Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0127
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 2006/42/EF (»Maskindirektivet«), EF-Tidende 2006, L157/24, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/127/EF, EF-Tidende 2009, L 310/29, samt bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 2009/104/EF, EF-Tidende 2009, L 260/5.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 35, stk. 1, §§ 46, 74, 84 og 86 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 og i medfør af §§ 7, 7 a, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, samt efter bemyndigelse i henhold til § 73 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 og efter bemyndigelse fra miljøministeren i medfør af § 80, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes:«

3. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Ved »væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav« forstås obligatoriske bestemmelser vedrørende konstruktion og fremstilling af produkter, der er omfattet af dette kapitel, som skal sikre et højt beskyttelsesniveau for personers sikkerhed og sundhed og, når det er relevant, for miljøet.

De væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav er fastsat i bilag I. Væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i tilknytning til beskyttelse af miljøet finder kun anvendelse på maskiner, der er omhandlet i bilag I, punkt 2.4.«

4. I § 20 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i tilknytning til beskyttelse af miljøet finder kun anvendelse på maskiner, der er omhandlet i bilag I, punkt 2.4.«

5. § 35 affattes således:

»§ 35. Arbejdstilsynet kan påbyde, at den, der har markedsført eller ibrugtaget en maskine, som anvendt i overensstemmelse med dets bestemmelse alligevel viser sig at frembyde fare for sikkerhed eller sundhed, og når det er relevant for miljøet, træffer de nødvendige foranstaltninger til afværgelse heraf. Det kan herunder påbydes, at markedsføring eller ibrugtagning standses, samt at den pågældende maskine tilbagetrækkes eller tilbagekaldes fra markedet.«

6. Bilag I, punkt 4 under GENERELLE PRINCIPPER affattes således:

»4. Dette bilag er opdelt i flere dele. Første del er generel og finder anvendelse på alle former for maskiner. De øvrige dele vedrører visse former for mere specifikke farer. Det er dog nødvendigt at gennemgå dette bilag i dets helhed for at være sikker på at opfylde alle de relevante væsentlige krav. Når der konstrueres maskiner, skal der tages hensyn til kravene i den generelle del og kravene i en eller flere af de øvrige dele alt efter resultaterne af risikovurderingen udført i overensstemmelse med punkt 1 i disse generelle principper. Væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i tilknytning til beskyttelse af miljøet finder kun anvendelse på maskiner, der er omhandlet i punkt 2.4.«

7. Indledningen til bilag I, punkt 2. SUPPLERENDE VÆSENTLIGE SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSKRAV FOR VISSE KATEGORIER AF MASKINER affattes således:

»Fødevaremaskiner og maskiner til kosmetiske eller farmaceutiske produkter, håndholdte og/eller håndførte maskiner, bærbare fastgørelsesmaskiner og andre bærbare slagmaskiner samt maskiner til bearbejdning af træ og materialer med tilsvarende fysiske egenskaber og pesticidudbringningsmaskiner skal opfylde alle de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i dette punkt (jf. Generelle principper, punkt 4).«

8. Efter bilag I, punkt 2.3 indsættes som nyt punkt:

»2.4. PESTICIDUDBRINGNINGSMASKINER

2.4.1. Definition

”Pesticidudbringningsmaskiner”: maskiner, som er specielt beregnet til udbringning af plantebeskyttelsesprodukter, jf. artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

2.4.2. Generelt

Fabrikanten af pesticidudbringningsmaskiner eller dennes repræsentant skal sikre, at der foretages en vurdering af risikoen for utilsigtet eksponering af miljøet for pesticider i overensstemmelse med risikovurderings- og risikonedsættelsesprocessen i Generelle principper, punkt 1.

Pesticidudbringningsmaskiner skal konstrueres og fremstilles under hensyntagen til resultaterne af risikovurderingen, jf. første afsnit, på en sådan måde, at de kan betjenes, indstilles og vedligeholdes uden utilsigtet eksponering af miljøet for pesticider.

Lækager skal undgås til enhver tid.

2.4.3. Betjening og overvågning

Det skal være muligt præcist og uden vanskeligheder at betjene, overvåge og omgående afbryde pesticidudbringningen fra operatørpladserne.

2.4.4. Påfyldning og tømning

Maskiner skal konstrueres og fremstilles på en sådan måde, at præcis påfyldning af den nødvendige pesticidmængde er let, og der sikres en nem og fuldstændig tømning, samtidig med at der ikke sker spild af pesticid, og forurening af vandforsyningen forhindres ved sådanne operationer.

2.4.5. Udbringning af pesticider

2.4.5.1. Udbringningshastighed

Maskinerne skal være forsynet med anordninger, som gør det let at justere udbringningshastigheden præcist og pålideligt.

2.4.5.2. Pesticidfordeling, -aflejring og -afdrift

Maskiner skal konstrueres og fremstilles på en sådan måde, at pesticidet aflejres på behandlingsarealet, for at spildet uden for behandlingsarealerne begrænses til et minimum og for at undgå pesticidafdrift til omgivelserne. Der skal, når det er hensigtsmæssigt, sikres en jævn fordeling og en ensartet aflejring.

2.4.5.3. Afprøvninger

Med henblik på at kontrollere, at de relevante maskindele opfylder kravene i punkt 2.4.5.1 og 2.4.5.2 skal fabrikanten eller dennes repræsentant foretage relevante afprøvninger af hver type maskine eller sørge for, at sådanne afprøvninger foretages.

2.4.5.4. Spild ved standsning

Maskiner skal konstrueres og fremstilles med henblik på at undgå spild, når pesticidudbringningen er standset.

2.4.6. Vedligeholdelse

2.4.6.1. Rengøring

En maskine skal konstrueres og fremstilles på en sådan måde, at der let kan foretages en grundig rengøring af den uden forurening af omgivelserne.

2.4.6.2. Service

En maskine skal konstrueres og fremstilles på en sådan måde, at udskiftning af slidte dele let kan foretages uden forurening af omgivelserne.

2.4.7. Inspektioner

Det skal være muligt let at tilslutte de nødvendige måleinstrumenter til maskinen for at kontrollere, om den fungerer korrekt.

2.4.8. Mærkning af dyser, sier og filtre

Dyser, sier og filtre skal være mærket på en sådan måde, at type og størrelse klart kan aflæses.

2.4.9. Angivelse af det anvendte pesticid

Når det er hensigtsmæssigt, forsynes maskinen med et specifikt ophæng, hvor operatøren kan anføre navnet på det anvendte pesticid.

2.4.10. Brugsanvisning

Brugsanvisningen skal indeholde følgende oplysninger:

a) forholdsregler, der skal tages ved blanding, påfyldning, udbringning, tømning, rengøring, servicering og transport for at undgå forurening af omgivelserne

b) detaljerede anvendelsesbetingelser for de forskellige påtænkte driftsmiljøer, herunder den tilhørende klargøring, der kræves for at sikre, at pesticidet aflejres på behandlingsarealerne, og at spildet uden for behandlingsarealerne begrænses til et minimum, for at undgå afdrift til miljøet og i givet fald for at sikre en jævn fordeling og ensartet aflejring af pesticidet

c) de typer og størrelser af dyser, sier og filtre, der kan anvendes med maskinen

d) kontrolhyppighed og kriterier for samt metoden til udskiftning af dele, der er udsat for slid, som indvirker på maskinens korrekte funktion, f.eks. dyser, sier og filtre

e) specifikation for kalibrering, daglig vedligeholdelse, vinterklargøring og andre former for kontrol, der er nødvendig for at sikre, at maskinen fungerer korrekt

f) pesticidtyper, der kan få maskinen til at fungere ukorrekt

g) en angivelse af at operatøren bør holde navnet på det anvendte pesticid ajourført på det specifikke ophæng i punkt 2.4.9

h) tilkobling og anvendelse af specialudstyr og tilbehør samt de nødvendige forholdsregler, der skal tages

i) en angivelse af at maskinen kan være omfattet af nationale krav om regelmæssig inspektion foretaget af udpegede organer som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider

j) de af maskinens funktioner, der skal inspiceres for at sikre, at den fungerer korrekt

k) brugsanvisning vedrørende tilkobling af de nødvendige måleinstrumenter.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2011. Bekendtgørelsen har virkning for maskiner markedsført fra den 15. december 2011. Bekendtgørelsen har ligeledes virkning ved ibrugtagning fra den 15. december 2011 af en maskine, som er fremstillet til eget brug.

Arbejdstilsynet, den 16. juni 2011

Jens Jensen

/ Bitten Højmark Døjholt

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsudstyr, EF-Tidende 2009, L 310/29.