Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove

(Konsekvensændringer som følge af opkrævningsloven)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 15. september 1998, som ændret ved § 8 i lov nr. 1056 af 23. december 1998 og § 30 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Virksomheder skal efter udløbet af hver opgørelsesperiode angive afgiftsgrundlaget og afgiftens størrelse.«

2. § 6, stk. 3 og 4, ophæves.

3. § 6 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Virksomhederne skal efter udløbet af hver opgørelsesperiode angive virksomhedens lønsum og afgiftens størrelse.«

4. § 6 b, stk. 4 og 6-9, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4, og stk. 10 og 11 bliver stk. 5 og 6.

5. § 6 b, stk. 5, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Virksomheder skal ved indbetaling af afgift efter denne bestemmelse fratrække tidligere indbetalt afgift efter § 6 a vedrørende virksomhedens indkomstår. Såfremt virksomhedens foreløbige afgiftsindbetaling efter § 6 a overstiger den endeligt opgjorte afgift, finder § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. tilsvarende anvendelse.«

6. I § 6 b, stk. 10, der bliver stk. 5, ændres »stk. 5-9« til: »stk. 4«.

7. § 7, § 8, § 11, §§ 13-13 b og § 17, stk. 1, nr. 3, ophæves.

8. I § 18, stk. 1, nr. 1, udgår »eller kontrollen med tilbagebetaling efter § 6 b, stk. 5«.

9. I § 18, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 6, stk. 2, 1. eller 3. pkt.« til: »§ 6, stk. 2«, og »§ 6 a, stk. 2, 1. eller 3. pkt.« ændres til: »§ 6 a, stk. 2«.

10. I § 18 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

11. § 19 ophæves.

§ 2

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 2. juni 1999 som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 388 af 2. juni 1999 og senest ved lov nr. 952 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 56, stk. 1, indsættes i 3. pkt. efter »kapitel 15 og 16«: »samt lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«, og i 4. pkt. ændres »§ 63« til: »§ 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. §§ 58 og 59 ophæves.

3. § 62, stk. 1 og 2, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder kan uanset § 57 pålægge registrerede virksomheder at indsende angivelse og indbetale afgiften efter reglerne i § 2 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., jf. den nævnte lovs bilag 1, liste A, såfremt betingelserne i den nævnte lovs § 11, stk. 1, er opfyldt. Pålæg om forkortet afregningsperiode efter 1. pkt. gives virksomheden ved anbefalet brev.

    Stk. 2. Såfremt virksomheden er pålagt forkortet afregningsperiode efter stk. 1, har denne virkning fra den 1. i den måned, der følger modtagelsen af pålægget. Afgiften for en tidligere afgiftsperiode, hvor afgiften endnu ikke er angivet og betalt, skal angives og indbetales samtidig med afgiften for den første forkortede afgiftsperiode. Såfremt afgiften for den tidligere afgiftsperiode efter de almindelige regler skal angives og betales på et tidligere tidspunkt, skal den dog angives og betales på dette tidligere tidspunkt.«

4. I § 62, stk. 5, ændres »kildeskattelovens § 56, stk. 4« til: »§ 11, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

5. I § 62, stk. 6, ændres »kildeskattelovens § 56, stk. 5« til: »§ 11, stk. 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

6. I § 62, stk. 8, ændres »kildeskattelovens § 56A, stk. 1« til: »§ 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

7. § 62, stk. 9 og 10, ophæves.

Stk. 11 og 12 bliver herefter stk. 9 og 10.

8. I § 63 ophæves stk. 1-4.

Stk. 5 bliver herefter stk. 1.

9. I § 63, stk. 5, der bliver stk. 1, ændres »kildeskattelovens § 56 A, stk. 2, 2. pkt.« til: »§ 11, stk. 2, jf. stk. 4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

10. I § 64, stk. 2, ændres »§ 58, stk. 1 og 2, og § 59« til: »§ 2, stk. 4 og 5, § 4, stk. 1 og 2, og §§ 6-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

11. § 65, stk. 4, § 77 og § 79, stk. 1, nr. 8, ophæves.

12. I § 81, stk. 1, nr. 1, og § 81, stk. 3, ændres »§ 63 og § 72« til: »og § 72 samt § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

13. I § 81, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 62, stk. 12« til: »§ 62, stk. 10«.

14. I § 81 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

15. §§ 82 og 83 ophæves.

§ 3

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 222 af 14. april 1999, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 385 af 2. juni 1999 og senest ved § 1 i lov nr. 964 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 3, ophæves.

2. § 16, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive afgiften af de køretøjer, hvoraf de skal svare afgift.«

3. I § 16, stk. 2, udgår », der skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse,«.

4. § 16, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Hvis virksomheden får pålæg om at stille sikkerhed efter reglerne i § 11, stk. 1, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og undlader at stille den krævede sikkerhed rettidigt, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

5. §§ 17 og 17 a ophæves.

6. § 18, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere i sådanne tilfælde kræve, at der stilles fuld sikkerhed for afgiftsskylden.«

7. § 18, stk. 2 og 4, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

8. I § 18, stk. 3, der bliver stk. 2, indsættes i 2. pkt. efter »herom«: »efter stk. 1«.

9. § 19, stk. 4, ophæves.

10. I § 27 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

11. § 28, § 30, stk. 3, og §§ 31 a og 31 b ophæves.

§ 4

I lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 12. september 1996, som ændret ved § 5 i lov nr. 1098 af 29. december 1997 og § 3 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres »efter udgangen af hver måned og senest den 15. i den følgende måned« til: »efter udløbet af hver afregningsperiode«.

2. § 6, stk. 1, 1. pkt., ophæves.

3. I § 6, stk. 1, 5. pkt., ændres »merværdiafgiftslovens § 63« til: »§ 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

4. § 6, stk. 2, § 9, stk. 3, og § 9 a ophæves.

5. I § 10 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

6. §§ 11 og 13 b ophæves.

§ 5

I lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 13. juli 1994, som ændret ved § 22 i lov nr. 1098 af 29. december 1997 og § 4 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, 1. pkt., ændres »efter udgangen af hver måned og senest den 15. i den følgende måned« til: »efter udløbet af hver afregningsperiode«.

2. § 7, § 10, stk. 3, og § 10 a ophæves.

3. I § 11 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

4. § 12 ophæves.

5. § 14 b affattes således:

»§ 14 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i opkrævningslovens § 15 finder, for så vidt angår afgifter, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov, alene anvendelse for de i § 3, stk. 3, omhandlede personer.«

§ 6

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 720 af 14. september 1999, som ændret ved § 6 i lov nr. 947 af 20. december 1999 og § 3 i lov nr. 956 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 3, ændres »§ 13, stk. 5, 2. og 3. pkt.,« til: »§ 13, stk. 5,«.

2. § 13 affattes således:

»§ 13. Reglerne i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder anvendelse ved opkrævning af bidrag, der skal opgøres og indeholdes efter § 11, stk. 1, 5, 6 og 9, med de undtagelser, der følger af denne bestemmelses stk. 2 og 9 og regler, der er udstedt i medfør af disse bestemmelser. Bidrag efter § 11, stk. 4, 7 og 8, opkræves efter reglerne i denne lov.

    Stk. 2. Pensionskasser m.v. som nævnt i § 11, stk. 5, indbetaler de forventede bidrag for kalenderåret af pensionsindbetalinger den 10. december. Indbetaling sker til de statslige told- og skattemyndigheder. Pensionskasser m.v. skal senest den 1. april i året efter udløbet af kalenderåret indbetale de endelige arbejdsmarkedsbidrag, dog med modregning af de foreløbige arbejdsmarkedsbidrag efter 1. pkt. Overskydende bidrag indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder, der tillige forestår eventuel tilbagebetaling af for meget betalt bidrag. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler til gennemførelse af reglerne i dette stykke.

    Stk. 3. Bidrag efter § 11, stk. 4, 7 og 8, forfalder til betaling den 1. efter den kalendermåned, hvor de statslige told- og skattemyndigheder har givet den bidragspligtige meddelelse om bidraget, med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Bidraget indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 4. Falder den sidste rettidige betalingsdag på en helligdag, lørdag eller søndag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

    Stk. 5. Betales bidrag efter stk. 3 ikke rettidigt, skal der betales en månedlig rente i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Renten kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

    Stk. 6. Bidragsbeløb, bortset fra foreløbige beløb efter § 12, under 100 kr. for personer som nævnt i § 7, stk. 1, litra c, og stk. 2, opkræves ikke. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for personer omfattet af § 7, stk. 1, litra a, når arbejdsgiveren ikke er indeholdelsespligtig. Skatteministeren kan fastsætte regler om mindstegrænser for andre indbetalinger eller tilbagebetalinger af beløb efter denne lov.

    Stk. 7. Reglerne om eftergivelse og henstand i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. § 15 og kildeskattelovens § 73 D finder tilsvarende anvendelse på bidrag, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.

    Stk. 8. Afgår en person omfattet af § 7, stk. 1 eller 2, ved døden, anses betalingen af indeholdte bidrag efter § 11, stk. 1 og 6, og betalingen af foreløbige bidrag efter § 12, som forfaldt før dødsfaldet, for endelige for afdøde for det indkomstår, hvori dødsfaldet har fundet sted. Bidrag efter § 11, stk. 4 og 8, jf. stk. 3, opkræves ikke for afdøde for det indkomstår, hvori dødsfaldet har fundet sted. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det indkomstår, der ligger forud for det indkomstår, hvori dødsfaldet har fundet sted, såfremt boet efter afdøde er sluttet ved boudlæg i medfør af § 18 i lov om skifte af dødsboer. Er der ikke sket betaling af foreløbige bidrag efter 1. pkt., finder reglerne om hæftelse m.v. i dødsboskattelovens § 88, stk. 1-3 og 5, tilsvarende anvendelse. For krav vedrørende skyldige bidrag for indkomstår, der ligger forud for det indkomstår, jf. dog 3. pkt., hvori dødsfaldet har fundet sted, finder reglerne om efterbetaling og hæftelse m.v. i dødsboskattelovens § 87, stk. 1-3 og 5, og § 88, stk. 1-3 og 5, tilsvarende anvendelse.

    Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte regler om fremrykket afregning af indeholdt bidrag for nedennævnte indeholdelsespligtige efter § 11, stk. 1 og 6:

1) Ministerier og institutioner, hvis driftsbudgetter er optaget på statens bevillingslove.

2) Institutioner, foreninger og fonde, hvor vedkommende minister i henhold til § 2, stk. 2, i lov om statens regnskabsvæsen m.v. har bestemt, at lovens regler om regnskabsvæsen skal finde anvendelse.

3) Ikkestatslige institutioner, hvor staten yder tilskud til dækning af institutionens driftsudgifter på halvdelen eller mere.

4) Kommunerne.

5) Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, hvori der alene deltager kommuner, og hvis regnskab optages i en kommunes regnskab.

6) Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med en kommune.«

3. § 13 A, stk. 2, ophæves.

4. I § 18, stk. 1, ændres i litra b »eller« til: ».«, og litra c ophæves.

5. § 18, stk. 5, ophæves.

§ 7

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 113 af 27. februar 1996, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 947 af. 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 37 affattes således:

»§ 37. §§ 6, 7 og 14 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på ubetalte told-, afgifts- og rentebeløb, bidrag efter § 30, stk. 4, afgift efter § 34, stk. 1, bøder, der afgøres administrativt efter § 80, og ekspeditionsafgift efter § 81.«

2. I § 72, stk. 1, ændres »merværdiafgiftslovens § 83« til: »§ 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«, og »§ 37, stk. 3, og« udgår.

§ 8

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 3. august 1998, som ændret ved § 17 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 10 a, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 3. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. § 10 a, stk. 4 og 7, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 10 a, stk. 6, der bliver stk. 5, udgår »og §§ 15-20«.

4. § 13 affattes således:

»§ 13. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 6 og 7, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

5. §§ 14, 15, 17, 17 a, § 24 a, stk. 1, nr. 4, og § 25 a ophæves.

6. § 16 affattes således:

»§ 16. Hvis en virksomhed ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

7. I § 21, stk. 1, nr. 2, ændres »eller stk. 2, § 12, stk. 1 og 3, § 13, stk. 1,« til: »§ 12, stk. 1 og 3,«.

8. I § 21, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 10 a, stk. 5, 1. pkt., eller § 15, stk. 1,« til: »§ 10 a, stk. 4, 1. pkt.,«.

9. § 21, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 16, og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette,«.

10. § 22 affattes således:

»§ 22. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

11. § 23, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. §§ 6-7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.«

12. § 24 b affattes således:

»§ 24 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

13. I § 25 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.«

14. § 26 affattes således:

»§ 26. Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 10 a nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

15. Overalt i loven ændres »EF« til: »EU« og »EF-landes« til: »EU-landes«.

§ 9

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 1998, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 325 af 28. maj 1999 og senest ved § 4 i lov nr. 963 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »og som« til: »samt privatpersoner, der«, og efter »skyldige afgifter« indsættes: », jf. dog stk. 5«.

2. I § 12, stk. 9, ændres »de i merværdiafgiftslovens § 63 anførte regler« til: »reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

3. § 13, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ligeledes anvendelse for varer, der medbringes af private fra andre EU-lande, jf. dog § 9, stk. 7.«

4. § 16, stk. 1, affattes således:

»Registrerede oplagshavere, varemodtagere og farvningsvirksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. § 7, stk. 1-4, og § 8, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. For registrerede oplagshavere og farvningsvirksomheder sker angivelsen og betalingen efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og for registrerede varemodtagere efter reglerne i § 2, § 3, og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i samme lov.«

5. § 16, stk. 2 og 4, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

6. § 16, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For afgiftspligtige, der ikke er omfattet af stk. 1, sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 1, 3 og 4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Opgørelsen af, hvilken mængde varer der skal betales afgift af, sker efter reglerne i § 7, stk. 6.«

7. § 17 ophæves.

8. § 18 affattes således:

»§ 18. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en registreret varemodtager, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.«

9. § 19 affattes således:

»§ 19. Hvis en registreret virksomhed ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

10. §§ 20 og 21 ophæves.

11. § 25, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) overtræder § 1, stk. 7, § 3, stk. 1 eller 5, § 4, stk. 1, 5, 7 eller 8, 3. pkt., § 12, stk. 10, § 14, stk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10, § 15, stk. 1, § 22, stk. 2, 3 eller 4, eller § 29, stk. 3,«.

12. I § 25, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 18, stk. 1,« til: »§ 18, 1. pkt.,«.

13. § 25, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 19 og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette.«

14. § 26 affattes således:

»§ 26. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

15. I 27 a, stk. 1, nr. 4, udgår »§ 20, stk. 2 og 3, og«.

16. I § 28, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »hæfter«: »selskabet, fonden, foreningen m.v. eller«.

17. § 29, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

18. § 29, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse ved ikke rettidig betaling i de i stk. 1 eller 2 nævnte tilfælde.«

19. § 34 affattes således:

»§ 34. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

20. Overalt i loven ændres »EF-lande« til: »EU-lande«, »EF-land« til: »EU-land«, »EF-landes« til: »EU-landes« og »EF« til: »EU«.

§ 10

I lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret ved § 24 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og § 3 i lov nr. 947 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, 2. pkt., ændres »skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken kreditperioden udløber, dog mindst 50 kr.« til: »forrentes beløbet efter § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »og som« til: »samt privatpersoner, der«, og efter »skyldige afgifter« indsættes: », jf. dog stk. 5«.

3. § 12, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ligeledes anvendelse for varer, der medbringes af privatpersoner fra andre EU-lande.«

4. § 13, stk. 1, affattes således:

»Registrerede oplagshavere og varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden og omsætningen af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. § 11, stk. 1 eller 2, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. For registrerede oplagshavere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og for registrerede varemodtagere efter reglerne i § 2, § 3, og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i samme lov. Fristen for indbetaling af afgiften kan dog forlænges med 2 måneder mod fuld sikkerhedsstillelse.«

5 . § 13, stk. 2 og 4, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

6. § 13, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For afgiftspligtige, der modtager varer fra andre EU-lande, og som ikke er omfattet af stk. 1, sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 1, 3 og 4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Opgørelsen af, hvilken mængde varer der skal betales afgift af, sker efter reglerne i § 11, stk. 3.«

7. § 14 ophæves.

8. § 15 affattes således:

»§ 15. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en registreret varemodtager, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.«

9. § 16 affattes således:

»§ 16. Hvis en registreret virksomhed ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

10. §§ 17 og 24 ophæves.

11. I § 25, stk. 1, nr. 2, udgår »§ 13, stk. 1 eller 3,«.

12. I § 25, stk. 1, nr. 3, ændres »stk. 1,« til: »1. pkt.,«.

13. § 25, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 16 og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette.«

14. § 26 affattes således:

»§ 26. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

15. I § 27 a, stk. 1, nr. 6, udgår »§ 17, stk. 2 og 3,«.

16. I § 30, stk. 2, ændres »bestemmelserne i § 17, stk. 2-4,« til: »bestemmelserne i §§ 5, 7 og 8, nr. 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

17. I § 31, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »hæfter«: »selskabet, fonden, foreningen m.v. eller«.

18. I § 32, stk. 1, 3. pkt., ændres »Bestemmelsen i § 17, stk. 4,« til: »Bestemmelserne i §§ 6, 7 og 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

19. § 36 affattes således:

»§ 36. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

20. Overalt i loven ændres »EF-lande« til: »EU-lande«, »EF-land« til: »EU-land«, »EF-landes« til: »EU-landes« og »EF« til: »EU«.

§ 11

I lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 3. august 1998, som ændret ved § 20 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, § 21 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og § 2 i lov nr. 947 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ligeledes anvendelse for varer, der medbringes af privatpersoner fra andre EU-lande.«

2. I § 18, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »institutioner m.v.«: »samt privatpersoner«.

3. § 21, stk. 1-4, affattes således:

»Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. §§ 10-12, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter, jf. dog stk. 3.

    Stk. 2. Angivelsen skal afgives på en særlig blanket, hvori de statslige told- og skattemyndigheder kan kræve andre oplysninger, der er nødvendige for kontrollen, end de i stk. 1 nævnte. I angivelsen for den sidste måned i hvert kvartal skal tillige angives de mængder, hvoraf der skal betales afgift efter § 12, stk. 1 og 3.

    Stk. 3. Afgift efter § 12, stk. 1 og 3, skal indbetales samtidig med afgiften for den sidste måned i hvert kvartal.

    Stk. 4. For afgiftspligtige, der modtager varer fra andre EU-lande, og som ikke er omfattet af stk. 1, sker angivelse og betaling efter reglerne i § 9, stk. 1, 3 og 4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Opgørelsen af, hvilken mængde varer der skal betales afgift af, sker efter reglerne i §§ 10-12.«

4. § 21, stk. 5, ophæves.

5. § 22 affattes således:

»§ 22. Hvis en registreret virksomhed ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed. I sikkerhedsstillelsen indgår den sikkerhed, der er stillet efter § 8, stk. 1, i denne lov.«

6. § 23, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere i sådanne tilfælde kræve, at der stilles fuld sikkerhed for afgiftsskylden.«

7. § 23, stk. 3, 1. pkt., §§ 24, 24 a, og § 36, stk. 3, ophæves.

8. I § 31, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 21, stk. 1, 2 eller 4,« til: »§ 21, stk. 2,«.

9. § 31, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 22 eller § 23, stk. 2 eller 3, og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette, eller«.

10. § 32 affattes således:

»§ 32. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

11. I § 33 a, stk. 1, nr. 4, udgår »§ 24, stk. 2, og«.

12. § 33 b affattes således:

»§ 33 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

13. I § 34, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »hæfter«: »selskabet, fonden, foreningen m.v. eller«.

14. I § 36, stk. 2, ændres »§ 24, stk. 3,« til: »§§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

15. Overalt i loven ændres »EF-lande« til: »EU-lande«, »EF-land« til: »EU-land«, »EF-landes« til: »EU-landes« og »EF« til: »EU«.

§ 12

I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 565 af 3. august 1998, som ændret ved § 25 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, 1. pkt., ændres »og som« til: »samt privatpersoner, der«, og efter »skyldige afgifter« indsættes: », jf. dog stk. 5«.

2. § 16, stk. 1, affattes således:

»Registrerede oplagshavere og varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. §§ 9 og 10, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. For registrerede oplagshavere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., og for registrerede varemodtagere efter reglerne i § 2, § 3, og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i samme lov.«

3. § 16, stk. 2 og 4, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

4. § 16, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For afgiftspligtige, der modtager varer fra andre EU-lande, og som ikke er omfattet af stk. 1, sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 1, 3 og 4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Opgørelsen af, hvilken mængde varer der skal betales afgift af, sker efter reglerne i § 9, stk. 3.«

5. § 17 ophæves.

6. § 18 affattes således:

»§ 18. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en registreret varemodtager, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.«

7. § 19 affattes således:

»§ 19. Hvis en registreret virksomhed ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

8. §§ 20 og 21 ophæves.

9. I § 25, stk. 1, nr. 2, udgår »§ 16, stk. 1 eller 3,«.

10. I § 25, stk. 1, nr. 3, ændres »stk. 1,« til: »1. pkt.,«.

11. § 25, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 19 og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette,«.

12. § 26 affattes således:

»§ 26. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

13. I § 28, stk. 1, nr. 5, udgår »§ 20, stk. 2 og 3, og«.

14. § 29 affattes således:

»§ 29. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

15. I § 30, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »hæfter«: »selskabet, fonden, foreningen m.v. eller«.

16. § 31, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

17. § 31, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., finder tilsvarende anvendelse ved ikke rettidig betaling i de i stk. 1 eller 2 nævnte tilfælde.«

18. Overalt i loven ændres »EF« til: »EU«, »EF-lande« til: »EU-lande«, »EF-land« til: »EU-land«, »EF-landes« til: »EU-landes« og »EF s« til: EU s«.

§ 13

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 10 a, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 3. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. § 10 a, stk. 4 og 7, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 10 a, stk. 6, der bliver stk. 5, udgår »§ 18,«.

4. § 14 affattes således:

»§ 14. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive vægten af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 6, 7 og 8, og indbetale afgiften til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen sker efter reglerne i § 2, stk. 1-3 og 6, og §§ 3 og 4 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

5. § 15, stk. 1, affattes således:

»Indbetalingen af afgiften af den månedlige udlevering af varer efter § 6, stk. 1, og afgiften af den månedlige fremstilling af overtræk eller af den månedlige udlevering af varer med afgiftspligtigt overtræk efter § 6, stk. 2, skal ske til de statslige told- og skattemyndigheder. Tilsvarende gælder for det salg, der sker efter § 7, stk. 3. Betalingen sker efter reglerne i § 2, stk. 4-6, og §§ 5-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

6. I § 15, stk. 2, affattes 3. pkt. således:

»Betalingen sker i øvrigt efter reglerne i § 2, stk. 5 og 6, og §§ 5-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

7. § 15, stk. 3 og 4, og §§ 16, 18 og 18 a ophæves.

8. § 17 affattes således:

»§ 17. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

9. § 19 c affattes således:

»§ 19 c. Bestemmelserne i § 12, stk. 4, og §§ 14, 15 og 17 finder tilsvarende anvendelse på de efter § 19 b registrerede virksomheder.«

10. I § 26, stk. 1, nr. 2, ændres »eller stk. 2, § 12, stk. 1-3, § 13, stk. 1, § 14, stk. 2,« til: »§ 12, stk. 1, 2 eller 3, § 13, stk. 1,«.

11. I § 26, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 10 a, stk. 5, 1. pkt., eller § 16, stk. 1,« til: »§ 10 a, stk. 4, 1. pkt.,«.

12. I § 26, stk. 1, nr. 5, udgår »§ 14, stk. 3,«.

13. § 27 affattes således:

»§ 27. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

14. § 28 a, stk. 1, nr. 4, ophæves.

Nr. 5 bliver herefter nr. 4.

15. § 28 b affattes således:

»§ 28 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

16. § 29 affattes således:

»§ 29. Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. hæfter de i § 10 a nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

17. Overalt i loven ændres »EF« til: »EU«, »EF-landes« til: »EU-landes« og »EF-lande« til: »EU-lande«.

§ 14

I lov om afgift af visse flyrejser, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 3. august 1998, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 6 affattes således:

»§ 6. Registrerede virksomheder skal for hver afgiftsperiode angive antal passagerer efter § 2 til de statslige told- og skattemyndigheder og indbetale afgiften heraf til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. §§ 7, 8 og 9 ophæves.

3. I § 12, stk. 1, nr. 2, udgår »§ 6, stk. 1, 1. og 3. pkt.,«.

4. § 12, stk. 1, nr. 3, ophæves.

5. § 13 affattes således:

»§ 13. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

6. § 15, stk. 1, nr. 3, ophæves.

7. § 16 affattes således:

»§ 16. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter og administrative bøder efter denne lov.«

8. § 17 affattes således:

»§ 17. For betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov hæfter den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Er en udenlandsk virksomhed registreret ved en herværende repræsentant efter § 4, stk. 1, 3. pkt., hæfter denne og virksomheden desuden solidarisk for betaling af afgiften.«

§ 15

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 638 af 21. august 1998, som ændret ved § 12 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 1, affattes således:

»Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. § 16 ophæves.

3. § 16 a, stk. 4-6, affattes således:

»Stk. 4. De i stk. 3 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 5. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.«

4. I § 16, stk. 7, udgår »og §§ 17-20«.

5. § 16 b, § 18, § 18 a og § 19 a, stk. 1, nr. 4, ophæves.

6. § 19 b affattes således:

»§ 19 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

7. § 20 affattes således:

»§ 20. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

8. § 21 affattes således:

»§ 21. Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. hæfter de i § 16 a, stk. 3, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

9. I § 22, stk. 1, nr. 2, udgår »eller stk. 4,«.

10. § 22, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

11. § 22 a affattes således:

»§ 22 a. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

12. Overalt i loven ændres »EF-landes« til: »EU-landes«.

§ 16

I lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 3. august 1998, som ændret ved § 20 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 11 affattes således:

» § 11. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 5 og 6, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. §§ 12, 13 og 15 ophæves.

3. § 14 affattes således:

»§ 14. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

4. § 17, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, som virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelse og betaling sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 3. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

5. I § 17, stk. 6, ændres »§§ 10, stk. 2, og 15« til: »§ 10, stk. 2«.

6. § 17, stk. 7, ophæves.

7. I § 18, stk. 2 og 3, ændres »stk. 2-7« til: »stk. 2-6«.

8. I § 23, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Bestemmelserne i §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.«

9. § 24 og § 26, stk. 1, nr. 5, ophæves.

10. § 27 affattes således:

»§ 27. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

11. § 29 affattes således:

»§ 29. Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 17, stk. 1, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

12. I § 31, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 11, stk. 1, § 17, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2,« til: »§ 17, stk. 1, 2. pkt.,«.

13. I § 31, stk. 1, nr. 4, udgår »§ 13, stk. 1, eller«.

14. § 31, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 14 og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette, eller«.

15. § 32 affattes således:

»§ 32. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

§ 17

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 563 af 3. august 1998, som ændret ved § 13 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan inddrage registreringen, såfremt de i stk. 2 nævnte betingelser ikke længere er til stede. Hvis en virksomhed ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder endvidere inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

2. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. § 4, stk. 1, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

3. § 5, stk. 4 og 5, ophæves.

4. § 5 a affattes således:

»§ 5 a. De i § 1, stk. 4, nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 2. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 3. Bestemmelserne i § 7 finder tilsvarende anvendelse.«

5. § 6 affattes således:

»§ 6. Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 1, stk. 3, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

6. §§ 8, 8 a og § 9 a, stk. 1, nr. 4, ophæves.

7. § 9 b affattes således:

»§ 9 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

8. I § 10, stk. 1, nr. 2, udgår »eller 2, § 5 a, stk. 1«.

9. § 10, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) fortsætter driften af en registreret virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 3, stk. 3, og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette, eller«.

10. § 10 a affattes således:

»§ 10 a. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.«

11. Overalt i loven ændres »EF« til: »EU« og »EF-landes« til: »EU-landes«.

§ 18

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998, som ændret ved § 27 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og lov nr. 951 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 6, ændres »efter de i merværdiafgiftslovens § 63 anførte regler« til: »efter reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. § 13 affattes således:

»§ 13. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive størrelsen af de afgiftspligtige leverancer m.v., der har fundet sted i periodens løb, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 2. Virksomhederne skal sammen med indbetalingerne for den sidste afgiftsperiode i kalenderåret foretage eventuelle indbetalinger efter bestemmelsen i § 7, stk. 2.«

3. § 14, stk. 1-4, ophæves.

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 1-3.

4. I § 14, stk. 5, der bliver stk. 1, ændres »fra forfaldsdagen med 1 pct. månedlig for hver påbegyndt måned, indtil betaling sker.« til: »efter reglerne i § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

5. § 15 affattes således:

»§ 15. Såfremt det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse til de statslige told- og skattemyndigheder, således at virksomheden har fået tilbagebetalt for meget i afgift, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

    Stk. 2. Hvis en virksomhed har modtaget et for stort beløb i tilbagebetaling og størrelsen af det beløb, som virksomheden derfor skal indbetale, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftsbeløbet.

    Stk. 3. § 7 og § 8, nr. 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.«

6. I § 16 indsættes som 2. pkt.:

»§ 8, nr. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.«

7. I § 20, stk. 1, nr. 2, udgår »§ 13«.

8. § 21 affattes således:

»§ 21. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov«.

9. I § 23, stk. 2, indsættes efter »hæfter«: »selskabet, fonden, foreningen m.v. eller«.

10. § 25 affattes således:

»§ 25. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

§ 19

I lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998, som ændret ved § 26 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 2, ændres »efter de i merværdiafgiftslovens § 63 anførte regler« til: »efter reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. § 14 affattes således:

»§ 14. Registrerede spildevandsudledere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode på et kvartal angive størrelsen af de afgiftspligtige udledninger af spildevand m.v., der har fundet sted i periodens løb, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 2. Hvis der efter § 8, stk. 5, eller § 10, stk. 3, er anmeldt en lavere maksimal henholdsvis højere minimal koncentration end den faktisk konstaterede, fastsættes koncentrationen til den konstaterede koncentration ved skønsmæssige ansættelser efter § 5 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

3. § 15, stk. 1 og 3, ophæves.

Stk. 2, 4 og 5 bliver herefter stk. 1, 2 og 3.

4. I § 15, stk. 4, der bliver stk. 2, ændres »fra forfaldsdagen med indtil 1,3 pct. månedlig for hver påbegyndt måned, indtil betaling sker.« til: »efter reglerne i § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

5. § 16 og § 23 a, stk. 1, nr. 5, ophæves.

6. I § 17 indsættes som 2. pkt.:

»§ 8, nr. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.«

7. I § 21, stk. 1, nr. 2, udgår »§ 14,«.

8. § 22 affattes således:

»§ 22. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

9. I § 24, stk. 2, indsættes efter »hæfter«: »selskabet, fonden, foreningen m.v. eller«.

10. § 26 affattes således:

»§ 26. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

§ 20

I lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til §§ 13-16 indsættes efter »angivelse«: »og betaling«.

2. § 16 affattes således:

»§ 16. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode på et kvartal angive den afgiftspligtige mængde og afgiftsbeløbet og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

3. Overskrifterne til § 17 og til §§ 18-22 udgår.

4. §§ 17, 18, 21, og § 32 a, stk. 1, nr. 6, ophæves.

5. § 19, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

6. I § 19, stk. 2, der bliver stk. 1, udgår », stk. 1,«.

7. § 20 affattes således:

»§ 20. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

8. I § 23 indsættes efter »hæfter«: »selskabet, fonden, foreningen m.v. eller«.

9. I § 24, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»§§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.«

10. § 29 affattes således:

»§ 29. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

11. I § 33, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 16, stk. 1 og 2, § 19, stk. 2,« til: »§ 19,«.

12. § 33, stk. 1, nr. 4, ophæves.

Nr. 5 bliver herefter nr. 4.

13. § 33, stk. 1, nr. 5, der bliver nr. 4, affattes således:

»4) fortsætter driften af en registreringspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 20 og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette,«.

14. § 34 affattes således:

»§ 34. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

15. § 35 ophæves.

§ 21

I lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. lovbekendtgørelse nr.798 af 9. november 1998, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 18 affattes således:

»§ 18. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive den afgiftspligtige omsætning fordelt efter varernes afgiftskategori opgjort efter reglerne i §§ 12 og 13, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. §§ 19, 20 og 22 ophæves.

3. § 21 affattes således:

»§ 21. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

4. § 24, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive værdien af de varer, som virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 3. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

5. § 24, stk. 4 og 7, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

6. I § 24, stk. 6, der bliver stk. 5, udgår »og § 22«.

7. I § 25 ændres »§ 24, stk. 2, 2. pkt.« til: »§ 9, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

8. I § 31, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»§§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.«

9. § 32 og § 34, stk. 1, nr. 5, ophæves.

10. § 35 affattes således:

»§ 35. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

11. I § 37 indsættes efter »hæfter«: »selskabet, fonden, foreningen m.v. eller«.

12. I § 40, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 18, stk. 1, § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2« til: »§ 24, stk. 1, 2. pkt.,«.

13. I § 40, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 20, stk. 1, og § 24, stk. 5,« til: »§ 24, stk. 4,«.

14. § 40, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) fortsætter driften af en registreringspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 21 og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette,«.

15. § 41 affattes således:

»§ 41. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

§ 22

I lov om afgift af visse chlorflourcarboner og haloner (CFC-afgift), jf. lovbekendtgørelse nr. 569 af 3. august 1998, som ændret ved § 28 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 3 a , stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De i stk. 1 nævnte varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. § 3 a, stk. 3, 4 og 7, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 3 og 4.

3. I § 3 a, stk. 6, der bliver stk. 4, ændres »§§ 11-16« til: »§§ 12 og 14«.

4. § 5, stk. 1, affattes således:

»Afgiftsperioden er måneden.«

5. § 9 affattes således:

»§ 9. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de stoffer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 5 og 6, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

6. §§ 10, 11, 13, § 16 b, stk. 1, nr. 4, og § 19 ophæves.

7. § 12 affattes således:

»§ 12. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

8. § 15 affattes således:

»§ 15. Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 3 a nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

9. § 16 a affattes således:

»§ 16 a. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

10. I § 17, stk. 1, nr. 2, udgår »§ 9, stk. 1 og stk. 2, § 11, stk. 3,«.

11. § 17, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

12. § 17, stk. 1, nr. 4, der bliver nr. 3, affattes således:

»3) fortsætter driften af en registreringspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 12 og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette.«

13. § 18 affattes således:

»§ 18. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

14. Overalt i loven ændres »EF« til: »EU«, »EF-landes« til: »EU-landes« og »EF-lande« til: »EU-lande«.

§ 23

I lov om afgift af visse emballager samt visse poser af papir eller plast m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 7. oktober 1998, som ændret ved lov nr. 912 af 16. december 1998 og § 9 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 7 a, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 3. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. I § 7 a, stk. 6, udgår »14, 14 a«.

3. § 7 a, stk. 7, ophæves.

4. § 10 affattes således:

»§ 10. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 4 og 5, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

5. §§ 11, 12, 14 og 14 a ophæves.

6. § 13 affattes således:

»§ 13. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

7. I § 18, stk. 1, nr. 2, ændres »eller stk. 2, § 9, stk. 1-3, § 10, stk. 1,« til: »§ 9, stk. 1-3,«.

8. I § 18, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 7 a, stk. 4, 1. pkt., eller § 12, stk. 1,« til: »§ 7 a, stk. 5, 1. pkt.,«.

9. § 18, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) Fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 3, stk. 6, eller § 13, og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette.«

10. § 19 affattes således:

»§ 19. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

11. I § 20, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»§§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.«

12. § 20, stk. 3 og 4, og § 21 b, stk. 1, nr. 5, ophæves.

13. § 21 a affattes således:

»§ 21 a. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

14. § 22 affattes således:

»§ 22. Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 7 a, stk. 1, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

15. Overalt i loven ændres »EF« til: »EU« og »EF-landes« til: »EU-landes«.

§ 24

I lov nr. 418 af 26. juni 1998 om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. foretages følgende ændringer:

1. § 13 affattes således:

»§ 13. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 5 og 6, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. §§ 14, 15 og 17 ophæves.

3. § 16 affattes således:

»§ 16. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

4. § 19, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer med et afgiftspligtigt kvælstofindhold, som virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til de statslige told- og skattemyndigheder, jf. dog §§ 7 og 8. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 3. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., jf. dog §§ 7 og 8 i denne lov.«

5. I § 19, stk. 5, udgår »og § 17«.

6. § 19, stk. 6, ophæves.

7. I § 20, stk. 2 og 3, ændres »stk. 2-6« til: »stk. 2-5«.

8. I § 21, stk. 1, ændres »§ 19, stk. 2, 2. pkt.« til: »§ 9, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

9. I § 21, stk. 2, ændres »§ 19, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3, og § 17« til: »§ 9, stk. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

10. I § 26, stk. 4, ændres »§ 14, stk. 2« til: »§§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

11. § 27 og § 29, stk. 1, nr. 5, ophæves.

12. § 31 affattes således:

»§ 31. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

13. § 32 affattes således:

»§ 32. Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 19, stk. 1, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

14. I § 34, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 13, stk. 1, § 19, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2,« til: »§ 19, stk. 1, 2. pkt.,«.

15. I § 34, stk. 1, nr. 3, udgår »§ 15, stk. 1, eller«.

16. § 34, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 16 og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette, eller«.

17. § 35 affattes således:

»§ 35. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

§ 25

I lov om visse miljøafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 637 af 21. august 1998, som ændret senest ved § 15 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 1, 2 og 3, affattes således:

»Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive den i periodens løb stedfundne afgiftspligtige omsætning samt afgiftsbeløbet og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 2. De i § 3, stk. 3, nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode afgive en angivelse af den i månedens løb stedfundne afgiftspligtige omsætning samt afgiftsbeløbet og indbetale afgiften til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 3. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. § 11, stk. 4, 5 og 10, ophæves.

Stk. 6-9 bliver herefter stk. 4-7.

3. § 11, stk. 6, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en erhvervsdrivende varemodtager, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.«

4. § 16 og § 17 b, stk. 1, nr. 5, ophæves.

5. § 17 a affattes således:

»§ 17 a. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

6. § 18 affattes således:

»§ 18. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

7. § 19 affattes således:

»§ 19. Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 3, stk. 3, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

8. I § 21, stk. 1, nr. 2, udgår »§ 11, stk. 1 og 3,«.

9. § 21, stk. 1, nr. 4 og 5, affattes således:

»4) Undlader at efterkomme et påbud, der er meddelt i medfør af § 8, stk. 1, 3. pkt., og § 11, stk. 4, 1. pkt.

5) Fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 18 og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette, eller«.

10. § 22 affattes således:

»§ 22. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

11. Overalt i loven ændres »EF« til: »EU« og »EF-landes« til: »EU-landes«.

§ 26

I lov nr. 416 af 26. juni 1998 om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer foretages følgende ændringer:

1. § 10 affattes således:

»§ 10. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 5 og 6, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. §§ 11, 12 og 14 ophæves.

3. § 13 affattes således:

»§ 13. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

4. § 16, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, som virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 3. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

5. I § 16, stk. 5, udgår »og § 14«.

6. § 16, stk. 6, ophæves.

7. I § 17, stk. 2 og 3, ændres »stk. 2-6« til: »stk. 2-5«.

8. I § 18 ændres »§ 16, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3, og § 14« til: »§ 9, stk. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«.

9. I § 23, stk. 2, ændres »§ 11, stk. 2« til: »§§ 6-7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

10. § 24 og § 26, stk. 1, nr. 5, ophæves.

11. § 27 affattes således:

»§ 27. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

12. § 28 affattes således:

»§ 28. Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 16, stk. 1, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

13. I § 30, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 10, stk. 1, § 16, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2,« til: »§ 16, stk. 1, 2. pkt.,«.

14. I § 30, stk. 1, nr. 4, udgår »§ 12, stk. 1, eller«.

15. § 30, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 13 og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette, eller«.

16. § 31 affattes således:

»§ 31. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

§ 27

I lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 3. august 1998, som ændret ved § 6 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 12 affattes således:

»§ 12. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 6 og 7, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. §§ 13, 14 og 16 ophæves.

3. § 15 affattes således:

»§ 15. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

4. § 18, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, som virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 3. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

5. I § 18, stk. 5, udgår »og § 16«.

6. § 18, stk. 6, ophæves.

7. I § 19, stk. 2, ændres »stk. 6« til: »stk. 2-5«.

8. I § 19, stk. 3, ændres »stk. 2-6« til: »stk. 2-5«.

9. I § 24, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»§§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.«

10. § 25 og § 27, stk. 1, nr. 5, ophæves.

11. § 28 affattes således:

»§ 28. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

12. § 30 affattes således:

»§ 30. Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 18, stk. 1, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

13. I § 32, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 12, stk. 1, § 18, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2,« til: »§ 18, stk. 1, 2. pkt.,«.

14. I § 32, stk. 1, nr. 4, udgår »§ 14, stk. 1, eller«.

15. § 32, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 15 og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette, eller«.

16. § 33 affattes således:

»§ 33. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

§ 28

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 28. september 1998, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 963 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 2, ændres »de i merværdiafgiftslovens § 63 anførte regler« til: »reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. I § 9, stk. 8, ændres »de i merværdiafgiftslovens § 63 anførte regler« til: »reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

3. § 10 a, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 3. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

4. § 10 a, stk. 4 og 7, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

5. I § 10 a, stk. 6, der bliver stk. 5, udgår »og §§ 16-19«.

6. § 12, stk. 1, affattes således:

»Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 5 og 6, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

7. § 12, stk. 3, §§ 13, 14, 16 og 16 a ophæves.

8. § 15 affattes således:

»§ 15. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

9. I § 20, stk. 1, nr. 2, ændres »eller stk. 2, § 11, stk. 1, 2 eller 3, § 12, stk. 1,« til: »§ 11, stk. 1, 2 eller 3,«.

10. I § 20, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 10 a, stk. 5, 1. pkt., eller § 14, stk. 1,« til: »§ 10 a, stk. 4, 1. pkt.,«.

11. § 20, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 15 og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette.«

12. § 21 affattes således:

»§ 21. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

13. § 22 a, stk. 1, nr. 4, ophæves.

14. § 23 affattes således:

»§ 23. Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 10 a, stk. 1, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter denne lov.«

15. § 24, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse ved ikke rettidig betaling af afgiften efter stk. 1 eller den for meget udbetalte godtgørelse efter stk. 2.«

16. § 24, stk. 4, ophæves.

17. § 25 b affattes således:

»§ 25 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

18. Overalt i loven ændres »EF« til: »EU« og »EF-landes« til: »EU-landes«.

§ 29

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 17. september 1998, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 390 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 11 affattes således:

»§ 11. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 6 og 7, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 2. Bestemmelsen om skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret i § 5, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af, at størrelsen af det afgiftsbeløb, der påhviler virksomheden, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens målere.

    Stk. 3. For afgiftspligtige, der ikke er omfattet af stk. 1, sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., jf. dog § 18, stk. 2. Opgørelsen af det afgiftspligtige svovlindhold sker efter bestemmelsen i § 6, stk. 5.«

2. §§ 12, 13, 15 og 16 ophæves.

3. § 14 affattes således:

»§ 14. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

4. § 18, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

5. § 18, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

6. § 18, stk. 5 og 8, ophæves.

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 5 og 6.

7. I § 18, stk. 7, der bliver stk. 6, udgår »§ 15 og §§ 19-21«.

8. I § 22 a, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 15, stk. 2 og 3, § 18, stk. 7,« til: »§ 11, stk. 2,«.

9. § 23 affattes således:

»§ 23. Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 18 nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter denne lov.«

10. § 24, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

11. § 24, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse ved ikke rettidig betaling i de i stk. 1 eller 2 nævnte tilfælde.«

12. § 27 affattes således:

»§ 27. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

13. I § 29, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 11, stk. 1 og 3, § 18, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2,« til: »§ 18, stk. 1, 2. pkt.,«.

14. I § 29, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 13, stk. 1 og 2, eller § 18, stk. 6, 1. pkt.,« til: »§ 18, stk. 5, 1. pkt.,«.

15. § 29, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 14 og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette.«

16. § 30 affattes således:

»§ 30. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

§ 30

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 27. august 1998, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 389 af 2. juni 1999 og senest ved § 1 i lov nr. 963 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 4, ændres »de i merværdiafgiftslovens § 63 anførte regler« til: »reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«.

2. § 13, stk. 1, affattes således:

»Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 5 og 6, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. For varemodtagere registreret efter § 4, stk. 2, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. sker angivelsen og betalingen dog efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

3. § 13, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

4. § 13, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For afregning af afgiften gælder i øvrigt

1) for de af § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, omfattede varer bestemmelserne i § 16, stk. 2, § 18 og § 19 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.,

2) for de af § 2, stk. 1, nr. 5-7 og 13, omfattede varer bestemmelserne i § 10 a, § 12, stk. 2, og § 15 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og

3) for de af § 2, stk. 1, nr. 12, omfattede varer bestemmelserne i § 13, stk. 1, og § 17 i lov om afgift af naturgas og bygas.«

5. § 16 affattes således:

»§ 16. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

6. I § 17 a, stk. 1, nr. 3, udgår »§ 13, stk. 3, og«.

7. I § 18, 1. pkt., indsættes efter »hæfter«: »selskabet, fonden, foreningen m.v. eller«.

8. I § 19, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 29, stk. 1, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., § 14, stk. 2, i lov om afgift af elektricitet eller § 18, stk. 2, i lov om afgift af naturgas og bygas.« til: »§ 5 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

9. § 19, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse ved ikke rettidig betaling af afgiften efter stk. 1 eller den for meget udbetalte godtgørelse efter stk. 2.«

10. § 19, stk. 4, ophæves.

11. § 22 affattes således:

»§ 22. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

12. Overalt i loven ændres »EF« til: »EU«.

§ 31

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 17. september 1998, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 389 af 2. juni 1999 og senest ved § 3 i lov nr. 963 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1, affattes således:

»Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive størrelsen af de i periodens løb stedfundne afgiftspligtige leverancer m.v.og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. §§ 9 og 14 a ophæves.

3. I § 10 indsættes efter »hæfter«: »selskabet, fonden, foreningen m.v. eller«.

4. I § 11 a, stk. 7, ændres »de i merværdiafgiftslovens § 63 anførte regler« til: »reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

5. § 14 affattes således:

»§ 14. Såfremt det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse efter § 11 a, således at virksomheden har fået tilbagebetalt for meget i afgift, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

    Stk. 2. Hvis en virksomhed har modtaget et for stort beløb i tilbagebetaling og størrelsen af det beløb, som virksomheden derfor skal indbetale, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftsbeløbet.

    Stk. 3. §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.«

6. I § 15, stk. 1, litra b, udgår »§ 8, stk. 1,«.

7. § 16 affattes således:

»§ 16. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

8. § 17 b affattes således:

»§ 17 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

§ 32

I lov om afgift af naturgas og bygas m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 3. oktober 1996, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 963 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 3, ændres »de i merværdiafgiftslovens § 63 anførte regler« til: »reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. I § 12, stk. 7, ændres »de i merværdiafgiftslovens § 63 anførte regler« til: »reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

3. I § 13, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»§§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v finder tilsvarende anvendelse.«

4. § 15 affattes således:

»§ 15. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. § 6, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

5. §§ 16 og 18 ophæves.

6. § 17 affattes således:

»§ 17. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

7. I § 21, stk. 1, nr. 2, udgår »§ 15, stk. 1,«.

8. § 21, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

9. § 21, stk. 1, nr. 5, der bliver nr. 4, affattes således:

»4) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 17 og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette.«

10. § 22 affattes således:

»§ 22. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

11. I § 24, stk. 1, nr. 4, ændres »§18, stk. 2« til: »§ 28, stk. 2«

12. § 25 affattes således:

»§ 25. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

13. I § 27 indsættes efter »hæfter«: »selskabet, fonden, foreningen m.v. eller«.

14. I § 28 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Hvis en virksomhed har modtaget et for stort beløb i tilbagebetaling og størrelsen af det beløb, som virksomheden derfor skal indbetale, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftsbeløbet.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

15. I § 28 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse ved ikke rettidig betaling i de i stk. 1 eller 3 nævnte tilfælde.«

16. § 29 ophæves.

§ 33

I lov nr. 954 af 20. december 1999 om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc og visse blødgøringsmidler) foretages følgende ændringer:

1. § 11 affattes således:

»§ 11. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 6 og 7, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. §§ 12, 13 og 15 ophæves.

3. § 14 affattes således:

»§ 14. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.«

4. § 17, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, som virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3, §§ 5-7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 3. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

5. I § 17, stk. 5, ændres »Bestemmelserne i § 10, stk. 2, og § 15« til: »Bestemmelsen i § 10, stk. 2,«.

6. § 17, stk. 6, ophæves.

7. I § 18 ændres »§ 15 og § 17, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3« til: »§ 9, stk. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

8. I § 23, stk. 2, ændres »lovens § 12, stk. 2, og § 15, stk. 3,« til: »bestemmelserne i §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

9. § 24 og § 26, stk. 1, nr. 5, ophæves.

10. § 27 affattes således:

»§ 27. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.«

11. § 28 affattes således:

»§ 28. Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 17, stk. 1, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

12. I § 30, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 11, stk. 1, § 17, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2,« til: »§ 17, stk. 1, 2. pkt.,«.

13. I § 30, stk. 1, nr. 4, udgår »§ 13, stk. 1, eller«.

14. § 30, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 14 og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette, eller«.

15. § 31 affattes således:

»§ 31. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

§ 34

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 3. august 1999, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 958 af 20. december 1999 og § 6 i lov nr. 105 af 14. februar 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 56 affattes således:

»§ 56. For følgende indeholdelsespligtige kan skatteministeren bestemme en fremrykket afregning af indeholdt kildeskat efter kildeskatteloven:

1) Ministerier og institutioner, hvis driftsbudget er optaget på statens bevillingslove.

2) Institutioner, foreninger og fonde, hvor vedkommende minister i henhold til § 2, stk. 2, i lov om statens regnskabsvæsen m.v. har bestemt, at lovens regler om regnskabsvæsen skal finde anvendelse.

3) Ikkestatslige institutioner, hvor staten yder tilskud til dækning af institutionens driftsudgifter på halvdelen eller mere.

4) Kommunerne.

5) Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, hvori der alene deltager kommuner, og hvis regnskab optages i en kommunes regnskab.

6) Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med en kommune.«

2. § 56 A ophæves.

3. § 57, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Såfremt den i stk. 1 nævnte angivelse af identiteten af personer, der har fået udbetalt eller godskrevet A-indkomst i A-skatteperioden, mere end een gang inden for en periode på 24 måneder ikke er indgivet rettidigt, skal den indeholdelsespligtige betale en staten tilfaldende afgift på 500 kr.«.

4. I § 62, stk. 3, § 62 A, stk. 1, 3. pkt., § 62 A, stk. 2, 2. pkt., § 62 A, stk. 3, 2. pkt., og § 89, 2. pkt., ændres »basisrenten i henhold til § 63, stk. 3,« til: »renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

5. I § 63, stk. 1, ændres »basisrenten i henhold til stk. 3,« til: »renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

6. § 63, stk. 2 og 3, ophæves.

7. I § 65 B, stk. 2, ændres »§§ 44-46, 56, 56 A, 57, 63, stk. 2, 69 og 84-86« til: »§§ 44-46, 57, 69 og 84-86«.

8. § 66, stk. 1, affattes således:

»Udbytteskat forfalder til betaling, så snart vedtagelse om udbetaling eller godskrivning af udbyttet er truffet, og skal indbetales senest i den følgende måned efter reglerne i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

9. § 66, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

10. § 66 A, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Royaltyskat forfalder til betaling ved udbetalingen eller godskrivningen af royalty og skal indbetales til told- og skattemyndighederne senest i den følgende måned efter reglerne i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

11. § 66 A, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

12. § 69, stk. 3, ophæves.

13. § 73 B affattes således:

»§ 73 B. Reglerne om eftergivelse og henstand i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. § 15 finder tilsvarende anvendelse på skattebeløb, som en person efter denne lov har været pligtig at indeholde, og administrativt vedtagne bøder efter § 79.«

14. I § 73 D udgår »eller opkræve«.

15. § 74, stk. 1, nr. 2, ophæves.

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 2-4.

16. I § 74, stk. 1, nr. 3 og 4, der bliver nr. 2 og 3, ændres »§ 66, stk. 3« til »§ 66, stk. 2«.

17. 74 A ophæves.

18. I § 77 udgår »§ 74 A«.

19. § 85, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

20. I § 85, stk. 2, ændres »stk. 1, 1. pkt.,« til: »stk. 1«.

§ 35

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. oktober 1998, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 959 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 24 affattes således:

»§ 24. Skatter efter nærværende lov opkræves efter skattelovgivningens almindelige regler, for så vidt de efter deres indhold er anvendelige på de i denne lov omhandlede selskaber og foreninger m.v. Lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., bortset fra kapitel 2 og 3, finder anvendelse på opkrævningen af indkomstskat af selskaber og foreninger m.v.«

2. I § 29 A, stk. 5, 3. pkt., § 29 B, stk. 5, 10. pkt., § 30, stk. 2, 3. pkt., og § 30, stk. 4, 2. pkt., ændres »basisrenten i henhold til kildeskattelovens § 63, stk. 3,« til: »renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

3. I § 30, stk. 5, 3. pkt., ændres »rente i henhold til kildeskattelovens § 63, stk. 3,« til: »rente i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

§ 36

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 5. august 1999, som ændret ved § 4 i lov nr. 956 af 20. december 1999 og § 1 i lov nr. 105 af 14. februar 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 13 a, stk. 5, 8. pkt., og stk. 7, 2. pkt., ændres »kildeskattelovens § 63, stk. 3,« til: »§ 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

§ 37

I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 662 af 12. august 1999, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 956 af 20. december 1999, § 2 i lov nr. 958 af 20. december 1999 og § 2 i lov nr. 105 af 14. februar 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 38 ændres (to steder) »kildeskattelovens § 63, stk. 3,« til: »§ 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

§ 38

I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 29. september 1993, som ændret ved § 6 i lov nr. 956 af 20. december 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 4, 1. pkt., ændres »kildeskattelovens § 63, stk. 3,« til: »§ 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

§ 39

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 25. juni 1999, som ændret ved § 2 i lov nr. 955 af 20. december 1999 og § 7 i lov nr. 958 af 20. december 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 39, stk. 4, ændres »kildeskattelovens § 63, stk. 3,« til : »§ 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

§ 40

I lov nr. 433 af 26. juni 1998 om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), som ændret ved § 2 i lov nr. 386 af 2. juni 1999 og § 1 i lov nr. 958 af 20. december 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 40, stk. 7, 7. pkt., ændres »0,6 pct. i månedlig rente« til: »rente i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint«.

§ 41

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 20. oktober 1998, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 956 af 20. december 1999 og § 7 i lov nr. 958 af 20. december 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 3 A, stk. 6, 5. pkt., ændres »basisrenten i henhold til kildeskattelovens § 63, stk. 3, med tillæg af 0,8 procentpoint i månedlig rente« til: »rente i henhold til § 7, stk. 1, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

§ 42

I lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af 15. september 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »merværdiafgiftslovens § 63« til: »§ 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.« og »§ 63 i merværdiafgiftsloven« til: »§ 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

2. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på beløb efter stk. 2.«

3. § 3, stk. 5, ophæves.

4. I § 5, stk. 5, ændres »merværdiafgiftslovens § 82« til: »§§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

5. I § 5 b ændres »merværdiafgiftslovens § 83« til: »§ 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

§ 43

I lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 655 af 12. august 1999, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 960 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på opkrævning af afgift efter denne lov.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. I § 11, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 2« til: »§ 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«, og »stk. 3« ændres til: »§ 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

3. I § 14 ændres »merværdiafgiftslovens § 83« til: »§ 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

§ 44

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 12. august 1999, som ændret ved § 3 i lov nr. 960 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på opkrævning af afgift efter denne lov.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. I § 12, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 2« til: »§ 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«, og »stk. 3« ændres til: »§ 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

3. I § 22 ændres »merværdiafgiftslovens § 83« til: »§ 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

§ 45

I lov nr. 956 af 25. november 1994 om afgift af vejbenyttelse, som ændret senest ved § 13 i lov nr. 1056 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på opkrævning af afgift efter denne lov.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. I § 6, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 2« til: »§ 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«, og »stk. 3« ændres til: »§ 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

3. I § 14 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. § 18 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 2, nr. 1, nævnte overtrædelser.«

4. § 15 ophæves.

5. I § 18 ændres »merværdiafgiftslovens § 83« til: »§ 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

§ 46

I lov nr. 382 af 2. juni 1999 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1100 af 29. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 17 affattes således:

»§ 17. Afgiftsmyndigheden kan give tilladelse til, at virksomheder uanset forfaldstidspunkt efter § 16 på egne eller kunders vegne betaler afgiften månedlig. Virksomheder, der får tilladelse til månedlig afregning, skal registreres.

    Stk. 2. Efter udløbet af hver måned fremsender afgiftsmyndigheden en opkrævning på grundlag af registreringsmyndighedens registreringer.

    Stk. 3. Hvis en registreret virksomhed ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11, stk. 1, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.

    Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte betingelser for tilladelsen til månedlig betaling.«

2. § 19, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgiftsmyndigheden træffer afgørelse om afgiften og afkræver den afgiftspligtige et eventuelt skyldigt beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Er der betalt for meget i afgift, tilbagebetales det skyldige beløb senest 3 uger efter afgørelsen.«

3. I § 19 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved betaling senere end den i stk. 2 anførte frist betales rente i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken det afkrævede beløb skal betales. For registrerede virksomheder finder § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. dog anvendelse. § 8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse for renter tilskrevet efter denne bestemmelse.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

4. § 20 affattes således:

»§ 20. Betales afgiften eller en del heraf ikke ved anmeldelsen, jf. § 16, forhøjes det skyldige afgiftsbeløb med 5 pct., dog mindst 200 kr.«

5. § 21, stk. 1, affattes således:

»Ubetalte beløb, der skal betales efter denne lov, kan inddrives ved udpantning efter reglerne i lov om inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og ved lønindeholdelse efter reglerne i § 14 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

6. I § 21 indsættes efter stk. 2:

»Stk. 3. Eftergivelse og henstand for ubetalte beløb, der skal betales efter denne lov, herunder ikke betalte beløb pr. 1. januar 2001, kan meddeles den afgiftspligtige efter reglerne i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

7. § 31 affattes således:

»§ 31. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.«

§ 47

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2001, jf. dog stk. 2-5.

    Stk. 2. § 13, stk. 8, i lov om en arbejdsmarkedsfond som affattet ved denne lovs § 6, nr. 2, har virkning for personer, som er afgået ved døden efter lovens ikrafttræden.

    Stk. 3. For virksomheder, der er pålagt forkortet afregning af skatter og afgifter m.v., der er omfattet af § 2 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., sker afregning efter de hidtidige regler for perioder, der er påbegyndt før den 1. januar 2001.

Stk. 4. Den i § 6, nr. 2, nævnte rentesats i arbejdsmarkedsfondslovens § 13, stk. 5, den i § 34, nr. 6, nævnte ophævelse af kildeskattelovens § 63, stk. 3, § 34, nr. 4-6, § 35, nr. 2 og 3, §§ 36-41 samt den i tinglysningsafgiftslovens § 19, stk. 3, 1. pkt., som affattet ved denne lovs § 46, nr. 3, nævnte rentesats har virkning for renter, der påløber den 1. januar 2002 og senere. Skatteministeren kan fastsætte, at reglerne har virkning for renter, der påløber før den 1. januar 2002. Rentesatsen i arbejdsmarkedsfondslovens § 13, stk. 5, som affattet ved denne lovs § 6, nr. 2, og tinglysningsafgiftslovens § 19, stk. 3, 1. pkt., som affattet ved denne lovs § 46, nr. 3, udgør 0,6 pct. pr. måned indtil den i § 6, nr. 2, og tinglysningsafgiftslovens § 19, stk. 3, 1. pkt., som affattet ved denne lovs § 46, nr. 3, nævnte rentesats tillægges virkning efter 1. eller 2. pkt.

    Stk. 5. Lønsumsafgiftslovens § 7, stk. 2, der ophæves ved § 1, nr. 7, og momslovens § 58, stk. 2, der ophæves ved § 2, nr. 2, har virkning for tilsvarsforhøjelser efter lønsumsafgiftslovens § 7, stk. 1, henholdsvis momslovens § 58, stk. 1, til og med den 31. december 2001. Ligeledes kan der indtil dette tidspunkt meddeles fritagelse efter kildeskattelovens § 57, stk. 3, for betaling af afgift for for sen indlevering af angivelse efter kildeskattelovens § 57, stk. 2, der ændres ved § 34, nr. 3, og arbejdsmarkedsfondslovens § 13 A, stk. 2, der ophæves ved § 6, nr. 3.

Givet på Christiansborg Slot, den 15. marts 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad