Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om luftfart

(Kommunal drift af flyvepladser, regulering af erstatningsansvarsgrænser, sletning i register af luftfartøjer og udstedelse af forbud og påbud m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, som ændret ved § 37 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Statens Luftfartsvæsen«, »luftfartsvæsenet« og »Luftfartsvæsenet« til: »Trafikstyrelsen«, og »Statens Luftfartsvæsens« ændres til: »Trafikstyrelsens«.

2. I § 2, stk. 2, ændres »under c)« til: »i stk. 1, litra c,«.

3. I § 13 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Et luftfartøj kan slettes af registeret, hvis et anmeldt ejerskifte ikke kan registreres, fordi begæring om registrering, dokumentation for erhvervelsen af luftfartøjet eller erklæring om, at betingelserne i § 7 er opfyldt, ikke er forelagt for registreringsmyndigheden, og den nye ejer ikke inden en frist, der fastsættes af registreringsmyndigheden, tilvejebringer det, der er nødvendigt for registreringen.«

4. I § 20, stk. 3, ændres »§ 2 c)« til: »§ 2, stk. 1, litra c«.

5. I § 21, stk. 2, ændres »§ 2 b)« til: »§ 2, stk. 1, litra b«.

6. I § 21, stk. 3, ændres »§ 2 c)« til: »§ 2, stk. 1, litra c«.

7. I § 26, stk. 3, ændres »under c)« til: »i stk. 1, litra c,«, og »under d)« ændres til: »i stk. 1, litra d,«.

8. Efter § 52 indsættes:

»§ 52 a. Kommuner og kommunale fællesskaber kan eje og drive flyvepladser med tilknyttet virksomhed, herunder parkeringsanlæg, på et forretningsmæssigt grundlag og kan i den forbindelse fastsætte betaling for benyttelse af flyvepladsen.

Stk. 2. En kommune kan alene eller sammen med andre varetage aktiviteter efter stk. 1 i selskabsform.«

9. I § 62 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at indflyvningen til flyvepladser, hvis benyttelse ikke står åben for offentligheden, men som har væsentlig samfundsmæssig betydning, ligeledes skal sikres i overensstemmelse med de nedenfor fastsatte regler, der dog under særlige omstændigheder kan fraviges af ministeren.«

10. I § 71, stk. 3, indsættes efter »stk. 1 og 2«: »samt EU-forordninger på luftfartsområdet«.

11. I § 71, stk. 4, indsættes efter »betalingen«: »efter stk. 1 og 2 samt EU-forordninger på luftfartsområdet«.

12. I § 71, stk. 5, indsættes efter »stk. 1 og 2«: »samt EU-forordninger på luftfartsområdet«.

13. I § 90, stk. 1, nr. 3, ændres »til eller fra Danmark med luftfartøj fra« til: »med luftfartøjer mellem Danmark og«.

14. I § 90 a, stk. 2, ændres »til og fra Danmark med luftfartøj fra« til: »med luftfartøjer mellem Danmark og«.

15. I § 111, stk. 1 og 2, ændres »100.000« til: »113.000«.

16. I § 111, stk. 3, ændres »4.150« til: »4.694«.

17. I § 111, stk. 4, ændres »1.000« til: »1.131«.

18. I § 111, stk. 5, ændres »17« til: »19«.

19. I § 130, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 2 a)« til: »§ 2, stk. 1, litra a«, og »§ 2 c)« ændres til: »§ 2, stk. 1, litra c«.

20. I § 130, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 2 c)« til: »§ 2, stk. 1, litra c,«.

21. I § 130, stk. 3, ændres »§ 2 b)« til: »§ 2, stk. 1, litra b,«, og »§ 2 c)« ændres til: »§ 2, stk.1, litra c«.

22. § 150 e, stk. 1, affattes således:

»Transportministeren fører tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i denne lov og de regler, der er fastsat i medfør heraf, samt EU-forordninger på luftfartsområdet. Ministeren kan herunder udstede de forbud og påbud, som skønnes nødvendige for at afværge en overhængende, betydelig fare for flyvesikkerheden. Ministeren kan endvidere påbyde, at forhold, der strider mod loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf, samt EU-forordninger på luftfartsområdet, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.«

23. I § 150 e, stk. 2, ændres », som omfattes af loven« til: »på luftfartsområdet«.

24. I bilag 1, § 90, stk. 1, ændres »til og fra Danmark med luftfartøj fra« til: »med luftfartøjer mellem Danmark og«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2011.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske henholdsvis grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Christian Schmidt

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.