Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0025
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af offshoresikkerhedsloven1)

(Udvidelse af lovens anvendelsesområde, ændring af reglerne for godkendelser, tilpasninger til arbejdsmiljøloven m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov), som ændret ved lov nr. 107 af 7. februar 2007, § 32 i lov nr. 512 af 6. juni 2007, § 1 i lov nr. 1400 af 27. december 2008 og lov nr. 287 af 15. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989, nr. L 183, side 1, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1, dele af Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 1992, nr. L 348, side 9, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, EU-Tidende 2007, nr. L 165, side 21, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden, EU-Tidende 2003, nr. L 299, side 9, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/25/EF af 5. april 2006 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (19. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EU-Tidende 2006, nr. L 114, side 38, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning), EU-Tidende 2006, nr. L 157, side 24.«

2. I § 2, stk. 2, ændres »og flydende produktions-, lager- og afskibningsenheder« til: », flydende produktions-, lager- og afskibningsenheder samt flydende lager- og afskibningsenheder«.

3. I § 2, stk. 5, ændres »har samme rettighedshaver eller ejer,« til: »opereres af samme driftsansvarlige virksomhed,«.

4. I § 3, stk. 2, indsættes efter »31,«: »32 a,«, og efter »52,« indsættes: »52 a,«.

5. I § 3, stk. 3, ændres »§ 52, stk. 1,« til: »§ 52«.

6. § 3, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, i hvilket omfang §§ 5-18, 20-22 og 24, § 25, stk. 1 og 3, §§ 26 og 26 a, § 33, stk. 2, §§ 34, 35 og 37, § 38, stk. 2 og 3, §§ 39-44, § 45, stk. 1-3 og 5, og §§ 46, 48-50, 52-55, 59-62 og 63 a-77 finder anvendelse på aktiviteter med tilhørende arbejdspladser, indkvarteringsfaciliteter, udstyr m.v. på andre skibe og indretninger end dem, der er nævnt i stk. 3 og 4, og som ikke er omfattet af definitionen i § 2, stk. 1, i det omfang aktiviteterne er direkte eller indirekte knyttet til efterforskning og produktion af kulbrinter.«

7. I § 3 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, i hvilket omfang §§ 5-37, § 38, stk. 2 og 3, og §§ 39-77 finder anvendelse på aktiviteter på offshoreanlæg, som ikke er nævnt i § 2, stk. 1, og som er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund og har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning.«

8. § 4, stk. 1, affattes således:

»Ved rettighedshaver forstås den virksomhed eller gruppe af virksomheder, som i henhold til lov om anvendelse af Danmarks undergrund har tilladelse til efterforskning og produktion (indvinding) af kulbrinter eller anvendelse af undergrunden til lagring eller andre formål. For rørledninger eller offshoreanlæg, for hvilke der ikke er en rettighedshaver som nævnt  i 1. pkt.,  skal  ejeren  af  rørledningen eller offshoreanlægget anses for rettighedshaver.«

9. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved operatør forstås den virksomhed, som på rettighedshaverens vegne udfører de aktiviteter, som rettighedshaveren har tilladelse til i henhold til lov om anvendelse af Danmarks undergrund, herunder rørbunden transport.«

10. I § 5, stk. 1, udgår »omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, litra a og b, samt nr. 2,«.

11. § 5, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Hvor der ikke er udpeget en operatør, skal rettighedshaveren sørge for, at den driftsansvarlige virksomhed har mulighed for at opfylde de sikkerheds- og sundhedsmæssige forpligtelser, der påhviler den driftsansvarlige virksomhed.«

12. § 5, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For offshoreanlæg, hvor der er flere rettighedshavere, påhviler forpligtelserne efter stk. 1-3 rettighedshaverne i fællesskab.«

13. § 5, stk. 5, ophæves.

14. I § 6, stk. 1, udgår »omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, litra a og b, samt nr. 2,«.

15. § 6, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

16. § 6, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For offshoreanlæg, hvor der er flere rettighedshavere, påhviler forpligtelsen efter stk. 1 rettighedshaverne i fællesskab.«

17. I § 7 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Operatøren skal sørge for, at den driftsansvarlige virksomhed har mulighed for at opfylde de sikkerheds- og sundhedsmæssige forpligtelser, der påhviler den driftsansvarlige virksomhed.«

18. I § 18, stk. 1, ændres to steder »gældende EU-retlig lovgivning« til: »gældende lovgivning«.

19. I § 25, stk. 1, ændres »væsentlige ændringer af offshoreanlægget, dets indretning, udstyr eller operationelle forhold.« til: »ændringer af offshoreanlægget, dets indretning, udstyr eller operationelle forhold, hvis disse ændringer har betydning for risiko for arbejdsskader.«

20. Efter § 26 indsættes før overskriften »Godkendelser, tilladelser m.v.«:

»§ 26 a. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om den driftsansvarlige virksomheds pligt til at sikre, at læger, arbejdsmedicinske klinikker og sundhedsmyndigheder med ansvar for arbejdsmedicinske undersøgelser har adgang til offshoreanlæggets sikkerheds- og sundhedsredegørelse, når det er relevant for helbredskontrollen af de ansatte.«

21. § 27, stk. 1, affattes således:

»Operatøren skal sørge for, at tilsynsmyndighedens godkendelse af det overordnede design indhentes inden igangsættelse af:

1) Bygning af et nyt fast offshoreanlæg.

2) Større ombygninger af et eksisterende fast offshoreanlæg, herunder tilføjelse af en platform eller anden indretning, der er omfattet af definitionen på faste offshoreanlæg, jf. § 2, stk. 1 og 4.«

22. I § 27, stk. 3, udgår »eller 3«.

23. I § 31, stk. 1, udgår »omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, litra a og b, og § 2, stk. 1, nr. 2,«.

24. § 31, stk. 2, ophæves.

25. § 32 a affattes således:

»§ 32 a. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler

1) om, i hvilke tilfælde der skal søges om godkendelse efter § 27 og tilladelse efter §§ 28, 29 og 31, og i hvilke tilfælde der kan søges om forhåndstilsagn efter § 32,

2) om indholdet af ansøgning om godkendelse, tilladelse eller forhåndstilsagn som nævnt i nr. 1 og

3) om vilkår i forbindelse med tilladelser og godkendelser.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan fastsætte vilkår i forbindelse med godkendelse efter § 27, tilladelse efter §§ 28, 29 og 31 og forhåndstilsagn efter § 32.«

26. I § 48 ændres »Hvis den driftsansvarlige virksomhed« til: »Hvis rettighedshaveren, operatøren, den driftsansvarlige virksomhed, entreprenører eller arbejdsgivere«, og »skal den driftsansvarlige virksomhed« ændres til: »skal disse«.

27. § 52 affattes således:

»§ 52. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om driftsansvarlige virksomheders, arbejdsgiveres, lægers og tandlægers pligt til registrering og anmeldelse af ulykker, forgiftningstilfælde, erhvervssygdomme og andre forhold af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning.«

28. Efter § 52 indsættes før overskriften »Arbejdets udførelse og helbredsundersøgelser m.v.«:

»§ 52 a. En læge, der konstaterer eller får mistanke om, at en person har været udsat for skadelige påvirkninger, skal underrette tilsynsmyndigheden. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler herom, herunder om, at anden myndighed skal underrettes.«

29. I § 61, stk. 1, indsættes efter »der udstedes i medfør af denne lov,«: »og EU-forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov,«.

30. I § 61 indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. Inspektionsorganer, der er akkrediteret til kontrol, periodiske undersøgelser, prøvninger el.lign., jf. stk. 4, skal underrette tilsynsmyndigheden, hvis de vurderer, at udstyr eller dele af udstyr er til fare, hvis der ikke gribes ind. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 6. Øvrige private som nævnt i stk. 4 skal underrette den tilsynsmyndighed, hvis opgaver de har fået tildelt, om farer, der ikke kan afværges, medmindre der gribes ind. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

31. I § 62 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Tilsynsmyndigheden kan få terminaladgang til nødvendige oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, og i told- og skatteforvaltningens registreringssystem for virksomheder med henblik på identifikation af virksomheder på baggrund af anmeldte erhvervssygdomme, jf. §§ 52 og 52 a.«

32. Efter § 63 indsættes:

»§ 63 a. Myndigheder og personer, der udøver opgaver efter § 52 a, § 55, stk. 1, §§ 58-60 og kapitel 6, og enhver, der i øvrigt yder bistand hertil, er underkastet reglerne om tavshedspligt i straffelovens §§ 152-152 e. Straffelovens § 152 f finder ligeledes anvendelse.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden må ikke over for arbejdsgiveren eller andre oplyse, at tilsynsmyndigheden har modtaget en klage.«

33. I § 64 indsættes som stk. 3-6:

»Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan påbyde, at den, der har leveret eller markedsført udstyr, et personligt værnemiddel eller et stof eller materiale, som anvendt i overensstemmelse med dets bestemmelse alligevel viser sig at frembyde fare for sikkerhed eller sundhed, træffer de nødvendige foranstaltninger til afværgelse heraf. Det kan herunder påbydes,

1) at levering eller markedsføring standses, eller

2) at de pågældende udstyr, personlige værnemidler eller stoffer eller materialer tilbagekaldes fra markedet.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden kan efter anmodning fra Europa-Kommissionen påbyde, at markedsføring af udstyr forbydes eller begrænses, eller at udstyr underkastes særlige betingelser, når

1) udstyr som følge af deres tekniske karakteristika udgør den samme risiko som udstyr, for hvilke markedsføring er forbudt eller begrænset, eller som er underkastet særlige betingelser, eller

2) udstyr har tekniske karakteristika, der udgør en risiko som følge af mangler ved en harmoniseret standard.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden kan

1) forbyde markedsføring af udstyr eller personlige værnemidler, der ikke er mærket i overensstemmelse med reglerne om CE-mærkning,

2) påbyde, at udstyr eller personlige værnemidler, der ikke er mærket i overensstemmelse med reglerne om CE-mærkning, kaldes tilbage fra markedet, eller

3) påbyde, at markedsføring af udstyr eller personlige værnemidler, der ikke er mærket i overensstemmelse med reglerne om CE-mærkning, begrænses.

Stk. 6. Tilsynsmyndigheden kan påbyde den, der har leveret eller markedsført udstyr, et personligt værnemiddel eller et stof eller materiale, at destruere dette på en forsvarlig måde, når det pågældende udstyr, personlige værnemiddel eller stof eller materiale udgør en alvorlig risiko for sikkerhed og sundhed.«

34. I § 67, stk. 1, ændres »efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven.« til: »efter en EU-forordning eller efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven.«

35. I § 67, stk. 4, nr. 1, indsættes efter »der efter«: »en EU-forordning,«.

36. I § 69, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»1. og 2. pkt. gælder ikke for flydende produktions-, lager- og afskibningsenheder og flydende lager- og afskibningsenheder.«

37. I § 70, stk. 1, ændres »ejer af offshoreanlæg omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, litra c,« til: »operatør,«.

38. I § 70, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 5, stk. 1, 3 og 4, § 8, stk. 4,« til: »§ 5, stk. 1, § 8, stk. 4 og 6,«.

39. I § 70, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 7, 2. pkt.« til: »§ 7, stk. 1, 2. pkt.«, og i stk. 1, nr. 3, ændres »§ 7, 1. pkt.« til: »§ 7, stk. 1, 1. pkt.«

40. I § 70, stk. 3, nr. 1, ændres »§ 5, stk. 2 og 5,« til: »§ 5, stk. 2 og 3, § 7, stk. 2,«, og »eller § 50, stk. 1,« ændres til: », § 50, stk. 1, § 52 a eller EU-forordninger vedrørende forhold omfattet af denne lov,«.

41. I § 70, stk. 3, nr. 3, indsættes efter »eller«: »påbud eller forbud efter«.

42. I § 70, stk. 4, ændres »er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.« til: »har medført en ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge.«

43. § 70, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Uden for de tilfælde, der er nævnt i stk. 5, skal det ved straffens udmåling efter stk. 1-4 betragtes som en skærpende omstændighed,

1) at der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, uden at forholdet er omfattet af stk. 4,

2) at der tidligere er afgivet påbud efter § 64 eller truffet andre afgørelser af tilsynsmyndigheden om overtrædelse af loven om samme eller tilsvarende forhold,

3) at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, eller

4) at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.«

44. § 70, stk. 10, ophæves.

45. I § 71, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Ved bødens udmåling finder § 70, stk. 4, 6 og 7, for så vidt angår arbejdsgiverens bødeansvar, tilsvarende anvendelse.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2011.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lykke Friis

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/25/EF af 5. april 2006 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (19. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EU-Tidende 2006, nr. L 114, side 38, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning), EU-Tidende 2006, nr. L 157, side 24.