Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af forældelsesloven

(Forældelse af fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven), som ændret ved § 11 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 6 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »personskade«: », jf. dog stk. 4,«.

2. I § 3 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Stk. 3, nr. 1, finder ikke anvendelse på fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom, jf. § 7 i lov om arbejdsskadesikring.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven finder anvendelse også på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden lovens ikrafttræden er forældet efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Loven finder endvidere anvendelse på fordringer, som i perioden fra den 1. januar 2011 til lovens ikrafttræden er forældet efter de hidtil gældende regler, således at spørgsmål om forældelse skal afgøres efter de regler, der gælder efter denne lovs ikrafttræden.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 10. maj 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Barfoed

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.