Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Told- og Skattestyrelsen fandt i en konkret sag om skattefri tilførsel af aktiver, at det var godtgjort, at en gren af en virksomhed på tilførselsdatoen kunne fungere ved hjælp af egne midler.
Den fulde tekst

Tilførsel af aktiver

 

 

  • egne midler
  • forhold efter tilførselsdatoen

TSS af 2. marts 2000, 99/99-4314-903

Reference

FUL § 15c

LV 1998 S.D.3.2.4

En nyligt afgjort sag om skattefri tilførsel af aktiver efter fusionsskattelovens § 15c har givet Told- og Skattestyrelsen anledning til at overveje spørgsmålet om, hvilke forhold der kan tages i betragtning ved vurderingen af, hvorvidt en gren af en virksomhed kan fungere ved hjælp af egne midler.

Tilførsel af aktiver er i fusionsskattelovens § 15c, stk. 2 defineret som "den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital."

En gren af en virksomhed defineres endvidere som "alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler."

I den konkrete sag ønskede et selskab pr. 1. oktober 1999 at tilføre sine samlede aktiver og passiver undtagen størstedelen af de likvide beholdninger til et nystiftet datterselskab.

I tilførslen indgik bl.a. et valutalån hos en udenlandsk bank. Selskabets danske bankforbindelse optrådte som garant overfor den udenlandske bank, hvilket selskabet betalte en løbende provision for. Til sikkerhed for opfyldelsen af denne forpligtelse havde den ultimative hovedaktionær stillet sikkerhed overfor banken i form af et ejerpantebrev i hovedaktionærens faste ejendom. Da valutalånet blev overført til det modtagende selskab, skulle sikkerhedsstillelsen fra hovedaktionæren opretholdes.

Da en sådan vederlagsfri sikkerhedsstillelse er i strid med betingelsen om, at det modtagende selskab skal kunne fungere ved hjælp af egne midler, jf. ligningsvejledningen 1998, afsnit S.D.3.2.4, meddelte Told- og Skattestyrelsen selskabets repræsentant, at tilladelse ikke kunne gives, medmindre sikkerhedsstillelsen enten blev opgivet, eller det blev dokumenteret, at sikkerhedsstillelsen var underlagt vilkår, som kunne opnås hos en uafhængig tredjemand, dvs. at hovedaktionæren skulle ydes et markedsmæssigt vederlag for sikkerhedsstillelsen.

Da man ikke ønskede at opgive sikkerhedsstillelsen, og da man havde vanskeligheder med at få dokumenteret markedsprisen for en sådan sikkerhedsstillelse, foreslog selskabets repræsentant en tredje mulighed, hvorefter det pågældende valutalån blev indfriet bl.a. ved hjælp af en nyoprettet usikret kassekredit.

Problemet for Told- og Skattestyrelsen var her, at indfrielsen nu tidligst kunne ske i marts 2000, mens tilførselsdatoen var 1. oktober 1999, og vurderingen af, hvorvidt der er tale om en gren af en virksomhed, herunder om det tilførte kan fungere ved hjælp af egne midler, skal foretages ud fra forholdene på tilførselsdatoen, jf. Skatteministeriet, Departementets afgørelse i TfS 1996, 899.

Told- og Skattestyrelsen gav imidlertid tilladelse ud fra følgende betragtning:

Det er en ufravigelig betingelse, at det tilførtes evne til at kunne fungere ved hjælp af egne midler skal være til stede på tilførselsdatoen. Ud fra forholdene på tilførselsdatoen kunne det ikke umiddelbart lægges til grund, at der var tale om en gren af en virksomhed, der kunne fungere ved hjælp af egne midler. I februar 2000, dvs. 4-5 måneder efter tilførselsdatoen, var det modtagende selskab imidlertid i stand til at opnå en usikret kassekredit i banken, som sammen med selskabets øvrige aktiver kunne anvendes til at indfri det pågældende valutalån, hvorefter hovedaktionærens sikkerhedsstillelse ville bortfalde. Denne konkrete efterfølgende omstændighed dokumenterede efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at det modtagende selskab allerede på tilførselsdatoen var tilstrækkeligt kapitaliseret til at kunne fungere ved hjælp af egne midler.

Told- og Skattestyrelsen lagde således til grund, at den tilførte gren af virksomheden på tilførselsdatoen kunne fungere ved hjælp af egne midler. Dokumentationen herfor bestod i, at det modtagende selskab 4-5 måneder efter tilførselsdatoen var i stand til ved hjælp af sine egne midler at indfri det lån, der ellers var til hinder for en tilladelse, så selvom det altså ikke ud fra forholdene på tilførselsdatoen umiddelbart kunne lægges til grund, at der var tale om en gren af en virksomhed, der kunne fungere ved hjælp af egne midler, så viste de efterfølgende omstændigheder imidlertid, at dette faktisk var tilfældet.