Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse med orientering om ændringer i funktionsevnebekendtgørelsen

(Til samtlige kommunalbestyrelser)

Med virkning fra den 1. maj 2011 er der udstedt en ny bekendtgørelse om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser – bekendtgørelse nr. 369 af 27. april 2011 (funktionsevnebekendtgørelsen), som afløser bekendtgørelse nr. 765 af 24. juni 2010.

Den nye bekendtgørelse indeholder en ændring i forhold til, hvornår kommunerne skal bruge funktionsevnemetoden, og hvornår de i stedet kan bruge den såkaldte voksenudredningsmetode.

I det følgende beskrives indholdet i ændringen og baggrunden herfor nærmere, og afslutningsvis gives en kort beskrivelse af hovedindholdet i voksenudredningsmetoden. Den nye funktionsevnebekendtgørelse kan ses på www.retsinfo.dk.

Ændringens nærmere indhold

Af funktionsevnebekendtgørelsens § 2, stk. 3, som er en ny bestemmelse, fremgår, at bekendtgørelsen ikke skal anvendes af de kommuner, der er uddannet i, og som benytter voksenudredningsmetoden til udredning af borgerens nedsatte funktionsevne og til vurdering af borgerens behov for kompensation.

Bestemmelsen betyder, at kommunerne ikke skal anvende både voksenudredningsmetoden og funktionsevnemetoden på samme sag, ligesom der ikke skal anvendes to forskellige udredningsmetoder i samme kommune afhængig af sagstypen. Ændringen betyder således, at kommuner, der vælger at benytte voksenudredningsmetoden, ikke skal udføre dobbeltarbejde.

Funktionsevnebekendtgørelsens § 2, stk. 3, betyder omvendt også, at kommunerne ikke kan erstatte funktionsevnemetoden med voksenudredningsmetoden, før de er uddannet i brugen af metoden, og før de er så langt i anvendelsen af den, at den er et reelt alternativ til funktionsevnemetoden i forhold til udredning af borgerens funktionsnedsættelse og de deraf affødte behov for kompensation. Herved tages der højde for borgernes retssikkerhed.

Det er således en forudsætning for anvendelse af voksenudredningsmetoden, at kommunen har gennemgået uddannelse i metoden. Som led i projektet modtager de deltagende projektkommuner uddannelse i metoden i løbet af 2011. Der vil ultimo 2011 blive etableret uddannelsestilbud i voksenudredningsmetoden for alle kommuner.

Baggrunden for ændringen

Der har gennem de sidste par år foregået et arbejde for at udvikle en digital sagsbehandlingsmetode på handicap og –udsatte voksenområdet. Denne voksenudredningsmetode er nu færdigudviklet, og det vil være muligt for kommunerne at anvende den fra foråret 2011. Voksenudredningsmetoden kan anvendes i alle typer af sager, herunder også i sager om hjælp til dækning af merudgifter, og det er hensigten, at de kommuner, der vælger at anvende metoden, skal anvende den generelt til al sagsbehandling på handicap og -udsatte voksenområdet.

Voksenudredningsmetoden rummer mange af de samme elementer som funktionsevnemetoden, f.eks. i forhold til borgerinddragelse, vurdering af funktionsnedsættelsens omfang og bedømmelsen af kompensationsbehovet. Hvis en kommune vælger at anvende voksenudredningsmetoden, vil der derfor i sager om merudgiftsydelse, hvor brug af funktionsevnemetoden som udgangspunkt er obligatorisk, opstå en del dobbeltarbejde, som af såvel borgere som kommuner vil opleves som overflødigt og tidskrævende.

Hovedindholdet i voksenudredningsmetoden

Voksenudredningsmetoden er udviklet til at omfatte handicap og udsatte voksneområdet, og metoden har til formål at sikre en systematisk og lovmedholdelig sagsbehandling på området.

Kernen i metoden er udredningsmetoden, som indeholder 11 temaer med tilhørende undertemaer, som sagsbehandleren i dialog med borgeren, kan bringe i anvendelse, når sagen skal oplyses og borgerens behov skal afdækkes. Udgangspunktet for de 11 temaer er, at sagsbehandleren skal kunne komme hele vejen rundt om borgerens livssituation. Det skal dog understreges, at sagen kun skal oplyses tilstrækkeligt til, at der kan træffes afgørelse. Dvs. at det er op til sagsbehandleren i samarbejde med borgeren at vurdere, hvilke temaer man skal ind omkring i forbindelse med sagens oplysning. Et væsentligt element i udredningsmetoden er, at oplysninger fra borgeren er adskilt fra oplysninger fra andre (fx læger) og fra sagsbehandlerens bemærkninger. Ved at etablere et særskilt felt til borgeren bliver det i metoden tydeliggjort, hvor oplysningerne kommer fra.

Når sagsbehandleren i samarbejde med borgeren og andre aktører har oplyst sagen, skal sagsbehandleren vurdere sagen og i de tilfælde, hvor borgeren ikke får fuldt ud medhold i sin ansøgning, skal såvel oplysninger under de enkelte temaer som sagsbehandlerens samlede faglige vurdering sendes i partshøring hos borgeren.

Det er vigtigt, at kommunen som et led i en overgang fra anvendelse af funktionsevnemetode til voksenudredningsmetoden forbereder borgeren. Kommunen bør således orientere borgere, hvis sager tidligere er blevet sagsbehandlet ved brug af funktionsevnemetoden, om den nye metode til sagsbehandling. Herved kan borgeren være forberedt forud for samtalen med sagsbehandleren.

Metoden og dens anvendelse er udførligt beskrevet i metodehåndbog og tilhørende bilag, som forventes offentliggjort i løbet af maj måned på Socialministeriets hjemmeside www.sm.dk. Yderligere information om voksenudredningsmetoden kan ske ved henvendelse til Socialministeriet:

Mads Dybdahl Andersen

Socialministeriet, den 2. maj 2011

Karin Ingemann