Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 »Bilag 2
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S med flere love

(Flytning af containerterminal i Københavns Havn)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ l

I lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S«

2. Overalt i loven ændres »Arealudviklingsselskabet I/S« til: »Udviklingsselskabet By & Havn I/S« og »Arealudviklingsselskabet I/S’« til: »Udviklingsselskabet By & Havn I/S’«.

3. Efter § 26 indsættes:

»Kapitel 4 a

Containerterminal i Københavns Havn

§ 26 a. Udviklingsselskabet By & Havn I/S kan i overensstemmelse med lovens bilag 2 opfylde et areal i Københavns Havn ved Ydre Nordhavn samt anlægge en containerterminal med tilhørende bygninger og anlæg samt de fornødne adgangsveje på det opfyldte areal. Det opfyldte areal ejes af Udviklingsselskabet By & Havn I/S og er byzone.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte opfyldning kan gennemføres uden tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.

Stk. 3. Containerterminalen anlægges i kote ca. 3 m.

§ 26 b. Det areal, som i lovens bilag 2 er angivet med »I«, anvendes til containerterminal med tilhørende bygninger og anlæg samt de fornødne adgangsveje. Området kan ikke anvendes til andre formål. De tilhørende bygninger må maksimalt være 25 m høje.

Stk. 2. Det areal, som i lovens bilag 2 er angivet med »II«, anvendes til fornødne adgangsveje til og fra containerterminalen med tilhørende bygninger og anlæg samt eventuelt til service- og vedligeholdelsesfaciliteter, opmarchbaner m.v. til brug for havnedriften. Området kan ikke anvendes til andre formål.

Stk. 3. Det areal, som i lovens bilag 2 er angivet med »III«, anvendes til rekreative formål. Området kan ikke anvendes til andre formål.

Stk. 4. Det areal, som i lovens bilag 2 er angivet med »IV«, bibeholdes som søterritorium. Der må ikke foretages inddæmning eller opfyldning på dette areal.

Stk. 5. Den i stk. 1-4 anførte anvendelse kan kun ændres ved lov.

§ 26 c. Samtidig med iværksættelsen af den opfyldning, som er nævnt i § 26 a, skal Udviklingsselskabet By & Havn I/S efter Kystdirektoratets anvisninger anlægge en høfde umiddelbart nord for indsejlingen til Hellerup Havn. Høfden kan anlægges uden bestemmelse og tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Høfden placeres inden for det angivne areal i lovens bilag 2. Når høfden er anlagt, overdrages høfden vederlagsfrit til Gentofte Kommune. Gentofte Kommune forestår herefter vedligeholdelsen af høfden og afholder alle udgifter.

§ 26 d. Transportministeren bemyndiges til for Udviklingsselskabet By & Havn I/S ved ekspropriation at erhverve fast ejendom, herunder rettigheder og servitutter over fast ejendom, samt andre rettigheder, som er nødvendige for at gennemføre de tiltag, som er nævnt i §§ 26 a-26 c. Ekspropriation sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Ved erstatningsfastsættelsen gælder reglerne i § 51, stk. 1 og 2, i lov om offentlige veje. Udviklingsselskabet By & Havn I/S afholder alle omkostninger til ekspropriationer.«

4. Efter bilag 1 indsættes bilag 2, der affattes som bilag 1 til denne lov.

§ 2

I lov nr. 141 af 31. marts 1960 om Københavns frihavn, som ændret ved § 12 i lov nr. 504 af 24. juni 1992, § 13 i lov nr. 474 af 31. maj 2000 og § 29 lov nr. 551 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »Arealudviklingsselskabet I/S« til: »Udviklingsselskabet By & Havn I/S«.

§ 3

I lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009, som ændret ved § 15 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og § 1 i lov nr. 423 af 10. maj 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 51, stk. 2, nr. 3, ændres »By & Havn« til: »Udviklingsselskabet By & Havn I/S«.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Christian Schmidt


Bilag 1

»Bilag 2

20783770451099239393 Size: (410 X 877)