Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Civilretsdirektoratet fasthold statsamtets afslag på stedfaderens ansøgning om adoption af ægtefællens barn A, som på ansøgningstidspunktet var 30 år og 7 måneder.
Den fulde tekst

Afslag på stedbarnsadoption af 30-årig

 

 

Statsamtet havde afslået at imødekomme stedfaderens ansøgning om adoption af ægtefællens barn under henvisning til barnets alder på ansøgningstidspunktet.

Civilretsdirektoratet fastholdt statsamtets afgørelse, idet man tilføjede: "Ved tilladelse til adoption skal der normalt etableres et opfostringsforhold eller et forældre/barn forhold mellem adoptant og adoptivbarn. En tilladelse til adoption kan dog også gives, når der på et tidligere tidspunkt er etableret et opfostringsforhold mellem adoptanten og adoptivbarnet.

Såfremt den, der ønskes adopteret, efter sin alder og øvrige personlige forhold ikke længere kan siges at befinde sig i eller i fortsættelse af et opfostringsforhold, vil der efter praksis blive meddelt afslag på adoption. Når den, der ønskes adopteret, er over 30 år, finder vi således normalt ikke grundlag for at tillade adoption. Grunden til denne praksis er, at vi ikke mener, at adoption i sådanne tilfælde opfylder de formål, der normalt søges opfyldt ved adoption.

Det fremgår af sagen, at A på ansøgningstidspunktet var 30 år og 7 måneder, at hun har været opfostret hos Dem i ca. 14 år før sit fyldte 18. år, at hun har været gift, og at hun har børn. Endvidere fremgår det af sagen, at De og Deres ægtefælle har et fællesbarn.

Vi har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på oplysningerne om A s alder og personlige forhold. På denne baggrund har vi ikke fundet, at vi kan tillade adoption."