Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om alarm- eller pejlesystemer til børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne anbragt i døgninstitution eller på opholdssted

I medfør af § 123 d, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011, som ændret ved lov nr. 153 af 26. februar 2011, fastsættes:

§ 1. Magtanvendelse efter lovens § 123 d over for børn eller unge med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne anbragt i døgninstitution eller på opholdssted omfatter anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer.

§ 2. Har kommunalbestyrelsen truffet beslutning om anvendelse af lovens § 123 d, skal kommunalbestyrelsen ved behandling af ansøgning fra døgninstitutionen eller opholdsstedet om tilladelse til at anvende et personligt alarm- eller pejlesystem i forhold til et barn eller en ung påse, at betingelserne i lovens § 123 d er opfyldt.

Stk. 2. Ved vurderingen af om betingelserne for iværksættelse efter stk. 1 er opfyldt, skal kommunalbestyrelsen sikre sig, at der foreligger:

1) den nødvendige faglige dokumentation for den pågældendes nedsatte funktionsevne,

2) en gennemgang af, hvilke pædagogiske metoder, der har været forsøgt anvendt forud for indstilling om iværksættelse af foranstaltningen, herunder, hvordan metoderne har vist sig utilstrækkelige til at opnå formålet, og

3) en gennemgang af, hvilke pædagogiske metoder, der sideløbende med foranstaltningen vil blive anvendt til at forsøge at gøre barnet eller den unge i stand til at færdes uden for anbringelsesstedet på egen hånd.

Stk. 3. Ved vurderingen af om betingelserne for iværksættelse efter stk. 1 er opfyldt, skal kommunalbestyrelsen endvidere påse, om barnets eller den unges synspunkter er tillagt passende vægt i overensstemmelse med den pågældendes alder og modenhed, jf. lovens § 46, stk. 3.

§ 3. Ved delt forældremyndighed skal der foreligge samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere.

§ 4. Foranstaltningen kan maksimalt igangsættes for en periode af fire måneder ad gangen. Perioden fastsættes på baggrund af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Foranstaltningen skal ophøre, hvis betingelserne for at træffe afgørelse om anvendelse af foranstaltningen ikke længere er til stede.

§ 5. Adgangen til at træffe afgørelse om anvendelse af et personligt alarm- eller pejlesystem efter § 123 d omfatter ikke udstyr, som er egnet til kontinuerligt at overvåge barnet eller den unges færden.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 154 af 26. februar 2011 om alarm- eller pejlesystemer til børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne anbragt i døgninstitution eller på opholdssted.

Socialministeriet, den 26. maj 2011

Benedikte Kiær

/ Karin Ingemann