Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0031
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bilag 3 og 4 til lov om miljøvurdering af planer og programmer1)

I medfør af § 15 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, fastsættes:

§ 1. Lovens bilag 3 ændres for så vidt angår pkt. 16 om transport via rørledninger, pkt. 23 om lagringslokaliteter og pkt. 24 om anlæg til opsamling af CO2-strømme, som angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Lovens bilag 4 ændres for så vidt angår pkt. 3j om anlæg til opsamling af CO2-strømme, der ikke er omfattet af bilag 3, med henblik på geologisk lagring og pkt. 10i om transport via olie- og gasledninger og rørledninger med henblik på geologisk lagring, som angivet i bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. juni 2011.

Miljøministeriet, den 9. maj 2011

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard


Bilag 1

Bilag 3

1.
Råolieraffinaderier (undtagen virksomheder, der udelukkende fremstiller smøremidler på grundlag af råolie) samt anlæg til forgasning og fortætning af mindst 500 t kul eller bituminøs skifer om dagen.
2.
 
Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 300 MW samt
   
kernekraftværker og andre kernereaktorer, herunder demontering og nedlukning af sådanne kernekraftværker eller reaktorer3) (bortset fra forskningsanlæg til fremstilling og forarbejdning af spaltelige og fertile stoffer, hvis maksimumskapacitet ikke overstiger 1 kW vedvarende termisk ydelse).
3.
a)
Anlæg til oparbejdning af bestrålet nukleart brændsel.
   
Anlæg, der er bestemt
   
til fremstilling eller berigning af nukleart brændsel
   
til oparbejdning af bestrålet nukleart brændsel eller højradioaktivt affald
   
til endelig bortskaffelse af bestrålet nukleart brændsel
   
udelukkende til endelig bortskaffelse af radioaktivt affald
   
udelukkende til deponering (planlagt til at vare i mere end 10 år) af bestrålet nukleart brændsel eller radioaktivt affald på et andet sted med produktionsstedet.
4.
 
Integrerede jern- og stålværker til fremstilling af råjern og råstål.
   
Anlæg til udvinding af nonferroråmetaller af malme, koncentrater eller sekundære råstoffer ved hjælp af metalprocesser eller kemiske eller elektrolytiske processer.
5.
Anlæg til udvinding af asbest og til behandling og forarbejdning af asbest og af produkter, der indeholder asbest: for så vidt angår produkter i asbestcement, med en årlig produktion på over 20.000 t færdige produkter; for så vidt angår friktionspakninger, med en årlig produktion på 50 t færdige produkter; og for så vidt angår anden anvendelse af asbest, med et årligt forbrug heraf på over 200 t.
6.
Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er
   
til fremstilling af organiske grundkemikalier
   
til fremstilling af uorganiske grundkemikalier
   
til fremstilling af fosfat-, kvælstof- eller kaliumholdig kunstgødning (også blandingsgødning)
   
til fremstilling af basisplantebeskyttelsesmidler og biocider
   
til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af en kemisk eller biologisk proces og
   
til fremstilling af sprængstoffer.
7.
a)
Nyanlæg til jernbanefjerntrafik samt lufthavne4) med en start- og landingsbane på mindst 2.100 m.
 
b)
Anlæg af motorveje og motortrafikveje.5)
 
c)
Anlæg af nye veje med mindst fire kørebaner eller udretning og/eller udvidelse af en eksisterende vej med højst to kørebaner med henblik på anlæg af mindst fire kørebaner, hvis en sådan ny vej eller et således udrettet og/eller udvidet vejafsnit har en ubrudt længde på mindst 10 km.
8.
a)
Indre vandveje og havne ved indre vandveje, som kan anløbes af fartøjer på over 1.350 t.
 
b)
Søhandelshavne og anløbsbroer til lastning og losning, der er forbundet med havneanlæg til lands og til vands (bortset fra færgebroer), der kan anløbes af fartøjer på over 1.350 t.
9.
Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling (som defineret i bilag II A til direktiv 75/442/EØF, afsnit D9) eller deponering i jorden (dvs. affald, der er omfattet af direktiv 91/689/EØF.6)
10.
Anlæg til bortskaffelse af ikkefarligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag II A til direktiv 75/442/EØF, afsnit D9) med en kapacitet på over 100 t/dag.
11.
Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand eller kunstig tilførsel af grundvand, hvor den indvundne eller tilførte mængde vand udgør mindst 10 mio. m3/år.
12.
a)
Anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, når formålet er at forebygge eventuel vandmangel, og når den overførte vandmængde overstiger 100 mio. m3/år.
 
b)
I alle andre tilfælde anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, når den gennemsnitlige vandmængde i det bækken, hvorfra vandet overføres, over flere år overstiger 2.000 mio. m3/år og den overførte vandmængde overstiger 5 pct. af denne mængde.
Overførsel af drikkevand via rørledninger er ikke omfattet.
13.
Anlæg til behandling af spildevand med en kapacitet på over 150.000 personækvivalenter (som defineret i direktiv 91/271/EØF7), artikel 2, nr. 6).
14.
Udvinding af mere end 500 t råolie/dag og mere end 500.000 m3 naturgas/dag i kommercielt øjemed.
15.
Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand, når den nye eller supplerende opstuvede eller oplagrede vandmængde overstiger 10 mio. m3.
16.
Rørledninger med en diameter på over 800 mm og en længde på over 40 km:
 
-
til transport af gas, olie, kemikalier og
 
-
til transport af kuldioxidstrømme (CO2) med henblik på geologisk lagring, herunder tilknyttede pumpestationer.
17.
Anlæg til intensiv fjerkræavl og svineavl8) med mere end
 
a)
85.000 slagtekyllinger
 
b)
60.000 høner
 
c)
3.000 slagtesvin (over 30 kg) eller
 
d)
900 søer.
18.
Industrianlæg til
 
a)
fremstilling af papirmasse af træ eller andre fibermaterialer eller
 
b)
fremstilling af papir og pap med en produktionskapacitet på mere end 200 t/dag.
19.
Stenbrud og minedrift i åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 ha, eller tørvegravning på et areal over 150 ha.
20.
Anlæg af stærkstrømsluftledninger med en spænding på mindst 220 kV og en længde på over 15 km.
21.
Anlæg til oplagring af olieprodukter samt petrokemiske eller kemiske produkter med en kapacitet på 200.000 t eller derover.
22.
Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt en sådan ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastsat i dette bilag.
23.
Lagringslokalitet som omhandlet i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid (1).
24.
Anlæg til opsamling af CO2-strømme fra anlæg omfattet af dette bilag, med henblik på geologisk lagring i medfør af Europa-parlamentet og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geografisk lagring af kuldioxid (1), eller hvor den samlede opsamling af CO2 årligt ligger på 1,5 megatons eller derover.
   
3)
Kernekraftværker og andre kernereaktorer ophører med at betragtes som sådanne, når alt nukleart brændsel og andre radioaktivt kontaminerede elementer er blevet permanent fjernet fra anlæggenes område.
4)
I dette direktiv forstås ved »lufthavne« lufthavne, som svarer til definitionen i Chicagooverenskomsten af 1944 om oprettelse af Organisationen for International Civil Luftfart (bilag 14).
5)
I dette direktiv forstås ved »motortrafikveje« veje, der svarer til definitionen i ECE-aftalen af 15. november 1975 om internationale hovedtrafikårer.
6)
EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 39. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens beslutning 94/3/EF (EFT nr. L 5 af 7. 1. 1994, s. 15).
7)
EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 20. Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/31/EF (EFT nr. L 168 af 2. 7. 1994, s. 28).
8)
FT nr. L 135 af 30. 5. 1991, s. 40. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.


Bilag 2

Bilag 4

1.
Landbrug, skovbrug og akvakultur
 
a)
Projekter vedrørende sammenlægninger.
 
b)
Projekter vedrørende inddragning af uopdyrket land eller delvise naturområder til intensiv landbrugsvirksomhed.
 
c)
Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter.
 
d)
Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.
 
e)
Anlæg til intensiv husdyravl (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3).
 
f)
Intensivt fiskeopdræt.
 
g)
Landindvinding fra havet.
2.
Udvindingsindustrien
 
a)
Stenbrud og minedrift i åbne brud samt tørvegravning (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3).
 
b)
Minedrift i underjordiske brud.
 
c)
Udvinding af mineraler ved sandsugning fra hav- eller flodbund.
 
d)
Dybdeboringer, navnlig
   
geotermiske boringer
   
boringer til deponering af nukleart affald og
   
vandforsyningsboringer
   
bortset fra boringer til undersøgelse af jordbundens fasthed.
 
e)
Overfladeanlæg til udvinding af stenkul, råolie, naturgas og malme samt bituminøs skifer.
3.
Energiindustrien
 
a)
Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3).
 
b)
Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3).
 
c)
Oplagring af naturgas over jorden.
 
d)
Oplagring af brændselsgas i underjordiske beholdere.
 
e)
Oplagring af fossilt brændsel over jorden.
 
f)
Industriel brikettering af sten- og brunkul.
 
g)
Anlæg til oparbejdning og deponering af radioaktivt affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3).
 
h)
Anlæg til fremstilling af hydroelektrisk energi.
 
i)
Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker).
 
e)
Anlæg til opsamling af CO2-strømme fra anlæg, der ikke er omfattet af bilag 3, med henblik på geologisk lagring i medfør af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid (1).
4.
Produktion og forarbejdning af metaller
 
a)
Anlæg til produktion af støbejern eller stål (første eller anden smeltning) med dertil hørende strengstøbning.
 
b)
Anlæg til videreforarbejdning af jernmetaller ved hjælp af
   
varmtvalsning
   
smedning med hamre eller
   
anbringelse af beskyttelseslag af smeltet metal.
 
c)
Smelteanlæg for jernmetaller.
 
d)
Anlæg til smeltning, inkl. legering, af nonferrometaller undtagen ædelmetaller, herunder genindvindingsprodukter, (f.eks. forædling, støbning).
 
e)
Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved en elektrolytisk eller kemisk proces.
 
f)
Fremstilling og samling af motorkøretøjer samt fremstilling af motorer til sådanne.
 
g)
Skibsværfter.
 
h)
Anlæg til fremstilling og reparation af luftfartøjer.
 
i)
Fremstilling af jernbanemateriel.
 
j)
Eksplosionsformgivning (dybtrykning).
 
k)
Anlæg til kalcinering og udfritning af malm.
5.
Mineralindustrien
 
a)
Koksværker (tørdestillation af kul).
 
b)
Anlæg til cementfremstilling.
 
c)
Anlæg til udvinding af asbest og fremstilling af produkter af asbest (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3).
 
d)
Anlæg til fremstilling af glas, inklusive glasfibre.
 
e)
Anlæg til smeltning af mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineraluldsfibre.
 
f)
Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj eller porcelæn.
6.
Den kemiske industri (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3)
 
a)
Behandling af mellemprodukter og fremstilling af kemiske produkter.
 
b)
Fremstilling af pesticider og farmaceutiske produkter, af maling og lak og af elastomerer og peroxider.
 
c)
Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter.
7.
Levnedsmiddelindustrien
 
a)
Bearbejdning af vegetabilske og animalske fedtstoffer.
 
b)
Konservering af animalske og vegetabilske produkter.
 
c)
Fremstilling af mejeriprodukter.
 
d)
Brygning og maltning.
 
e)
Sukkervareindustrien.
 
f)
Slagterier.
 
g)
Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter.
 
h)
Fiskemels- og fiskeoliefabrikker.
 
i)
Sukkerfabrikker.
8.
Tekstil-, læder-, træ- og papirindustrien
 
a)
Industrianlæg til produktion af papir og pap (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3).
 
b)
Anlæg til forbehandling (vask, blegning, mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer.
 
c)
Anlæg til garvning af huder og skind.
 
d)
Anlæg til fremstilling og bearbejdning af cellulose.
9.
Gummiindustrien
Fremstilling og behandling af produkter på grundlag af elastomerer.
10.
Infrastrukturprojekter
 
a)
Anlægsarbejder i industrizoner.
 
b)
Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser.
 
c)
Anlæg af jernbaner og anlæg til kombineret transport og af intermodale terminaler (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3).
 
d)
Anlæg af flyvepladser (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3).
 
e)
Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3).
 
f)
Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag I, kanalbygning og regulering af vandløb.
 
g)
Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3).
 
h)
Sporveje, høj- og undergrundsbaner, svævebaner eller lignende baner af særlig bygningstype, der udelukkende eller overvejende tjener til personbefordring.
 
i)
Anlæg af olie- og gasledninger og rørledninger til transport af CO2-strømme med henblik på geologisk lagring (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3).
 
j)
Anlæg af vandledninger over større afstande.
 
k)
Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet, bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg.
 
l)
Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 3.
 
m)
Anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, som ikke er omfattet af bilag 3.
11.
Andre projekter
 
a)
Permanente væddeløbs- og prøvekørselsbaner for motorkøretøjer.
 
b)
Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3).
 
c)
Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3).
 
d)
Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg.
 
e)
Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophugning.
 
f)
Prøveanlæg for motorer, turbiner eller reaktorer.
 
g)
Anlæg til fremstilling af kemofibre.
 
h)
Anlæg til indsamling eller destruering af sprængfarlige stoffer.
 
i)
Destruktionsanstalter.
12.
Turisme og fritid
 
a)
Skiløjper, skilifter, tovbaner og hermed forbundet anlægsarbejde.
 
b)
Lystbådehavne.
 
c)
Feriebyer og hotelkomplekser uden for byområder og hermed forbundet anlægsarbejde.
 
d)
Permanente campingpladser.
 
e)
Forlystelsesparker o.lign.
13.
 
Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 3 eller 4, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 3).
   
Projekter i bilag 3, som udelukkende eller hovedsagelig tjener til udvikling og afprøvning af nye metoder eller produkter, og som ikke anvendes mere end 2 år.
       

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006, EU-tidende 2009, nr. L 140, s. 114.

Redaktionel note
  • Dokumentet er i retsinformation.dk manuelt blevet markeret historisk, da forskriftens indhold er indarbejdet i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013.