Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af 28. april 2011 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har som advokat for A ved brev af 7. december 2010 klaget over en afgørelse truffet af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser den 5. november 2010 om, at Deres klient ikke kan godkendes som praktikplads for elever i landbrugsuddannelsen. Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at det regionale praktikudvalg Århus, var på besigtigelse på Deres klients virksomhed den 26. oktober 2010. Besigtigelsen blev foretaget af udvalgsmedlem B og C.

Det fremgår endvidere af sagen, at C, ved kontrolbesøget i virksomheden af A’s søn, D, blev oplyst om, at virksomheden ikke ønskede at uddanne elever og slet ikke danske elever, idet danske elever var for besværlige henset til mødetider, skoleophold, frihed og sygdom.

Ved breve af henholdsvis den 29. oktober 2010 og 4. november 2010 til Jordbrugets Uddannelser har C afgivet indstilling om, hvorvidt Deres klient på baggrund af besigtigelsen kan godkendes som praktiksted inden for landbrugsuddannelsen. C indstiller, at Deres klient ikke skal godkendes som praktiksted på grund af de ytringer, som er fremført af deres klients søn under besigtigelsen. Subsidiært indstiller C, at Deres klient alene godkendes til 1 elev ad gangen på grund af virksomhedens produktions størrelse.

Ved mail af 1. november 2010 til Jordbrugets Uddannelser indstiller B som opfølgning på den af hende udfærdigede besøgsrapport, at Deres klient kan godkendes som praktiksted.

Ved brev af 5. november 2010 træffer Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser den afgørelse, at Deres klient ikke godkendes som praktikvirksomhed inden for landbrugsuddannelsen. Udvalget har ved afgørelsen lagt vægt på, at det under besigtigelsen på virksomheden kom frem, at virksomheden finder elever besværlige, og at man ikke ønsker at anvende de nødvendige ressourcer, der kræves for at oplære elever. Derudover har udvalget lagt vægt på, at ansøgningen om godkendelse udelukkende synes at være fremsendt med henblik på at få afdækket virksomhedens behov for arbejdskraft. På denne baggrund vurderer udvalget, at Deres klient ikke er indstillet på at gennemføre praktikuddannelse for elever i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat for uddannelsen og dermed ikke vil kunne give elever tilfredsstillende oplæringsforhold.

De klager ved brev af 7. december 2010 på vegne af Deres klient over Fællesudvalget for Landbrugsuddannelsers afgørelse under henvisning til, at der ikke er noget sagligt grundlag for det meddelte afslag. Det fremgår af klagen, at virksomheden siden 2001 har været godkendt som praktiksted for danske elever. De anfører i klagen, at C alene taler med Deres klients søn og ikke Deres klient under besigtigelsen. De anfører endvidere, at der imod sædvanlig praksis er foranlediget en besigtigelse af virksomheden. Endelig fremgår det, at De samtidig med klagen har anmodet B om skriftlig redegørelse vedrørende Deres klients virksomheds egnethed som uddannelsessted.

Af B’s redegørelse fremsendt af Dem den 23. december 2010 fremgår det bl.a., at hun har besigtiget Deres klients virksomhed første gang i 2004 på baggrund af problemer med en dansk elev i forhold til dennes arbejdstimer. Siden har hun besigtiget virksomheden 6-7 gange og mener, at rammerne og kvaliteten er i orden for, at stedet kan godkendes som praktiksted.

Ved brev af 20. januar 2011 har Ankenævnet indhentet en udtalelse fra det faglige udvalg om Deres klage af 7. december 2010 og B’s redegørelse.

Det faglige udvalg har i brev af 7. februar 2011 afgivet en udtalelse i sagen. Af denne fremgår det, at udvalget ikke finder, at der er fremkommet oplysninger i sagen, der giver grundlag for at ændre udvalgets afgørelse af 5. november 2010. Vedlagt udtalelsen er bl.a. brev af 31. januar 2011 med supplerende bemærkninger fra C. Der er i brevet anført, at praktikpladsudvalget i Østjylland er paritetisk sammensat, samt at Deres klient selv ønskede at lade sin søn ledsage udvalgets repræsentanter under besigtigelsen. Endelig er der i brevet anført, at sagen har været drøftet i praktikudvalget den 7. december 2010, uden at der kunne opnås enighed i sagen.

Ved brev af 14. februar 2011 fremsender De bemærkninger til det faglige udvalgs brev af 7. februar 2011. De anfører, at det faglige udvalgs afgørelse lider af væsentlige tilblivelsesmangler, hvorfor De anmoder om, at det dokumenteres, at Deres klients ansøgning om godkendelse som praktikplads har været forelagt det samlede faglige udvalg, herunder dokumentation for det enkelte medlems eventuelle udtalelser samt dokumentation for det samlede afstemningsresultat. De henviser til, at De ikke anser det for tilstrækkeligt, at afgørelsen er truffet af det faglige udvalgs sekretariatsleder E alene. Endelig anføres i brevet, at der vil være tale om en politisk betinget usaglig afgørelse, som må anses som ugyldig, såfremt afgørelsen måtte være foranlediget af Fagligt Fællesforbunds generelle modvilje mod virksomheders anvendelse af udenlandsk arbejdskraft.

Ankenævnet har ved brev af 25. februar 2011 sendt kopi af Deres brev af 14. februar 2011 til det faglige udvalg.

Det faglige udvalg har ved brev af 28. februar 2011 oplyst, at afgørelsen vedrørende Deres klient er truffet i henhold til gældende retningslinjer for sagsbehandling fastsat af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser. Det fremgår endvidere af brevet, at samtlige medlemmer i udvalget har fået forelagt Deres klients sag. Afgørelsen er truffet enstemmigt på udvalgets møde den 4. februar 2011, hvor 3 medlemmer fra henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagersiden traf afgørelsen. Afgørelsen er alene begrundet i Deres klients søns tilkendegivelser om, at virksomheden finder elever besværlige, og man ikke ønsker at anvende ressourcer på at oplære elever i erhvervsuddannelsen. Endelig oplyser udvalget i brevet, at udvalget alene ved afgørelsen har taget stilling til, hvorvidt Deres klient kan godkendes til elever i erhvervsuddannelsen i overensstemmelse med erhvervsuddannelsesloven.

Ankenævnet har truffet følgende.

Afgørelse

Ankenævnet tilsidesætter Fællesudvalget for Landbrugsuddannelsers afgørelse af 5. november 2010, hvorefter Deres klient ikke godkendes som praktikplads for elever i landbrugsuddannelsen.

Deres klient vil herefter være berettiget til at ansætte 2 elever i landbrugsuddannelsen, specialet landmand, husdyr, jf. bekendtgørelse nr. 884 af 7. juli 2010 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, som ændret ved bekendtgørelse nr. 297 af 5. april 2011.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at der for det faglige udvalg ikke har foreligget faglige grunde til at give Deres klient afslag på godkendelse til at ansætte elever i landbrugsuddannelsen, specialet landmand, husdyr.

At Deres klient eventuelt vælger at ansætte udenlandske praktikanter, har ikke betydning for, hvorvidt Deres klient kan anses for egnet til at varetage en funktion som praktikvirksomhed i forhold til erhvervsuddannelseselever og dermed kan godkendes til beskæftigelse af elever, der er i gang med en erhvervsuddannelse.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til:

§ 47 i lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 884 af 7. juli 2010 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, som ændret ved bekendtgørelse nr. 297 af 5. april 2011.

§ 1 i bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.