Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand

I medfør af § 30 og § 130, stk. 2 og 4 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, og efter bemyndigelse, fastsættes:

§ 1. Fisk og krebs, der er fanget i fredningstiden eller ikke opfylder det fastsatte mindstemål, skal straks efter fangsten genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand. Er fangsten sket i faste fangstindretninger skal fangsten genudsættes modsat fangstindretningens fangståbning i frit vand.

§ 2. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende fredningstider, de anførte dage inklusive:

1) Laks (Salmo salar): 16. november - 15. januar.

2) Havørred (Salmo trutta forma trutta): 16. november - 15. januar.

3) Søørred (Salmo trutta forma lacustris): 16. november - 15. januar.

4) Bækørred (Salmo trutta forma fario): 16. november - 15. januar.

5) Helt (Coregonus lavaretus) og heltling (Coregenus albula): 1. november - 31. januar.

6) Snæbel (Coregonus oxyrhynchus): hele året.

7) Gedde (Esox lucius): 1. april - 30. april.

8) Sandart (Stizostedion lucioperca): 1. maj - 31. maj.

9) Hunskrubber (Platichtys flesus), på hvilke rognsækkens bagspids strækker sig ud over midten af fiskens totallængde: 15. februar - 14. maj.

10) Hunkrebs (Astacus astacus): 1. oktober - 31. juli.

11) Hankrebs (Astacus astacus): 1. oktober - 31. marts.

Stk. 2. Stalling (Thymallus thymallus) er fredet hele året til og med den 15. maj 2014. Herefter er stalling (Thymallus thymallus) fredet i perioden 15. marts til og med den 15. maj.

§ 3. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende mindstemål regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde):

 
Millimeter
Laks
600
Havørred
400
Søørred
400
Bækørred
300
Helt
360
Stalling
330
Gedde
400
Sandart
500
Skrubbe
255

Stk. 2. For gule ål (Anguilla anguilla) 450 mm.

Stk. 3. For krebs (Astacus astacus) 90 mm regnet fra spidsen af pandetornen til den faste bagkant af svømmeviftens midterstykke.

§ 4. Fiskeridirektoratet kan tillade afvigelser fra bestemmelserne i § 1, bl.a. med henblik på indfangning af fisk til klækkeanstalters forsyning med rogn og til udsætningsformål.

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder eller at forsøger at overtræde § 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1000 af 8. december 1994 om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand ophæves.

Fiskeridirektoratet, den 11. maj 2011

Anders Munk Jensen

/ Rita Martinsen