Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (29. april 2011)

Økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om fi-nansiel stabilitet og ligningsloven (Indførelse af medgiftsordning for nødlidende pengeinstitut-ter)

(Lovforslag nr. L 206)

Lovforslaget har til formål at fremme muligheden for, at der gennemføres private løsninger for håndtering af nødlidende pengeinstitutter, ved at indføre en medgiftsordning.

Med lovforslaget får Garantifonden for indskydere og investorer mulighed for at tilføre midler og stille garanti til dækning af et nødlidende pengeinstituts ikke-efterstillede kreditorer (medgift) i forbindelse med, at det nødlidende pengeinstitut overdrages til et andet institut.

Ved at indføre en medgiftsordning etableres der en fast procedure, som bevirker, at Garantifonden for indskydere og investorer vil foretage en konkret vurdering af den økonomiske og forretningsmæssige hensigtsmæssighed af, at yde medgift i forbindelse med overdragelsen af et nødlidende pengeinstitut set i forhold til alternativet, der er afvikling i regi af Finansiel Stabilitet A/S eller konkurs.

Bankpakke III blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget og har været i kraft siden oktober 2010. Det fremgår af Bankpakke III, at den er et alternativ til konkurs, og at private løsninger går forud for afvikling gennem Bankpakke III.

De erfaringer, der er gjort, har imidlertid vist, at det kan være vanskeligt at finde private løsninger i praksis i den finansielle sektor. Med lovforslaget forbedres mulighederne for at skabe private løsninger forud for anvendelsen af afviklingsordningen i Bankpakke III.

Under anvendelsen af en medgiftsordning vil hele finansieringen påhvile sektoren i lighed med, hvad der er tilfældet med Bankpakke III, og ordningen rummer således ingen statsfinansielle konsekvenser. Lovforslaget etablerer alene en mulighed, der vil kunne fremme private løsninger for nødlidende banker.

Det vil være en forudsætning for ydelse af medgift, at det er økonomisk mere fordelagtigt for Garantifonden for indskydere og investorer end anvendelse af Bankpakke III.

Lovforslaget gennemfører også en række mindre ændringer af teknisk karakter.

Høring over lovforslaget sker samtidig med fremsættelsen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.