Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   

   

   

   

   

   

Bilag

Den fulde tekst

Cirkulære om tjenestedragt for folkekirkens præster

(Til stiftsøvrighederne)

Kirkeministeriet har i henhold til § 45, stk. 2, i lov om tjenestemænd indgået vedlagte aftale af 28. april 2011 om tjenestedragt for folkekirkens præster. Aftalen træder i kraft den 1. juni 2011, fra hvilken dato aftalen af 19. juni 1996 om tjenestedragt til folkekirkens præster ophæves.

Til aftalen bemærkes følgende:

1. Fremgangsmåden i forbindelse med udlevering af tjenestedragt

Tjenestedragt leveres af firmaer, med hvilke Kirkeministeriet indgår rammeaftale. Kirkeministeriet orienterer om, hvilke leverandører der er indgået rammeaftale med samt om tid og sted for måltagning og prøvning.

Tjenestedragt leveres direkte til brugeren i henhold til rekvisition, der udfærdiges af stiftsøvrigheden. Rekvisitioner skal være mærket med rammekontraktens nummer. Stiftsøvrigheden påfører et løbenummer på rekvisitionerne.

Rekvisitionen skal være tidsbegrænset til 12 måneder regnet fra udstedelsesdatoen.

Forinden rekvisition udstedes, påser stiftsøvrigheden, at betingelserne i aftalen er opfyldt.

Den maksimale leveringstid ved en præsts førstegangsanskaffelse af tjenestedragt må ikke overstige 30 kalenderdage regnet fra leverandørens modtagelse af rekvisition. For øvrige leverancer af tjenestedragter må leveringstiden ikke overstige 90 kalenderdage regnet fra leverandørens modtagelse af rekvisition.

I tilfælde hvor en ansøger til en ledig præstestilling bestiller tjenestedragt, sker dette for ansøgerens egen regning og risiko. Såfremt ansøgeren er indstillet til udnævnelse af vedkommende menighedsråd, kan stiftsøvrigheden dog afgive bekræftelse på at ville refundere anskaffelsesudgiften inden for leveringsaftalens rammer, såfremt ansøgeren udnævnes i stillingen og i øvrigt opfylder betingelserne for at få tjenestedragt stillet til rådighed.

Hver levering ledsages af leverandørens følgeseddel i to eksemplarer. Det ene eksemplar tilbageleveres til leverandøren påført præstens kvittering for modtagelsen. Det andet eksemplar beholder præsten.

Leverandøren yder garanti på tjenestedragten i en periode på 2 år regnet fra den dag, hvor brugeren har kvitteret for modtagelsen af tjenestedragten. Garantien omfatter vederlagsfri afhjælpning af eventuelle fejl og mangler. Såfremt afhjælpning af fejl og mangler indebærer levering af en ny tjenestedragt, ydes der en tilsvarende garanti på 2 år på den nye tjenestedragt.

Tjenestedragten leveres direkte af leverandøren til den enkelte brugers adresse. Levering i Danmark sker ”frit leveret”. Forsendelser til Færøerne sker ”FOB dansk skibshavn/lufthavn” Incoterms 2000.

Når levering har fundet sted, sender leverandøren elektronisk faktura til den stiftsøvrighed, der har udskrevet rekvisitionen. Fakturaen skal være mærket med rammekontraktens nummer for at kunne godkendes og betales af stiftsøvrigheden. Den kvitterede følgeseddel fremsendes særskilt. Stiftsøvrigheden udbetaler fakturabeløbet til leverandøren. Fakturabeløbet skal være i overensstemmelse med prisaftalen. Udgiften afholdes af fællesfonden. Såfremt udgiften vedrører en lokalfinansieret præstestilling afholdes udgiften dog fortsat af kirkekassen.

2. Brugsterminen

Brugsterminen er fastsat i aftalens § 3, stk. 2.

Ved opgørelse af brugsterminen medregnes ansættelsesperioder efter den tidligere anskaffelse i stillinger som sognepræst og overenskomstansat præst, samt som præst i Sydslesvig under Danske Sømands- og Udlandskirker. Derimod medregnes ikke ansættelsesperioder som valg- eller frimenighedspræst eller i frie kirkelige institutioner i øvrigt.

Tjenestefrihedsperioder uden løn fratrækkes. Ansættelsesperioder som overenskomstansat præst medregnes kun fuldt ud, såfremt beskæftigelsesgraden (lønkvoten) har udgjort 50% eller derover. Ansættelsesperioder med lavere beskæftigelsesgrad medregnes halvt, idet der dog bortses fra ansættelsesforhold som ulønnet hjælpepræst.

3. Tjenestedragtens vedligeholdelse m.v.

Tjenestedragter, der er stillet til rådighed efter aftalens bestemmelser, tilhører folkekirken.

Tjenestedragter, der tilhører folkekirken, er omfattet af folkekirkens selvforsikringsordning inden for brugsterminen, jf. aftalens § 3, stk. 2.

Det påhviler præsten at vedligeholde tjenestedragten i god og sømmelig stand. Inden for brugsterminen, jf. aftalens § 3, stk. 2, afholder kirkekassen udgiften til vedligeholdelse af tjenestedragter tilhørende folkekirken, herunder til rens, vask og pibning, jf. § 2, stk. 1, nr. 1 i lov om folkekirkens økonomi.

Tvivl eller uenighed mellem præst og menighedsråd om nødvendigheden af og behovet for tjenestedragtens vedligeholdelse m.v. afgøres af provsten.

4. Overtagelse ved fratræden

Ønsker en præst, der afgår fra tjenesten, at overtage tjenestedragten, kan dette ske mod et overtagelsesvederlag. Dette fastsættes til en nærmere angivet procent af anskaffelsessummen under hensyn til antallet af påbegyndte år efter anskaffelsen:

   
Påbegyndt antal år
efter anskaffelsen
Overtagelsessum i %
af anskaffelsesbeløbet
1. år
60 %
2. år
45 %
3. år
35 %
4. år
25 %
5. år
15 %
6. år
10 %
7. år og senere
0 %
   

Såfremt tjenestedragten ikke ønskes overtaget, skal den afleveres til stiftsøvrigheden.

5. Overenskomstansatte præster m.v.

De foran omtalte regler finder tilsvarende anvendelse ved førstegangsanskaffelse og genanskaffelse af tjenestedragt til overenskomstansatte præster, jf. herved bilag 6 til cirkulære af 1. oktober 2008 om overenskomst for Akademikere i staten. Dette gælder også for overenskomstansatte præster, hvis tjeneste er kombineret med anden offentlig stilling, således at fællesfonden udreder en del af lønnen i denne. For lokalfinansierede sognepræster er det fortsat menighedsrådet der betaler for præstekjole og modtager evt. overtagelsesvederlag fra præst eller stift, jf. også Kirkeministeriets vejledning af 19. juni 2007 om ansøgning, oprettelse og administration af lokalfinansierede præster.

De foran omtalte regler finder desuden tilsvarende anvendelse for kontraktansatte præster, såfremt disse er ansat varigt. Reglerne finder således ikke anvendelse for kontraktansatte præster, der alene ansættes tidsbegrænset pga. en fastansat præsts orlov etc.

Det er en betingelse, at præsten har Kirkeministeriet som ansættelsesmyndighed.

Der stilles ikke tjenestedragt til rådighed for ulønnede hjælpepræster.

6. Ikrafttræden

Nærværende cirkulære træder i kraft den 1. juni 2011.

Samtidig ophæves Kirkeministeriets cirkulære nr. 12055 af 25. juni 1996 om tjenestedragt for folkekirkens præster, som ændret ved Kirkeministeriets cirkulære nr. 11493 af 12. juli 2000 om ændring af cirkulære af 25. juni 1996 om tjenestedragt for folkekirkens præster.

Kirkeministeriet, den 6. maj 2011

Rasmus Paaske Larsen
Chefkonsulent


Bilag

Aftale

mellem Kirkeministeriet og Den danske Præsteforening

om tjenestedragt for folkekirkens præster

I henhold til § 45, stk. 2, i lov om tjenestemænd fastsættes følgende:

I. Pligten til at bære tjenestedragt

§ 1. Det påhviler tjenestemandsansatte præster at bære tjenestedragt, når de forretter gudstjeneste og kirkelige handlinger i folkekirkens kirker og i lokaler, der med biskoppens tilladelse benyttes midlertidigt til gudstjeneste i henhold til kgl. anordning nr. 198 af 18. juni 1953 om adgang til i visse tilfælde at afholde dåb og altergang andetsteds end i kirken. Ligeledes skal tjenestedragt bæres, når præster forretter vielse og begravelse, uanset hvor handlingen finder sted.

Stk. 2. Med menighedsrådets samtykke kan der af biskoppen meddeles præster tilladelse til at undlade at bære tjenestedragt, når de er iført messeklæder. Ønsker en præst fritagelse for at bære tjenestedragt under vakancetjeneste uden for pastoratet, kræves biskoppens tilladelse og samtykke fra menighedsrådet på det sted, hvor præsten vikarierer.

II. Tjenestedragtens udseende

§ 2. Tjenestedragten for folkekirkens præster består af en sort fodlang (ca. 7 cm fra gulvet med almindelig hælhøjde) dragt, en hvid pibekrave med nål og hvide poignetter med hulsøm. Dragten har et forstykke, der er delt af en skjult lukning. På lukningens yderside er der påsyet pynteknapper. Forstykkerne er forsynet med lommeslidser og lommer. Dragtens sidestykke, der dækker lommeslidser og lommer, har en påsyet stiv vinge, som bagpå over nakke danner underlag for pibekraven. Dragtens sidestykker afsluttes på ryggen, hvor de danner et bærestykke med sammensyning midt bag. Dragtens rygstykke har ca. 50 små læg. Lægstykket er placeret midt bag under bærestykket. Dragten skal være fremstillet i overensstemmelse med den til enhver tid af Kirkeministeriet udarbejdede specifikation, senest af november 2004 som tilrettet i marts 2009 af Textile Consult.

Stk. 2. Præster, der har teologisk doktorgrad fra et dansk universitet, er berettiget til at bære tjenestedragt fremstillet med velour på forstykke og vinge.

III. Anskaffelse af tjenestedragt

§ 3. Tjenestedragt med tilbehør, der omfatter 2 kraver, 1 kravenål og 2 par poignetter, stilles til rådighed for præster efter regler, der fastsættes af kirkeministeren efter forhandling med Den danske Præsteforening.

Stk. 2. Brugsterminen for en tjenestedragt er 8 år. For tjenestedragter til præster på Færøerne er brugsterminen 7 år, og for døvepræster og præster (landsdelspræster) for hørehæmmede 6 år. For præster, der førstegangsansættes efter den 1. juli 1996, er brugsterminen for de 2 første tjenestedragter 16 år, således at den anden dragt kan stilles til rådighed efter en ansættelsesperiode på 4 år.

Stk. 3. Udgiften til tilbehør, som ikke omtales i stk. 1, betales af præsten selv.

IV. Ikrafttrædelse m.v.

§ 4. Aftalen træder i kraft den 1. juni 2011.

Stk. 2. Aftalens regler finder tilsvarende anvendelse for præster, der enten er ansat på tilsvarende vilkår som tjenestemænd eller på tjenestemandslignende vilkår. Aftalens regler finder tillige anvendelse for overenskomstansatte og kontraktansatte præster, der har Kirkeministeriet som ansættelsesmyndighed. For kontraktansatte præster forudsættes, at der er tale om en varig ansættelse, og ikke blot tidsbegrænset ansættelse under orlov m.v.

Stk. 3. Aftalens regler finder tillige anvendelse for de rektorer og fastansatte lektorer ved Folkekirkens Uddannelsesinstitutioner for Præster, som er ordinerede som præster.

Stk. 4. Samtidig ophæves aftale af 19. juni 1996 om tjenestedragt for folkekirkens præster.

København, den 28. april 2011

     
     
Kirkeministeriet
 
Den danske Præsteforening