Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/57

Resumé

Forældrene klagede for deres mindreårige barn over udsendelsen ”TV 2 Dok: Man slår da børn” på TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at klager over TV 2’s eller TV 2’s regionale virksomheder senest fire uger efter offentliggørelsen skal indgives til mediet, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 3 og § 36, stk. 1. Da klagefristen for så vidt angår nyhedsindslagene sendt på TV 2|ØSTJYLLAND i 2008 er overskredet, behandles denne del af klagen ikke.

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Efter parternes oplysninger lægges det til grund, at TV 2|DANMARK ikke forud for offentliggørelsen af optagelserne fra videoafhøringen af [Person A] indhentede samtykke fra forældremyndighedsindehaverne [Klager 1] og [Klager 2].

Tre medlemmer udtaler:

Videoafhøringer, foretaget af politiet som led i en strafferetlig efterforskning, og videoafhøringer, foretaget som led i en behandling af voldsramte, er ikke undergivet offentlighed, og den afhørte har – af hensyn til sit privatlivs fred - en berettiget forventning om, at en sådan vidneafhøring ikke gengives i et massemedie, medmindre den pågældende har givet sit samtykke hertil. Dette gælder, uanset om den pågældende er sløret, således at vedkommende ikke kan genkendes af andre, der ikke har kendskab til afhøringen.

[Person A] er mindreårig, og der er ikke givet samtykke til offentliggørelsen af nogle, der kan handle på hans vegne. På denne baggrund finder vi, at TV 2|DANMARK har handlet i strid med god presseskik ved at bringe optagelserne. Det bemærkes herved, at der ikke findes at foreligge sådanne ganske særlige almene interesser, at en offentliggørelse kan anses for berettiget uden samtykke Det er et formildende forhold, at Østjyllands Politi har udleveret optagelserne og godkendt sløringen, men det kan ikke fritage TV 2|DANMARK for at sikre sig, at der er meddelt samtykke. Vi udtaler derfor kritik.

Ét medlem udtaler:

Selvom [Person A] er mindreårig, og hans forældre ikke på forhånd har givet samtykke til offentliggørelsen, finder jeg ikke grundlag for at kritisere TV 2|DANMARKs brug af videoafhøringen. I den forbindelse har jeg lagt vægt på, at emnet for udsendelsen har stor samfundsmæssig betydning, og at sløringen af drengen og hans sag er så effektiv, at ingen udenforstående kan identificere sagen og de implicerede. TV 2|DANMARK må anses for at have handlet i god tro, når fortroligt materiale er udleveret af en offentlig myndighed, som tillige efterfølgende har godkendt brugen af det pågældende materiale.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og Pressenævnet udtaler kritik . Da klagerne ikke ønsker en kritik offentliggjort, pålægger nævnet ikke offentliggørelse i medfør af medieansvarslovens § 49.

[Klager 1] og [Klager 2] har på vegne af deres mindreårige søn, [Person A], klaget til Pressenævnet over en udsendelse på TV 2 den 30. november 2010, idet klagerne mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klagen er modtaget i Pressenævnet den 4. marts 2011.

1 Sagsfremstilling

Den 30. november 2010 sendte TV 2 udsendelsen ”TV 2 Dok: Man slår da børn”. Af udsendelsen fremgik bl.a. følgende:

Speak: Vold mod børn foregår hver dag i Danmark. Her 13 år efter, at revselsesretten blev afskaffet bliver tusindvis af danske børn stadigvæk slået af deres forældre.

[På skærmbilledet vises optagelser fra en videoafhøring af et barn. Hele barnets krop og stemme er sløret.]

[Person B], politiassistent, Østjyllands Politi: Hvad sker der så, når han bliver sur?

Barn: Han bliver sur, flår og sparker.

[Person B] (henvendt til kameraet): Det er meget de sager, vi ser. Det er forældre – den ene eller den anden eller måske endda begge forældre – der udøver den vold.

Speak: Center for Børn udsat for Overgreb er det eneste sted i landet, hvor læger og politi er samlet for at hjælpe børn, der er udsat for vold. En af de metoder, der bliver brugt er videoafhøringer af børnene. TV 2 dok har helt ekstraordinært fået tilladelse til at vise klip fra en af de videoafhøringer, centeret har foretaget.

[På skærmbilledet ses igen videooptagelser fra afhøringen af barnet.]

[Person B]: Hvad med din far?

Barn: Han slår også. Han sparker mig virkelig hårdt.

[Person B]: Hvor sparker han henne?

Barn: Her nede. Her nede bag benene.

[Person B] (henvendt til kameraet): Det kan være en kunst at prøve at finde ud af, hvor langt tid det har stået på. Finde ud af har der været nogle overgreb? En voldepisode, der har foregået igennem hele det barns liv?

Barn: Han kunne også finde på at bide.

[Person B]: At bide? Hvor henne bider han så?

Barn: Han bider i armhulen.

[Person B]: Det må næsten også give nogle mærker?

Barn: Det gør ondt.

[Person B]: Ja, det gør ondt.”

[Klager 1] og [Klager 2] klagede ved brev af 21. december 2010 til ”Seernes redaktør,TV 2|DANMARK”. Seernes redaktør besvarede klagen ved brev af 3. januar 2011. Af brevet fremgik bl.a. følgende:

”I har som indehavere af forældremyndigheden mulighed for at indbringe sagen for Pressenævnet. Det kræver i så fald, at I indsender en formel klage til TV 2, og derefter klager videre til Pressenævnet på adressen Gyldenløvesgade 1, 4., 1600 København V.”

Den 3. marts 2011, samme dag som [Klager 1] og [Klager 2] klagede til Pressenævnet, sendte de en klage adresseret til ”TV 2|DANMARK”.

Da TV 2 ved en forglemmelse ikke oplyste om klagefristen, har TV 2 frafaldet at påberåbe sig, at klagen er indgivet for sent.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager 1] og [Klager 2]s synspunkter

[Klager 1] og [Klager 2] har anført, at de har den fulde forældremyndighed over sønnen, [Person A]. De har ikke givet tilladelse til, at TV 2 Dok eller andre måtte vise optagelser af deres søn.

Klagerne har til støtte for klagen fremlagt et brev af 21. december 2010 til TV 2|Østjylland, hvori de skriver, at mediet heller ikke havde fået tilladelse til at vise deres private papirer i nyhedsindslagene ”Svig af søskende” den 8. juli 2008 og ”Nyt i sag om omsorgssvigt” den 3. september 2008.

Klagerne ønsker ikke en eventuel kritik fra Pressenævnet offentliggjort.

2.2 TV 2|DANMARK og TV 2|ØSTJYLLANDs synspunkter

TV 2 har anført, at der i programmet vises cirka 50 sekunder af en videoafhøring, hvor man ser en kvinde, der taler med et barn. De viste sekvenser stammer fra en tidligere gennemført afhøring i forbindelse med en mulig familiær voldssag i 2007. TV 2 havde fået udleveret optagelserne fra Østjyllands Politi. Udsendelsen blev sendt til godkendelse hos politiet.

Barnet fortæller i optagelserne, at det er blevet slået og sparket, men der bringes ingen oplysninger eller detaljer, der gør det muligt for nogen at genkende barnet eller sagen. Det oplyses ikke, hvornår afhøringen er foregået, hvor gammelt barnet var eller andre omstændigheder, der kan medvirke til at identificere barnet. Barnet er fuldstændigt sløret. Man kan hverken se ansigtet eller kroppen, ligesom stemmen er forvrænget.

Eftersom det vil være umuligt at genkende barnet for andre end personer, der tidligere har set den pågældende videoafhøring, finder TV 2 ikke, at de viste sekvenser er krænkende.

Emnet er af stor offentlig interesse, og samtidig et emne, der ofte er svært at afdække. I udsendelsen beskrives det, at der kun er ét sted, hvor politiet og læger arbejder sammen for at hjælpe børn udsat for vold. Her bruger man videoafhøringer for blandt andet at undersøge, om børn har været udsat for vold igennem længere tid.

Henset til at barnet er fuldstændigt sløret, at der er tale om meget korte sekvenser fra en faktisk foretaget afhøring uden fokus på den konkrete sag – men med fokus på, hvorledes afhøringer af børn foregår – er det TV 2’s opfattelse, at barnet ikke kan betragtes som medvirkende i programmet i den forstand, at det kræver indhentelse af samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. TV 2 er først blevet bekendt med identiteten på klagerne efter fremsendelsen af klagen til Pressenævnet.

TV 2|ØSTJYLLAND har oplyst, at tv-stationen ikke har modtaget brevet af 21. december 2010 vedrørende nyhedsindslagene fra 2008 og således ikke tidligere var bekendt med nogen sammenhæng mellem videoafhøringen og de gamle nyhedsindslag.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Jytte Scharling, Jan Kristensen, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at klager over TV 2’s eller TV 2’s regionale virksomheder senest fire uger efter offentliggørelsen skal indgives til mediet, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 3 og § 36, stk. 1. Da klagefristen for så vidt angår nyhedsindslagene sendt på TV 2|ØSTJYLLAND i 2008 er overskredet, behandles denne del af klagen ikke.

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Efter parternes oplysninger lægges det til grund, at TV 2|DANMARK ikke forud for offentliggørelsen af optagelserne fra videoafhøringen af [Person A] indhentede samtykke fra forældremyndighedsindehaverne [Klager 1] og [Klager 2].

Tre medlemmer – Jytte Scharling, Jan Kristensen og Marianne Druedahl – udtaler:

Videoafhøringer, foretaget af politiet som led i en strafferetlig efterforskning, og videoafhøringer, foretaget som led i en behandling af voldsramte, er ikke undergivet offentlighed, og den afhørte har – af hensyn til sit privatlivs fred - en berettiget forventning om, at en sådan vidneafhøring ikke gengives i et massemedie, medmindre den pågældende har givet sit samtykke hertil. Dette gælder, uanset om den pågældende er sløret, således at vedkommende ikke kan genkendes af andre, der ikke har kendskab til afhøringen.

[Person A] er mindreårig, og der er ikke givet samtykke til offentliggørelsen af nogle, der kan handle på hans vegne. På denne baggrund finder vi, at TV 2|DANMARK har handlet i strid med god presseskik ved at bringe optagelserne. Det bemærkes herved, at der ikke findes at foreligge sådanne ganske særlige almene interesser, at en offentliggørelse kan anses for berettiget uden samtykke Det er et formildende forhold, at Østjyllands Politi har udleveret optagelserne og godkendt sløringen, men det kan ikke fritage TV 2|DANMARK for at sikre sig, at der er meddelt samtykke. Vi udtaler derfor kritik.

Ét medlem – Ulrik Holmstrup – udtaler:

Selvom [Person A] er mindreårig, og hans forældre ikke på forhånd har givet samtykke til offentliggørelsen, finder jeg ikke grundlag for at kritisere TV 2|DANMARKs brug af videoafhøringen. I den forbindelse har jeg lagt vægt på, at emnet for udsendelsen har stor samfundsmæssig betydning, og at sløringen af drengen og hans sag er så effektiv, at ingen udenforstående kan identificere sagen og de implicerede. TV 2|DANMARK må anses for at have handlet i god tro, når fortroligt materiale er udleveret af en offentlig myndighed, som tillige efterfølgende har godkendt brugen af det pågældende materiale.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og Pressenævnet udtaler kritik. Da klagerne ikke ønsker en kritik offentliggjort, pålægger nævnet ikke offentliggørelse i medfør af medieansvarslovens § 49.

Afgjort den 27. april 2011