Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

(Pensionsordninger for ægtefæller til udsendte medarbejdere m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatningen af pensionsordninger (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 25. juni 1999, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 956 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om opgørelsen af ordningens værdi.«

2. I § 18, stk. 2, 2. pkt., ændres »ejerens arbejdsgiver« til: »en arbejdsgiver m.v.«.

3. I § 19, 1. pkt., indsættes efter »arbejdstageren«: », herunder indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension vedrørende arbejdsgiverbetalte dagpengeydelser i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel«.

4. I § 19 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en person, der omfattes af §§ 2 a eller 2 b i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, medregnes ikke indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension, som foretages af de kommunale dagpenge- og socialmyndigheder, arbejdsløshedskasserne eller Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen.

    Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en person medregnes ikke beløb, der af den pågældendes ægtefælles eller samlevers arbejdsgiver indbetales til en af kapitel 1 omfattet ordning for den pågældende i en periode af mindst en måneds varighed, hvori den pågældendes ægtefælle eller samlever af sin arbejdsgiver er udsendt for at arbejde i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, og hvori den pågældende har fælles bopæl med den udsendte i den fremmede stat, Færøerne eller Grønland. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis der under udsendelsen indbetales præmier eller bidrag til en pensionsordning i ansættelsesforhold omfattet af denne lovs afsnit I eller II A for den pågældende.«

5. I § 19 B, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »pensionsindbetalingerne«: »inklusive indbetalinger til en pensionsordning omfattet af § 19 C«.

6. I § 21 indsættes efter 3. pkt.:

»Er der for en person indbetalt beløb til kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, der omfattes af § 19, stk. 3, 1. pkt., anses sådanne beløb ved anvendelsen af 1.-3. pkt. for indbetalt af personens arbejdsgiver.«

7. I § 21 A, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Ved beregningen af det overskydende beløb ses der bort fra personlig indkomst, der ikke er skattepligtig til Danmark, eller hvortil beskatningsretten efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst tilfalder en fremmed stat, Færøerne eller Grønland.«

8. § 21 A, stk. 1, 2. pkt., som bliver 3. pkt., affattes således:

»1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis indbetalinger m.v., som skal medregnes ved indkomstopgørelsen efter § 21, 2. pkt., med arbejdsgiverens samtykke udbetales til den pågældende.«

9. § 23, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Ved opgørelsen af en arbejdsgivers skattepligtige indkomst sidestilles beløb, som af den pågældende indbetales til en af kapitel 1 omfattet ordning for en arbejdstager, der er ansat hos den pågældende, med beløb, der er udbetalt til arbejdstageren selv. Ved opgørelsen af arbejdsgiverens skattepligtige indkomst sidestilles endvidere beløb, som af den pågældende indbetales til en af kapitel 1 omfattet ordning for en arbejdstagers ægtefælle eller samlever i de i § 19, stk. 3, 1. pkt., omhandlede tilfælde, med beløb, der er udbetalt til arbejdstageren selv.«

10. § 26 A, stk. 4, ophæves.

11. I § 41 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ved deloverførsel af beløb fra en ordning til en anden ordning efter stk. 1, 2 eller 3 anses den overførte del fortrinsvis at hidrøre fra de senest indbetalte bidrag eller præmier.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

12. I § 41, stk. 6, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 7, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

13. I § 43, stk. 1, ændres »§ 8, nr. 1« til: »§ 8, stk. 1, nr. 1«.

14. I § 53 A, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en person medregnes beløb, der af den pågældendes ægtefælles eller samlevers arbejdsgiver indbetales til en pensionsordning m.v. som nævnt i stk. 1 for den pågældende i en periode af mindst en måneds varighed, hvori den pågældendes ægtefælle eller samlever af sin arbejdsgiver er udsendt for at arbejde i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, og hvori den pågældende har fælles bopæl med den udsendte i den fremmede stat, Færøerne eller Grønland. 3. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis der under udsendelsen indbetales præmier eller bidrag til en pensionsordning i ansættelsesforhold omfattet af denne lovs afsnit I eller II A for den pågældende.«

15. I § 56, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »arbejdsgiver«: »m.v.«.

§ 2

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 2. juli 1999, som ændret senest ved § 15 i lov nr. 958 af 20. december 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 7 A, stk. 2, nr. 4, ændres »§ 19« til: »§ 19, stk. 1«.

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. § 1, nr. 5, har virkning, når skattepligten ophører efter denne lovs ikrafttræden.

    Stk. 3. § 1, nr. 7 og 8, har virkning for indkomståret 2000 og senere indkomstår. Ved anvendelsen af pensionsbeskatningslovens § 21 A, stk. 1, 2. pkt., anses indbetalinger til pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, for omfattet af bestemmelsen i indkomståret 1999.

    Stk. 4. § 1, nr. 6, 9, 14 og 15, og pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, har virkning for pensionsordninger, der er oprettet eller tilknyttet ordningen den 1. januar 1999 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 15. marts 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad