Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Målgrupper

Kapitel 2   Tilmelding, cv og afmelding

Kapitel 3   Bistand til at finde arbejde og arbejdskraft

Kapitel 4   Individuelt kontaktforløb m.v.

Kapitel 5   Rådighed m.v.

Kapitel 6   Jobplan m.v.

Kapitel 7   Vejledning og opkvalificering

Kapitel 8   Virksomhedspraktik

Kapitel 9   Ansættelse med løntilskud

Kapitel 10   Tilskud til udgifter til hjælpemidler, mentor og partnerskabsaftaler

Kapitel 11   Befordringsgodtgørelse m.v.

Kapitel 12   Erstatning

Kapitel 13   Flyttehjælp

Kapitel 14   Opkvalificering ved ansættelse

Kapitel 15   Tidspunkt for første ret og pligt tilbud til unge under 20 år samt varigheds- og timekrav

Kapitel 16   Underretning af arbejdsløshedskasser og indberetning til det fælles datagrundlag

Kapitel 17   Arbejdsløshedskassernes underretninger til jobcenteret og det fælles datagrundlag

Kapitel 18   Opgørelse af mangel på arbejdskraft m.v.

Kapitel 19   Opgørelser af tidsperioder

Kapitel 20   Klageadgang

Kapitel 21   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

I medfør af § 4, stk. 1 og 2, § 4 a, stk. 3, § 8, § 11, stk. 4, § 21, stk. 1, § 21, stk. 2, § 25, stk. 1, § 26, stk. 1, § 31, § 31 a, stk. 6, § 32, stk. 5, § 41, § 49 a, stk. 2, § 50, § 55, stk. 7, § 68, § 77, stk. 5, § 81, § 81 a, stk. 4, § 82, stk. 6, § 83, stk. 3, § 84, stk. 2, § 85, stk. 4, § 91, § 92, stk. 3, § 99, stk. 3, § 100, stk. 4, § 104, stk. 2, § 106, § 108, § 110, stk. 2, § 111 og § 113 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009, som ændret ved lov nr. 431 af 28. april 2010, lov nr. 571 af 31. maj 2010 og lov nr. 1602 af 22. december 2010 samt i medfør af § 13 c i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 fastsættes:

Afsnit I

Målgrupper

Kapitel 1

Målgrupper

§ 1. Målgrupper for den aktive beskæftigelsesindsats er:

1) ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

2) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed,

3) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed,

4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer, der er omfattet af nr. 5,

5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge,

6) personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet,

7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet,

8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til,

9) personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, og

10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven.

Afsnit II

Tilmelding, henvisning m.v.

Kapitel 2

Tilmelding, cv og afmelding

Tilmelding, generelt

§ 2. Jobcenteret kan benyttes af alle arbejdssøgende med henblik på bistand til at finde arbejde.

Stk. 2. Arbejdssøgende kan tilmeldes som arbejdssøgende, jf. dog § 5, stk. 2 og 5, samt § 9, stk. 2. Tilmeldingen er tilgængelig i alle landets jobcentre med henblik på bistand til at finde arbejde.

Stk. 3. Arbejdssøgende kan blive tilmeldt som

1) dagpengemodtagere,

2) kontant- eller starthjælpsmodtagere,

3) kontant- eller starthjælpsansøgere,

4) introduktionsydelsesmodtagere,

5) introduktionsydelsesansøgere,

6) uden ydelse eller

7) dimittender.

Stk. 4. Den arbejdssøgende anses for tilmeldt, når tilmeldingen er foretaget i det fælles datagrundlag for beskæftigelsesindsatsen, jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

§ 3. Den arbejdssøgende skal mindst hver 7. dag bekræfte sin aktive jobsøgning. Den konkrete frist, der fastsættes under hensyn til helligdage, vil fremgå af Jobnet. Bekræftelsen skal foretages af den arbejdssøgende selv via Jobnet.

Tilmelding som dagpengemodtager

§ 4. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ønsker at modtage dagpenge eller er berettiget til dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag, skal på den første ledighedsdag tilmelde sig som arbejdssøgende som dagpengemodtager.

Stk. 2. Hvis jobcenteret er lukket på den første ledighedsdag, og den ledige ikke har mulighed for at tilmelde sig digitalt, skal den ledige tilmelde sig den første dag, jobcenteret har åbent.

§ 5. Tilmeldingen som arbejdssøgende kan ske digitalt via selvbetjening på Jobnet eller ved personligt fremmøde på jobcenteret, jf. dog stk. 2-5, og § 6.

Stk. 2. Den ledige skal tilmeldes som arbejdssøgende i jobcenteret i opholdskommunen, hvilket normalt er der, hvor den ledige har bopæl (folkeregisteradresse), jf. § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det kommunale område.

Stk. 3. Ved personligt fremmøde kan tilmeldingen foretages på ethvert jobcenter i landet.

Stk. 4. Den ledige kan af jobcenteret få tilladelse til at tilmelde sig som arbejdssøgende telefonisk hos jobcenteret den første ledighedsdag, når

1) den ledige er forhindret i at tilmelde sig som arbejdssøgende, fordi den ledige arbejder på deltid eller søger et bestemt arbejde i jobcenterets åbningstid,

2) den ledige deltager i en uddannelse, der gennemføres i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser, og den ledige i henhold til denne lov skal stå til rådighed for henvist arbejde, eller

3) den ledige i øvrigt af særlige grunde er forhindret i at møde personligt frem.

Stk. 5. For ledige, der indgår i en arbejdsfordeling efter reglerne i bekendtgørelse om supplerende dagpenge, kan tilmeldingen ske ved, at arbejdsgiveren anmelder overfor jobcenteret, hvilke ansatte i virksomheden der er omfattet af arbejdsfordelingen. Tilmeldingen foretages af jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende.

§ 6. Den ledige kan i stedet for tilmelding hos jobcenteret vælge at tilmelde sig ved personligt fremmøde hos sin arbejdsløshedskasse, hvis arbejdsløshedskassen har fået godkendelse af Arbejdsmarkedsstyrelsen til at foretage tilmelding.

§ 7. Ved tilmelding som dagpengemodtager skal den ledige have udleveret et dagpengekort med jobcenterets eller arbejdsløshedskassens påstempling som dokumentation for tilmelding.

Stk. 2. Ved digital tilmelding modtager den ledige en elektronisk kvittering som dokumentation for tilmelding.

§ 8. Den ledige er fritaget for pligten til tilmelding ved

1) ledighed som følge af en virksomheds lukning mellem jul og nytår, når der er tale om midlertidigt arbejdsophør med angivelse af genoptagelse af arbejdet på førstkommende hverdag efter julelukningen, eller

2) ledighed på en søgnehelligdag, såfremt den ledige genoptager arbejdet umiddelbart efter søgnehelligdagen.

Tilmelding som modtager eller ansøger af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse

§ 9. Personer, der har ansøgt om eller modtager kontant- eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller introduktionsydelse efter lov om integration af udlændinge i Danmark, og som efter jobcenterets vurdering skal modtage hjælpen alene på grund af ledighed, skal tilmelde sig som arbejdssøgende, og kommunen skal sørge for, at det sker.

Stk. 2. Den ledige skal tilmeldes som arbejdssøgende i jobcenteret i opholdskommunen, hvilket normalt er der, hvor den ledige har bopæl (folkeregisteradresse), jf. § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det kommunale område.

Stk. 3. Personer, der har ansøgt om kontant- eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller introduktionsydelse efter lov om integration af udlændinge i Danmark kan tilmelde sig digitalt via selvbetjening på Jobnet eller ved personligt fremmøde i jobcenteret. Ved tilmelding på Jobnet skal personen henvende sig personligt i jobcenteret på den første åbningsdag efter tilmeldingen med henblik på at få foretaget en matchvurdering, jf. bekendtgørelse om matchvurdering.

Stk. 4. Personer, der allerede modtager kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse ikke alene pga. ledighed, og som ønsker at blive tilmeldt som arbejdssøgende, skal henvende sig i jobcenteret.

Stk. 5. Personer, der modtager kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, og som er afmeldt på grund af manglende bekræftelse af jobsøgning, kan dog tilmelde sig via selvbetjening på Jobnet inden for 7 dage efter afmeldingen, hvis personen stadig er registreret med match 1 Jobklar, jf. bekendtgørelse om matchvurdering.

§ 10. Ydelsescenteret i kommunen skal give jobcenteret meddelelse om, hvorvidt en ansøger af kontanthjælp eller starthjælp eller introduktionsydelse bevilges kontanthjælp eller starthjælp eller introduktionsydelse. Fristen for afgivelse af denne meddelelse er 15 hverdage efter fremmødet i jobcenteret, jf. § 9, stk. 3.

Cv-oplysninger og øvrige beskæftigelsesrelevante oplysninger

§ 11. Arbejdssøgende, som ønsker at stå tilmeldt, skal give jobcenteret fyldestgørende og korrekte oplysninger om tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand med at finde arbejde.

Stk. 2. Oplysninger, der lægges i cv’et, skal følge anvisningen på Jobnet.

§ 12. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1 og 2, og som er tilmeldt som arbejdssøgende, skal gøre cv’et tilgængeligt for søgning i Jobnet og løbende ajourføre beskæftigelsesrelevante oplysninger i Jobnet. Personen skal efter anmodning tillige gøre oplysningerne og sit cv-nummer tilgængeligt for sin arbejdsløshedskasse.

§ 13. Senest tre uger efter tilmelding af personer, der er omfattet af § 1, nr. 1 og 2, afholdes en personlig samtale med personen, hvor det sikres, at personens oplysninger i Jobnet er fyldestgørende.

Stk. 2. Samtalen efter stk. 1 kan afholdes telefonisk, hvis personen alene skal ajourføre sit cv.

Stk. 3. Arbejdsløshedskasserne afholder samtalen efter stk. 1 med egne medlemmer, som er omfattet af § 1, nr. 1. Efter afholdelse af samtalen overgår ansvaret for at sikre, at den ledige ajourfører cv’et til jobcenteret.

Afmelding, generelt

§ 14. Ønsker en arbejdssøgende ikke længere at stå tilmeldt som arbejdssøgende, skal vedkommende afmelde sig.

Stk. 2. Påbegynder en arbejdssøgende, bortset fra tilmeldte uden ydelse, fuld beskæftigelse af mindst 14 dages varighed, eller har personen været syg i en periode af mindst 14 dages varighed, skal vedkommende afmelde sig.

Stk. 3. Afmelding kan ske digitalt via selvbetjening på Jobnet eller ved personligt fremmøde på jobcenteret.

§ 15. Hvis en person, der er tilmeldt som arbejdssøgende, ikke bekræfter jobsøgningen, jf. § 3, vil personen få en skriftlig påmindelse fra jobcenteret om at bekræfte sin jobsøgning inden for en ny frist på 7 dage regnet fra udløbet af den første 7 dages frist. Tilsvarende vil personen få en skriftlig påmindelse og ny frist, hvis personen for anden gang inden for 12 måneder undlader at bekræfte sin jobsøgning. Hvis personen ikke bekræfter sin jobsøgning inden for den nye frist, vil pågældende blive afmeldt umiddelbart efter fristens udløb.

Stk. 2. Hvis personen igen inden for 12 måneder efter anden undladelse, jf. stk. 1, 2. pkt., undlader at bekræfte sin jobsøgning, afmeldes pågældende uden påmindelse og frist. Det samme vil gøre sig gældende i gentagelsestilfælde, indtil der er gået mere end 12 måneder mellem to undladelser.

Stk. 3. Hvis personen er omfattet af et midlertidigt forhold, der kan have betydning for muligheden for at blive henvist til et arbejde eller blive indkaldt til jobsamtaler m.v., den dag, bekræftelsen senest skulle finde sted, skal bekræftelsen foretages senest 7 dage efter forholdets ophør. De i 1. punktum omtalte forhold er: Sygdom, ferie, 14 dages barsel (fædrebarsel), fritagelse for rådighed efter § 33, borgerligt ombud og midlertidigt arbejde under 14 dage.

Stk. 4. Beregning af fristen efter stk. 1 og 3, påbegyndes fra og med dagen efter

1) tilmeldingen som arbejdssøgende,

2) seneste bekræftelse,

3) personen skulle have bekræftet jobsøgningen eller

4) slutdatoen for det midlertidige forholds ophør.

Stk. 5. Perioder, hvor personen ikke er tilmeldt som arbejdssøgende, afbryder ikke optællingen af de 12 måneder. Skift mellem tilmeldekategorier, jf. § 2, stk. 3, afbryder optællingen.

Stk. 6. Hvis fristen for at bekræfte jobsøgning i henhold til § 3 eller § 15, stk. 1, falder i perioderne fra og med juleaftensdag til og med nytårsdag eller fra og med skærtorsdag til og med 2. påskedag, udskydes fristen med 7 dage.

§ 16. Jobcenteret afmelder en arbejdssøgende, bortset fra personer tilmeldt uden ydelse, når

1) jobcenteret har fået oplyst, at personen har fået ordinær fuldtidsbeskæftigelse, for deltidsforsikrede dog deltidsbeskæftigelse på mindst 30 timer om ugen, såfremt beskæftigelsesperioden er af mindst 14 dages varighed, medmindre personen ønsker at stå tilmeldt uden ydelse,

2) personen overgår til børnepasningsorlov,

3) personen har været registreret som sygemeldt i mindst 14 dage,

4) jobcenteret ikke kan få pågældendes adresse oplyst, og en henvendelse til arbejdsløshedskassen henholdsvis kommunen ikke har løst problemet,

5) personen ikke vil gøre sit cv tilgængeligt for søgning i Jobnet eller ikke i øvrigt vil give jobcenteret beskæftigelsesrelevante oplysninger,

6) personen påbegynder uddannelse på baggrund af en uddannelsesaftale med en virksomhed eller kommune efter reglerne i bekendtgørelse om tilskud til regioner og kommuner, der indgår elevkontrakt med voksne i henhold til lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, eller

7) jobcenteret har fået oplyst, at personen påbegynder ordinær uddannelse, der ikke er givet i henhold til en jobplan.

Stk. 2. Forinden afmelding efter stk. 1, nr. 3 og 7, skal jobcenteret underrette personen om, at vedkommende vil blive afmeldt.

§ 17. Ved afmelding underretter jobcenteret personen om afmeldingen og om muligheden for eventuel gentilmelding, herunder som tilmeldt uden ydelse, jf. § 22. Dette gælder dog ikke afmelding efter § 19.

Afmelding og registrering af fritagelse for rådighed for dagpengemodtagere

§ 18. Jobcenteret registrerer personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, som fritaget for rådighed fra henvist arbejde med start- og slutdato

1) ved iværksættelse af tilbud, når personen i henhold til § 33 ikke skal stå til rådighed for henvist arbejde, eller

2) ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse i udlandet i tilfælde, hvor personen ikke skal stå til rådighed for formidlet arbejde i henhold til bekendtgørelse om rådighed.

Stk. 2. Jobcenteret afmelder personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, som dagpengemodtager, når jobcenteret har fået oplyst, at personen ikke længere er dagpengeberettiget efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Jobcenteret tilmelder i stedet personen som tilmeldt uden ydelse.

Stk. 3. Jobcenteret kan afmelde personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, i tilfælde, hvor der opstår tvivl om personens tilhørsforhold til en arbejdsløshedskasse, og hvor personen ikke reagerer på jobcenterets henvendelse herom.

§ 19. Arbejdsløshedskassen skal afmelde en person, der er omfattet af § 1, nr. 1,

1) når vedkommende har anmodet arbejdsløshedskassen herom,

2) såfremt personen overgår til efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller

3) hvis personen ikke vil gøre sit cv tilgængeligt for arbejdsløshedskassen.

Afmelding og registrering af fritagelse for rådighed for ansøgere og modtagere af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse

§ 20. Jobcenteret registrerer personer, der er omfattet af § 1, nr. 2, som fritaget for rådighed fra henvist arbejde med start- og slutdato ved iværksættelse af tilbud, når personen i henhold til § 33 ikke skal stå til rådighed for henvist arbejde, eller når personen er fritaget for rådighedsforpligtelsen efter § 13, stk. 4, nr. 2, 4 og 6-9, i lov om aktiv socialpolitik. Personen er fritaget, så længe fritagelsesgrunden varer.

Stk. 2. Jobcenteret registrerer ansøgere og modtagere af introduktionsydelse som fritaget for rådighed fra henvist arbejde med start- og slutdato ved iværksættelse af tilbud, når personen er fritaget for rådighedsforpligtelsen efter § 25, stk. 3, nr. 2, 4 og 6 i lov om integration af udlændinge i Danmark. Personen er fritaget, så længe fritagelsesgrunden varer.

§ 21. Jobcenteret afmelder modtagere og ansøgere af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, når personen ikke længere skal være tilmeldt som arbejdssøgende som følge af,

1) at personen ikke længere modtager kontant- eller starthjælp alene på grund af ledighed, ikke længere modtager kontant- eller starthjælp, ikke længere modtager introduktionsydelse alene på grund af ledighed eller ikke længere modtager introduktionsydelse,

2) at personen er fritaget for rådighedsforpligtelsen efter § 13, stk. 4, nr. 2, 4 og 6-9, i lov om aktiv socialpolitik eller § 25, stk. 3, nr. 2, 4 og 6 i lov om integration af udlændinge i Danmark. Personen er fritaget, så længe fritagelsesgrunden varer.

Gentilmelding

§ 22. Ønsker en arbejdssøgende, som er blevet afmeldt, på ny at stå tilmeldt, skal vedkommende tilmelde sig efter reglerne i §§ 2-10. Er afmeldingen sket på grund af jobcenterets fejl, skal jobcenteret tilmelde personen på ny.

Kapitel 3

Bistand til at finde arbejde og arbejdskraft

Henvisning af arbejdssøgende til arbejdsgiver

§ 23. Ved henvisning af arbejdssøgende til en arbejdsgiver, der har brug for arbejdskraft til et konkret job, skal der ske henvisning af en eller flere arbejdssøgende efter aftale med arbejdsgiveren.

Stk. 2. Der skal ved udvælgelsen af egnede arbejdssøgende være overensstemmelse mellem den arbejdssøgendes kvalifikationer og jobprofilen.

§ 24. Henvisningen til arbejdsgiveren skal være skriftlig. I særlige situationer, f.eks. inden for områder, hvor det er sædvane at henvise med kort varsel, kan henvisningen ske telefonisk. Den arbejdssøgende skal gøres bekendt med, at samtalen er en henvisning.

§ 25. Når en arbejdsgiver har fået henvist en arbejdssøgende, har arbejdsgiveren pligt til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder hvis den arbejdssøgende ikke er blevet ansat, eller hvis arbejdsforholdet afbrydes umiddelbart efter overtagelsen.

§ 26. Jobcenteret kan pålægge personer, der er omfattet af § 1, nr. 1 og 2, at søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med jobcenteret, at der sker henvisning af arbejdssøgende. § 24 finder tilsvarende anvendelse.

Særlige aktiviteter

§ 27. Jobcenteret kan iværksætte særlige aktiviteter, der medvirker til at finde arbejde og arbejdskraft. Særlige aktiviteter er aktiviteter, der er rettet mod de arbejdssøgende, herunder enkeltpersoner eller grupper af ledige, hvor der er behov for en særlig indsats.

Stk. 2. Aktiviteterne kan bestå af informationsaktiviteter, der retter sig mod særlige uddannelses- eller arbejdsområder, arbejdssøgende med særlige kvalifikationer eller behov, befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning og lignende.

Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1 og 2, har pligt til at møde til særlige aktiviteter på eller arrangeret af jobcenteret, hvis jobcenteret indkalder vedkommende skriftligt og personligt.

Stk. 4. Kommunen fastsætter nærmere retningslinjer for muligheden for støtte til befordringsgodtgørelse efter stk. 2, i forbindelse med jobsøgning.

Afsnit III

Individuelt kontaktforløb m.v.

Kapitel 4

Individuelt kontaktforløb m.v.

Målgrupper og jobsamtaler

§ 28. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-4, tilrettelægges og gennemføres der et individuelt kontaktforløb.

Stk. 2. Følgende persongrupper er undtaget fra det individuelle kontaktforløb i stk. 1:

1) Personer over 65 år, som modtager kontant- eller starthjælp, alene fordi de ikke opfylder optjeningsbetingelserne for at få folkepension.

2) Personer, som modtager kontant- eller starthjælp, alene fordi de ikke opfylder optjeningsbetingelserne for at få førtidspension.

3) Unge under 18 år, som ikke har forældre, der har pligt til at forsørge dem, og som derfor modtager kontant- eller starthjælp.

4) Personer, der har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6 og 8, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

5) Kontant- og starthjælpsmodtagere, der er sygemeldte på grund af livstruende lidelser, der skønnes uhelbredelige.

6) Ledige med ansættelseskontrakt, hvor ansættelsen begynder inden for 4 uger, og ledige som skal på barsel inden for 4 uger.

7) Ledige, der deltager i selvvalgt uddannelse på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret, jf. bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige.

§ 29. Den individuelle jobsamtale skal som minimum altid indeholde følgende:

1) For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, skal der følges op på deres jobsøgning, og den videre jobsøgning skal fastlægges.

2) Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1 og 2, skal pålægges at søge mindst to relevante konkrete job, der f. eks. er indlagt i Jobnet.

3) For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1 og 2, skal det påses, at deres cv på Jobnet er fyldestgørende.

4) Muligheden og behovet for tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal drøftes.

5) For personer omfattet af § 1, nr. 1-4, aftales det fortsatte kontaktforløb samt andre aktiviteter, som personen eller jobcenteret forventes at gennemføre inden næste jobsamtale.

Stk. 2. Til den individuelle jobsamtale skal personer omfattet af § 1, nr. 1 og 2, have fundet to ledige job, der er relevante at søge i forhold til personens beskæftigelsesmål.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for syge kontant- og starthjælpsmodtagere, der er i dokumenteret længerevarende behandling på minimum 3 måneder, der udelukker aktivering. For denne persongruppe skal indholdet i samtalen opfylde kravene i § 12 b i lov om aktiv socialpolitik.

Læse- og skrivetest

§ 30. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, og som ikke har en ungdomsuddannelse, skal jobcenteret ved den første jobsamtale vurdere, om personen skal læse- og skrivetestes. Læse- og skrivetesten skal afklare, om personen har behov for læse- og skrivekursus for at forbedre sine muligheder for at tage en ordinær uddannelse eller arbejde. Ved jobcenterets vurdering indgår personens forudsætninger, herunder personens hidtidige skoleforløb eller erhvervserfaring.

Stk. 2. Vurderer jobcenteret, at en person, der er omfattet af stk. 1, skal gennemføre en læse- og skrivetest, skal jobcenteret aftale, hvornår og hvor testen skal foretages.

Stk. 3. Jobcenteret kan senere ændre vurderingen efter stk. 1, hvis der er behov herfor.

Oplysningspligt ved sygdom og ferie m.v.

§ 31. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1 og 2, har pligt til straks at give jobcenteret besked, hvis personen ikke står til rådighed for henvist arbejde på grund af arbejde, sygdom, deltagelse i kurser eller af anden grund.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1 og 2, har ret til at afholde optjent ferie, når jobcenteret modtager meddelelse herom senest 14 dage før, ferien skal afholdes, og der ikke allerede i ferieperioden er fastsat møder, henvist til arbejde eller afgivet tilbud m.v., som den ledige har pligt til at deltage i. Er der mindre end 14 dage til ferien, kan jobcenteret godkende ferieafholdelsen, såfremt afholdelsen ikke modvirker beskæftigelsesindsatsen for den ledige. Der kan afholdes optjent ferie på enkelte dage, når jobcenteret modtager meddelelse herom, og der de pågældende dage ikke er fastsat møder, afgivet tilbud mv. eller henvist til arbejde, som den ledige har pligt til at deltage i.

Stk. 3. Personer, der deltager i tilbud om ansættelse med løntilskud, skal i stedet give meddelelse om sygdom og ferie til arbejdsgiveren.

Stk. 4. Personer, der er visiteret til et fleksjob, og som modtager ledighedsydelse, særlig ydelse eller kontant- og starthjælp har pligt til straks at give jobcenteret besked om sygdom, hvis sygdommen forhindrer personen i at påbegynde et fleksjob eller deltage i tilbud.

Stk. 5. Jobcenteret skal registrere personens meddelelse om sygdom og ferie.

Oplysningspligt ved deltagelse i selvvalgt uddannelse

§ 32. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, og som deltager i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal give jobcenteret besked om deltagelsen i uddannelsen. Oplysningen bør gives så tidligt som muligt og senest den dag, hvor uddannelsen starter.

Afsnit IV

Tilbud

Kapitel 5

Rådighed m.v.

§ 33. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, og som deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, skal være aktivt arbejdssøgende samt stå til rådighed for henvist arbejde. Det gælder dog ikke unge under 25 år omfattet af § 1, nr. 1, som efter lovens § 85, stk. 3, har fået tilbud om en uddannelse, hvor tilbuddet ophører, når den unge har haft 26 ugers sammenlagt ledighed.

Stk. 2. Jobcenteret kan efter ansøgning i særlige tilfælde fravige stk. 1, 1. pkt., hvis jobcenteret skønner, at tilbuddet medvirker til, at personen kan opnå fast beskæftigelse. Dette kan eksempelvis være tilfældet, når personen har en klar aftale om et konkret, ordinært job, hvor gennemførelse af en forudgående uddannelse, et tilbud om virksomhedspraktik eller en ansættelse med løntilskud er en afgørende forudsætning for ansættelsen.

Stk. 3. Har jobcenteret truffet afgørelse efter stk. 2, skal dette meddeles skriftligt til personen.

Varighed

§ 34. Tilbud til personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, kan ikke række ud over den dato, hvortil personen er berettiget til dagpenge eller ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved ansættelse med løntilskud efter den særlige løntilskudsordning for personer over 55 år i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er det alene en betingelse, at personen er berettiget til dagpenge eller ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. på det tidspunkt, ansættelsen aftales.

Stk. 3. Det er en betingelse for afgivelse af tilbuddet, at kravet om ledighed er opfyldt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, og at personen er tilmeldt som arbejdssøgende, er dagpengeberettiget og står til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. dog § 33.

Bortfald af pligt til tilbud

§ 35. Hvis personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, har ordinær beskæftigelse som lønmodtager, der fast udgør 20 timer ugentligt eller mere, bortfalder pligten til tilbud.

Stk. 2. Hvis personen har ordinær beskæftigelse som lønmodtager af varierende omfang, bortfalder pligten til tilbud, når den ordinære beskæftigelse gennemsnitligt udgør mindst 20 timer ugentligt. Gennemsnittet beregnes over en måned.

Stk. 3. Personen skal oplyse jobcenteret om omfang af og eventuelle ændringer i den ordinære beskæftigelse.

Kapitel 6

Jobplan m.v.

§ 36. Jobcenteret udarbejder en jobplan sammen med personen. Jobplanen skal være drøftet med personen ved en jobsamtale. Den udarbejdede jobplan skal underskrives af personen og jobcenteret.

Stk. 2. Jobplanen skal indeholde oplysninger om

1) personens beskæftigelsesmål og planer for tilbud,

2) eventuelt aftalte tilbud,

3) ansvar for tilmelding til tilbud,

4) tidspunkt for påbegyndelse af aftalte tilbud og

5) ansvar og dato for opfølgning.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder også anvendelse ved revision af en jobplan. For personer, der har ret til tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan jobcenteret dog under hensyn til personens mulighed for at kunne påbegynde tilbuddet rettidigt fremsende den reviderede jobplan til underskrift til personen uden forudgående samtale. Jobcenteret skal forinden have forsøgt telefonisk at orientere personen om tilbuddet og om fremsendelsen af jobplanen.

Stk. 4. Når der er udarbejdet eller revideret en jobplan, skal jobcenteret give personen en kopi af den aftalte jobplan.

Flytning

§ 37. Hvis en person, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, flytter til en anden opholdskommune, skal jobcenteret i den nye opholdskommune sammen med personen vurdere, om jobplanen skal revideres.

Stk. 2. Hvis personen har en aftale med et jobcenter om et konkret tilbud, bevarer personen så vidt muligt retten til tilbuddet, selv om personen flytter til en anden opholdskommune.

Stk. 3. Hvis personen gennemfører et konkret tilbud, der er aftalt med jobcenteret i fraflytningskommunen, skal udgifterne hertil afholdes af jobcenteret i den nye opholdskommune.

§ 38. Hvis en person, der er omfattet af § 1, nr. 4, flytter til en anden opholdskommune, bevarer personen retten til et aftalt tilbud efter jobplanen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Jobplanen skal revideres, hvis dette er begrundet i personens situation, eller hvis der er væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet, som gør en revision hensigtsmæssig.

Integrationskontrakt efter integrationsloven

§ 39. Den beskæftigelsesrettede indsats for personer, der har fået eller skal have en integrationskontrakt efter integrationsloven, skal fremgå ved en henvisning i kontrakten til det aftalte om jobplan og kontaktforløb, medmindre det skrives ind i integrationskontrakten.

Kapitel 7

Vejledning og opkvalificering

Uddannelser

§ 40. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-5, kan efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats få tilbud om vejledning og opkvalificering, der består af uddannelser, der udbydes generelt og som er omfattet af en af følgende love:

1) Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og de med hjemmel i denne lov udfærdigede bekendtgørelser. Det er en betingelse, at uddannelserne umiddelbart er rettet mod arbejdsmarkedet.

2) Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

3) Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

4) Lov om Danmarks Biblioteksskole.

5) Lov om universiteter.

Stk. 2. Kravet i stk. 1, nr. 1, om at uddannelsen umiddelbart skal være rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, gælder ikke for uddannelser omfattet af følgende love:

1) Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx).

2) Lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven).

3) Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

4) Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

5) Lov om almen voksenuddannelse.

6) Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse.

7) Lov om forberedende voksenundervisning (FVU), bortset fra ordblindeundervisning, som ikke er omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

8) Lov om åben uddannelse.

Udlandet

§ 41. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse i udlandet,

1) hvis uddannelsen er oprettet ved lov eller i henhold til lov i det pågældende land eller er anerkendt af det pågældende lands nationale uddannelsesmyndigheder, eller

2) hvis uddannelsen er led i en uddannelse her i landet.

Stk. 2. I forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse i udlandet, kan jobcenteret betale for studieafgift, såfremt uddannelsen er et led i en uddannelse her i landet.

§ 42. En person, der er omfattet af § 1, nr. 5, og som har ret til sygedagpenge under ophold i udlandet, jf. sygedagpengelovens § 3, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering i udlandet med henblik på arbejdsfastholdelse og afklaring af arbejdsevnen som led i retten til fortsat at modtage sygedagpenge.

Danskundervisning

§ 43. Personer, som på grund af manglende danskkundskaber kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse, kan få tilbud om danskundervisning. Danskundervisning kan indgå som en integreret del af et tilbud efter dette kapitel.

Stk. 2. Jobcenteret skal ved afgivelse af tilbud om danskundervisning tage udgangspunkt i, om tilbuddet vil kunne forbedre personens mulighed for at opnå ordinær beskæftigelse eller eventuelt deltage i øvrige tilbud efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Til personer med dansk som andetsprog skal jobcenterets tilbud om uddannelse efter stk. 1 gives i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Uddannelsesaktivitet og indberetningspligt

§ 44. Uddannelsesstedet kontrollerer løbende, om en person, der har fået et tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m.

Stk. 2. Uddannelsesstedet skal straks give meddelelse til jobcenteret, hvis

1) personen ikke deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m., eller

2) begyndelses- eller sluttidspunktet for uddannelsen afviger fra, hvad der er blevet aftalt, jf. dog § 45, stk. 1.

Stk. 3. Foregår uddannelsen ved flere uddannelsessteder, aftaler disse indbyrdes, hvilket uddannelsessted der varetager opgaverne over for jobcenteret i henhold til stk. 1 og 2.

§ 45. Ved videregående uddannelser, hvor personen ikke har mødepligt, er det alene personen selv, der er forpligtet til straks at meddele jobcenteret og arbejdsløshedskassen, hvis der sker afvigelser i forhold til det oprindeligt oplyste med hensyn til uddannelsens påbegyndelse og endelige afslutning. Personen skal desuden selv straks underrette jobcenteret og arbejdsløshedskassen, såfremt den pågældende ikke længere deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m.

Stk. 2. Jobcenteret og arbejdsløshedskassen kan indhente en erklæring fra personen, hvor denne på tro og love erklærer at deltage aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m.

Stk. 3. Ved deltagelse i uddannelse i udlandet finder stk. 1 og 2 anvendelse.

§ 46. Under korte afbrydelser i undervisningen i forbindelse med ordinære ferieperioder eller under andre korte afbrydelser, der skyldes uddannelsesstedets forhold, anses uddannelsen ikke for afbrudt.

Stk. 2. Korte afbrydelser af deltagelse i undervisningen, som skyldes personens forhold, og som kan betegnes som lovligt forfald, medfører heller ikke, at uddannelsen anses for afbrudt.

Stk. 3. I tilfælde af længerevarende sygdom eller barsel skal personen selv straks sørge for underretning af både uddannelsesstedet, jobcenteret og arbejdsløshedskassen.

§ 47. Bliver enten jobcenteret eller arbejdsløshedskassen bekendt med omstændigheder, der giver anledning til formodning om, at en person ikke længere aktivt deltager i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m., uden at der dog foreligger underretning fra uddannelsesstedet i henhold til § 44, stk. 2, kan jobcenteret eller arbejdsløshedskassen indhente nærmere oplysninger hos uddannelsesstedet om, hvorvidt den pågældende deltager aktivt i uddannelsen, jf. dog § 45, stk. 1.

§ 48. Hvis jobcenteret bliver bekendt med, at en person ikke længere deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m., træffer jobcenteret afgørelse om, hvorvidt tilbuddet om vejledning og opkvalificering skal tilbagekaldes.

Kapitel 8

Virksomhedspraktik

Omfang og underretning m.v.

§ 49. Jobcenteret og virksomheden aftaler formålet med, indholdet i samt varigheden og omfanget af virksomhedspraktikopholdet. Hvis der som led i det individuelle kontaktforløb er kontakt med personen under virksomhedspraktikken, skal jobcenteret inddrage virksomheden heri.

Stk. 2. Deltagelse i virksomhedspraktik skal ligge inden for virksomhedens normale arbejdstid og må ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, og som er deltidsforsikrede, kan deltagelsen ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge for deltidsforsikrede.

Stk. 3. Tilbud om virksomhedspraktik kan ikke tilbydes en person i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Personer uden ansættelsesforhold, som er omfattet af § 1, nr. 5, og som er enig i at modtage tilbud i den virksomhed, hvor de senest har været ansat, kan uanset bestemmelsen i stk. 3 tilbydes virksomhedspraktik i denne virksomhed.

§ 50. Når en arbejdsgiver har fået henvist en person i praktik, har arbejdsgiveren pligt til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder hvis personen ikke har fået virksomhedspraktikopholdet, eller hvis praktikken afbrydes umiddelbart efter overtagelsen.

Udlandet

§ 51. En person, der er omfattet af § 1, nr. 5, og som har ret til sygedagpenge under ophold i udlandet, jf. sygedagpengelovens § 3, kan få tilbud om virksomhedspraktik i udlandet med henblik på arbejdsfastholdelse og afklaring af arbejdsevnen som led i retten til fortsat at modtage sygedagpenge.

Forholdet til virksomhedens ansatte, høring

§ 52. Ved etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte, og det skal fremgå af virksomhedens tilbud om at etablere virksomhedspraktik, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen.

Stk. 2. Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud

§ 53. Antallet af personer i virksomhedspraktik og antallet af ansatte med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats må maksimalt udgøre

1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, og herudover

2) 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Forud for etableringen af virksomhedspraktik skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt dette er opfyldt.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for personer, der er omfattet af § 1, nr. 5, når virksomhedspraktikken skal foregå på en virksomhed, hvor personen er ansat.

Stk. 3. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse om dette fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant, der er ansat på den adresse (P-nummer), hvor virksomhedspraktikken skal etableres.

Stk. 4. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave.

Stk. 5. Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før etableringen af virksomhedspraktikken.

Stk. 6. I virksomheder, hvor antallet af ansatte er skiftende på grund af sæsonsvingninger, kan opgørelsen i stk. 5 udvides fra 3 til 4 måneder.

Underretning af beskæftigelsesrådet

§ 54. Jobcenteret underretter det lokale beskæftigelsesråd en gang om måneden om anvendelsen af virksomhedspraktik. Det enkelte jobcenter og det lokale beskæftigelsesråd vil dog kunne aftale, at underretningen sker med længere eller kortere intervaller, hvis der er enighed herom.

Stk. 2. Underretningen skal indeholde oplysninger om

1) antallet af etablerede virksomhedspraktikpladser,

2) varigheden af virksomhedspraktikperioderne,

3) fordelingen på offentlige og private virksomheder,

4) inden for hvilke brancher, der er givet tilbud om virksomhedspraktik samt

5) navn på de virksomheder, hvor der er etableret virksomhedspraktik.

Stk. 3. Det kan aftales lokalt, at der også skal oplyses om indhold og formål i hvert virksomhedspraktikforløb.

Kapitel 9

Ansættelse med løntilskud

Offentlige arbejdsgivere

§ 55. Ved ansættelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forstås ved offentlige arbejdsgivere

1) kommuner, regioner og kommunale fællesskaber,

2) statsinstitutioner og

3) organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, kan jobcenteret efter indhentet udtalelse fra det lokale beskæftigelsesråd i helt særlige tilfælde fravige bestemmelsen i stk. 1, nr. 3.

Særlige krav

§ 56. Ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere kan ikke tilbydes en person i en virksomhed, der ejes af dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever.

Stk. 2. Ansættelse med løntilskud kan ikke tilbydes en person i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kombination med uddannelse

§ 57. Uddannelse kan efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte indgå i et tilbud om ansættelse med løntilskud. Under uddannelsen udbetaler arbejdsgiveren løn som i den øvrige del af ansættelsen. Arbejdsgiveren betaler for eventuelt køb af uddannelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-2, kan jobcenteret betale for køb af uddannelsen m.v., hvis uddannelsesforløbet er aftalt i personens jobplan som led i tilbuddet om ansættelse med løntilskud.

Stk. 3. Efter aftale mellem arbejdsgiveren og jobcenteret kan personen under ansættelsen med løntilskud få tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Under deltagelse i vejledning og opkvalificering har personen orlov uden løn fra løntilskudspladsen.

Løn- og arbejdsvilkår

§ 58. Når et ansættelsesforhold med løntilskud indgås, oprettes der en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvori løn‑ og arbejdsvilkår samt forventet tilskudsperiode anføres. Ansættelsesforholdet kan i alle tilfælde kun bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning. Betaling af den fulde lønudgift påhviler ansættelsesstedet.

§ 59. Ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere af personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, skal lønnen svare til den overenskomstmæssige eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

Stk. 2. Lønnen kan dog maksimalt udgøre 111,35 kr. (april 2009) pr. arbejdstime, eksklusiv feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søgnehelligdagsbetaling, jf. dog § 60, stk. 1. Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer.

Stk. 3. Ud over lønnen pr. arbejdstime ydes kun

1) omkostningsdækkende ydelser,

2) arbejdstidsbestemte tillæg og

3) arbejdsbestemte tillæg, der ikke er en fast påregnelig del af lønnen.

Stk. 4. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 1, nr.1, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede.

Stk. 5. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 1, nr. 2 og 3, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle hjælp efter §§ 25 og 34 i lov om aktiv socialpolitik, dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ved fastsættelse af den samlede løn omregnes den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til en skattepligtig indkomst ved at dividere med 0,6.

Stk. 6. Hvis der til ansættelsen er tilknyttet en overenskomstmæssig pensionsordning, indbetaler arbejdsgiveren til denne eget- og arbejdsgiverbidrag beregnet på grundlag af den overenskomstmæssige timeløn.

§ 60. Den offentlige arbejdsgiver fastsætter arbejdstiden i det enkelte tilbud under hensyn til den samlede løn, jf. § 59, stk. 4 og 5, samt under hensyn til timeløn og tillæg m.v. Antallet af arbejdstimer rundes op til nærmeste hele antal timer. Ved ansættelsesforholdets påbegyndelse fastsættes arbejdstiden og den gennemsnitlige timeløn for hele ansættelsesperioden, idet der tages højde for kendte reguleringer i timelønnen. Den gennemsnitlige timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med eventuelle reguleringer i den individuelle dagpengesats eller hjælp i ansættelsesperioden.

Stk. 2. Eventuelt over- og merarbejde skal afspadseres og beregnes på grundlag af den i § 59, stk. 2, fastsatte timebetaling med de procenttillæg m.v., der følger af den pågældende overenskomst.

Stk. 3. Den ugentlige arbejdstid nedsættes, hvis personen har ordinær beskæftigelse som lønmodtager i mere end 5 timer ugentligt. For hver times ordinær beskæftigelse udover 5 timer ugentligt nedsættes den ugentlige arbejdstid i tilbuddet med én time.

Stk. 4. Personen skal oplyse jobcenteret om omfang af og eventuelle ændringer i den ordinære beskæftigelse.

Stk. 5. Arbejdsvilkårene skal i øvrigt svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

Opfølgning ved sygdom

§ 61. Når en person, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, og som er ansat med løntilskud, er fraværende på grund af sygdom, skal den ansatte på den første sygedag give meddelelse til arbejdsgiveren herom.

Stk. 2. Arbejdsgiveren vurderer, om sygemeldingen giver anledning til at give jobcenteret meddelelse om fraværet. Ved vurderingen indgår årsagen til, omfang og hyppighed af den ansattes eventuelle tidligere sygemeldinger.

Underretning af jobcenteret

§ 62. Når en arbejdsgiver har fået henvist en person til ansættelse med løntilskud, har arbejdsgiveren pligt til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder hvis personen ikke er blevet ansat, eller hvis arbejdsforholdet afbrydes umiddelbart efter overtagelsen.

Ansættelse med løntilskud i udlandet

§ 63. Til personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, kan tilbud om ansættelse med løntilskud gives i udlandet, når

1) ansættelse sker hos en arbejdsgiver/organisation med hjemsted i Danmark,

2) ansættelsen er frivillig for personen,

3) der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, og

4) den ansatte er sikret hjemrejse.

Merbeskæftigelse m.v.

§ 64. Ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3 og 5, skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver.

Stk. 2. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til det gennemsnitlige antal i de foregående 12 måneder, og at ansættelsen ikke sker i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte inden for de foregående 3 måneder, jf. dog § 67, stk. 2.

Stk. 3. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse om dette fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant, der er ansat på den adresse (P-nummer), hvor ansættelsen med løntilskud skal ske.

Stk. 4. Det betragtes som nettoudvidelse, hvis personen, der ansættes med løntilskud, afløser en fastansat, der er på orlov efter lov om børnepasningsorlov eller lov om værnepligtsorlov eller deltager i uddannelsesjobrotation, herunder efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 5. I virksomheder, hvor der er etableret eller aftalt arbejdsfordelingsordninger, kan personen ikke ansættes med løntilskud.

Stk. 6. Hvis en virksomhed kun har haft ansatte i en del af de foregående 12 måneder, beregnes det gennemsnitlige antal ansatte efter stk. 2 som et gennemsnit af antallet af ansatte i de måneder inden for de foregående 12 måneder, hvor der har været ansatte.

§ 65. Ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 1, nr. 4, 6 og 8, skal enten udgøre en nettoudvidelse, jf. § 64, eller stillingen skal være blevet ledig som følge af

1) frivillig afgang,

2) afgang på grund af alder,

3) frivillig reduktion af arbejdstiden, eller

4) afskedigelse på grund af forseelse.

§ 66. På private ansættelsesområder påses betingelsen om merbeskæftigelse af virksomheden og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger.

Stk. 2. På private ansættelsesområder, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, afgøres uenighed om betingelsen om merbeskæftigelse efter de gældende fagretlige regler om mægling og eventuel voldgift ved uenighed af faglig karakter. Det regionale beskæftigelsesråd underrettes af parterne om udfaldet af den fagretlige behandling.

Stk. 3. For private arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, afgør det regionale beskæftigelsesråd administrativt endeligt, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Opgørelsen foretages på grundlag af reglerne i bekendtgørelse om virksomhedsbegreb/arbejdssted og om opgørelse af antal lønmodtagere efter lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

Stk. 4. I private virksomheder, hvor der ikke er nogen ansatte, påses betingelsen om merbeskæftigelse af jobcenteret.

§ 67. På offentlige ansættelsesområder påses betingelsen om merbeskæftigelse af ansættelsesmyndigheden og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger.

Stk. 2. Vurderingen af, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt, skal tage udgangspunkt i antallet af beskæftigede som følge af budgettet for den enkelte offentlige virksomhed.

Stk. 3. Uenighed afgøres ved mægling mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og ansættelsesmyndigheden og eventuelt ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af to repræsentanter udpeget af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og af to repræsentanter for ansættelsesmyndigheden. Parterne vælger en opmand. Hvis der ikke opnås enighed om valget af opmanden, skal parterne anmode arbejdsrettens formand om at udnævne denne. Det regionale beskæftigelsesråd underrettes af parterne om voldgiftsrettens afgørelse.

§ 68. På private ansættelsesområder skal det af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en person med løntilskud fremgå

1) om ansættelsesområdet er omfattet af en kollektiv overenskomst,

2) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og

3) om de ansatte er positive overfor at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen.

Stk. 2. Af arbejdsgiverens tilbud skal det tillige fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Hvis der ikke er enighed, og den private virksomhed ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, skal de ansattes synspunkter endvidere fremgå.

Stk. 3. Forud for etableringen skal der fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant foreligge skriftlig tilkendegivelse om

1) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen,

2) de ansatte er positive overfor at medvirke til at opfylde formålet med ansættelsen, og

3) hvorvidt der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

§ 69. På offentlige ansættelsesområder skal det af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en person med løntilskud fremgå, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og om de ansatte er positive over for at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen.

Stk. 2. Af arbejdsgiverens tilbud skal det tillige fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

Stk. 3. Forud for etableringen skal der fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant foreligge skriftlig tilkendegivelse om

1) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen,

2) de ansatte er positive overfor at medvirke til at opfylde formålet med ansættelsen, og

3) hvorvidt der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

Forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud

§ 70. Antallet af ansatte med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og antallet af personer i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 må maksimalt udgøre

1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0‑50 ansatte, dog altid 1 person, og herudover

2) 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Stk. 2. Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt dette er opfyldt.

Stk. 3. Ved ansættelse i offentlige virksomheder af personer omfattet af § 1, nr. 6, kan begrænsningen i stk. 1 fraviges, når virksomheden kan godtgøre, at ansættelsen kan medvirke til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Virksomheden skal i den forbindelse redegøre fyldestgørende for, hvorledes man kan opfylde formålet med tilbuddet. Der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette.

Stk. 4. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse om dette fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant, der er ansat på den adresse (P-nummer), hvor ansættelsen med løntilskud skal ske.

Stk. 5. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave.

Stk. 6. Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før ansættelsen af personen med løntilskud.

Stk. 7. I virksomheder, hvor antallet af ansatte er skiftende på grund af sæsonsvingninger, kan opgørelsen i stk. 5 udvides fra 3 til 4 måneder.

Ændringer i løntilskuddet

§ 71. Såfremt der under ansættelsen sker ændringer i en persons evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte, kan løntilskuddet justeres under forudsætning af, at der i aftalen med arbejdsgiveren er taget forbehold herfor.

Udelukkelse af visse virksomheder

§ 72. Løntilskudsordningen må ikke

1) udgøre støtte til eksportrelaterede aktiviteter, navnlig tilskud der er direkte knyttet til de eksporterede mængder, til etablering og drift af et distributionsnet eller til andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed,

2) være betinget af, at der anvendes indenlandske produkter i stedet for importerede,

3) udgøre støtte til virksomheder, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som EU-Kommissionen ved en tidligere beslutning har erklæret ulovlig og uforenelig med fællesmarkedet,

4) udgøre støtte til kriseramte virksomheder, eller

5) udgøre støtte til virksomheder, som modtager støtte, der er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til EU’s rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

Støtteintensitet m.v.

§ 73. Bruttostøtteintensiteten for støtte til private arbejdsgivere i tilknytning til ansættelse af personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-6 og 8, beregnet som en procentdel af lønomkostningerne, kan over en periode på et år efter ansættelsen ikke overstige 50 pct. for personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3 og 5 og 75 pct. for personer, der er omfattet af § 1, nr. 4, 6 og 8.

Stk. 2. Støtteloftet efter stk. 1 omfatter udover løntilskuddet al støtte i tilknytning til ansættelsen, uanset om denne finansieres udelukkende af offentlige midler eller finansieres delvist af EU.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan støtte i tilknytning til ansættelse af personer, der er omfattet af § 1, nr. 4, 6 og 8, kumuleres med anden støtte, som vedrører samme støtteberettigede omkostninger, udover støtteloftet i stk. 1, forudsat at kumuleringen ikke medfører en støtteintensitet, der overstiger 100 pct. af de relevante omkostninger i de perioder, hvor de pågældende arbejdstagere er beskæftigede.

§ 74. Udbetaling af løntilskud til en enkelt virksomhed eller et enkelt foretagende skal anmeldes til EU-Kommissionen, hvis støttebeløbet overstiger 5 mio. EUR årligt.

Udbetaling af løntilskud

§ 75. Løntilskuddet i forbindelse med ansættelse efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren kan modtage som refusion fra det offentlige som følge af, at arbejdsgiveren fortsat udbetaler løn. Nedsættelsen opgøres pr. dag, som der modtages refusion for.

Stk. 2. Løntilskuddet beregnes som tilskudssatsen pr. time ganget med det antal timer, for hvilke der er udbetalt løn til personen.

Stk. 3. Løntilskudsperiodens længde fastsættes ved aftale mellem jobcenteret og den enkelte arbejdsgiver.

§ 76. Løntilskud kan udbetales for overarbejde, hvis overarbejde er naturligt og sædvanligt i den pågældende branche, og arbejdsgiveren kan dokumentere, at arbejdspladsens øvrige ansatte har haft tilsvarende overarbejde, jf. dog § 60, stk. 2.

§ 77. Arbejdsgiveren underretter jobcenteret om ophør i ansættelse med løntilskud før løntilskudsperiodens udløb.

Stk. 2. En arbejdsgiver skal på begæring afgive de nødvendige oplysninger til jobcenteret til brug for administrationen af ordningen.

Udbetaling og udbetalingsgrundlag

§ 78. Ved ansættelse med løntilskud udbetaler jobcenteret løntilskuddet bagud for én måned ad gangen på baggrund af arbejdsgiverens anmodning om udbetaling af tilskuddet. Jobcenteret kan efter aftale med arbejdsgiveren udbetale løntilskuddet bagud for 3 måneder ad gangen.

§ 79. Er anmodningen om udbetaling af løntilskud jobcenteret i hænde senest den 15. i den efterfølgende måned, udbetaler jobcenteret løntilskuddet til arbejdsgiveren inden udgangen af den måned, hvor anmodningen er modtaget. Modtager jobcenteret anmodningen efter den 15. i den efterfølgende måned, udbetaler jobcenteret løntilskuddet til arbejdsgiveren inden udgangen af den efterfølgende måned, hvor anmodningen er modtaget.

§ 80. Arbejdsgiveren skriver under på, at de afgivne oplysninger er rigtige.

Annullation af bevillinger, tilbagebetaling af ydelser, misbrug m.v.

§ 81. En modtager af løntilskud i forbindelse med ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har pligt til at underrette jobcenteret om forhold, der har betydning for retten til løntilskuddet.

Stk. 2. Jobcenteret kan bestemme, at løntilskud enten ikke skal udbetales eller tilbagebetales, hvis

1) arbejdsgiveren har afgivet urigtig erklæring om forhold, der har betydning for at opnå ret til at ansætte ledige med løntilskud eller for at bevare retten hertil, eller

2) arbejdsgiveren forsætligt har fortiet forhold, der har samme betydning som nævnt under nr. 1.

Afsnit V

Tillægsydelser

Kapitel 10

Tilskud til udgifter til hjælpemidler, mentor og partnerskabsaftaler

Hjælpemidler

(Undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger)

§ 82. Tilskud til hjælpemidler ydes på baggrund af dokumenterede udgifter, jobcenteret kan dog beregne tilskud til undervisningsmateriale på grundlag af de gennemsnitlige udgifter ved uddannelsen på den enkelte uddannelsesinstitution.

Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud til hjælpemidler, at udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen forudsættes at afholde, og at hjælpemidlerne ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen henholdsvis uddannelsesinstitutionen.

Mentor

§ 83. Det er en betingelse for bevilling af støtte til frikøb af en medarbejder i virksomheden som mentor, at medarbejderen ikke udfører sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor.

Stk. 2. Som grundlag for udbetaling af støtte skal arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen redegøre for det faktiske timeforbrug, der er anvendt på mentorfunktionen, samt fremlægge dokumentation for eventuel køb af uddannelse for medarbejderen.

Tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftaler

§ 84. Som grundlag for udbetaling af tilskud skal virksomheden dokumentere de faktiske udgifter til uddannelse og til administration.

Kapitel 11

Befordringsgodtgørelse m.v.

§ 85. Ved befordring med færge ydes tilskud for færgebefordringen på grundlag af den dobbelte afstand.

§ 86. Hvis en person, der deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering, er indkvarteret uden for bopælen, regnes indkvarteringsstedet for bopæl, og personen har ret til daglig befordringsgodtgørelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og § 85. Det er en betingelse, at indkvartering sker på det sted, hvor tilbuddet gennemføres eller i umiddelbar nærhed heraf.

Stk. 2. Personer, der under tilbud om vejledning og opkvalificering er indkvarterede, har ret til befordringsgodtgørelse til transport frem og tilbage mellem bopæl og indkvarteringssted

1) ved tilbuddets start og afslutning,

2) ved søgnehelligdage og

3) hver weekend.

Stk. 3. Befordringsgodtgørelse i udlandet kan alene ydes i forbindelse med deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering. Befordringsgodtgørelse kan ydes til daglig transport mellem bopæl i Danmark og det sted, hvor tilbuddet gennemføres.

Stk. 4. Befordringsgodtgørelse efter stk. 2 og 3 udbetales efter bestemmelserne i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og § 85.

§ 87. Arbejdsløshedskassen træffer afgørelse om udbetaling og beregner befordringsgodtgørelse til personer, der er omfattet af § 1, nr. 1. Arbejdsløshedskassen kan ikke udbetale befordringsgodtgørelse for perioder, hvor personen er udelukket fra ret til dagpenge.

Stk. 2. Jobcenteret træffer afgørelse om udbetaling og beregner befordringsgodtgørelse til personer, der er omfattet af § 1, nr. 4 og 5.

Stk. 3. Udbetaling af befordringsgodtgørelsen sker på baggrund af personens ansøgning om godtgørelsen. Ved udbetaling afrundes det samlede tilskud til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Ansøgningen kan indgives løbende og skal indgives senest 4 måneder efter tilbuddets ophør.

Stk. 5. Inden udbetaling af befordringsgodtgørelse skal personen indhente dokumentation fra det sted, hvor tilbuddet gennemføres, om i hvilket omfang personen har fulgt tilbuddet henholdsvis givet møde. I tilfælde, hvor en sådan dokumentation ikke kan indhentes, udbetales befordringsgodtgørelsen på grundlag af en erklæring fra personen.

§ 88. Godtgørelsen til anslåede udgifter ved at deltage i tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik til personer, der er omfattet af § 1, nr. 2 og 3, jf. § 83, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan i perioden 1. maj 2010 til 1. januar 2011 udbetales med op til 1.500 kr. om måneden.

Kapitel 12

Erstatning

Arbejdsskader ved deltagelse i tilbud

§ 89. For personer omfattet af § 1, nr. 1-5, 7, 9 og 10, yder kommunen erstatning m.m. for følger af arbejdsskader ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11.

Stk. 2. Sager om erstatning m.m. efter stk. 1 behandles efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring med de ændringer, der følger af §§ 89, 91 og 92.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis personen efter andre regler er berettiget til erstatning m.m. efter lov om arbejdsskadesikring.

Skade forvoldt på andre personer eller andres ejendele

§ 90. For personer omfattet af § 1, nr. 1-5, 7, 9 og 10, yder kommunen erstatning m.m. for skader, som en person forvolder på andre personer eller andres ejendele under deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11.

Stk. 2. Ved skade forvoldt på andre personer vurderes erstatningsansvaret efter dansk rets almindelige regler. Hvis personen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, ydes erstatning efter reglerne i lov om erstatningsansvar.

Stk. 3. Ved skade forvoldt på andres ejendele vurderes erstatningsansvaret efter dansk rets almindelige regler. Hvis personen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, ydes erstatning efter §§ 37-38 i lov om forsikringsaftaler.

Stk. 4. Der ydes ikke erstatning efter stk. 1, hvis skaden er opstået ved tyveri eller anden kriminel adfærd.

Administration m.v.

§ 91. En arbejdsskade skal anmeldes, hvis

1) skadelidte anmoder om det, eller

2) skaden antages at kunne begrunde krav på ydelser efter lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Anmeldelsen skal foretages af den skole, uddannelsessted, praktiksted, virksomhed m.m., hvor skaden er indtruffet.

§ 92. Skader efter §§ 89 og 90 anmeldes til den kommune, der har givet tilbuddet om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik. Ved arbejdsskader skal kommunen oplyse til Arbejdsskadestyrelsen, om personen har modtaget tilbud om vejledning og opkvalificering eller tilbud om virksomhedspraktik.

Stk. 2. Har personen pådraget sig en arbejdsskade i forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering eller tilbud om virksomhedspraktik, sender kommunen anmeldelsen til Arbejdsskadestyrelsen, der træffer afgørelse, om skaden er omfattet af arbejdsskadedefinitionen i lov om arbejdsskadesikring, og om den skadelidte har krav på erstatning m.m.

Stk. 3. Ved skader forvoldt af personer i tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik, træffer kommunen afgørelse om udbetaling af erstatning efter § 90.

Tilbagebetaling

§ 93. Hvis en modtager af erstatning m.m. efter §§ 89 og 90 har givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der har betydning for erstatningen m.m., kan beløb, som er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt.

Kapitel 13

Flyttehjælp

§ 94. Til fremme af arbejdsstyrkens geografiske mobilitet kan jobcenteret inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, yde økonomisk støtte til personer, der er ledige og tilmeldt som arbejdssøgende, og som flytter til en ny bopæl i forbindelse med overtagelse af arbejde som lønmodtager.

§ 95. Flyttehjælp kan ydes i forbindelse med overtagelse af stillinger, hvor arbejdsgiveren har anmodet om at få henvist arbejdskraft, jf. § 5, stk. 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, såfremt

1) jobcenteret ikke har kunnet henvise arbejdskraft til arbejdsgiveren,

2) den samlede daglige transporttid med offentlige transportmidler mellem arbejde og bopæl ville overstige 4 timer, hvis personen ikke var flyttet til en ny bolig, og

3) ansættelsen ikke på forhånd er bestemt til at vare under 12 måneder.

§ 96. Når betingelserne i §§ 94 og 95 er opfyldte, ydes der støtte på 25.000 kr. i forbindelse med flytningen.

§ 97. Er der ydet flyttehjælp, kan flyttehjælp tidligst på ny ydes efter 12 måneder, regnet fra datoen for tiltrædelsen af den stilling, hvortil der blev bevilget flyttehjælp.

§ 98. En person, der ønsker flyttehjælp, indgiver ansøgning herom til jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Jobcenteret træffer afgørelse om, hvorvidt flyttehjælp kan ydes. Ansøgningen skal indgives senest 1 måned efter flytningen og senest 6 måneder efter tiltrædelsen af stillingen.

Stk. 2. Personen skal i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at betingelserne efter § 95, stk. 1, nr. 2 og 3, er opfyldt.

§ 99. Den, der modtager flyttehjælp, har pligt til at underrette jobcenteret om forhold, der har betydning for udbetaling af flyttehjælp.

Stk. 2. Jobcenteret kan bestemme, at flyttehjælpen enten ikke skal udbetales eller tilbagebetales, hvis modtageren har afgivet urigtige oplysninger om forhold, der har betydning for at få udbetalt flyttehjælpen, eller forsætligt har fortiet sådanne forhold.

Kapitel 14

Opkvalificering ved ansættelse

§ 100. I forbindelse med ansættelse af en person uden løntilskud kan der ydes tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud til opkvalificering, at opkvalificeringen ligger ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren forudsættes at give, f.eks. i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den enkelte arbejdsgiver.

Stk. 3. Tilskud til udgifter ved opkvalificering bevilges på baggrund af arbejdsgiverens ansøgning herom til jobcenteret og udbetales på baggrund af dokumenterede udgifter.

Afsnit VI

Ret og pligt til tilbud

Kapitel 15

Tidspunkt for første ret og pligt tilbud til unge under 20 år samt varigheds- og timekrav

§ 101. For personer omfattet af § 1, nr. 1, der er under 20 år, skal første ret og pligt tilbud uanset bestemmelsen i § 85 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden fra den 1. maj 2010 til og med den 1. januar 2012 påbegyndes efter senest 4 ugers sammenlagt ledighed.

Stk. 2. For personer omfattet af § 1, nr. 2 og 3, der er under 20 år, skal første ret og pligt tilbud uanset bestemmelsen i § 92 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden fra den 1. maj 2010 til og med den 1. januar 2012 påbegyndes efter senest 4 ugers sammenhængende ledighed.

Stk. 3. For personer omfattet af § 1, nr. 1, der er fyldt 30 år, skal første ret og pligt tilbud have en sammenhængende varighed på mindst 4 uger, og det gennemsnitlige antal timer pr. uge skal være på mindst 25 timer.

Stk. 4. For personer omfattet af § 1, nr. 1, der er under 30 år, skal første ret og pligt tilbud have en sammenhængende varighed på mindst 26 uger, og det gennemsnitlige antal timer pr. uge skal være på mindst 25 timer. Perioden forlænges med perioder, hvor personen ikke har modtaget arbejdsløshedsdagpenge. Herudover forlænges den med perioder på op til 4 uger med arbejdsløshedsdagpenge, hvor personen har været uden tilbud efter § 85, stk. 2, 2. og 3. punktum, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. For personer omfattet af § 1, nr. 1, skal efterfølgende ret og pligt tilbud have en sammenhængende varighed på mindst 4 uger, og det gennemsnitlige antal timer pr. uge skal være på mindst 25 timer.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 3, 4 og 5, om at det gennemsnitlige antal timer pr. uge skal være på mindst 25 timer, finder ikke anvendelse på personer, der ansættes med løntilskud i en offentlig virksomhed, hvor det fastsatte timetal er på mindre end 25 timer i gennemsnit om ugen, jf. § 55 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 7. Tilbud anses for rettidigt, hvis det påbegyndes i den kalenderuge, hvor ret og pligt til tilbud indtræder.

Stk. 8. Ved beregning af timetal for første tilbud, efterfølgende tilbud og tilbud i resten af ledighedsperioden medregnes forberedelsestid kun i det omfang, forberedelse er sædvanligt i forbindelse med ordinær uddannelse.

Stk. 9. Har den ledige ordinær beskæftigelse i samme periode som aktiveringen, kan de ordinære arbejdstimer medregnes ved beregning af timetallet.

Afsnit VII

Øvrige bestemmelser

Kapitel 16

Underretning af arbejdsløshedskasser og indberetning til det fælles datagrundlag

Underretning angående cv-oplysninger og øvrige beskæftigelsesrelevante oplysninger

§ 102. Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, såfremt en person, der er omfattet af § 1, nr. 1,

1) ikke vil give beskæftigelsesrelevante oplysninger m.v. efter § 11, stk. 1,

2) ikke vil gøre sit cv i Jobnet tilgængeligt for søgning, jf. § 12,

3) ikke løbende ajourfører beskæftigelsesrelevante oplysninger i Jobnet, jf. § 12 eller

4) ikke lader cv’et følge anvisningerne på Jobnet, jf. § 11, stk. 2.

Underretning ved udeblivelse fra aktiviteter

§ 103. Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, såfremt en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, udebliver fra jobsamtaler og særlige aktiviteter eller ikke kontakter jobcenteret, når jobcenteret har indkaldt vedkommende personligt og skriftligt.

Underretning ved henvisning m.v.

§ 104. Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, hvis en person, der er omfattet af § 1, nr. 1,

1) ikke har kontaktet eller ikke er mødt hos arbejdsgiveren,

2) har afvist det henviste arbejde,

3) er henvist til arbejde,

4) ansættes som vikar i forbindelse med jobrotation i kapitel 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

5) omfattes af et systematisk henvisningsforløb i kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

6) uden fyldestgørende grund undlader at efterkomme et uddannelsespålæg efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller hvis personen udebliver fra, afslår eller ophører i uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg,

7) hvis en arbejdsgiver har givet jobcenteret besked om sygefravær ved ansættelse i løntilskud.

§ 105. Jobcenteret underretter pågældende arbejdsløshedskasse om, at en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, er blevet pålagt at søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med jobcenteret, at der sker henvisning af arbejdssøgende.

Underretning ved jobplan og tilbud

§ 106. Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, hvis en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, ikke vil medvirke til at få udarbejdet eller revideret en jobplan, eller hvis personen udebliver fra, afslår eller ophører i et tilbud.

§ 107. Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse om, når en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, påbegynder henholdsvis afslutter et tilbud.

§ 108. Når jobcenteret modtager underretning fra et uddannelsessted, jf. § 44, stk. 2, skal jobcenteret straks underrette personens arbejdsløshedskasse med henblik på, at arbejdsløshedskassen træffer afgørelse om at standse udbetalingen af dagpenge, herunder eventuelle tilskud til deltagerbetaling og befordringsgodtgørelse.

Underretning ved tvivl om rådighed i øvrigt

§ 109. Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, jf. § 26, stk. 2, i bekendtgørelse om rådighed, såfremt der i øvrigt er tvivl om rådigheden for en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, eller hvis vurderingen af personens beskæftigelsespotentiale svarer til matchkategori 2 eller 3, jf. bekendtgørelse om matchvurdering.

Indberetning ved ophør af ydelse

§ 110. Jobcenteret indberetter til det fælles datagrundlag, når en person ikke længere modtager kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse.

Kapitel 17

Arbejdsløshedskassernes underretninger til jobcenteret og det fælles datagrundlag

Arbejdsløshedskassernes indberetningspligt m.v.

§ 111. Arbejdsløshedskasserne skal til jobcenteret og det fælles datagrundlag indberette

1) når personen er påbegyndt en dagpengeperiode efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

2) når personens ret til dagpenge er ophørt, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

3) når arbejdsløshedskassen får underretning fra uddannelsesstedet om, at en person i selvvalgt uddannelse ikke længere er studieaktiv.

Stk. 2. Arbejdsløshedskasserne skal på anmodning fra jobcenteret eller Beskæftigelsesministeriet generelt oplyse om et ledigt medlems ledighedsforløb og dagpengeret.

Kapitel 18

Opgørelse af mangel på arbejdskraft m.v.

§ 112. Når der i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelsen skal ske en vurdering af, om der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft inden for et område, eller om der er behov for arbejdskraft, skal beskæftigelsesregionernes oversigt over jobmuligheder på det regionale arbejdsmarked benyttes. Det vil sige, der skal være tale om områder med gode eller rigtig gode jobmuligheder.

Kapitel 19

Opgørelser af tidsperioder

Opgørelse af perioden på 1 og 3 måneder ved jobsamtaler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 113. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, medregnes i opgørelsen af perioden på sammenlagt 1 og 3 måneder efter bestemmelserne om afholdelse af jobsamtaler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, perioder, hvor personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter lovens kapitel 10-12. Ved offentlige forsørgelsesydelser forstås

1) dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

2) feriedagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

3) dagpenge efter lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,

4) kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik og

5) orlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov.

Stk. 2. I opgørelsen efter stk. 1 medregnes som hele uger de uger, hvor personen helt eller delvist har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Hvis personen erhverver ret til en ny dagpengeperiode efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., medregnes perioder efter stk. 1 forud herfor ikke i opgørelsen af sammenlagt 1 og 3 måneder.

§ 114. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 2 og 3, medregnes i opgørelsen af perioden på sammenlagt 1 og 3 måneder efter bestemmelserne om afholdelse af jobsamtaler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats perioder, hvor personen i en sammenhængende periode har modtaget kontanthjælp eller starthjælp eller har deltaget i tilbud efter lovens kapitel 10-12.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 4, medregnes i opgørelsen af perioden på sammenlagt 1 og 3 måneder efter bestemmelserne om afholdelse af jobsamtaler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats perioder, hvor personen i en sammenhængende periode har modtaget revalideringsydelse efter lov om aktiv social politik eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. I opgørelsen efter stk. 1 og 2 medregnes som hele uger de uger, hvor personen helt eller delvist har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse eller har deltaget i tilbud.

Stk. 4. En periode efter stk. 1 og 2 er sammenhængende, medmindre den afbrydes af en periode på en måned uden kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse.

Opgørelse af tidsperioder ved selvvalgt uddannelse, tilbud, opkvalificering ved ansættelse og jobrotation

§ 115. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, medregnes i opgørelsen af perioder med sammenlagt ledighed efter følgende bestemmelser i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

1) § 26 a, stk. 3, vedrørende selvvalgt uddannelse,

2) § 34 vedrørende opkvalificering og vejledning,

3) § 51, stk. 1, og § 67 a, stk. 2, nr. 1, vedrørende ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere,

4) § 85, stk. 1, §§ 87-89 og § 90 a vedrørende ret og pligt tilbud,

5) § 98 b, stk. 1, nr. 1, om ansættelse som vikar i jobrotation og

6) § 99 vedrørende opkvalificering ved ansættelse,

perioder, hvor personen har modtaget dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller været i tilbud om ansættelse med løntilskud.

Stk. 2. I opgørelsen efter stk. 1, nr. 4, medregnes som hele uger de uger, hvor personen helt eller delvist har modtaget dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller været i tilbud om ansættelse med løntilskud.

Stk. 3. I opgørelsen af perioder med sammenlagt ledighed efter § 85, stk. 1, og §§ 87-89 vedrørende ret og pligt til tilbud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats medregnes ikke uger, hvor pligten til tilbud bortfalder efter § 35 på grund af mindst 20 timers ordinær beskæftigelse i gennemsnit om ugen.

§ 116. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 2 og 3, finder § 114, stk. 1, 3 og 4, anvendelse ved opgørelse af sammenhængende perioder med kontanthjælp eller starthjælp efter følgende bestemmelser i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

1) § 35 vedrørende opkvalificering og vejledning,

2) § 51 vedrørende ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere,

3) § 67 a vedrørende løntilskud til personer over 55 år,

4) §§ 91 b-96 vedrørende ret og pligt tilbud,

5) § 98 b, stk. 1, nr. 2, om ansættelse som vikar i jobrotation og

6) § 99 vedrørende opkvalificering ved ansættelse.

Kapitel 20

Klageadgang

§ 117. Klage over jobcenterets afgørelser efter denne bekendtgørelse følger klagereglerne i kapitel 24 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf dog stk. 2.

Stk. 2. Klage over jobcenterets afgørelser efter § 92, stk. 3, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelser efter § 92, stk. 2, kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.

Kapitel 21

Ikrafttræden

§ 118. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2011.

Stk. 2. Samtidig med bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 58 af 27. januar 2011 om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 19. maj 2011

Marie Hansen

/ Morten Gatzwiller