Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service

(Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006 og senest ved § 1 i lov nr. 201 af 13. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 42 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kravet i stk. 1 om, at barnet skal være forsørget i hjemmet, gælder ikke i forhold til de i stk. 1 nævnte børn, som er anbragt uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, i forbindelse med barnets hospitalsbesøg. Det er en betingelse, at moderens eller faderens tilstedeværelse på hospitalet er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse, og at tilstedeværelsen er det mest hensigtsmæssige for barnet.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I § 42, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

3. I § 114, stk. 4, nr. 6, udgår »og«.

4. I § 114, stk. 4, nr. 7, ændres ».« til: », og«.

5. I § 114, stk. 4, indsættes som nr. 8:

»8) i hvilket omfang et barn eller en ung under 18 år, som er omfattet af personkredsen, jf. stk. 1, og som anbringes uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, kan bevare støtte til køb af bil eller få bevilget støtte til køb af bil.«

6. I § 182, stk. 3, ændres »§ 42, stk. 2« til: »§ 42, stk. 3«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Benedikte Kiær

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.