Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Tilskud
Kapitel 3 Selskabsform
Kapitel 4 Den Jyske Operas bestyrelse
Kapitel 5 folketeatret.dk’s bestyrelse
Kapitel 6 Vedtægter
Kapitel 7 Teaterledelse
Kapitel 8 Rammeaftale
Kapitel 9 Budget, regnskab og revision
Kapitel 10 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Den Jyske Opera og folketeatret.dk

I medfør af § 5 i teaterloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 23. juni 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Den Jyske Opera og folketeatret.dk har til formål at bidrage til at dække behovet for hhv. musikdramatik og skuespil i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker.

Stk. 2. De to institutioner skal endvidere som led i deres virksomhed medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

Kapitel 2

Tilskud

§ 2. Staten kan yde tilskud til Den Jyske Opera og folketeatret.dk, hvis institutionerne opfylder de betingelser, som fremgår af denne bekendtgørelse. Statens bevilling fastsættes på de årlige bevillingslove.

Kapitel 3

Selskabsform

§ 3. Den Jyske Opera og folketeatret.dk drives som selvejende institutioner.

Kapitel 4

Den Jyske Operas bestyrelse

§ 4. Den Jyske Opera ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og teaterfaglig indsigt. Kulturministeren udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden. 1 af disse medlemmer udpeges efter indstilling fra KL. De øvrige medlemmer udpeges af

1) Århus Kommune (1 medlem)

2) Kunstrådet (2 medlemmer, hvoraf 1 medlem skal have operafaglig indsigt)

3) Den Jyske Operas medarbejdere (1 medlem)

4) Danmarks Teaterforeninger (1 medlem)

5) LandsdelsOrkesterForeningen (1 medlem).

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted én gang. Bestyrelsen udpeges første gang pr. 1. januar 2007.

Stk. 3. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 4. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning.

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Kapitel 5

folketeatret.dk’s bestyrelse

§ 5. folketeatret.dk ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og teaterfaglig indsigt. Kulturministeren udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen. De øvrige medlemmer udpeges af

1) Københavns Teater (2 medlemmer, hvoraf 1 medlem skal have særlig indsigt i skuespil)

2) folketeatret.dk’s medarbejdere (1 medlem)

3) Danmarks Teaterforeninger (2 medlemmer, der repræsenterer en bred geografisk spredning)

4) Sydslesvigsk Forening (1 medlem uden stemmeret).

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted én gang. Bestyrelsen udpeges første gang pr. 1. januar 2007.

Stk. 3. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 4. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning.

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger en formand blandt bestyrelsens medlemmer. Der skal være enighed om udpegningen blandt de af Københavns Teater og Danmarks Teaterforeningers udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsen udpeger en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 7. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Kapitel 6

Vedtægter

§ 6. Den Jyske Opera og folketeatret.dk udarbejder vedtægter for den enkelte institution.

§ 7. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om

1) navn,

2) hjemsted,

3) formål,

4) udpegning og konstituering af bestyrelse,

5) ansættelse af teaterledelse

6) bestyrelsens valgperiode og antal genvalg,

7) udformning og godkendelse af budgetter,

8) definition af regnskabsåret,

9) aflæggelse, revision og godkendelse af årsrapporten og

10) vedtægtsændringer og ophør, herunder anvendelse af nettoformuen efter den selvejende institutions ophør.

§ 8. Vedtægterne skal godkendes af Kunststyrelsen.

Kapitel 7

Teaterledelse

§ 9. Bestyrelsen ansætter teaterlederen eller -ledelsen.

Stk. 2. Teaterlederen eller -ledelsen ansættes for en tidsbegrænset periode.

Stk. 3. Kunststyrelsen skal godkende løn- og ansættelsesvilkår for teaterlederen eller -ledelsen, jf. teaterlovens § 31, stk. 1.

Stk. 4. Der skal ved ansættelsen af teaterlederen eller – ledelsen for folketeatret.dk være enighed blandt de af Københavns Teater og Danmarks Teaterforeningers udpegede bestyrelsesmedlemmer.

§ 10. Der må ikke uden kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. teaterloven, § 31, stk. 3.

Kapitel 8

Rammeaftale

§ 11. Kulturministeriet kan indgå flerårige rammeaftaler med de teatre, der er omfattet af nærværende bekendtgørelse, hvor der, inden for rammer, der er fastsat i teaterloven, kan fastsættes særlige mål og krav til institutionernes virksomhed.

Kapitel 9

Budget, regnskab og revision

§ 12. Den Jyske Opera og folketeatret.dk’s budgetter og regnskaber følger teatersæsonen og går fra 1. juli til 30. juni.

Stk. 2. De to selvejende institutioner skal vedrørende budget, regnskab og revision følge reglerne i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 363 af 26. april 2006 om Den Jyske Opera, Det Danske Teater og Peter Schaufuss Balletten

2) Bekendtgørelse nr. 1690 af 15. december 2006 om Den Jyske Opera, Det Danske Teater og Peter Schaufuss Balletten.

Kulturministeriet, den 22. juni 2011

Per Stig Møller

/ Michael Winding