud - på lige fod med alle andre, såfremt der gennemføres et udbud og buddet medfører en formindskelse af medgiften.

Tilsagn fra Indskydergarantifondens side om medgift kan gives i forbindelse med indgåelse af den betingede aftale eller inden den af Finanstilsynet fastsatte frist udløber, men tildelingen af medgift kan ikke finde sted, før aftalen er endelig.

Endelig bemyndiges økonomi- og erhvervsministeren efter stk. 3 til at fastsætte nærmere regler om Finansiel Stabilitet A/S’ medvirken til håndtering af et nødlidende pengeinstitut i form af en medgiftsløsning. Endvidere får økonomi- og erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler, der muliggør et samarbejde mellem Finanstilsynet, Finansiel Stabilitet A/S og Indskydergarantifonden. Reglerne kan indeholde en beskrivelse af det praktiske samarbejde, udveksling af oplysninger og indhentning af overtagelsestilbud, herunder finansiering af udbudsprocessen m.v. Bemyndigelsen vil bl.a. også kunne anvendes til at fastsætte nærmere regler for, hvornår og hvordan den åbne og transparente salgsproces skal finde sted. Herunder også nærmere regler for aftale om en eventuel kompensation (break-up fee) og afholdelse af omkostninger samt indfrielse af faciliteter, der er stillet til rådighed af det institut, der er indgået en betinget overdragelsesaftale med og som efter en eventuel afholdelse af en budproces fravælges.

Til § 3

Til nr. 1 og 2

I henhold til § 15 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer skal Fonden dække indskud i forbindelse med, at et nødlidende pengeinstitut overdrager sine aktiver til et datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S. Indskud, som Fonden dækker i forbindelse med, at et nødlidende pengeinstitut overdrager sine aktiver til et datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S, skal ifølge ligningslovens § 7 B, stk. 2, ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.

Som modstykke til skattefriheden gælder, at datterselskabet under Finansiel Stabilitet A/S ikke kan medregne de forpligtelser, som dækkes ved betalingen fra Fonden, ved opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsessum for de aktiver, der overtages fra det nødlidende pengeinstitut. Samtidig begrænser ligningslovens § 7 B, stk. 3, det nødlidende pengeinstituts adgang til at anvende dets skattemæssige underskud, så tab, der har udløst udbetalingen fra Indskydergarantifonden, ikke kan nedbringe fremtidig skattepligtig indkomst, der ikke stammer fra pengeinstitutvirksomheden. Begrænsningen omfatter hele det nødlidende pengeinstituts skattemæssige underskud, uanset om det overstiger det tab, der har udløst udbetalingen fra Indskydergarnatifonden.

Forslaget til ændring af lov om finansiel stabilitet indebærer, at Finansiel Stabilitet A/S får mulighed for at deltage aktivt i en afvikling af et nødlidende institut ved at tilføre midler eller stille garanti til dækning af instituttets ikke-efterstillede kreditorer i en afvikling af et nødlidende pengeinstitut. Det sker i forbindelse med en overdragelse af det nødlidende pengeinstituts aktiver og passiver til et overtagende pengeinstitut, der er indstillet på at overtage det nødlidende pengeinstitut mod, at underbalancen bliver dækket af Indskydergarantifonden.

Det foreslås at skattefritage sådanne betalinger på linje med de betalinger, som under de gældende regler sker til et datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S i forbindelse med afvikling af et nødlidende pengeinstitut. Dette svarer til den retsstilling, som var gældende ifølge ligningslovens § 7 B indtil 2007 for beløb, som Indskydergarantifonden udbetalte til hel eller delvis dækning af en underbalance i forbindelse med overdragelse af aktiver og passiver fra et pengeinstitut til et andet pengeinstitut. Det foreslås, at modstykket til skattefritagelsen bliver som under de gældende regler i ligningslovens § 7 B, stk. 2-3, at udbetalingen ikke kan medregnes som anskaffelsessum for overtagne aktiver, herunder at det nødlidende pengeinstitut ikke kan anvende skattemæssige underskud, hvis det påbegynder ny aktivitet.

Til § 4

Af hensyn til at sikre EU- Kommissionens accept af ordningen foreslås det, at økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte lovens ikrafttrædelsestidspunkt.

Til § 5

Det foreslås med bestemmelsen i stk. 1, at ændringerne i ligningsloven samt lov om en garantifond for indskydere og investorer ikke gælder for Færøerne og Grønland. Ændringerne af lov om finansiel stabilitet gælder direkte for Færøerne og Grønland.

Med det foreslåede stk. 2 vil ændringen til lov om en garantifond for indskydere og investorer helt eller delvis kunne sættes i kraft for Grønland og Færøerne med de afvigelser, som de grønlandske og færøske forhold tilsiger


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov
     
Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
     
   
I lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 133 af 22. februar 2011, som senest ændret ved § 30 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:
     
   
1. § 2 affattes således:
§ 2
(Ophævet).
 
»§ 2. Opfylder et pengeinstitut med tilladelse efter § 7 i lov om finansiel virksomhed, ikke længere kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed, og er der fastsat en frist medfør af § 225, stk. 1, og har instituttet truffet beslutning om at ville lade sig afvikle efter reglerne i kapital 4 b i lov om finansiel stabilitet, kan Fonden beslutte at medvirke til en afvikling af instituttet ved at tilføre midler eller stille garanti til dækning af pengeinstituttets samtlige ikke-efterstillede kreditorer, jf. § 16 k i lov om finansiel stabilitet (medgift). Fonden træffer beslutning herom, når det må skønnes, at en sådan afvikling påfører Fonden færre omkostninger end afvikling efter §§ 16 e -16 i lov om finansiel stabilitet, og løsningen ud fra en forretningsmæssig betragtning er holdbar.
   
Stk. 2. Fonden kan ikke træffe beslutning om, at medvirke til en afvikling af instituttet ved at tilføre midler eller stille garanti til dækning af pengeinstituttets aktie-, garanti- eller andelskapital og anden efterstillet kapital, jf. §§ 132 og 136 i lov om finansiel virksomhed.
   
Stk. 3. Fonden afholder via pengeinstitutafdelingen omkostningerne forbundet med selve medgiften og omkostninger, som Finansiel Stabilitet A/S påtager sig som eksekutor på ordningen.
   
Stk. 4. Beslutning om medvirken efter stk. 1 træffes af Fondens formand og næstformand og de to repræsentanter i bestyrelsen, der repræsenterer de institutter, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1, efter indstilling fra værdiansættelsesrådet, jf. § 5, stk. 8.
   
Stk. 5. Fondens deltagelse efter stk. 1 kan ske i fællesskab med andre.«
     
   
2. I § 5 indsættes som stk. 8:
»Stk. 8. Afviklingsafdelingens værdiansættelsesråd udarbejder en vurdering af, om Finansiel Stabilitet A/S’ medvirken efter § 16 k i lov om finansiel stabilitet påfører Fonden færre omkostninger end afvikling efter §§ 16 e -16 i i lov om finansiel stabilitet, og om løsningen ud fra en forretningsmæssig betragtning er holdbar. Værdiansættelsesrådets medlemmer må ikke deltage i en vurdering af et pengeinstitut, hvori de er ansat. Et pengeinstitut, der har medlemmer i Værdiansættelsesrådet kan ikke afgive bud på et nødlidende pengeinstitut, hvis det pågældende medlem har deltaget i vurderingen for værdiansættelsesrådet.«
     
§ 18, stk. 4
Afviklingsafdelingens værdiansættelsesråd udgøres af 4 medlemmer, der repræsenterer institutterne nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1. Medlemmerne udpeges af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Finansrådet for 3 år ad gangen. Værdiansættelsesrådet vælger en formand blandt sine medlemmer.
 
3. § 18, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Afviklingsafdelingens værdiansættelsesråd udgøres af 4 medlemmer der repræsenterer institutterne nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1. Medlemmerne udpeges af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Finansrådet for 3 år ad gangen. Der udpeges suppleanter efter tilsvarende procedure. Værdiansættelsesrådet vælger en formand blandt sine medlemmer. § 21 c finder i øvrigt anvendelse for medlemmer af værdiansættelsesrådets og dets suppleanter.«
     
   
§ 2
     
   
I lov om finansiel stabilitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009, som ændret ved § 14 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, § 7 i lov nr. 1273 af 16. december 2009, § 1 i lov nr. 721 af 25. juni 2010 og § 14 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:
     
   
1. Efter § 16 j før overskriften før § 17 indsættes:
»§ 16 k. Finansiel Stabilitet A/S eksekverer beslutninger truffet af Fonden for indskydere og investorer i overensstemmelse med § 2 i lov om en garantifond for indskydere og investorer om at tilføre midler eller stille garanti til dækning af pengeinstituttets ikke-efterstillede kreditorer (medgift).
Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S’ eksekvering efter stk. 1 kan være betinget af, at der gennemføres en åben og transparent proces med mulighed for interesserede overtagende pengeinstitutter til at fremkomme med bud.
Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler for Finansiel Stabilitet A/S’ medvirken til afvikling af et pengeinstitut efter stk. 1 og om samarbejdet i den forbindelse mellem Finansiel Stabilitet A/S, Finanstilsynet og Garantifonden for indskydere og investorer, herunder også indhentelse af overtagelsestilbud.«
     
   
§ 3
     
   
I Ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 29. november 2010, som senest ændret ved § 7 i lov nr. 254 af 30. marts 2011, foretages følgende ændringer:
     
§ 7 b, stk. 2.
Beløb, som i forbindelse med afviklingen af et nødlidende pengeinstitut udbetales til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S i medfør af § 15 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Den del af overtagne forpligtelser, der er dækket af beløb efter 1. pkt., kan ikke anses for en del af datterselskabets anskaffelsessum for de overtagne aktiver fra det nødlidende pengeinstitut.
 
1. I § 7B, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:
»Det samme gælder beløb, der udbetales i medfør af § 16 k i lov om finansiel stabilitet.«
     
§ 7 b, stk. 2.
Beløb, som i forbindelse med afviklingen af et nødlidende pengeinstitut udbetales til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S i medfør af § 15 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Den del af overtagne forpligtelser, der er dækket af beløb efter 1. pkt., kan ikke anses for en del af datterselskabets anskaffelsessum for de overtagne aktiver fra det nødlidende pengeinstitut.
 
2. § 7 B, stk. 2, 2. pkt., der bliver til 3. pkt., affattes således:
»Den del af overtagne forpligtelser, der er dækket af beløb efter 1. eller 2. pkt., kan ikke anses for en del af anskaffelsessummen for de overtagne aktiver fra det nødlidende pengeinstitut.«