Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0045
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Indledning

Kapitel I

Kapitel II-1

Kapitel II-2

Kapitel II-3

Kapitel II-4

Kapitel II-5

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Kapitel IX

Kapitel X

Kapitel XI

Kapitel XII

Kapitel XIII

Kapitel XIV

Kapitel XV

Kapitel XVI

Kapitel XVII

Kapitel XVIII

Kapitel XIX

Kapitel XX

Kapitel XXI

Kapitel XXII

Kapitel XXIII

Kapitel XXIV

Kapitel XXV

Kapitel XXVI

Kapitel XXX

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart1)

I medfør af § 1, stk. 2, §§ 3-5 og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som sat i kraft ved anordning nr. 882 af 25. august 2008 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, og efter samråd med Grønlands Selvstyre fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Forskriften gælder i den udstrækning, det er angivet i kapitel I, for passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer, når de er i indenrigsfart, uanset hvilket flag de fører.

Stk. 2. De hidtidige bestemmelser for passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i indenrigsfart gælder fortsat for eksisterende skibe, medmindre andet bestemmes i denne forskrift.

§ 2. De nærmere regler om skibenes bygning og udstyr m.v. er optrykt i hæfteform som bilag til denne forskrift.

Stk. 2. Hæfternes nummer, titel og dato er:

   
D I
Almindelige bestemmelser, dateret 29. juni 2011.
D II-1 A
Konstruktion – Inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, dateret 29. juni 2011.
D II-1 B-1
Intakt stabilitet, inddeling og stabilitet ved havari, dateret 29. juni 2011.
D II-1 B-2
Særlige stabilitetskrav til ro-ro passagerskibe, dateret 29. juni 2011.
D II-1 C
Maskineri, dateret 29. juni 2011.
D II-1 D
Elektriske installationer, dateret 29. juni 2011.
D II-1 E
Yderligere krav til periodisk ubemandede motorrum, dateret 29. juni 2011.
D II-2 A
Konstruktion – Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, dateret 29. juni 2011.
D II-2 B
Brandsikkerhedsforanstaltninger, dateret 29. juni 2011.
D II-2 N(1)
Tillæg til bestemmelserne i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Code), kapitel 5, stk. 2.1 og 2.2, dateret 29. juni 2011.
D II-2 N(2)
Tillæg til bestemmelserne i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Code), kapitel 5, dateret 29. juni 2011.
D II-2 N(3)
Tillæg til bestemmelserne i kapitel 4 i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Code), dateret 29. juni 2011.
D II-3
Opholdsrum m.v., dateret 29. juni 2011.
D II-4
(Reserveret)
D II-5
Lastelinier, dateret 1. maj 1999.
D III
Redningsmidler, dateret 29. juni 2011.
D IV
Radiokommunikation GMDSS, dateret 29. juni 2011.
D V
Sejladsens betryggelse, dateret 29. juni 2011.
D VI
Transport af skibsladninger, dateret 29. juni 2011.
D VII
Transport af farligt gods, dateret 29. juni 2011.
D VIII
(Reserveret)
D IX
Sikker skibsdrift, dateret 29. juni 2011.
D X
(Reserveret)
D XI
Særlige tiltag til fremme af maritim sikring, dateret 29. juni 2011.
D XII-D XX
(Reserveret)
D XXI
Forebyggelse af olieforurening fra skibe, dateret 29. juni 2011.
D XXII
(Reserveret)
D XXIII
Forebyggelse af forurening med skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, dateret 29. juni 2011.
D XXIV
Behandling og opbevaring af kloakspildevand, dateret 29. juni 2011. (Tidligere benævnt D XX).
D XXV
Forebyggelse af forurening med affald fra skibe, dateret 29. juni 2011. (Tidligere benævnt D XXIV).
D XXVI
Forebyggelse af luftforurening fra skibe, dateret 29. juni 2011.
D XXX
Rådets direktiv 98/18/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe.

§ 3. Bestemmelserne i kapitlerne I, II-1, II-2 og III er udformet på baggrund af bilag 1 til Rådets direktiv 2009/45/EU om sikkerhedsregler og ‑standarder i passagerskibe, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2010/36/EU.

Stk. 2. Bestemmelserne i kapitel II-3 om opholdsrum m.v. er udformet på baggrund af den internationale konvention om skibsmandskabets opholdsrum, ILO konvention nr. 92 af 18. juni 1949 og nr. 133 af 30. oktober 1970 samt Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/24/EF.

Stk. 3. Kapitel II-5 er udformet på baggrund af Rådets direktiv 2009/45/EU med senere ændringer samt den internationale konvention om lastelinier af 5. april 1966 og tilhørende protokol 1988 med senere vedtagne tillæg og kapitler. (Bestemmelserne i konventionen er i sin helhed optrykt i kapitel B II-5 i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B).

Stk. 4. Bestemmelserne i kapitlerne IV til VI er udformet på baggrund af Rådets direktiv 2009/45/EU med senere ændringer samt den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) 1974 med senere ændringer og tilhørende protokoller og koder.

Stk. 5. Bestemmelserne i kapitel VII er udformet på baggrund af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) 1974 med senere ændringer og tilhørende protokoller og koder, samt Memorandum om transport af farligt gods med ro-ro skibe i Østersøområdet (Østersøaftalen), med senere vedtagne ændringer.

Stk. 6. Bestemmelserne i kapitel IX er udformet på baggrund af Kapitel IX i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) 1974 med senere ændringer og tilhørende protokoller og koder, samt Europa-parlamentet og Rådets forordning, nr. 336/2006 af 15. februar 2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3051/95.

Stk. 7. Bestemmelserne i kapitel XI er udformet på baggrund af Kapitel XI i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) 1974 med senere ændringer og tilhørende protokoller og koder, samt Europa-parlamentet og Rådets forordning, nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter.

Stk. 8. Bestemmelserne i kapitel XXI, XXIII, XXIV, XXV og XXVI er udformet på baggrund af bilag I, III, IV, V og VI til den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe, MARPOL 73/78 med tilhørende protokol af 1997 og senere ændringer.

Stk. 9. Kapitel XXX gengiver artiklerne i Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder i passagerskibe.

Stk. 10. Tekst trykt i kursiv angiver, at teksten afviger fra de ovennævnte kildetekster. Der er i disse tilfælde enten tale om supplerende eller tilsvarende sikkerhedskrav eller undtagelser vedtaget i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 2009/45/EF, eller også er der tale om en dansk vejledning, som ikke ændrer substansen, men redegør for særlige danske forhold eller den danske fortolkning af forhold, der i kildeteksten er overladt til flagstatens administration. Angivelsen »(R...)« efter overskriften til reglerne i kapitel II-1, II-2 og III henviser til den tilsvarende regel i SOLAS konventionen af 1974 som ændret, der har dannet grundlag for reglen.

§ 4. Et eksemplar af denne forskrift skal findes om bord i danske skibe, der er omfattet af den. Dette udelukker ikke brug af elektronisk medium under forudsætning af, at forskriften kan læses om bord.

Straf, foranstaltninger og ikrafttræden m.v.

§ 5. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 5, stk. 2 nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jfr. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 7. Forskriften træder i kraft den 29. juni 2011.

Stk. 2. De konstruktionsmæssige krav i de hidtidige bestemmelser gælder fortsat for eksisterende skibe, medmindre andet bestemmes i denne forskrift.

 
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D
Kapitelhæfternes datering i udgivelserne fra 29/3 1999
 
Dato for underskrift
29/3-99
23/3-00
16/9-02
24/10-03
2/11-04
1/5-05
22/09-06
24/4-07
26/05-11
D I
1/5-99
1/7-00
1/10-02
1/11-03
1/11-04
   
1/5-07
29/6-11
D II-1 A
1/5-99
             
29/6-11
D II-1 B(1)
1/5-99
 
1/10-02
         
29/6-11
D II-1 B (2)
       
1/11-04
     
29/6-11
D II-1 C
1/5-99
 
1/10-02
         
29/6-11
D II-1 D og E
1/5-99
               
D II-1 D
   
1/10-02
         
29/6-11
D II-1 E
   
1/10-02
         
29/6-11
D II-2A
1/5-99
 
1/10-02
       
1/5-07
29/6-11
D II-2 B
1/5-99
 
1/10-02
         
29/6-11
D II-2 N (1)
   
1/10-02
         
29/6-11
D II-2 N (2)
   
1/10-02
         
29/6-11
D II-2 N (3)
   
1/10-02
         
29/6-11
D II-3
1/5-99
     
1/11-04
     
29/6-11
D II-4 Reserveret
                 
D II-5
1/5-99
             
29/6-11
D III
1/5-99
 
1/10-02
1/11-03
       
29/6-11
D IV
1/5-99
1/7-00
1/10-02
       
1/5-07
29/6-11
D V
1/5-99
   
1/11-03
       
29/6-11
D VI
1/5-99
 
1/10-02
         
29/6-11
D VII
1/5-99
 
1/10-02
         
29/6-11
D VIII Reserveret
                 
D IX
1/5-99
         
1/10-06
 
29/6-11
D X Reserveret
                 
D XI
           
1/10-06
 
29/6-11
D XII-XX Reserveret
                 
D XX (nu XXIV)
1/5-99
     
1/11-04
     
29/6-11
D XXI
1/5-99
         
1/10-06
1/5-07
29/6-11
D XXII Reserveret
                 
D XXIII
1/5-99
             
29/6-11
D XXIV (tidl. XX)
1/5-99
     
1/11-04
     
29/6-11
D XXV (tidl. XXIV)
       
1/11-04
     
29/6-11
D XXVI
         
1/5-05
1/10-06
1/5-07
29/6-11
D XXX
1/5-99
             
29/6-11
Bilag 1 A
         
1/5-05
   
29/6-11
Bilag 1 B
         
1/5-05
   
29/6-11
Bilag 1 C
         
1/5-05
1/10-06
1/5-07
29/6-11

Søfartsstyrelsen, den 26. maj 2011

Per Sønderstrup

/ Anne Marie Norderud-Poulsen


Indledning

Indledning

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder hjemmel, anvendelse, straf, ikrafttræden og en liste over, hvornår de enkelte kapitler seneste er blevet revideret. Bilag og bilagsafsnit giver tilsammen en konsolideret version af Søfartsstyrelsens Meddelelser D, som reflekterer gældende regler på ikrafttrædelsesdatoen.

Ved fremtidige ændringer i kapitlerne vil der blive udsendt en ny konsolideret version, som sættes i kraft ved udstedelse af en ny forskrift. Nummereringen af kapitlerne svarer til nummereringen i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, og de kapitler, der ikke er relevante for passagerskibe i national fart, er udeladt.

Efter forskriften er der trykt en oversigt over kapitlernes datering fra den første udstedelse i 1999.

Ændringer

Forskriften udstedes for at gennemføre kommissionens direktiv 2010/36/EU om ændring af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og – standarder for passagerskibe Endvidere er der foretaget de for skibstypen relevante ændringer til MARPOL konventionens annekser, som er vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation, IMO, ved MEPC resolutioner siden sidste udgivelse af forskriften. Yderligere er der ændringer til kapitel IV om radiokommunikation og GMDSS, som følge af ændringer i SOLAS.

Bemærkninger til de enkelte kapitler:

Kapitel I. Almindelige bestemmelser

Der er med en ny regel 10-1 tilføjet bestemmelser om opretholdelse af skibets tilstand efter syn.

Der er endvidere foretaget opdatering af henvisninger til anden relevant EU lovgivning, samt gældende internationale resolutioner.

Henvisning til relevante bestemmelser og definitioner vedrørende højhastighedsfartøjer er udvidet til at indbefatte den internationale kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer af 2000 (HSC-koden 2000).

Kapitel II-1 Konstruktion - inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg

I afsnit A-1, regel 1 er der indført nye bestemmelser, der ikke tillader brug af asbestholdige materialer.

I regel 2 er der ligeledes indført bestemmelser om, at der om bord på skibe skal være et sæt konstruktionstegninger. Endelig er der tilføjet regler om slæbe- og fortøjningsudstyr om bord.

I afsnit B-1 er der indført en opdateret reference til den ny kode om intakt stabilitet (2008 Intact Stability), som vedtaget ved resolution MSC 267(85).

I afsnit C regel 3 og 4 er der indført krav til dræn fra ro-ro vogndæk. De hidtidige danske særkrav er bibeholdt for at præcisere reglerne.

I regel 12 indføres nye krav til drifts og kontrol midler for nye skibes hoved og hjælpemotorer.

I afsnit D regel 2 indføres der krav om nødbelysning i alle kahytter. I regel 5 indføres krav til elektrisk udstyr i rum hvor der kan samle sig brandfarlige blandinger. Ændringerne er gældende for nye skibe bygget efter den 1. januar 2012.

Kapitel II-2 Brandsikring, opdagelse og slukning af brand

I afsnit A regel 10 indføres nye krav for brændstoftanke med et indhold under 500 liter, dette gælder for nye skibe bygget efter den 1. januar 2012 samt for eksisterende skibe ved det 1. periodiske syn herefter.

I regel 11 indføres der mulighed for lempelser for krav til brandudrustning baseret på skibets og besætningens størrelse.

I afsnit B regel 6 indføres skærpede krav til udgangsveje. I regel 8 indføres mulighed for anvendelse af andre materialer end stål til konstruktion af trapper såfremt materialet giver tilsvarende beskyttelse.

Kapitel II-2 N(1) er nu sammenskrevet med kravene i FSS-koden.

Kapitel II-3 Opholdsrum m.v.

I regel 4 er indført krav om, at afløb skal dimensioneres således så der sikres dræn fra både kondens og brandslukning. I regel 19 er der indført mulighed for at drikkevandstankes overfladebehandling kan være godkendt af sundhedsmyndigheder som er accepteret af Søfartsstyrelsen eller af anerkendte organisationer. Der er endvidere tilføjet bestemmelser til at imødegå saltvandskontaminering af ferskvandssystemet. I regel 23 er indført krav om mærkning af udgangsveje med piktogrammer.

Kapitel III Redningsmidler

I regel 2 er indført ændrede krav om redningsdragter samt krav om børne- og spædbørnsegnede redningsveste.

I regel 5-1 er indført nye krav til ro-ro passagerskibe om skibsevakueringssystemer, samt krav om radartransponder i visse regningsflåder. I regel 13 er der tilføjet retningslinjer for afholdelse af båd-øvelser.

Kapitel IV Radiokommunikation GMDSS

Der er tilføjet ny regel 4-1 om GMDSS satellit udbydere. Bestemmelserne henvender sig kun til Søfartsstyrelsen.

Passagerskibe af klasse D er blevet fritaget for bestemmelser vedrørende nødpanel, udstyr til luftfarts frekvenser, sekundær alarmeringsmetode og metoder for vedligehold. Der er ændret i regel 17 om radioregistreringer, disse registreringer kan føres hhv. i skibsdagbogen eller i en radiodagbog. Der er ligeledes indført en ny regel 18 vedrørende positionsopdatering.

Kapitel V Sejladsens betryggelse

I regel 21 er indført krav om, at alle skibe skal medføre en opdateret udgave af bind III af »the International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual«.

Anvendelse af regel 22 om udsyn fra styrehuset er ændret med hensyn til længdekriterierne for skibe samt ballastoperationer.

Kapitel VI Transport af skibsladninger

Kapitlet er revideret således at bestemmelser der ikke er relevant for skibstypen er udeladt. Endvidere er henvisninger til internationale koder m.v. opdateret.

Kapitel VII Transport af farligt gods

Kapitlet er revideret således at bestemmelser der ikke er relevant for skibstypen er udeladt. Endvidere er henvisninger til internationale koder m.v. opdateret og der er sket redaktionelle ændringer.

Kapitel XXI Forebyggelse af olieforurening fra skibe

Kapitlet er opdateret i henhold til MARPOL ændringer vedrørende definitioner og krav til tanke med olierester (slam).

Kapitel XXVI Forebyggelse af luftforurening fra skibe

Der er indført skærpede krav til udledninger af SOx og NOx. De første nye krav til skærpede SOx udledninger trådte i kraft 1. juli 2010 i de særlige emissionskontrolområder, mens de første skærpede krav til NOx udledninger trådte i kraft 1. januar 2011.

Bilag 1 A - Sikkerhedscertifikater

De konkrete certifikater er ikke længere medtaget i denne forskrift men kan findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Bilag 2 A - Lastliniecertifikater

De konkrete certifikater er ikke længere medtaget i denne forskrift men kan findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Bilag 3 A - MARPOL certifikater

De konkrete certifikater er ikke længere medtaget i denne forskrift men kan findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside.


Kapitel I

Almindelige bestemmelser

Regel 1
Anvendelsesområde
Regel 2
Definitioner
Regel 3
Klasser af passagerskibe i danske og grønlandske havområder
Regel 4
Regelværkets krav
Regel 5
Ombygninger
Regel 6
Oplysninger og tegningsmateriale m. v.
Regel 7
Supplerende og tilsvarende sikkerhedskrav samt undtagelser og sikkerhedsforanstaltninger for klasser af skibe
Regel 8
Dispensationer og ækvivalenser for individuelle skibe
Regel 9
Syn
Regel 10
Certifikater
Regel 10-1
Opretholdelse af tilstanden efter syn
Regel 11
Bilagsmappe
Regel 12
Almindelig sikkerhed

Dette kapitel er udformet på baggrund af artiklerne og bilag I, kapitel I i Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe, som ændret ved Kommissionens direktiv 2010/36/EU. Direktivet henvender sig til medlemsstaterne, mens dette regelværk først og fremmest henvender sig til borgerne. En række bestemmelser vedrørende medlemsstaternes forpligtelser fremgår derfor kun af direktivets artikler, der er gengivet i kapitel XXX, mens bestemmelser vedrørende borgernes forpligtelser også fremgår af dette kapitel. Tekst fra direktivets artikler kan i dette kapitel være bearbejdet med henblik på at gøre den lettere tilgængelig. I så fald har den status af en vejledning og er derfor trykt i kursiv. Tekst, der uændret gengiver tekst fra direktivets artikler eller tekst fra direktivets bilag I, er ikke trykt i kursiv.

Regel 1 Anvendelsesområde

1 Regelværket finder anvendelse på passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer, når de er i indenrigsfart, uanset hvilket flag de fører.

2 Regelværket finder ikke anvendelse på:

2.1 Passagerskibe, som er:

– krigsskibe og troppetransportskibe,

– skibe, der ikke fremdrives ved mekaniske midler,

– træskibe af primitiv konstruktion,

– originale og kopierede historiske passagerskibe, der er konstrueret før 1965 og fortrinsvis er bygget af de oprindelige materialer,

– fritidsfartøjer, medmindre de er eller bliver bemandet og befordrer mere end 12 passagerer i erhvervsmæssigt øjemed,

– skibe med en længde under 24 m, der udelukkende er i fart i havneområder.

2.2 Højhastighedspassagerfartøjer, som er:

– krigsskibe og troppetransportskibe,

– fritidsfartøjer, medmindre de er eller bliver bemandet og befordrer mere end 12 passagerer i erhvervsmæssigt øjemed,

– skibe med en længde under 24 m, der udelukkende er i fart i havneområder.

Regel 2 Definitioner

Ved anvendelsen af regelværket gælder, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, følgende definitioner:

1 »Internationale konventioner«: den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af 1974, i det følgende benævnt SOLAS-konventionen af 1974, og den internationale konvention om lastelinjer af 1966, med protokoller og ændringer, i den gældende affattelse.

2 »Regler for intakt stabilitet«: Code on Intact Stability for all types of ships covered by IMO Instruments, som er indeholdt i IMO-forsamlingens resolution A.749(18) af 4. november 1993 i den gældende affattelse.

3»Kode for højhastighedsfartøjer«: den internationale kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer, som er indeholdt i IMO's resolution MSC.36(63) af 20. maj 1994, eller den internationale kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer af 2000 (HSC-koden 2000), som er indeholdt i IMO’s resolution MSC.97(73) af december 2000, i den gældende affattelse.

4 »GMDSS«: det globale maritime nød‑ og sikkerhedssystem som omhandlet i kapitel IV i SOLAS-konventionen af 1974, i den gældende affattelse.

5 »Passagerskib«: et skib, som befordrer flere end 12 passagerer.

6 »Ro-ro-passagerskib«: et skib, som befordrer flere end tolv passagerer med ro-ro-lastrum eller speciallastrum som defineret i regel II-2/A/2.

7»Højhastighedspassagerfartøj«: et fartøj som defineret i kapitel X, regel 1, i SOLAS-konventionen af 1974 i den gældende affattelse, og som befordrer flere end 12 passagerer. Passagerskibe i indenrigsfart i havområder af klasse B, C og D anses ikke for højhastighedspassagerfartøjer, hvis deres deplacement ved konstruktionsvandlinjen er under 500 m3, og deres største hastighed som defineret i punkt 1.4.30 i 1994-koden for højhastighedsfartøjer, og i punkt 1.4.37 i 2000-koden for højhastighedsfartøjer er mindre end 20 knob.

8 »Nyt skib«: et skib, hvis køl er lagt, eller som befinder sig på et tilsvarende konstruktionsstadium den 1. juli 1998 eller senere. Et tilsvarende konstruktionsstadium betyder det stadium, hvor:

– konstruktion, der kan identificeres med et bestemt skib/fartøj, er påbegyndt, og

– samling af dette skib/fartøj er påbegyndt og udgør ikke under 50 tons eller, hvis det er mindre, mindst 1% af den anslåede samlede skrogvægt.

9 »Eksisterende skib«: et skib, der ikke er et nyt skib.

10 »Alder«: skibets alder udtrykt i antal år efter leveringsdatoen.

11 »Passager«: enhver person, bortset fra

– skibsføreren og besætningsmedlemmerne eller andre personer, der er forhyret eller beskæftiget i en hvilken som helst egenskab om bord på et skib, og

– børn under 1 år.

12 »Bevægelseshæmmede personer«: enhver, som har særlige vanskeligheder i forbindelse med benyttelsen af offentlige transportmidler, herunder ældre, handicappede, personer med nedsatte sensoriske evner samt kørestolsbrugere, gravide og personer, der ledsager mindre børn.

13 »Skibslængde«: – medmindre andet udtrykkeligt er angivet – længden fra stævnens forside til rorstammens akse på vandlinjen, dog mindst 96% af den totale længde på en vandlinje ved 85% af den mindste sidehøjde fra kølens overkant målt fra toppen af kølen. Er skibet konstrueret med styrlastighed, skal den vandlinje, hvorpå dette måles, være parallel med konstruktionsvandlinjen.

14 »Bovhøjde«: den højde, der er defineret i regel 39 i lastelinjekonventionen af 1966, dvs. den lodrette afstand fra den vandlinje, der svarer til det tildelte sommerfribord og konstruktionstrimmet, til oversiden af det udsatte dæk i borde, målt ved den forreste perpendikulær.

15 »Skib med heldæk«: et skib, som har et fuldt dæk, der er udsat for vejrlig og sø, hvis åbninger i den udsatte del alle har faste lukkemidler, og hvor alle åbninger i yderklædningen derunder har fast udstyr, hvormed de mindst kan lukkes vejrtæt. Heldækket kan være et vandtæt dæk eller en tilsvarende struktur bestående af et ikke-vandtæt dæk, der er helt dækket af en vejrtæt struktur af tilstrækkelig styrke til at forblive vejrtæt og udstyret med vejrtætte lukkemidler

16 »Udenrigsfart«: en rejse over hav fra en havn i et land til en havn uden for det pågældende land eller omvendt. Rejser mellem Danmark og Færøerne eller mellem Danmark og Grønland eller mellem Færøerne og Grønland anses for udenrigsfart.

17 »Indenrigsfart«: en rejse i havområder fra en havn i et land til samme havn eller en anden havn i samme land.

18 »Havområde«: et område som defineret i regel 3. Ved anvendelse af bestemmelserne om radiokommunikation gælder dog definitionerne af havområder i regel 2 i kapitel IV i SOLAS-konventionen af 1974.

19 »Havneområde«: et område, som ikke er et havområde, og som strækker sig ud til de fjernest beliggende faste anlægsdele, som udgør en integrerende del af havnen, eller til grænser defineret ud fra naturlige geografiske karakteristika, som beskytter en flodmunding eller et lignende afskærmet område. I Danmark og Grønland begrænses havneområder almindeligvis af havnemolerne.

20 »Nødhavn«: et naturligt eller kunstigt afskærmet område, hvor et skib eller fartøj i en situation, hvor der er fare for dets sikkerhed, kan søge læ.

21 »Flagstatens administration«: de kompetente myndigheder i den stat, hvis flag skibet eller fartøjet har ret til at føre. For danske skibe betyder flagstatens administration Søfartsstyrelsen.

22 »Værtsstat«: en medlemsstat fra eller til hvis havne et skib eller fartøj, der fører en anden medlemsstats flag, er i indenrigsfart.

23 »Anerkendt organisation«: en organisation, der er anerkendt i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets direktiv 2009/15/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed.

24 »En sømil«: 1852 meter.

25 »Signifikant bølgehøjde«: den gennemsnitlige højde af den største tredjedel af de observerede bølger i et givet tidsrum.

26 »Organisationen« betyder Den internationale Søfartsorganisation (IMO).

Regel 3 Klasser af passagerskibe i danske og grønlandske havområder

Passagerskibe inddeles i følgende klasser, efter hvilket havområde de er i fart i:

Klasse A omfatter passagerskibe i anden indenrigsfart end fart, der er omfattet af klasse B, C og D.

Klasse B omfatter passagerskibe i indenrigsfart, hvorunder de på intet tidspunkt er mere end 20 sømil fra kystlinjen, og hvor skibbrudne kan bringes i land ved middeltidevandshøjde.

Klasse C omfatter passagerskibe i indenrigsfart i havområder, hvor sandsynligheden for en signifikant bølgehøjde på over 2,5 m er mindre end 10% beregnet på årsbasis for helårsdrift eller over en bestemt mindre del af året for drift i denne periode (f.eks. drift i sommerhalvåret); skibene må på intet tidspunkt være mere end 15 sømil fra en nødhavn eller mere end 5 sømil fra kystlinjen, hvor skibbrudne kan bringes i land ved middeltidevandshøjde.

Klasse D omfatter passagerskibe i indenrigsfart i havområder, hvor sandsynligheden for en signifikant bølgehøjde på over 1,5 m er mindre end 10% beregnet på årsbasis for helårsdrift eller over en bestemt mindre del af året for drift i denne periode (f.eks. drift i sommerhalvåret); skibene må på intet tidspunkt være mere end 6 sømil fra en nødhavn eller mere end 3 sømil fra kystlinjen, hvor skibbrudne kan bringes i land ved middeltidevandshøjde.

For højhastighedspassagerfartøjer gælder de kategorier, som er defineret i kapitel I, regel 1.4.10 og 1.4.11 1994-koden for højhastighedspassagerfartøjer eller kapitel 1, regel 1.4.12 og 1.4.13, i 2000-koden for højhastighedsfartøjer.

Søfartsstyrelsen har på grundlag af direktivets kriterier klassificeret danske havområder som angivet på det følgende kort. Søfartsstyrelsen vil for et konkret skib på en given rute kunne tillade en anden klassificering, såfremt detaljerede bølgeundersøgelser eller en vurdering af skibets muligheder for at søge nødhavn giver belæg for det. Havområder omkring Grønland vil i hvert enkelt tilfælde blive vurderet.

AU4415_6_1.jpg Size: (316 X 413)

Regel 4 Regelværkets krav

Såvel nye som eksisterende passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer, som er i indenrigsfart, skal uanset flag opfylde de relevante sikkerhedsregler, der er fastsat i dette regelværk den 1. juli 1998. Dog er der for bestemmelserne i regel 4.2.4, 4.2.5 og 4.2.7 fastsat senere datoer for eksisterende skibe.

1 For nye passagerskibe gælder følgende:

1.1 Nye passagerskibe i klasse A, B, C og D skal opfylde bestemmelserne i Rådets direktiv 98/18/EF om sikkerhedsregler og -standarder i passagerskibe, som ændret ved Kommissionens direktiv 2002/25/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiver 2002/84/EF og 2003/24/EF, Kommissionens direktiv 2003/75/EF, samt Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder i passagerskibe, som ændret ved Kommissionens direktiv 2010/36/EU.

1.2 Nye passagerskibe i klasse A, B, C og D skal med hensyn til konstruktion og vedligeholdelse af skrog, hoved- og hjælpemaskineri samt elektriske og automatiske anlæg være i overensstemmelse med de standarder, der er specificeret for klassifikationen i reglerne fra en anerkendt organisation eller ækvivalente regler, som en administration anvender i overensstemmelse med, direktiv 2009/15/EFom fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed.

1.3 For nye passagerskibe i klasse A, B, C og D gælder det, at navigationsudstyr, som er opregnet i bilag A.1 til direktiv 96/98/EF om udstyr i skibe, og som opfylder nævnte direktivs bestemmelser, anses at opfylde typegodkendelseskravene i SOLAS V/18.1.

1.4 Nye passagerskibe i klasse A skal opfylde samtlige krav i SOLAS konventionen af 1974 i den gældende affattelse. Hvad angår de regler, hvor SOLAS overlader fortolkningen til administrationen, lægger Søfartsstyrelsen den fortolkning, der fremgår af kapitel II-1, II-2 og III, til grund.

1.5 Nye passagerskibe i klasse A, B, C og D skal, når det i hver enkelt regel udtrykkeligt er anført for den pågældende klasse af passagerskibe, opfylde kravene i kapitel II-1, II-2, II-5 og III. Nye skibe i klasse B, C og D med en længde på under 24 meter skal opfylde kravene i regel II-1/B/2 til og med II-1/B/8 og II-1/B/10, medmindre det godtgøres over for Søfartsstyrelsen, at de opfylder regler, der garanterer et tilsvarende sikkerhedsniveau. Idet der er taget hensyn til de specifikke lokale driftsforhold i de havområder, de pågældende skibe må sejle i, kan nye skibe med en længde mindre end 24 m godkendes til sejlads i havområder af klasse D, såfremt de opfylder kravene til lækstabilitet og flydeevne i Søfartsstyrelsens seneste tekniske forskrift om passagerskibe, der udelukkende er i fart i havneområder.

1.6 I nye passagerskibe i klasse A, B, C og D skal skrog, overbygninger, styrkeskotter, dæk og dækshuse være udført af stål eller andet tilsvarende materiale.

1.7 Nye passagerskibe i klasse A, B, C og D skal opfylde bestemmelserne i kapitel II-3, IV, V, VI, VII, IX, XX, XXI, XXIII og XXIV.

2 For eksisterende passagerskibe med en længde på 24 m og derover gælder følgende:

2.1 Eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde på 24 m og derover skal opfylde bestemmelserne i Rådets direktiv 98/18/EF om sikkerhedsregler og -standarder i passagerskibe, som ændret ved Kommissionens direktiv 2002/25/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiver 2002/84/EF og 2003/24/EF, Kommissionens direktiv 2003/75/EF samt.Rådets direktiv 2009/45/EU som ændret ved Kommissionens direktiv 2010/36/EU.

2.2 Eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde på 24 m og derover skal med hensyn til konstruktion og vedligeholdelse af skrog, hoved- og hjælpemaskineri samt elektriske og automatiske anlæg være i overensstemmelse med de standarder, der er specificeret for klassifikationen i reglerne fra en anerkendt organisation eller ækvivalente regler, som en administration anvender i overensstemmelse med direktiv 2009/15/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed.

2.3 For eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde på 24 m og derover gælder det, at navigationsudstyr, som er opregnet i bilag A.1 til direktiv 96/98/EF om udstyr i skibe, og som opfylder nævnte direktivs bestemmelser, anses at opfylde typegodkendelseskravene i SOLAS V/18.1.

2.4 Eksisterende passagerskibe i klasse A med en længde på 24 m og derover skal på den dato, der fremgår af nedenstående tabel, opfylde de regler for eksisterende passagerskibe, der fremgår af SOLAS konventionen af 1974 i den gældende affattelse, medmindre der fastsættes tidligere datoer i SOLAS konventionen. Hvad angår de regler, hvor SOLAS overlader fortolkningen til administrationen, lægger Søfartsstyrelsen den fortolkning, der fremgår af kapitel II-1, II-2 og III, til grund.

Køllægningsdato:
Dato for opfyldelse:
Før 1/1-1940
1/7-2006
1/1-1940 til og med 31/12-1962
1/7-2007
1/1-1963 til og med 31/12-1974
1/7-2008
1/1-1975 til og med 31/12-1984
1/7-2009
1/1-1985 til og med 30/6-1998
1/7-2010

2.5 Eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde på 24 m og derover skal, når det i hver enkelt regel udtrykkeligt er anført for den pågældende klasse af passagerskibe, opfylde kravene i kapitel II-1 og II-2. Bestemmelserne skal opfyldes på den dato, der fremgår af tabellen i regel 4.2.4, medmindre der fastsættes tidligere datoer i kapitel II-1 eller II-2.

2.6 Eksisterende skibe i klasse C og D med en længde på 24 m og derover behøver ikke at opfylde reglerne i kapitel II-1 og II-2, såfremt det godtgøres over for Søfartsstyrelsen, at de opfylder regler, der garanterer et tilsvarende sikkerhedsniveau. Idet der er taget hensyn til de specifikke lokale driftsforhold i de havområder, de pågældende skibe må sejle i, kan eksisterende skibe med hensyn til forhold omfattet af kapitel II-1 og II-2 godkendes til sejlads i havområder af klasse D, såfremt de opfylder bekendtgørelse nr. 173 af 21. maj 1965 om forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v. (hovedbekendtgørelsen), afdeling A samt Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter nr. 2 af 9. februar 1994 om supplerende krav til intakt stabilitet og vandtæt inddeling m.v. for passagerskibe i indenrigsfart, nr. 5 af 3. august 1995 om ekstra brandsikring af passagerskibe i indenrigsfart og nr. 8 af 12. oktober 1995 om særlige krav til placering, styrke og sikring af porte i yderklædningen samt vejrtætte ramper m.v. på ro-ro-skibe. Endvidere kan de med hensyn til forhold omfattet af kapitel II-1 og II-2 godkendes til sejlads i havområder af klasse C, såfremt de tillige opfylder Skibstilsynets Meddelelser D, kapitel II-1 og II-2.

2.7 I eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde på 24 m eller derover skal skrog, overbygninger, styrkeskotter, dæk og dækshuse være udført af stål eller andet tilsvarende materiale.

2.8 Eksisterende skibe i klasse A, B, C og D med en længde på 24 m og derover skal, når det i hver enkelt regel udtrykkeligt er anført for den pågældende klasse af passagerskibe, opfylde kravene i kapitel III. Bestemmelserne skal opfyldes på den dato, der fremgår af tabellen i regel 4.2.4, medmindre der fastsættes tidligere datoer i kapitel III.

2.9 Når det i kapitel II-1, II-2 og III kræves, at et eksisterende skib med en længde på 24 m og derover skal opfylde en IMO-resolution, behøver skibe, der er bygget inden to år efter datoen for vedtagelsen af den pågældende resolution, ikke at opfylde denne under forudsætning af, at de opfylder den eventuelle tidligere, endnu gældende resolution.

2.10 Eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde på 24 m og derover skal opfylde bestemmelserne i kapitel II-3/28, IV, V, VI, VII, IX, XX, XXI, XXIII og XXIV.

3 For eksisterende passagerskibe med en længde mindre end 24 m gælder følgende:

3.1 Eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde mindre end 24 m skal med hensyn til konstruktion og vedligeholdelse af skrog, hoved- og hjælpemaskineri samt elektriske og automatiske anlæg være i overensstemmelse med de standarder, der er specificeret for klassifikationen i reglerne fra en anerkendt organisation eller ækvivalente regler, som en administration anvender i overensstemmelse med artikel 11, i direktiv 2009/15/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed.

3.2 I eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde mindre end 24 m og en bruttotonnage på 20 eller derover skal skrog, overbygninger, styrkeskotter, dæk og dækshuse være udført af stål eller andet tilsvarende materiale.

3.3 For eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde mindre end 24 m gælder det, at navigationsudstyr, som er opregnet i bilag A.1 til direktiv 96/98/EF om udstyr i skibe, og som opfylder nævnte direktivs bestemmelser, anses at opfylde typegodkendelseskravene i SOLAS V/18.1 .

3.4 Eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde mindre end 24 m skal være udrustet med en radartransponder (SART) og et bærbart VHF-radioanlæg senest på den dato, der fremgår af tabellen i regel 4.2.4.

3.5 Eksisterende passagerskibe i klasse A, B, C og D med en længde mindre end 24 m skal opfylde bestemmelserne i kapitel II-3/28, IV, V, VI, VII, IX, XX, XXI, XXIII og XXIV.

4 For højhastighedspassagerfartøjer gælder følgende:

4.1 Højhastighedspassagerfartøjer, som er bygget, eller som har undergået større reparationer, ombygninger eller forandringer efter 1. januar 1996, skal opfylde kravene i koden for højhastighedsfartøjer, medmindre kølen var lagt, eller et tilsvarende konstruktionsstadium var nået, senest 4. juni 1998, og aflevering og indsætning i fart skete senest 4. december 1998, og fartøjet fuldt ud opfyldte kravene i DSC-koden indeholdt i IMO resolution A.373(X) af 14. november 1977, som ændret ved Komitéen for Sikkerhed på Søens resolution MSC.37(63) af 19. maj 1994.

4.2 Højhastighedspassagerfartøjer, som er bygget inden 1. januar 1996, og som opfylder kravene i koden for højhastighedsfartøjer, skal fortsat være i drift som certificeret efter denne kode.

4.3 Højhastighedspassagerfartøjer, som er bygget inden 1. januar 1996, og som ikke opfylder kravene i koden for højhastighedsfartøjer, må ikke være i indenrigsfart, medmindre de allerede var i indenrigsfart i Danmark den 4. juni 1998, i hvilket tilfælde de kan få tilladelse til fortsat at være i indenrigsfart i Danmark. Sådanne fartøjer skal opfylde kravene i DSC-koden som ændret.

4.4 Konstruktion og vedligeholdelse af højhastighedspassager-fartøjer og deres udstyr skal være i overensstemmelse med en anerkendt organisations regler for klassifikation af højhastighedsfartøjer eller ækvivalente regler, som en administration anvender i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 2009/15/EFom fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed.

4.5 Højhastighedspassagerfartøjer skal opfylde bestemmelserne i kapitel II-3/28, V, VI, VII, IX, XX, XXI, XXIII og XXIV.

Regelværkets krav er på de efterfølgende sider sammenfattet i en række tabeller. For et konkret skib finder man den aktuelle kolonne ved at overveje følgende spørgsmål: Er skibet nyt eller eksisterende? – Hvilken klasse tilhører skibet? – Er skibets længde 24 m eller derover? Regelværkets regler er opført i venstre kolonne, og i den aktuelle kolonne til højre er de regler, der er gældende for det konkrete skib, markeret med et x. Man skal dog være opmærksom på, at gyldigheden af visse regler tillige afhænger af andre parametre, f.eks. om skibet har et ro-ro-lastrum, om det transporterer farligt gods, om det befordrer 400 personer eller derover, om det befordrer højst 36 passagerer, etc.

Nye passagerskibe

Eksisterende passagerskibe

Krav

Klasse →

A

B

C

D

A

B

C

D

Længde →

24 m

<

<

<

<

<

<

<

<

Rådets direktiv 98/18/EF
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
x
 
x
 
x
 
Klassifikation
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
I
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
SOLAS/II for nye skibe
x
x
                           
SOLAS/II for eks. skibe
               
x
             
II-1/A
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/A-1/1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
II-1/A-1/2
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/A-1/3
   
x
 
x
 
x
                 
II-1/B-1
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/B-2/1 første
x
x
x
x
x
x
x
x
               
II-1/B-2/1 sidste
               
x
 
x
         
II-1/B-2/2 - 7.5
   
x
x
x
x
x
x 1)
   
x
         
II-1/B-2/7.6 - 7.9
   
x
x
x
x
x
x 1)
               
II-1/B-2/8
   
x
x
x
x
x
x 1 )
   
x
         
II-1/B-2/8-1
                   
x
         
II-1/B-2/8-2
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/B-2/8-3
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/B-2/9
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/B-2/10
   
x
x
x
x
x
x 1)
   
x
         
II-1/B-2/11 - 13.4
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/B-2/13.5.1 første
     
x
 
x
 
x
   
x
         
II-1/B-2/13.5.1 sidste
   
x
 
x
 
x
                 
II-1/B-2/13.5.2 første
     
x
 
x
 
x
   
x
         
II-1/B-2/13.5.2 sidste
   
x
 
x
 
x
                 
II-1/B-2/13.5.3
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/B-2/13.5.4 – 13.5.5
   
x
 
x
 
x
                 
II-1/B-2/13.5.6 – 13.6.1
     
x
 
x
 
x
   
x
         
II-1/B-2/13.6.2
                   
x
         
II-1/B-2/13.7.1 – 13.7.3
   
x
 
x
 
x
                 
II-1/B-2/13.7.4 første
   
x
 
x
 
x
                 
II-1/B-2/13.7.4 sidste
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/B-2/13.7.5 – 13.8.3
   
x
 
x
 
x
                 
II-1/B-2/13.9.1 – 13.9.3
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/B-2/13.10.1 - 13.11
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/B-2/14 - 15.5
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/B-2/15.5.1 – 15.5.6
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/B-2/15.6 – 17
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/B-2/17-1.1
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/B-2/17-1.2
                   
x
         
II-1/B-2/17-2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
x
 
x
 
x
 
II-1/B-2/17-3 – 19
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/B-2/20
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
x
 
x
 
x
 
II-1/B-2/21 – 22
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/B-2/23 – 25
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
x
         
II-1/B-3
x
x
x
x
x
x
   
x
 
x
         
II-1/C/1.1 - 1.3
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/C/1.4
   
x
x
x
x
                   
II-1/C/1.5
x
x
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/C/1.6
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/C/2 - 3.1.5
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/C/3.1.6 - 3.1.6.2
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/C/3.1.6.3 - 3.1.6.4
x
x
x
x
x
x
x
x
               
II-1/C/3.2 - 6.3
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/C/6.4
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/C/6.5
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/C/6.6 - 6.12
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/C/7.1
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/C/7.2
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/C/7.3 første
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/C/7.3 sidste - 7.4
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/C/8 - 11
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/C/12 - 12.8
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/C/12.9
   
x
x
x
x
x
                 
II-1/C/13 - 15
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/C/16
x
x
x
x
x
x
x
x
               
II-1/D/1 – 2.3
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/D/2.4
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/D/3 – 3.6
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/D/3.7
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/D/4 – 5.5.2
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/D/5.5.3 - 5.6
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/D/5.7.1
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/D/5.7.2 - 5.10
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/E/1
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/E/2
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/E/3
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-1/E/4
   
x
x
x
x
x
x
               
II-1/E/5
   
x
x
x
 
x
     
x
         
II-1/E/6 - 9
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/1.1 - 1.4
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/1.5
                   
x
         
II-2/A/2 - 3.1.1
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/3.1.2 - 3.1.3
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/A/3.2 - 3.8
   
x
x
x
 
x
     
x
         
II-2/A/3.9
         
x
 
x
               
II-2/A/4.1.1 - 4.1.12
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/4.1.13 - 4.1.15
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/A/4.1.16 – 4.2.5
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/4.2.6 - 4.2.7
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/A/4.3.1 - 4.3.2
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/4.3.3
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/A/4.4.1 – 4.4.4
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/4.4.5
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/A/4.5.1 - 4.5.6
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/4.5.7 -4.5.8
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/A/5.1 - 5.4
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/5.5 - 5.9
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/A/5.10 - 5.15
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/6.1 - 6.3
   
x
 
x
 
x
                 
II-2/A/6.4 - 6.5
     
x
 
x
 
x
   
x
         
II-2/A/6.6 - 6.7
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/6.8
   
x
 
x
 
x
     
x
         
II-2/A/7.1 - 7.2
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/7.3
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/A/7.4 - 8.21
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/8.22 - 8.23
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/A/9.1 - 9.3.4
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/9.3.4.1. – 9.3.4.2
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/A/9.3.5
x
x
x
x
x
x
x
x
               
II-2/A/10.1 - 10.2.6
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/10.2.6.1
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/A/10.2.6.2 - 10.2.8
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/10.2.9 - 10.2.11
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/A/10.2.12 - 10.2.15
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/A/10.2.16
                   
x
         
II-2/A/10.3 - 10.6
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/11
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/12.1 - 12.8 første
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/12.8 sidste
x
x
x
x
x
x
x
x
               
II-2/A/12.9
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/12.10
x
x
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/12.11
x
x
x
x
x
x
x
x
               
II-2/A/12.12
x
x
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/A/13 - 16
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/1
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/2.1.1
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/2.1.2
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/2.2
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/2.3 - 2.5
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/3.1.1
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/3.1.2 - 3.3
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/4
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/5 – 6.1.4
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/6.1.5
   
x
 
x
 
x
                 
II-2/B/6.1.6
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/6.1.6a - 6.1.9
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/6.2 - 6.3.1.2
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/6.3.1.3 - 6.3.1.4
x
x
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/6.3.2 - 6-1.1
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/6-1.2 - 6-1.3
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/7.1 - 7.4.1
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/7.4.2 - 7.6
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/7.7 - 7.7.1.3
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/7.8
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/7.9
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/8 – 8.1.2
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/8.2 første
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/8.2 sidste
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/8.3
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/9.1.1
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/9.1.2 - 9.1.3
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/9.1.4 - 9.1.5
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/9.1.6
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/9.1.7 - 9.2.8
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/9.2.9
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/9.2.10
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/10.1 - 10.2
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/10.3
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/10.4
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/11
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/12
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/13
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/14.1 - 14.1.5a
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/14.1.5b
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/14.1.6
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/14.2.1.1
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/14.2.1.2
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/14.2.2 - 15.4
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/15.5
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/15.6 - 15.7
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2/B/16
                   
x
         
II-2/B/17 første
   
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2/B/17 sidste - 18
   
x
x
x
x
x
x
               
II-2 N(1)
x
x
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2 N(2)
x
x
x
x
x
x
x
x
   
x
         
II-2 N(3)
x
x
x
x
x
x
x
x
   
x
         
                                 
   
Nye passagerskibe
Eksisterende passagerskibe
Krav
Klasse →
A
B
C
D
A
B
C
D
Længde 24 m
<
<
<
<
<
<
<
<
II-3/1-27
x
x
x
x
x
x
x
x
               
II-3/28
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
II-5/1
x
 
x
 
x
 
x
                 
II-5/2
 
x
 
x
 
x
 
x
               
II-5/3
           
x
x
               
II-5/4
x
x
x
x
x
x
x
x
               
Skibstilsynet D/II
                       
x
     
FSK. nr. 2 af 9/2-1994
                       
x
 
x
 
FSK. nr. 5 af 3/8-1995
                       
x
 
x
 
FSK. nr. 8 af 12/10-1995
                       
x
 
x
 
BEK. nr. 173/1965, A
                           
x
 
SOLAS/III for nye skibe
x
x
                           
SOLAS/III (for eksist. skibe)
               
x
x
           
III/1 - 3.1 første
   
x
x
x
x
x
x
   
x
 
x
 
x
 
III/3.1 sidste
   
x
x
x
x
x
x
               
III/3.2 - 3.2.3
   
x
x
x
x
x
x
   
x
 
x
 
x
 
III/3.2.4
   
x
x
x
x
x
x
               
III/3.2.5 - 5.6
   
x
x
x
x
x
x
   
x
 
x
 
x
 
III/5.7 - 5.8
   
x
x
x
x
x
x
               
III/5-1.1 - 5-1.2
   
x
x
x
x
x
x
   
x
 
x
 
x
 
III/5-1.3 - 5-1.4
   
x
x
           
x
         
III/5-1.5 - 9.1
   
x
x
x
x
x
x
   
x
 
x
 
x
 
III/9.1.1
                   
x
 
x
 
x
 
III/9.1.2
   
x
x
x
x
x
x
               
III/9.2 første
   
x
x
x
x
x
x
   
x
 
x
 
x
 
III/9.2 sidste
   
x
x
x
x
x
x
               
III/9.3 - 10.5
   
x
x
x
x
x
x
   
x
 
x
 
x
 
III/10.6
   
x
x
x
x
x
x
               
III/11 – 13
   
x
x
x
x
x
x
   
x
 
x
 
x
 
IV – XXIV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Højhastigheds-passagerfartøjer
Bygget inden 1/1-1996
Bygget 1/1-1996 eller senere og køllagt før 4/6-1998