Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af ægtefæller, hvis kontanthjælp kan bortfalde som følge af 225 timers reglen

I medfør af § 13, stk. 15, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet, fastsættes:

Område og begreber

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for varsling, vejledning m.v. af ægtepar, der står foran at blive omfattet af reglerne i lovens § 13, stk. 8-14, og § 26, stk. 5-8, om bortfald af hjælpen til en ægtefælle, der anses for reelt hjemmegående, fordi den pågældende ikke opfylder lovens krav om ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder1).

§ 2. Ved »overgangsdato« forstås i denne bekendtgørelse det tidspunkt, hvor et ægtepars ret til kontanthjælp fremover vil blive vurderet efter reglerne i lovens § 13, stk. 8-14, og § 26, stk. 5-8, dvs. det tidspunkt, hvor ægteparret har modtaget hjælp efter § 11 i sammenlagt et år eller derover, og hvor hjælpen til ægteparret beregnes efter lovens § 26, stk. 1, på baggrund af satserne i lovens § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3.

§ 3. Ved »bortfaldsdato« forstås i denne bekendtgørelse det tidspunkt, hvor hjælpen til en ægtefælle falder væk, fordi den pågældende ægtefælle ikke opfylder lovens krav om ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Udsendelse af varslingsbrev, vejledning m.v.

§ 4. Senest 6 måneder før overgangsdatoen skal kommunen sende et varslingsbrev til hver af ægtefællerne, der redegør for reglerne i lovens § 13, stk. 8-14, og § 26, stk. 5-8, og de konsekvenser, det vil få for den pågældendes kontanthjælp, hvis vedkommende ikke opfylder lovens krav om ordinært og ustøttet arbejde inden for en periode.

Stk. 2. I varslingsbrevet skal kommunen angive den beregnede bortfaldsdato under forudsætning af, at der ikke sker ændringer i ægtefællens forhold. Beregningen baseres på de oplysninger, der på udsendelsestidspunktet ligger i kommunens sag om ordinært og ustøttet arbejde og om eventuelle forlængelsesgrunde, jf. lovens § 13, stk. 11. Er det ikke muligt at beregne en bortfaldsdato på udsendelsestidspunktet, f.eks. fordi ægtefællen for tiden er sygemeldt, skal kommunen, så snart det er muligt, foretage en beregning og skriftligt give ægtefællen oplysning om bortfaldsdatoen.

Stk. 3. I varslingsbrevet skal kommunen vejlede ægtefællen om mulighederne for at søge arbejde på Jobnet.dk eller i øvrigt på de måder, der er sædvanlige inden for de arbejdsområder, som det er relevant for den pågældende at søge arbejde inden for.

Stk. 4. Når ægtefæller under 25 år i forbindelse med graviditet og fødsel fremover skal have beregnet hjælpen efter § 25, stk. 2 eller stk. 3, anses fristen i stk. 1 for overholdt, hvis kommunen sender varslingsbrev, senest 14 dage efter, at den er blevet bekendt med graviditeten og den forestående fødsel.

Stk. 5. Kommunen skal sende nyt varslingsbrev efter stk. 1 til ægtefællerne, når ingen af ægtefællerne har modtaget hjælp efter lovens § 13, stk. 10, i en sammenhængende periode på et år.

§ 5. Når varslingsbrev er sendt, skal kommunen ved de efterfølgende samtaler i det individuelle kontaktforløb følge op på brevet, herunder igen vejlede ægtefællen om reglerne, mulighederne for jobsøgning og yde praktisk bistand til jobsøgningsaktiviteter.

§ 6. Når den beregnede bortfaldsdato for en ægtefælle nærmer sig, skal kommunen undersøge, om der siden beregningen blev foretaget, er fremkommet oplysninger på kommunens sag om ordinært og ustøttet arbejde, eller om sygdom eller andet, der kan begrunde en udskydelse af bortfaldsdatoen, jf. lovens § 13, stk. 11. Er dette ikke tilfældet skal kommunen senest 1 måned før bortfaldsdatoen meddele ægtefællen, at kommunen agter at træffe afgørelse om bortfald af hjælpen, idet ægtefællen i forbindelse med denne partshøring opfordres til at fremkomme med oplysninger om forhold, der efter reglerne ville kunne begrunde en udskydelse af bortfaldsdatoen, og som ikke fremgår af kommunens sag.

Stk. 2. Er der grundlag for en udskydelse af bortfaldsdatoen skal kommunen skriftligt orientere ægtefællen herom, og samtidig oplyse den ny beregnede bortfaldsdato, jf. § 4, stk. 2. Er det ikke muligt at beregne en bortfaldsdato, f.eks. fordi ægtefællen for tiden er sygemeldt, skal kommunen, så snart det er muligt, foretage en beregning og skriftligt give ægtefællen oplysning om bortfaldsdatoen.

§ 7. Hvis kommunen ikke har overholdt den i § 4, stk. 1, fastsatte 6 måneders frist for udsendelse af varslingsbrev til en ægtefælle, kan hjælpen tidligst falde væk fra det tidspunkt, hvor der er forløbet 6 måneder fra varslingsbrevet rent faktisk er blevet sendt. Dette gælder uanset, om ægtefællen opfylder lovens krav om ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder frem til afslutningen af de 6 måneder eller ej.

Stk. 2. Hvis en kommune ikke har overholdt den i § 4, stk. 4, fastsatte 14 dages frist for udsendelse af varslingsbrev til ægtefæller under 25 år, der på grund af graviditet og fødsel fremover skal have beregnet hjælpen efter § 25, stk. 2 eller stk. 3, forlænges ægtefællernes ret til hjælp efter de almindelige regler med en periode svarende til den periode, som kommunen har overskredet 14 dages fristen med.

Når hjælpen er bortfaldet og en ægtefælle opnår 225 timers arbejde, der alle ligger efter bortfaldsdatoen

§ 8. Hvis en ægtefælle efter bortfald af hjælpen opnår mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 måneder, jf. lovens § 13, stk. 12, og udbetalingen af hjælp derfor genoptages, skal kommunen samtidig med genoptagelsen skriftligt oplyse ægtefællen om den ny beregnede bortfaldsdato, jf. § 6.

Ikrafttræden m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 618 af 25. juni 2009 om kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af ægtefæller, hvis kontanthjælp kan bortfalde som følge af 450 timers reglen, ophæves.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 6. juni 2011

Marie Hansen

/ Kirsten Brix Pedersen

Officielle noter

1) Kravet om ordinært og ustøttet arbejde er frem til 1. juli 2012 450 timer inden for de seneste 24 kalendermåneder, jf. overgangsbestemmelsen i lov nr. 461 af 18. maj 2011, § 4. Fra 1. juli 2012 er kravet 225 timer inden for de seneste 12 kalendermåneder.