Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling

I medfør af § 22, § 23, stk. 3, § 24 og § 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, som ændret ved lov nr. 140 af 9. februar 2010 og lov nr. 641 af 14. juni 2010 fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at tilrettelægge, planlægge og gennemføre opgaver i relation til design og udførelse af tekstile produkter samt at bevare, udvikle og formidle de tekstile håndværksfag og deres kulturtraditioner. Uddannelsen retter sig mod kulturinstitutioner og offentlige samt private virksomheder, der beskæftiger sig med design og tekstile håndværk. Desuden retter uddannelsen sig mod undervisnings- og formidlingserhverv.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling. Den engelske titel er Bachelor of Textile Design, Handicraft, and Communication.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 115 ECTS-point, der er fælles for de studerende, herunder et tværprofessionelt element på 8 ECTS-point.

2) To bundne studieretninger, der hver for sig har et omfang på 40 ECTS-point, hvoraf den studerende vælger én:

a) Formidling af tekstildesign og -håndværk i kulturel kontekst.

b) Undervisning i tekstildesign og -håndværk.

3) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.

4) Valgfrit emne på 5 ECTS.

5) Bachelorprojekt på 20 ECTS-point.

Stk. 2. De obligatoriske uddannelseselementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Tekstildesign og -håndværk.

2) Formidlingsfag.

3) Kulturfag.

Stk. 3. Studieretningen inden for formidling af tekstildesign og -håndværk i kulturel kontekst tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Tekstildesign og -håndværk.

2) Kommunikationsteori.

3) Æstetik og designteori.

4) Oplevelsesøkonomi og projektledelse.

5) Kreativitetsteori og teori om innovation og iværksætteri.

Stk. 4. Studieretningen inden for undervisning i tekstildesign og -håndværk tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Tekstildesign og -håndværk.

2) Pædagogiske og psykologiske teorier samt didaktik.

3) Uddannelsessociologi.

4) Æstetiske læreprocesser.

5) Innovation i undervisning.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2011 og har virkning for studerende, der begynder på uddannelsen efter denne dato.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 356 af 19. maj 2003 om uddannelsen til professionsbachelor i tekstile fag og formidling ophæves.

Stk. 3. Studerende, der er begyndt på uddannelsen til professionsbachelor i tekstile fag og formidling, kan færdiggøre uddannelsen efter reglerne i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet, den 20. juni 2011

Troels Lund Poulsen

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling har viden om

1) videnskabsteori relateret til professionen, herunder anvendelse af generelle videnskabelige metoder,

2) de tekstile fags arbejdsteknikker og -metoder, materialer og redskaber, herunder forståelse af de håndværksmæssige, kunstneriske og kommunikative aspekter i forskellige kulturelle sammenhænge,

3) tekstiler og de tekstile fags udvikling og betydning i kulturhistorisk og samfundsmæssig sammenhæng,

4) teorier om æstetik og æstetiske læreprocesser og kan reflektere over anvendelsen heraf i den tekstile undervisning og formidling,

5) anvendte teorier om etik og samspil mellem forskellige kulturformer og kan forstå disses betydning i forbindelse med integration og kulturmøde,

6) miljømæssige problemstillinger i relation til tekstile materialers livscyklus og bæredygtighedsaspektet og

7) it som redskab og informationskilde i professionsudøvelsen.

Den uddannede inden for studieretningen Formidling af tekstildesign og -håndværk i kulturel kontekst har tillige

1) viden om og forståelse af teorier om æstetik, design og kreativitet og disses anvendelse inden for professionen,

2) viden om emner inden for projektledelse og oplevelsesøkonomi, herunder innovation og iværksætteri,

3) viden om anvendte teorier om og metoder inden for kommunikation, herunder visuel kommunikation, og kan reflektere over disses anvendelse i forskellige kulturelle sammenhænge og

4) viden om anvendte teorier om og metoder til evaluering og vurdering af kulturprojekter inden for tekstildesign og -håndværk.

Den uddannede inden for studieretningen Undervisning i tekstildesign og -håndværk har tillige

1) viden om og forståelse af teorier om æstetik og æstetiske læreprocesser og disses anvendelse inden for professionen,

2) viden om psykologiske og uddannelsessociologiske emner og om innovation i undervisning,

3) viden om anvendte teorier og metoder inden for pædagogik og fagdidaktik og kan reflektere over disses anvendelse ved tilrettelæggelse af undervisningsforløb og læreprocesser inden for tekstile håndværk og

4) viden om anvendte teorier og metoder til evaluering og vurdering af undervisningsforløb inden for tekstildesign og -håndværk.

Færdigheder

Den uddannede professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling kan

1) tilrettelægge og gennemføre design, fremstilling og formidling af tekstile produkter med anvendelse af tekstilfaglige teknikker, arbejdsmetoder og redskaber samt relevant it-teknologi,

2) analysere og vurdere tekstilfaglige problemstillinger på baggrund af teori og praksis inden for området samt vælge, begrunde og formidle relevante og bæredygtige løsninger og

3) dokumentere og evaluere arbejdsprocesser og produkter inden for tekstildesign og -håndværk efter bevidste æstetiske og etiske kriterier og formidle resultatet til fagfolk og samarbejdspartnere.

Den uddannede inden for studieretningen Formidling af tekstildesign og -håndværk i kulturel kontekst kan tillige

1) tilrettelægge og gennemføre tekstile projekter samt vejledning og rådgivning i tilknytning hertil i forskellige kulturelle sammenhænge og i forhold til forskellige målgrupper,

2) forestå kulturel formidling på et relevant teoretisk grundlag og

3) dokumentere og evaluere kulturprojekter efter bevidste kvalitetskriterier.

Den uddannede inden for studieretningen Undervisning i tekstildesign og -håndværk kan tillige

1) tilrettelægge og gennemføre undervisning, vejledning og rådgivning i tekstildesign og -håndværk i forhold til forskellige målgrupper og institutionelle rammer,

2) forestå undervisning i tekstildesign og -håndværk på et relevant teoretisk grundlag og

3) dokumentere og evaluere læreprocesser efter bevidste kvalitetskriterier.

Kompetence

Den uddannede professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling kan

1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede tekstilfaglige opgaver og anvende kendt viden innovation med henblik på at skabe fornyelse og udvikling inden for professionen,

2) indgå selvstændigt i fagligt, tværprofessionelt og tværkulturelt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar for processer og produkter,

3) identificere egne læringsbehov og selvstændigt opstille mål for og strukturere egen læring og udvikling i forskellige arbejdssammenhænge og

4) identificere egne læringsbehov og selvstændigt strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer, herunder efter- og videreuddannelse.

Den uddannede inden for studieretningen Formidling af tekstildesign og -håndværk i kulturel kontekst kan tillige

1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede kulturprojekter og opgaver inden for kulturel formidling og

2) indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde om etablering af kulturprojekter i relation til forskellige målgruppers behov og kultur.

Den uddannede inden for studieretningen Undervisning i tekstildesign og -håndværk kan tillige

1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver inden for undervisning i tekstildesign og –håndværk og

2) indgå selvstændigt i fagligt eller tværfagligt samarbejde etablering af læringsforløb i relation til forskellige målgruppers behov, kultur og forståelse.