Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 4. maj 2011

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale

(Ophævelse af revisionsklausul)

[af kulturministeren (Per Stig Møller)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 12. januar 2011 og var til 1. behandling den 3. februar 2011. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kulturudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og kulturministeren sendte den 16. november 2010 dette udkast til udvalget, jf. KUU alm. del – bilag 34. Den 25. januar 2011 sendte kulturministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 2 spørgsmål til kulturministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Tilkendegivelse fra kulturministeren

Kulturministeren har over for udvalget tilkendegivet følgende:

Kulturministeriet vil iværksætte en analyse, der kan belyse mulighederne for og problemstillingerne ved indsamling og bevaring af computerspil, der udgives i Danmark og i udlandet, og som har en dansk tilknytning. Ministeriets analyse vil inddrage de relevante parter, herunder Dansk Spilråd, Producentforeningen, Det Kongelige Bibliotek og Spilmuseet. Resultaterne af analysen vil foreligge 1. september 2011.

Når analysen foreligger, vil den kunne danne udgangspunkt for en drøftelse i Kulturudvalget.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Udvalget er i forbindelse med behandlingen af lovforslaget blevet opmærksom på en række problemer forbundet med pligtafleveringen af særligt computerspil. Dette indebærer bl.a., at en række computerspil, som har danske udviklere og producenter, ikke skal indsamles, jf. gældende lov. Det er udvalgets opfattelse, at det i en kommende revision af loven skal sikres, at computerspil produceret i Danmark og/eller hvor danskere spiller en væsentlig rolle i produktionen af spillene, pligtafleveres eller indsamles på anden måde for at sikre bevaringen af den danske kulturarv på dette område. Dette uanset hvilket sprog spillene er på, eller om de har dansk udgiver. Udvalget er helt bevidste om, at der er en række udfordringer forbundet med at sikre dette, men har bemærket, bl.a. på et kulturordførermøde den 26. april 2011 i Kulturministeriet, at Det Kongelige Bibliotek, Dansk Spilråd, Producentforeningen og Spilmuseet i Ikast alle har tilkendegivet at ville bidrage til at finde praktiske løsninger på området og til at fremkomme med eventuelle forslag til lovjusteringer på området.

Udvalget har derfor forventning om, at kulturministeren i Folketingsåret 2011-12 fremlægger konkrete forslag, der kan opfylde ønsket om, at også denne del af den danske kulturarv indsamles og bevares for eftertiden.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Troels Christensen (V) Ellen Trane Nørby (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Preben Rudiengaard (V) nfmd. Karin Nødgaard (DF) fmd. Pia Kjærsgaard (DF) Rasmus Jarlov (KF) Per Ørum Jørgensen (KD) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Mogens Jensen (S) Lise von Seelen (S) Leif Lahn Jensen (S) Yildiz Akdogan (S) Pernille Frahm (SF) Holger K. Nielsen (SF) Johs. Poulsen (RV) Per Clausen (EL)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 24
Socialistisk Folkeparti (SF) 23
Det Konservative Folkeparti (KF) 17
Radikale Venstre (RV) 9
Enhedslisten (EL) 4
Liberal Alliance (LA) 3
Kristendemokraterne (KD) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 106

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra kulturministeren
2
Kulturministerens svar af 3/2-11 på udvalgets alm. del – spørgsmål 63 vedrørende Det Kongelige Biblioteks indsamling af computerspil
3
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
Tilkendegivelse fra kulturministeren
6
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 106

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at der stadig arbejdes med at løse problemstillingen vedrørende offentlig adgang til Netarkivet for at opnå størst mulig åbenhed på dette område, hvis revisionsbestemmelsen i loven fjernes, til kulturministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. , om ministeren kan bekræfte, at alle de oplysninger, der ville kunne findes i Netarkivet, også vil kunne findes på andre hjemmesider på internettet, til kulturministeren, og ministerens svar herpå