Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen) og om gennemførelse af protokol om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet (CIS-konventionen)

§ 1

I lov nr. 763 af 27. november 1991 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), som ændret senest ved lov nr. 229 af 27. marts 1996, affattes § 1, stk. 1, således:

»Konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, som ændret ved konventionen af 21. december 1995 om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud og som ændret ved protokol af 25. maj 1999 om ændring af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, gælder her i landet.«

§ 2

Protokollen af 29. november 1996 om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet (CIS-konventionen), jf. bilag 2 til denne lov, gælder her i landet. Præjudiciel forelæggelse kan foretages af enhver retsinstans, som fastsat i protokollens artikel 2, stk. 2, litra b.

§ 3

Skatteministeren fastsætter tidspunkterne for ikrafttrædelsen af lovens §§ 1 og 2.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 15. marts 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad


Bilag 1

PROTOKOL

om ændring af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

(1999/C 202/01)

DE KONTRAHERENDE STATER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

SOM ØNSKER at gennemføre artikel 293 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, hvorefter de har forpligtet sig til at indlede forhandlinger med hinanden for at sikre afskaffelse af dobbeltbeskatning for deres statsborgere,

SOM HENVISER til konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud(1)(1) , i det følgende benævnt voldgiftskonventionen,

SOM HENVISER til konventionen af 21. december 1995 om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud(2) ,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at voldgiftskonventionen trådte i kraft den 1. januar 1995 i henhold til dens artikel 18; den udløber den 31. december 1999, medmindre dens gyldighed forlænges,

HAR VEDTAGET at indgå denne protokol om ændring af voldgiftskonventionen og har med henblik herpå som befuldmægtigede udpeget:

KONGERIGET BELGIEN:

Jean-Jacques VISEUR

finansminister;

KONGERIGET DANMARK:

Marianne JELVED

økonomiminister og minister for nordisk samarbejde;

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND:

Hans EICHEL

forbundsfinansminister;

DEN HELLENSKE REPUBLIK:

Yannos PAPANTONIOU

økonomiminister;

KONGERIGET SPANIEN:

Cristóbal Ricardo MONTORO MORENO

statssekretær for økonomi;

DEN FRANSKE REPUBLIK:

Dominique STRAUSS-KAHN

økonomi- og finans- og industriminister;

IRLAND:

Charlie McCREEVY

finansminister;

DEN ITALIENSKE REPUBLIK:

Vincenzo VISCO

finansminister;

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG:

Jean-Claude JUNCKER

premierminister, ministre d'État, finansminister og arbejdsminister;

KONGERIGET NEDERLANDENE:

Wilhelmus Adrianus Franciscus Gabriël (Willem) VERMEEND

statssekretær for finansielle spørgsmål;

REPUBLIKKEN ØSTRIG:

Rudolf EDLINGER

forbundsfinansminster;

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK:

António Luciano Pacheco DE SOUSA FRANCO

finansminister;

REPUBLIKKEN FINLAND:

Sauli NIINISTÖ

vicestatsminister, finansminister;

KONGERIGET SVERIGE:

Bosse RINGHOLM

finansminister;

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND:

Sir Stephen WALL, K.C.M.G., L.V.O.

Ambassadør, Fast repræsentant for Det Forenede Kongerige Storbritannien

og Nordirland ved Den Europæiske Union;

SOM, forsamlet i Rådet og efter at have udvekslet deres fuldmagter, der er fundet i god og behørig form,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud ændres således:

Artikel 20 affattes således:

»Artikel 20

Denne konvention er indgået for en periode på fem år. Den forlænges med yderligere fem år ad gangen, medmindre en kontraherende stat senest seks måneder før udløbet af en femårsperiode skriftligt gør indsigelse over for generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union.«

 

Artikel 2

1. Denne protokol ratificeres, accepteres eller godkendes af signatarstaterne. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union.

2. Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union giver signatarstaterne meddelelse om a) deponeringen af hvert enkelt ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument b) datoen for denne protokols ikrafttræden.

Artikel 3

1. Denne protokol træder i kraft på den første dag i den tredje måned efter, at den sidste af de kontraherende stater har deponeret sit ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument.

2. Denne protokol har virkning fra den 1. januar 2000.

3. Perioden fra den 1. januar 2000 indtil datoen for protokollens ikrafttræden tages ikke i betragtning ved afgørelsen af, om en sag er blevet forelagt inden for den frist, der er anført i voldgiftskonventionens artikel 6, stk. 1.

Artikel 4

Denne protokol, der er udfærdiget i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union. Generalsekretæren fremsender en bekræftet genpart til hver af signatarstaternes regeringer.

 

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios reunidos en el seno del Consejo suscriben el presente Protocolo.

 

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

 

Zu urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

S e q i s u ñ s g u ñ n a n ñ u e r ñ , p i v q p c e c r a m m e n p i q l g r e o p v s i p i v q e c r a w a n u p q a r p n q r ñ u p k p l l p .

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires réunis au sein du Conseil ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an bPrótacal seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de gevolmachtigden, in het kader van de Raad bijeen, hun handtekening onder dit protocol hebben gesteld.

Em fé do que os plenipotenciários apuseram as suas assinaturas, no final do presente protocolo.

Tämän vakuudeksi täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Till bevis härpå har de befullmäktigade, församlade i rådet, undertecknat detta protokoll.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

E c i n e s u i f B r v o e l l e f , u g n e i k p s u g q e m q u g M a i p v u p v e u p v f x i l i a e n n i a k p s i a e n e n g n u a e n n e a .

Done at Brussels, on the twenty-fifth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil ar an gcúigiú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain míle naoi gcéad nócha a naoi.

Fatto a Bruxelles, il venticinque maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, op vijfentwintig mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Utfärdat i Bryssel den tjugofemte maj nittonhundranittionio.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

C i a u g n E l l g n i k g D g m p k r a u i a

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

SLUTAKT

fra konferencen af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 25. maj 1999

REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERING,

FORSAMLET i Rådet den 25. maj 1999,

SOM ERINDRER OM sine konklusioner af 19. maj 1998 vedrørende forlængelse af gyldighedsperioden for voldgiftskonventionen (konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud), i henhold til hvilke de var enige om, at denne konventionens gyldighedsperiode bør forlænges med fem år fra dens udløbsdato, og at den derefter bør forlænges stiltiende med fem år ad gangen, hvis ingen kontraherende stat gør indvendinger,

ER ENIGE om nødvendigheden af at forlænge gyldighedsperioden for dobbeltbeskatningskonventionen med fem år fra den 1. januar 2000,

HAR UNDERTEGNET protokollen om ændring af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

E c i n e s u i f B r v o e l l e f , u g n e i k p s u g q e m q u g M a i p v u p v e u p v f x i l i a e n n i a k p s i a e n e n g n u a e n n e a .

Done at Brussels, on the twenty-fifth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil ar an gcúigiú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain míle naoi gcéad nócha a naoi.

Fatto a Bruxelles, il venticinque maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, op vijfentwintig mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksaankymmentäyhdeksän.

Utfärdat i Bryssel den tjugofemte maj nittonhundranittionio.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

C i a u g n E l l g n i k g D g m p k r a u i a

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Før Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


(1) EFT L 225 af 20.8.1990, s. 10.

(2) EFT C 26 af 31.1.1996, s. 1.


Bilag 2

RÅDETS RETSAKT

af 29. november 1996

om udarbejdelse af en protokol på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet

(97/C 151/02)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

 

som henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel K.3, stk. 2, litra c), og

 

som tager i betragtning, at i henhold til artikel K.3, stk. 2, litra c), kan det i konventioner udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union bestemmes, at Domstolen efter de nærmere regler, som er fastsat i konventionerne, har kompetence til at fortolke disses bestemmelser og til at træffe afgørelse om tvister vedrørende deres anvendelse,

 

FASTSLÅR, at den i bilaget indeholdte protokol, som repræsentanterne for EU-medlemsstaternes regeringer har undertegnet dags dato, hermed er udarbejdet, og

 

ANBEFALER medlemsstaterne at vedtage den i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 1996.

På Rådets vegne

N. OWEN

Formand

BILAG

PROTOKOL udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser, der knyttes som bilag til konventionen:

Artikel 1

De Europæiske Fællesskabers Domstol har på de betingelser, der er fastsat i denne protokol, kompetence til at træffe præjudiciel afgørelse om fortolkningen af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet.

Artikel 2

1. I en erklæring fremsat i forbindelse med undertegnelsen af denne protokol eller på ethvert senere tidspunkt vil en medlemsstat kunne acceptere, at De Europæiske Fællesskabers Domstol har kompetence til at træffe præjudiciel afgørelse om fortolkningen af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet på betingelserne i stk. 2, litra a) eller litra b).

2. En medlemsstat, der fremsætter en erklæring i medfør af stk. 1, kan nærmere angive:

a) at en retsinstans i denne medlemsstat, hvis afgørelser ikke kan ankes inden for det nationale retssystem, kan anmode De Europæiske Fællesskabers Domstol om at træffe præjudiciel afgørelse vedrørende et spørgsmål, der er rejst i en for retsinstansen verserende sag, og som angår fortolkningen af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet, når den pågældende retsinstans skønner, at en afgørelse vedrørende dette spørgsmål er nødvendig for at kunne træffe afgørelse, eller

b) at en retsinstans i denne medlemsstat kan anmode De Europæiske Fællesskabers Domstol om at træffe præjudiciel afgørelse vedrørende et spørgsmål, der er rejst i en for retsinstansen verserende sag, og som angår fortolkningen af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet, når den pågældende retsinstans skønner, at en afgørelse vedrørende dette spørgsmål er nødvendig for at kunne træffe afgørelse.

Artikel 3

1. Protokollen vedrørende statutten for De Europæiske Fællesskabers Domstol og Domstolens procesreglement finder anvendelse.

2. I overensstemmelse med statutten for De Europæiske Fællesskabers Domstol kan medlemsstater, uanset om de har fremsat en erklæring i medfør af artikel 2, indgive indlæg eller andre skriftlige udtalelser til De Europæiske Fællesskabers Domstol i sager, som er forelagt den i medfør af artikel 1.

Artikel 4

1. Denne protokol skal vedtages af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

2. Medlemsstaterne giver depositaren notifikation om afslutningen af de procedurer, der efter deres forfatningsmæssige bestemmelser kræves for at vedtage denne protokol, samt om erklæringer, der er fremsat i medfør af artikel 2.

3. Denne protokol træder i kraft 90 dage efter den dato, hvor den sidste af de stater, som på tidspunktet for Rådets vedtagelse af retsakten om denne protokol var medlem af Den Europæiske Union, har foretaget notifikation, jf. stk. 2. Protokollen træder dog tidligst i kraft samtidig med konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet.

Artikel 5

1. Denne protokol er åben for tiltrædelse af stater, der bliver medlem af Den Europæiske Union.

2. Tiltrædelsesinstrumenterne deponeres hos depositaren.

3. Teksten til protokollen på den tiltrædende medlemsstats sprog, som udformet af Rådet for Den Europæiske Union, er autentisk.

4. Denne protokol træder for den tiltrædende medlemsstat i kraft 90 dage efter den dato, hvor denne stat har deponeret sit tiltrædelsesinstrument, eller på den dato, hvor protokollen træder i kraft, hvis den endnu ikke er trådt i kraft ved udløbet af ovennævnte periode på 90 dage.

Artikel 6

Stater, der bliver medlem af Den Europæiske Union, og som tiltræder konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet i overensstemmelse med konventionens artikel 25, skal acceptere bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 7

1. Medlemsstater, der er høje kontraherende parter, kan foreslå ændringer til denne protokol. Alle ændringsforslag sendes til depositaren, der underretter Rådet herom.

2. Rådet fastlægger ændringer og anbefaler medlemsstaterne at vedtage dem i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

3. De således fastlagte ændringer træder i kraft efter bestemmelserne i artikel 4.

Artikel 8

1. Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union er depositar for denne protokol.

2. Depositaren offentliggør i De Europæiske Fællesskabers Tidende notifikationer, instrumenter og meddelelser vedrørende denne protokol.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

S e q i p u ñ s g u ñ g a n ñ u e r ñ , p i v q p c r a w p n u e f q c g r e o p v s i p i e h e s a n u g n v q p c r a w g u p v f x a u ñ a q p u p q a r p n q r ñ u p x p l l p .

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an bPrótacal seo.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit protocol hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente protocolo.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Till bevis på detta har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en un único ejemplar, en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Bruxelles, den niogtyvende november nitten hundrede og seksoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

E c i n e s u i f B r v o e l l e f , s u i f e i x p s i e n n e a N p e m b r i p v x i l i a e n n i a x p s i a e n e n g n u a e o i , s e e n a m p n p a n u i u v q p , s u g n a c c l i x g , c e r m a n i x g , c a l l i x g , d a n i x g , e l l g n i x g , i s q a n i x g , i u a l i x g , p l l a n d i x g , q p r u p c a l i x g , s p v g d i x g x a i w i c l a n d i x g c l ñ s s a . P l a u a x e i m e n a e i n a i e o i s p v a v h e n u i x a .

Done at Brussels, this twenty-ninth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six, in a single original in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Shamhain, míle naoi gcéad nócha a sé, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis, agus comhúdarás ag gach ceann de na téacsanna sin.

Fatto a Bruxelles, il ventinove novembre millenovecentonovantasei, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Gedaan te Brussel, de negenentwintigste november negentienhonderd zesennegentig, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Griekse, de Ierse, de italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde elk der teksten gelijkelijk authentiek.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Novembro de mil novecentos e noventa e seis, exemplar único, nas línguas alemãn, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsatåyhdeksänkymmentäkuusi yhtenä kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Bryssel den tjugonionde november nittonhundranittiosex i ett enda original på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka texter ær lika giltiga.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

C i a u g n x v b e r n g s g u g f E l l g n i x g f

Por el Gobierno del Reino de España

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da República Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ERKLÆRING

om samtidig vedtagelse af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet og protokollen om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af denne konvention

Repræsentanterne for regeringerne for Den Europæiske Unions medlemsstater, forsamlet i Rådet,

i anledning af undertegnelsen af Rådets retsakt om udarbejdelse af protokollen om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet,

som ønsker at sikre en så effektiv og ensartet fortolkning som muligt af nævnte konvention, straks efter dens ikrafttræden,

erklærer, at de er rede til at træffe passende foranstaltninger til, at de nationale procedurer for vedtagelse af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet og af protokollen om dens fortolkning afsluttes samtidigt og så hurtigt som muligt.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes firman la presente declaración.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne erklæring.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Erklärung gesetzt.

S e q i s u ñ s g u ñ n a n ñ u e r ñ , p i v q p c r a w p n u e f q l g r e o p v s i p i e h e s a n u g n v q p c r a w g u p v f x a u ñ a q p u g n q a r p v s a d g l ñ s g .

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Declaration.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente déclaration.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an Dearbhú seo.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze verklaring hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as respectivas assinaturas no final da presente declaração.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän julistuksen.

Till bevis på detta har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna förklaring.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den niogtyvende november nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsundneunzig.

E c i n e s u i f B r v o e l l e f , p u i f e i x p s i e n n e a N p e m b r i p v x i l i a e n n i a x p s i a e n e n u a e o i .

Done at Brussels on the twenty-ninth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Shamhain, míle naoi gcéad nócha a sé.

Fatto a Bruxelles, addí ventinove novembre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de negenentwintigste november negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Novembro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugonionde november nittonhundranittiosex.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

C i a u g n x v b e r n g s g u g f E l l g n i x g f D g m p x r a u i a f

Por el Gobierno del Reino de España

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da República Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Erklæring i medfør af artikel 2

I forbindelse med undertegnelsen af denne protokol erklærer følgende medlemsstater, at de accepterer De Europæiske Fællesskabers Domstols kompetence efter retningslinjerne i artikel 2.

Irland og Den Portugisiske Republik efter retningslinjerne i artikel 2, stk. 2, litra a).

Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Den Franske Republik, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige efter retningslinjerne i artikel 2, stk. 2, litra b).

ERKLÆRING

Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Nederlandene og Republikken Østrig forbeholder sig ret til i deres nationale lovgivning at fastsætte, at når der rejses spørgsmål angående fortolkningen af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet i en sag, der verserer for en national retsinstans, hvis afgørelser ikke kan ankes inden for det nationale retssystem, skal denne retsinstans forelægge spørgsmålet for De Europæiske Fællesskabers Domstol.

For Kongeriget Danmarks vedkommende vil erklæringen blive fremsat i forbindelse med ratifikationen; for Kongeriget Spaniens vedkommende vil erklæringen/erklæringerne blive fremsat i forbindelse med vedtagelsen.


Officielle noter